Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 08/2001/NĐ-CP điều kiện an ninh, trật tự ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Số hiệu: 08/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 22/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08 /2001/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2001 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Điều 11 Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989;
Để tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh mà trong quá trình hoạt động có liên quan nhiều đến an ninh, trật tự an toàn xã hội (sau đây gọi chung là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự).

Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam trong những ngành, nghề quy định tại Điều 2 Nghị định này không phân biệt thành phần kinh tế đều phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

1. Nhóm những ngành, nghề kinh doanh có "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự":

a) Nghề khắc dấu;

b) Nghề sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, cho thuê súng săn; sản xuất, kinh doanh đạn súng săn; sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ;

c) Nghề sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và những nghề sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

d) Kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy; kinh doanh các toà nhà cao trên 10 tầng dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc.

2. Nhóm những ngành, nghề kinh doanh phải cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự:

a) Cho thuê lưu trú; cho người nước ngoài thuê nhà;

b) Hoạt động in;

c) Dịch vụ cầm đồ;

d) Kinh doanh karaoke; vũ trường; xoa bóp (massage).

3. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Chính phủ có quy định tại văn bản riêng.

4. Căn cứ vào tình hình, yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong từng thời kỳ, Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo đề xuất Chính phủ quyết định điều chỉnh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho phù hợp.

Điều 3. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để xâm hại đến an ninh, trật tự an toàn xã hội hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác.

Chương 2:

ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ THỦ TỤC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 4. Các điều kiện về an ninh, trật tự gồm:

1. Điều kiện của chủ thể kinh doanh:

Người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố xét xử;

c) Người đang bị Toà án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cấm cư trú, người đang chấp hành hình phạt tù, đang bị quản chế hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành chính;

d) Người có tiền án mà chưa được xoá án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng và các tội khác có liên quan trực tiếp tới ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Điều kiện về cơ sở kinh doanh:

a) Đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường;

b) Đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng;

c) Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được hoạt động kinh doanh, sau khi được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" (đối với nhóm nghề quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này) hoặc đã cam kết thực hiện đúng các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự với cơ quan Công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện (đối với nhóm nghề quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này).

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự";

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Bản khai lý lịch của người đứng đầu cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

Ngoài các giấy tờ quy định chung trên đây, căn cứ vào các điều kiện về an ninh, trật tự được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định này Bộ Công an quy định hồ sơ cho từng ngành, nghề cho phù hợp.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" cho tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Trường hợp không đủ điều kiện thì cơ quan Công an phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân xin kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh biết.

Điều 7. Khi cơ sở kinh doanh bị phá sản; ngừng hoạt động; giải thể; sáp nhập không kinh doanh ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này thì giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hết hiệu lực. Trong trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc thay người đứng đầu thì phải khai báo bổ sung hồ sơ với cơ quan công an đã cấp giấy xác nhận để cấp đổi giấy mới.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" phải nộp một khoản lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 8. Tổ chức, cá nhân làm những ngành, nghề quy định ở khoản 2 Điều 2 Nghị định này, khi nộp bản cam kết cho cơ quan Công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện gửi kèm theo các loại giấy tờ sau đây:

1. Bản khai lý lịch của người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài các giấy tờ quy định chung trên đây, căn cứ vào yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, Bộ Công an quy định cụ thể hồ sơ cho từng ngành, nghề cho phù hợp.

Điều 9. Các tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải chấp hành đầy đủ các quy định sau đây trong quá trình hoạt động:

1. Có văn bản thông báo cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi đặt cơ sở kinh doanh thời gian chính thức hoạt động kinh doanh;

2. Thực hiện các quy định về an ninh, trật tự theo Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Công an đối với từng loại ngành, nghề cụ thể;

3. Có trách nhiệm phát hiện và kịp thời báo cho cơ quan Công an về các vụ việc hoặc nghi vấn có liên quan đến an ninh, trật tự trong quá trình kinh doanh;

4. Chấp hành việc hướng dẫn và kiểm tra về an ninh, trật tự của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Điều 10. Người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ sở do mình phụ trách.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

Điều 11. Bộ Công an:

1. Thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định này trên phạm vi cả nước;

2. Ban hành văn bản hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định này;

3. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự cho lực lượng bảo vệ của các cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;

4. Quy định chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện các quy định về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định này;

5. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" và tiếp nhận cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;

6. Hướng dẫn lực lựợng Công an các cấp tiến hành kiểm tra về an ninh, trật tự các cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo các nội dung sau đây:

a) Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ về hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự; nội dung kinh doanh ghi trong giấy phép với thực tế của cơ sở đang hoạt động kinh doanh;

b) Kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Công an đối với từng loại nghề;

c) Kiểm tra người và phương tiện có liên quan đến hoạt động của các cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định.

d) Việc kiểm tra phải thực hiện đúng thủ tục kiểm tra quy định hiện hành của Chính phủ về thanh tra kiểm tra doanh nghiệp.

Điều 12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an:

1. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân xin đăng ký kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xin đầu tư vào lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định này;

Điều 13. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc thu và sử dụng lệ phí cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự" cho các tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 14. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong việc quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do Bộ, ngành và địa phương mình quản lý.

Chương 4:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Nghị định này, được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự vi phạm quy định của Nghị định này và quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, thu hồi "Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự", hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện sai các quy định của pháp luật trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức, cá nhân làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự" theo Nghị định số 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ, nếu đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này thì vẫn được tiếp tục kinh doanh, mà không phải làm bản cam kết hoặc cấp lại "Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự". Nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh, phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Điều 19. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này.

Điều 20. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 08/2001/ND-CP

Hanoi, February 02, 2001

 

DECREE

PRESCRIBING THE SECURITY AND ORDER CONDITIONS TO BE MET BY A NUMBER OF CONDITIONAL BUSINESS LINES AND TRADES

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Enterprises Law No. 13/1999/QH10 of June 12, 1999;
Pursuant to Article 11 of the Ordinance on the Vietnam People
s Police Force of January 28, 1989;
In order to enhance the work of guarding the national security, social order and safety; guarantee the legitimate business rights of organizations and individuals in business activities, thus contributing to the socio-economic development;
At the proposal of the Minister of Public Security,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- This Decree prescribes the security and order conditions which must be met by a number of business lines and trades, which, in the course of operation, relate much to social security, order and safety (hereinafter collectively referred to as the business lines and trades involving security and order conditions).

All Vietnamese and foreign organizations and individuals; overseas Vietnamese, that are engaged in business lines and trades in Vietnam specified in Article 2 of this Decree, shall, irrespective of economic sectors, have to comply with the provisions of this Decree and other relevant legal documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Group of business lines and trades with "Certificate of security and order qualification":

a/ Seal engraving;

b/ Manufacture, trading, repair and rent of hunting guns, manufacture and trading of hunting gun cartridge and supporting equipment;

c/ Manufacture and trading of industrial explosive materials, as well as production and business lines which involve the use of industrial explosive materials;

d/ Trading in inflammable gases and liquids; dealing in high-rise buildings (with more than 10 stories) which are used as hotels, dwelling apartments or working offices.

2. Group of business lines and trades which require commitments to comply with the regulations and conditions on security and order:

a/ Rent of accommodations, lease of houses to foreigners;

b/ Printing;

c/ Pawning service;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. For the security and order conditions for security service providing activities, the Government shall stipulate in separate documents.

4. Basing itself on the situation and requirements of the State management over security and order in each period, the Ministry of Public Security shall have to report and propose to the Government business lines and trades involving security and order conditions for appropriate readjustment.

Article 3.- All acts of taking advantage of business lines and trades involving security and order conditions to infringe upon the social security, order and safety or commit other law-breaking acts are strictly prohibited.

Chapter II

SECURITY AND ORDER CONDITIONS, THE PROCEDURES AND RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS CONDUCTING CONDITIONAL BUSINESS LINES AND TRADES

Article 4.- Security and order conditions include:

1. Conditions on the business subjects:

The heads of the establishments engaged in business lines or trades involving security and order conditions must have clear backgrounds and do not fall into one of the following cases:

a/ Minors; persons with limited civil act capacity or persons who have lost their civil act capacity;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Persons who are banned by court from holding positions or practicing jobs related to business lines and trades involving security and order conditions, subject to residence ban, servicing imprisonment sentences, are on probation or subject to one of other administrative handling measures, such as: education in communes, wards or district townships, consignment to reformatories, medical establishments or administrative probation;

d/ Persons who had been sentenced for offenses of infringing upon the national security, particularly serious offenses and other offenses directly related to the said business lines and trades involving security and order conditions, but not yet have their criminal records wiped out.

2. Conditions on business establishments:

a/ Meeting the conditions of safety in fire prevention and fighting, explosion and poisoning prevention and environmental hygiene;

b/ Ensuring public order and safety;

c/ Being not located in the restricted areas prescribed by law.

Article 5.- Organizations and individuals engaged in business lines and trades involving security and order conditions shall be allowed to conduct their business activities only after being granted by the Police Department in charge of administrative management of social order under the Ministry of Public Security or provincial-level Public Security Offices "certificate of security and order qualifications" (for groups of trades specified in Clause 1, Article 2 of this Decree) or upon having committed themselves to strictly comply with the security and order regulations and conditions with the provincial/district Public Service Offices (for group of trades specified in Clause 2, Article 2 of this Decree).

Article 6.- A dossier of application for "certificate of security and order qualifications" comprises:

1. An application for "certificate of security and order qualifications";

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The curriculum vitae of the head of the business establishment engaged in business lines and trades involving security and order conditions.

In addition to the above generally prescribed papers, the Ministry of Public Security shall base itself on the security and order conditions prescribed in Clauses 1 and 2, Article 4 of this Decree to specify dossiers suitable to each business line or trade.

Within 10 days after receiving complete dossiers, the Police Department in charge of administrative management of social order under the Ministry of Public Security or the provincial-level Public Security Offices shall have to grant "certificate of security and order qualifications" to organizations and individuals engaged in business lines and trades involving security and order conditions. In cases where the conditions are not fully met, the Police Offices shall have to notify in writing the organizations and individuals applying for business licenses and business registration bodies of the refusal to grant certificates, clearly stating the reasons therefor.

Article 7.- As soon as a business establishment goes bankrupt, has its operation ceased, is dissolved or merged with another establishment, or no longer conducts lines or trades specified in Clause 1, Article 2 of this Decree, its certificate of security and order qualifications shall no longer be valid. In cases where a business establishment changes its business line or trade as specified in Clause 1, Article 2 of this Decree, its business location or its head, it shall have to declare such to the police office that has granted the certificate and supplement its dossier for the granting of new certificate.

Organizations and individuals that apply for "certificates of security and order qualifications" shall have to pay a fee prescribed by the Finance Ministry.

Article 8.- Organizations and individuals engaged in business lines and trades specified in Clause 2, Article 2 of this Decree, when submitting their written commitments to the provincial- or district-level police offices, shall have to enclose the following papers:

1. The curriculum vitae of the head of the establishment engaged in a business line or trade involving security or order conditions;

2. A copy of the business registration certificate.

In addition to the above generally prescribed papers, the Ministry of Public Security shall base itself on the requirements of security and order protection to specify the dossier suitable to each line or trade.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To notify in writing the police offices of communes, wards and district townships, where the business establishments are located, of the time point they officially commence their business operations;

2. To comply with the regulations on security and order in this Decree and the guidance of the Ministry of Public Security for each specific line or trade;

3. To detect and promptly report to the police offices cases or suspicions related to security and order in the business course;

4. To abide by the instructions and to submit to the inspection of security and order by the competent police offices.

Article 10.- The heads of the establishments engaged in business lines and trades involving security and order conditions shall be held responsible before law for all operations of the establishments they are in charge of.

Chapter III

RESPONSIBILITIES AND POWERS OF THE MINISTRIES, BRANCHES AND PEOPLES COMMITTEES OF ALL LEVELS FOR MANAGING ACTIVITIES OF ESTABLISHMENTS ENGAGED IN BUSINESS LINES AND TRADES INVOLVING SECURITY AND ORDER CONDITIONS

Article 11.- The Ministry of Public Security shall:

1. Exercise the uniform State management over security and order for conditional business lines and trades specified in this Decree nationwide;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Give professional instructions and fostering courses on security and order protection to guarding forces of establishments engaged in business lines and trades involving security and order conditions;

4. Prescribe the regime of supplying information and reporting on the observance of the regulations on security and order applicable to conditional business lines and trades according to the provisions of this Decree;

5. Guide the order and procedures for granting "certificates of security and order qualifications", and receive commitments to comply with the regulations and conditions on security and order from organizations and individuals engaged in business lines and trades involving security and order conditions;

6. Guide the police forces of all levels in conducting inspections of security and order in the establishments engaged in business lines and trades involving security and order conditions with the following inspecting contents:

a/ Checking valid papers on business lines and trades involving security and order conditions; and comparing the business contents inscribed in the licenses with the actual business operations of the establishments;

b/ Inspecting the observance of the security and order conditions according to the provisions of this Decree and the Ministry of Public Securitys guidance for each type of trade;

c/ Inspecting persons and means related to operations of establishments that show signs of breaking law as prescribed;

d/ The inspection must be conducted in strict compliance with the inspecting procedures according to the Governments current regulations on inspection and examination of enterprises.

Article 12.- The Ministry of Planning and Investment and the Ministry for Foreign Affairs shall have to coordinate with the Ministry of Public Security in:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Guiding foreign organizations and individuals and overseas Vietnamese to apply for licenses for investment in business lines and trades involving security and order conditions according to the provisions of this Decree;

Article 13.- The Finance Ministry shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Public Security in guiding the collection and use of fees for granting "certificates of security and order qualifications" to organizations and individuals engaged in business lines and trades involving security and order conditions.

Article 14.- The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall, within the ambit of their functions, tasks and powers, have to coordinate with the Ministry of Public Security in managing and inspecting operations of organizations and individuals engaged in business lines and trades involving security and order conditions under their respective management.

Chapter IV

COMMENDATION, REWARDS AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 15.- Organizations and individuals that record achievements in implementing this Decree shall be considered for commendation and/or rewards according to the provisions of law.

Article 16.- Organizations and individuals engaged in business lines and trades involving security and order conditions that violate the provisions of this Decree and other relevant legal documents shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively sanctioned, have their operations suspended or their "certificates of security and order qualifications" withdrawn, or be examined for penal liability according to the provisions of law.

Article 17.- Those who abuse their positions and powers to wrongly implement law provisions on management of and inspection and handling of violations in the conditional business lines and trades prescribed in this Decree shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability according to the provisions of law.

Chapter V

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 18.- Organizations and individuals that are engaged in business lines involving security and order conditions and have already been granted "certificates of security and order qualifications" according to the Governments Decree No.17/CP of December 23, 1992, if fully meeting the conditions prescribed in this Decree, shall be allowed to continue their business operations without having to make written commitments or having their "certificates of security and order qualifications" renewed. However, they shall, in the course of business operation, have to comply with the provisions of this Decree and guiding documents of the Ministry of Public Security.

Article 19.- This Decree takes effect 15 days after its signing and replaces the Governments Decree No.17/CP of December 23, 1992 on management of special business lines.

The Minister of Public Security shall have to guide, inspect and monitor the implementation of this Decree.

Article 20.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.623

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!