Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật Hợp tác xã 2003 18/2003/QH11

Số hiệu: 18/2003/QH11 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 26/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2003/QH11

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 18/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ HỢP TÁC XÃ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hợp tác xã.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động đối với hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã

1. Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây đối với hợp tác xã:

a) Ban hành và thực hiện các chính sách, các chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã về đào tạo cán bộ; phát triển nguồn nhân lực; đất đai; tài chính; tín dụng; xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; áp dụng khoa học và công nghệ; tiếp thị và mở rộng thị trường; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tạo điều kiện để hợp tác xã được tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước;

b) Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển;

c) Bảo đảm địa vị pháp lý và điều kiện sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác;

d) Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

đ) Tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh;

e) Không can thiệp vào công việc quản lý nội bộ và hoạt động hợp pháp của hợp tác xã.

2. Đối với hợp tác xã nông nghiệp, Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu đãi phù hợp với đặc thù và trình độ phát triển trong từng thời kỳ.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vốn góp tối thiểu là số tiền hoặc giá trị tài sản, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các phát minh, sáng chế, bí quyết kỹ thuật và các loại giấy tờ có giá khác được quy ra tiền mà xã viên bắt buộc phải góp khi gia nhập hợp tác xã.

2. Góp sức là việc xã viên tham gia xây dựng hợp tác xã dưới các hình thức trực tiếp quản lý, lao động sản xuất, kinh doanh, tư vấn và các hình thức tham gia khác.

3. Vốn điều lệ của hợp tác xã là tổng số vốn do các xã viên đóng góp và được ghi vào Điều lệ hợp tác xã.

4. Biểu tượng của hợp tác xã là ký hiệu riêng của mỗi hợp tác xã để phản ánh đặc trưng riêng biệt của hợp tác xã và phân biệt hợp tác xã đó với các hợp tác xã và doanh nghiệp khác.

5. Dịch vụ của hợp tác xã đối với xã viên là hoạt động cung ứng cho xã viên các hàng hoá, vật tư dưới dạng vật chất hoặc phi vật chất mà xã viên có nhu cầu và phải trả tiền cho hợp tác xã.

6. Mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã là tỷ lệ giá trị dịch vụ mà từng xã viên sử dụng của hợp tác xã trong tổng số giá trị dịch vụ được cung ứng cho toàn bộ xã viên của hợp tác xã.

7. Cam kết kinh tế giữa hợp tác xã và xã viên là những ràng buộc về kinh tế giữa hợp tác xã và xã viên.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã

Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tự nguyện: mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật này, tán thành Điều lệ hợp tác xã đều có quyền gia nhập hợp tác xã; xã viên có quyền ra hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

2. Dân chủ, bình đẳng và công khai: xã viên có quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hợp tác xã và có quyền ngang nhau trong biểu quyết; thực hiện công khai phương hướng sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối và những vấn đề khác quy định trong Điều lệ hợp tác xã;

3. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: hợp tác xã tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; tự quyết định về phân phối thu nhập.

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế và trang trải các khoản lỗ của hợp tác xã, lãi được trích một phần vào các quỹ của hợp tác xã, một phần chia theo vốn góp và công sức đóng góp của xã viên, phần còn lại chia cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã;

4. Hợp tác và phát triển cộng đồng: xã viên phải có ý thức phát huy tinh thần xây dựng tập thể và hợp tác với nhau trong hợp tác xã, trong cộng đồng xã hội; hợp tác giữa các hợp tác xã trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền của hợp tác xã

Hợp tác xã có các quyền sau đây:

1. Lựa chọn ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

2. Quyết định hình thức và cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã;

3. Trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu hoặc liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để mở rộng sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

4. Thuê lao động trong trường hợp xã viên không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

5. Quyết định kết nạp xã viên mới, giải quyết việc xã viên ra hợp tác xã, khai trừ xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

6. Quyết định việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của hợp tác xã;

7. Quyết định khen thưởng những xã viên có nhiều thành tích trong việc xây dựng và phát triển hợp tác xã; thi hành kỷ luật những xã viên vi phạm Điều lệ hợp tác xã; quyết định việc xã viên phải bồi thường các thiệt hại đã gây ra cho hợp tác xã;

8. Vay vốn của tổ chức tín dụng và huy động các nguồn vốn khác; tổ chức tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật;

9. Được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

10. Từ chối yêu cầu của tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật;

11. Khiếu nại các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã;

12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nghĩa vụ của hợp tác xã

Hợp tác xã có các nghĩa vụ sau đây:

1. Sản xuất, kinh doanh đúng ngành, nghề, mặt hàng đã đăng ký;

2. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và kiểm toán;

3. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

4. Bảo toàn và phát triển vốn hoạt động của hợp tác xã; quản lý và sử dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật;

5. Chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

6. Bảo vệ môi trường, môi sinh, cảnh quan, di tích lịch sử - văn hoá và các công trình quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

7. Bảo đảm các quyền của xã viên và thực hiện các cam kết kinh tế đối với xã viên;

8. Thực hiện các nghĩa vụ đối với xã viên trực tiếp lao động cho hợp tác xã và người lao động do hợp tác xã thuê theo quy định của pháp luật về lao động; khuyến khích và tạo điều kiện để người lao động trở thành xã viên;

9. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho xã viên là cá nhân và người lao động làm việc thường xuyên cho hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã phù hợp với quy định của pháp luật về bảo hiểm; tổ chức cho xã viên không thuộc đối tượng trên tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính phủ quy định cụ thể về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã;

10. Chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiểu biết của xã viên, cung cấp thông tin để mọi xã viên tích cực tham gia xây dựng hợp tác xã;

11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tên, biểu tượng của hợp tác xã

Hợp tác xã được tự chọn tên và biểu tượng của mình phù hợp với quy định của pháp luật.

Con dấu, bảng hiệu, các hình thức quảng cáo và giấy tờ giao dịch của hợp tác xã phải có ký hiệu "HTX".

Tên, biểu tượng (nếu có) của hợp tác xã phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội trong hợp tác xã

Tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội trong hợp tác xã hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương 2

THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Điều 10. Sáng lập viên

1. Sáng lập viên là cá nhân, hộ gia đình hoặc pháp nhân khởi xướng việc thành lập hợp tác xã và tham gia hợp tác xã.

2. Sáng lập viên báo cáo bằng văn bản với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi dự định đặt trụ sở chính của hợp tác xã về việc thành lập, địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của hợp tác xã.

3. Sáng lập viên tiến hành tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nhu cầu tham gia hợp tác xã; xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã và xúc tiến các công việc cần thiết khác để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã.

Điều 11. Hội nghị thành lập hợp tác xã

1. Hội nghị thành lập hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức. Thành phần tham gia hội nghị bao gồm sáng lập viên và cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nguyện vọng trở thành xã viên.

2. Hội nghị thảo luận và thống nhất về phương hướng sản xuất, kinh doanh; kế hoạch hoạt động của hợp tác xã; dự thảo Điều lệ hợp tác xã; tên, biểu tượng (nếu có) của hợp tác xã và lập danh sách xã viên.

3. Hội nghị thảo luận và biểu quyết theo đa số các vấn đề sau đây:

a) Thông qua danh sách xã viên; số lượng xã viên từ 7 trở lên;

b) Thông qua Điều lệ, Nội quy hợp tác xã;

c) Quyết định thành lập riêng hay không thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành hợp tác xã.

Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì bầu Ban quản trị và Chủ nhiệm; Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng Ban quản trị; quyết định số lượng Phó chủ nhiệm hợp tác xã.

Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì bầu Ban quản trị và Trưởng Ban quản trị trong số thành viên Ban quản trị; quyết định bầu hoặc thuê Chủ nhiệm hợp tác xã; quyết định số lượng Phó chủ nhiệm hợp tác xã;

d) Bầu Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên của Ban kiểm soát;

đ) Thông qua biên bản hội nghị thành lập hợp tác xã.

Điều 12. Điều lệ hợp tác xã

1. Mỗi hợp tác xã có Điều lệ riêng. Điều lệ hợp tác xã phải phù hợp với các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

2. Điều lệ hợp tác xã có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên hợp tác xã, biểu tượng của hợp tác xã (nếu có);

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã;

c) Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh;

d) Các quy định về đối tượng, điều kiện, thủ tục gia nhập hợp tác xã và ra hợp tác xã của xã viên;

đ) Các quy định về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của xã viên;

e) Nguyên tắc và đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc;

g) Vốn điều lệ của hợp tác xã;

h) Vốn góp tối thiểu: mức góp, hình thức góp, thời hạn góp và điều kiện trả lại vốn góp của xã viên;

i) Thẩm quyền và phương thức huy động vốn;

k) Nguyên tắc trả công, xử lý các khoản lỗ; chia lãi theo vốn góp, theo công sức đóng góp của xã viên và theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã; trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ của hợp tác xã;

l) Thể thức quản lý, sử dụng, bảo toàn và xử lý phần tài sản chung, vốn tích luỹ của hợp tác xã khi hợp tác xã đang hoạt động và khi hợp tác xã giải thể;

m) Cơ cấu tổ chức quản lý hợp tác xã; chức năng, quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban quản trị, Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã, Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát và các bộ phận giúp việc cho hợp tác xã;

n) Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã;

o) Thể thức tiến hành Đại hội và thông qua quyết định của Đại hội xã viên;

p) Chế độ xử lý vi phạm Điều lệ hợp tác xã và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

q) Thể thức sửa đổi Điều lệ hợp tác xã;

r) Các quy định khác do Đại hội xã viên tự quyết định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

3. Khi sửa đổi Điều lệ hợp tác xã, hợp tác xã phải gửi Điều lệ sửa đổi có kèm theo biên bản của Đại hội xã viên đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

4. Chính phủ ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã phi nông nghiệp.

Điều 13. Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

1. Đơn đăng ký kinh doanh;

2. Điều lệ hợp tác xã;

3. Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của hợp tác xã;

4. Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã.

Điều 14. Nơi đăng ký kinh doanh

1. Hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính, tuỳ theo điều kiện cụ thể của hợp tác xã.

2. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã sẽ thành lập nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh đã chọn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Điều 15. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định tại Điều 13 của Luật này;

b) Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

c) Tên, biểu tượng (nếu có) của hợp tác xã quy định tại Điều 8 của Luật này;

d) Có vốn điều lệ. Đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề mà Chính phủ quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định;

đ) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

2. Việc cấp, từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thời điểm hợp tác xã bắt đầu hoạt động như sau:

a) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản;

b) Hợp tác xã có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà hợp tác xã đăng ký hoạt động thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp không đồng ý với quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều này, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã sẽ thành lập có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Chi nhánh, văn phòng đại diện và doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã

1. Hợp tác xã có quyền mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Trình tự, thủ tục mở chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định chung của Chính phủ đối với mọi loại hình doanh nghiệp.

2. Hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

XÃ VIÊN

Điều 17. Điều kiện trở thành xã viên

1. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có góp vốn, góp sức, tán thành Điều lệ hợp tác xã, tự nguyện xin gia nhập hợp tác xã có thể trở thành xã viên.

Cán bộ, công chức được tham gia hợp tác xã với tư cách là xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã nhưng không được trực tiếp quản lý và điều hành hợp tác xã.

2. Hộ gia đình, pháp nhân có thể trở thành xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã. Khi tham gia hợp tác xã, hộ gia đình, pháp nhân phải cử người đại diện có đủ điều kiện như đối với cá nhân tham gia.

3. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể là xã viên của nhiều hợp tác xã trong trường hợp Điều lệ hợp tác xã không cấm.

Điều 18. Quyền của xã viên

Xã viên có các quyền sau đây:

1. Được ưu tiên làm việc cho hợp tác xã và được trả công lao động theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

2. Hưởng lãi chia theo vốn góp, công sức đóng góp và theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã;

3. Được hợp tác xã cung cấp các thông tin kinh tế - kỹ thuật cần thiết; được hợp tác xã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ;

4. Hưởng các phúc lợi của hợp tác xã; được hợp tác xã thực hiện các cam kết kinh tế;

5. Được khen thưởng khi có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển hợp tác xã;

6. Dự Đại hội xã viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội xã viên, dự các hội nghị xã viên để bàn bạc và biểu quyết công việc của hợp tác xã;

7. Ứng cử, bầu cử vào Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã, Ban kiểm soát và những chức danh được bầu khác của hợp tác xã;

8. Đề đạt ý kiến với Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã, Ban kiểm soát của hợp tác xã và yêu cầu được trả lời; yêu cầu Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội xã viên bất thường theo quy định tại khoản 4 Điều 21 của Luật này;

9. Chuyển vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

10. Xin ra hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

11. Được trả lại vốn góp và các quyền lợi khác theo quy định của Điều lệ hợp tác xã và pháp luật có liên quan trong các trường hợp sau đây:

a) Ra hợp tác xã;

b) Xã viên là cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Xã viên là hộ gia đình không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

d) Xã viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản hoặc không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.

Trong các trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 11 Điều này, vốn góp và các quyền lợi khác của xã viên được trả lại cho người có đủ điều kiện thừa kế hoặc giám hộ đối với các xã viên này theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Nghĩa vụ của xã viên

Xã viên có các nghĩa vụ sau đây:

1. Chấp hành Điều lệ, Nội quy hợp tác xã, các nghị quyết của Đại hội xã viên;

2. Góp vốn theo quy định của Điều lệ hợp tác xã; mức vốn góp không vượt quá ba mươi phần trăm vốn điều lệ của hợp tác xã;

3. Đoàn kết, hợp tác giữa các xã viên, học tập nâng cao trình độ, góp phần thúc đẩy hợp tác xã phát triển;

4. Thực hiện các cam kết kinh tế với hợp tác xã;

5. Trong phạm vi vốn góp của mình, cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ, rủi ro, thiệt hại, các khoản lỗ của hợp tác xã;

6. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.

Điều 20. Chấm dứt tư cách xã viên

1. Tư cách xã viên chấm dứt trong trường hợp sau đây:

a) Xã viên là cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; xã viên là hộ gia đình không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã; xã viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản hoặc không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

b) Xã viên đã được chấp nhận ra hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

c) Xã viên đã chuyển hết vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

d) Xã viên bị Đại hội xã viên khai trừ;

đ) Các trường hợp khác do Điều lệ hợp tác xã quy định.

2. Việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với xã viên trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do Điều lệ hợp tác xã quy định.

Chương 4:

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ

Điều 21. Đại hội xã viên

1. Đại hội xã viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã.

2. Hợp tác xã có nhiều xã viên thì có thể tổ chức Đại hội đại biểu xã viên; việc bầu đại biểu xã viên đi dự Đại hội đại biểu xã viên do Điều lệ hợp tác xã quy định. Đại hội đại biểu xã viên và Đại hội toàn thể xã viên (sau đây gọi chung là Đại hội xã viên) có quyền và nhiệm vụ như nhau.

3. Đại hội xã viên thường kỳ họp mỗi năm một lần do Ban quản trị triệu tập trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày khoá sổ quyết toán năm.

4. Đại hội xã viên bất thường do Ban quản trị hoặc Ban kiểm soát của hợp tác xã triệu tập để quyết định những vấn đề cần thiết vượt quá quyền hạn của Ban quản trị hoặc của Ban kiểm soát.

Trong trường hợp có ít nhất một phần ba tổng số xã viên cùng có đơn yêu cầu triệu tập Đại hội xã viên gửi đến Ban quản trị hoặc Ban kiểm soát thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ đơn, Ban quản trị phải triệu tập Đại hội xã viên bất thường; nếu quá thời hạn này mà Ban quản trị không triệu tập thì Ban kiểm soát phải triệu tập Đại hội xã viên bất thường để giải quyết các vấn đề nêu trong đơn.

Điều 22. Nội dung của Đại hội xã viên

Đại hội xã viên thảo luận và quyết định những vấn đề sau đây:

1. Quy định tiêu chuẩn xã viên khi tham gia hợp tác xã;

2. Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm của hợp tác xã, báo cáo hoạt động của Ban quản trị và của Ban kiểm soát;

3. Báo cáo công khai tài chính, dự kiến phân phối thu nhập và xử lý lỗ, các khoản nợ;

4. Phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh;

5. Vốn tối thiểu; tăng, giảm vốn điều lệ; thẩm quyền và phương thức huy động vốn;

6. Xác định giá trị tài sản chung của hợp tác xã theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật này;

7. Phân phối lãi theo vốn góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng dịch vụ của các xã viên; các quỹ của hợp tác xã;

8. Thành lập riêng hay không thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành hợp tác xã theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Luật này;

9. Bầu, bãi miễn Ban quản trị, Trưởng Ban quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát;

10. Thông qua việc kết nạp xã viên mới và cho xã viên ra hợp tác xã; quyết định khai trừ xã viên;

11. Tổ chức lại, giải thể hợp tác xã;

12. Sửa đổi Điều lệ, Nội quy hợp tác xã;

13. Mức tiền công, tiền lương và tiền thưởng cho Trưởng Ban quản trị và các thành viên khác của Ban quản trị, Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm hợp tác xã, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác của Ban kiểm soát và các chức danh khác của hợp tác xã;

14. Các đối tượng được hợp tác xã đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc của Nhà nước;

15. Những vấn đề khác do Ban quản trị, Ban kiểm soát hoặc có ít nhất một phần ba tổng số xã viên đề nghị.

Điều 23. Quy định về số lượng đại biểu và biểu quyết trong Đại hội xã viên

1. Đại hội xã viên phải có ít nhất hai phần ba tổng số xã viên hoặc đại biểu xã viên tham dự; trường hợp không đủ số lượng xã viên thì phải tạm hoãn Đại hội xã viên; Ban quản trị hoặc Ban kiểm soát phải triệu tập lại Đại hội xã viên.

2. Quyết định sửa đổi Điều lệ, tổ chức lại, giải thể hợp tác xã được thông qua khi có ít nhất ba phần tư tổng số xã viên hoặc đại biểu xã viên có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành. Các quyết định về những vấn đề khác được thông qua khi có quá một phần hai tổng số đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

3. Việc biểu quyết tại Đại hội xã viên và các hội nghị xã viên không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của xã viên trong hợp tác xã. Mỗi xã viên hoặc đại biểu xã viên chỉ có một phiếu biểu quyết.

Điều 24. Thông báo triệu tập Đại hội xã viên

Chậm nhất là mười ngày, trước khi khai mạc Đại hội xã viên, cơ quan triệu tập Đại hội phải thông báo thời gian, địa điểm họp và chương trình Đại hội cho từng xã viên hoặc đại biểu xã viên. Đại hội xã viên thảo luận và quyết định những vấn đề đã ghi trong chương trình Đại hội và những vấn đề phát sinh khi có ít nhất một phần ba tổng số xã viên đề nghị.

Điều 25. Ban quản trị hợp tác xã

1. Ban quản trị hợp tác xã là bộ máy quản lý hợp tác xã do Đại hội xã viên bầu trực tiếp, gồm Trưởng Ban quản trị và các thành viên khác. Số lượng thành viên Ban quản trị do Điều lệ hợp tác xã quy định.

2. Nhiệm kỳ của Ban quản trị hợp tác xã do Điều lệ hợp tác xã quy định nhưng tối thiểu là hai năm và tối đa không quá năm năm.

3. Ban quản trị hợp tác xã họp ít nhất mỗi tháng một lần do Trưởng Ban quản trị hoặc thành viên Ban quản trị được uỷ quyền triệu tập và chủ trì. Ban quản trị hợp tác xã họp bất thường khi có một phần ba thành viên Ban quản trị hoặc Trưởng Ban quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Chủ nhiệm hợp tác xã yêu cầu. Cuộc họp của Ban quản trị hợp tác xã hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban quản trị tham dự. Ban quản trị hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số. Trong trường hợp biểu quyết mà số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì số phiếu biểu quyết của bên có người chủ trì cuộc họp là quyết định.

Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban quản trị hợp tác xã

Thành viên Ban quản trị phải là xã viên, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản lý hợp tác xã.

Thành viên Ban quản trị không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng, thủ quỹ của hợp tác xã và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của họ; các tiêu chuẩn và điều kiện khác (nếu có) do Điều lệ hợp tác xã quy định.

Điều 27. Hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành

1. Ban quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó chủ nhiệm hợp tác xã theo đề nghị của Chủ nhiệm hợp tác xã;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê kế toán trưởng (nếu hợp tác xã có chức danh này);

c) Quyết định cơ cấu tổ chức các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của hợp tác xã;

d) Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội xã viên;

đ) Chuẩn bị báo cáo về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, huy động vốn và phân phối lãi của hợp tác xã, báo cáo hoạt động của Ban quản trị trình Đại hội xã viên;

e) Chuẩn bị chương trình nghị sự của Đại hội xã viên và triệu tập Đại hội xã viên;

g) Đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; duyệt báo cáo quyết toán tài chính để trình Đại hội xã viên;

h) Tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Luật này;

i) Xét kết nạp xã viên mới và giải quyết việc xã viên ra hợp tác xã (trừ trường hợp khai trừ xã viên) và báo cáo để Đại hội xã viên thông qua;

k) Đại diện chủ sở hữu tài sản của hợp tác xã và doanh nghiệp trực thuộc trong trường hợp hợp tác xã có doanh nghiệp;

l) Kiểm tra, đánh giá công việc của Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm hợp tác xã theo các quyết định của Ban quản trị;

m) Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Đại hội xã viên và trước pháp luật;

n) Các quyền và nhiệm vụ khác do Điều lệ hợp tác xã quy định.

2. Chủ nhiệm hợp tác xã có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Đại diện hợp tác xã theo pháp luật;

b) Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và điều hành các công việc hàng ngày của hợp tác xã;

c) Tổ chức thực hiện các quyết định của Ban quản trị hợp tác xã;

d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công các chức danh trong Ban quản trị hợp tác xã, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Đại hội xã viên và Ban quản trị hợp tác xã;

đ) Ký kết các hợp đồng nhân danh hợp tác xã;

e) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Ban quản trị hợp tác xã;

g) Đề nghị với Ban quản trị về phương án bố trí cơ cấu tổ chức hợp tác xã;

h) Tuyển dụng lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban quản trị hợp tác xã;

i) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ hợp tác xã, nghị quyết của Đại hội xã viên;

k) Chịu trách nhiệm trước Đại hội xã viên và Ban quản trị về công việc được giao;

Khi vắng mặt, Chủ nhiệm uỷ quyền cho một Phó chủ nhiệm hoặc một thành viên Ban quản trị điều hành công việc của hợp tác xã.

Điều 28. Hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành

1. Ban quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Chủ nhiệm hợp tác xã theo nghị quyết của Đại hội xã viên;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó chủ nhiệm hợp tác xã theo đề nghị của Chủ nhiệm hợp tác xã.

Ngoài các quyền và nhiệm vụ trên đây, Ban quản trị hợp tác xã còn có các quyền, nhiệm vụ quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và n khoản 1 Điều 27 của Luật này.

2. Trưởng Ban quản trị hợp tác xã có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Đại diện hợp tác xã theo pháp luật;

b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban quản trị;

c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban quản trị, Đại hội xã viên;

d) Chịu trách nhiệm trước Đại hội xã viên và Ban quản trị về công việc được giao;

đ) Ký các quyết định của Đại hội xã viên và Ban quản trị;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác do Điều lệ hợp tác xã quy định.

3. Chủ nhiệm hợp tác xã có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều hành các công việc hàng ngày của hợp tác xã;

b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Ban quản trị hợp tác xã;

c) Ký kết các hợp đồng nhân danh hợp tác xã do Ban quản trị hợp tác xã uỷ quyền;

d) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Ban quản trị hợp tác xã;

đ) Đề nghị với Ban quản trị về phương án bố trí cơ cấu tổ chức hợp tác xã;

e) Tuyển dụng lao động theo uỷ quyền của Ban quản trị hợp tác xã;

g) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ hợp tác xã, nghị quyết của Đại hội xã viên hoặc theo hợp đồng ký kết với Ban quản trị hợp tác xã.

Khi vắng mặt, Chủ nhiệm ủy quyền cho một Phó chủ nhiệm điều hành công việc của hợp tác xã.

Trường hợp Chủ nhiệm hợp tác xã là xã viên hoặc thành viên Ban quản trị hợp tác xã thì ngoài việc phải thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ của Chủ nhiệm hợp tác xã theo quy định của Điều này, phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của xã viên hoặc thành viên Ban quản trị hợp tác xã.

Trường hợp Chủ nhiệm hợp tác xã được thuê thì phải thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ của Chủ nhiệm hợp tác xã quy định tại Điều này và tại hợp đồng thuê Chủ nhiệm hợp tác xã. Chủ nhiệm hợp tác xã được tham gia các cuộc họp của Ban quản trị và Đại hội xã viên nhưng không được quyền biểu quyết và không được hưởng các quyền khác của xã viên, thành viên Ban quản trị hợp tác xã.

Điều 29. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp tác xã theo đúng pháp luật và Điều lệ hợp tác xã.

2. Ban kiểm soát do Đại hội xã viên bầu trực tiếp. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Điều lệ hợp tác xã quy định; hợp tác xã có ít xã viên có thể chỉ bầu một kiểm soát viên.

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát như tiêu chuẩn thành viên Ban quản trị. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ của hợp tác xã và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của họ.

4. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban quản trị.

Điều 30. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Nội quy hợp tác xã và nghị quyết của Đại hội xã viên;

2. Giám sát hoạt động của Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã và xã viên theo đúng pháp luật và Điều lệ, Nội quy hợp tác xã;

3. Kiểm tra về tài chính, kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ của hợp tác xã, sử dụng tài sản, vốn vay và các khoản hỗ trợ của Nhà nước;

4. Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công việc của hợp tác xã; giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

5. Dự các cuộc họp của Ban quản trị;

6. Thông báo kết quả kiểm tra cho Ban quản trị hợp tác xã và báo cáo trước Đại hội xã viên; kiến nghị với Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã khắc phục những yếu kém trong sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và giải quyết những vi phạm Điều lệ, Nội quy hợp tác xã;

7. Yêu cầu những người có liên quan trong hợp tác xã cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và những thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra nhưng không được sử dụng các tài liệu, thông tin đó vào mục đích khác;

8. Chuẩn bị chương trình nghị sự và triệu tập Đại hội xã viên bất thường khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Khi có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ, Nội quy hợp tác xã và nghị quyết của Đại hội xã viên, Ban kiểm soát đã yêu cầu mà Ban quản trị không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả các biện pháp ngăn chặn;

b) Ban quản trị không triệu tập Đại hội xã viên bất thường theo yêu cầu của xã viên quy định tại khoản 4 Điều 21 của Luật này.

Chương 5:

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ

Điều 31. Vốn góp của xã viên

1. Khi gia nhập hợp tác xã, xã viên phải góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này.

Xã viên có thể góp vốn một lần ngay từ đầu hoặc nhiều lần; mức, hình thức và thời hạn góp vốn do Điều lệ hợp tác xã quy định.

Mức vốn góp tối thiểu được điều chỉnh theo quyết định của Đại hội xã viên.

2. Xã viên được trả lại vốn góp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 20 của Luật này.

Việc trả lại vốn góp của xã viên căn cứ vào thực trạng tài chính của hợp tác xã tại thời điểm trả lại vốn sau khi hợp tác xã đã quyết toán năm và đã giải quyết xong các quyền lợi, nghĩa vụ về kinh tế của xã viên đối với hợp tác xã. Hình thức, thời hạn trả lại vốn góp cho xã viên do Điều lệ hợp tác xã quy định.

Điều 32. Huy động vốn

1. Hợp tác xã được vay vốn ngân hàng và huy động vốn bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Hợp tác xã được huy động bổ sung vốn góp của xã viên theo quyết định của Đại hội xã viên.

3. Hợp tác xã được nhận và sử dụng vốn, trợ cấp của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do các bên thoả thuận và theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Vốn hoạt động của hợp tác xã

Vốn hoạt động của hợp tác xã được hình thành từ vốn góp của xã viên, vốn tích luỹ thuộc sở hữu của hợp tác xã và các nguốn vốn hợp pháp khác.

Vốn hoạt động của hợp tác xã được quản lý và sử dụng theo quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ hợp tác xã.

Điều 34. Quỹ của hợp tác xã

1. Hợp tác xã phải lập quỹ phát triển sản xuất và quỹ dự phòng theo hướng dẫn của Chính phủ; các quỹ khác do Điều lệ hợp tác xã và Đại hội xã viên quy định phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hợp tác xã. Tỷ lệ cụ thể trích lập các quỹ do Đại hội xã viên quyết định.

2. Mục đích, phương thức quản lý và sử dụng các quỹ của hợp tác xã do Điều lệ hợp tác xã quy định.

Điều 35. Tài sản của hợp tác xã

1. Tài sản thuộc sở hữu của hợp tác xã được hình thành từ vốn hoạt động của hợp tác xã.

2. Việc quản lý, sử dụng tài sản của hợp tác xã được thực hiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Trong hợp tác xã có bộ phận tài sản chung, bao gồm các công trình phục vụ sản xuất, công trình phúc lợi văn hoá, xã hội, kết cấu hạ tầng phục vụ chung cho cộng đồng dân cư được hình thành từ quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi của hợp tác xã, các nguồn vốn do Nhà nước trợ cấp, quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Điều 36. Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã khi giải thể

1. Khi giải thể, hợp tác xã không chia cho xã viên vốn và tài sản chung do Nhà nước trợ cấp mà chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Đối với vốn và tài sản chung của hợp tác xã được hình thành từ các nguồn vốn và công sức của xã viên, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thì do Đại hội xã viên quyết định.

2. Vốn góp của xã viên bằng giá trị quyền sử dụng đất và đất do Nhà nước giao cho hợp tác xã sử dụng được xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí cho việc giải thể hợp tác xã, việc xử lý tài sản, vốn, quỹ khác còn lại của hợp tác xã được thực hiện theo quy định tại Điều này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ hợp tác xã.

Điều 37. Phân phối lãi

1. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế, lãi của hợp tác xã được phân phối như sau:

a) Trả bù các khoản lỗ của năm trước (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Trích lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng và các quỹ khác của hợp tác xã; chia lãi cho xã viên theo vốn góp, công sức đóng góp của xã viên và phần còn lại chia cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã.

2. Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh nhu cầu tích luỹ để phát triển hợp tác xã, Đại hội xã viên quyết định cụ thể tỷ lệ phân phối lãi hàng năm vào các khoản mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 38. Xử lý các khoản lỗ

Lỗ phát sinh trong năm của hợp tác xã được trừ vào khoản thu từ tiền đền bù, bồi thường của cá nhân, tổ chức có liên quan; nếu chưa đủ thì bù đắp bằng quỹ dự phòng; nếu vẫn chưa đủ thì số lỗ còn lại được chuyển sang năm sau theo quy định của pháp luật về thuế.

Chương 6:

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HỢP TÁC XÃ

Điều 39. Chia, tách hợp tác xã

Đại hội xã viên quyết định việc chia, tách một hợp tác xã thành hai hay nhiều hợp tác xã.

Điều 40. Thủ tục chia, tách hợp tác xã

1. Ban quản trị của hợp tác xã dự định chia, tách phải:

a) Thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia, tách hợp tác xã. Hội đồng chia, tách gồm Ban quản trị hợp tác xã dự định chia, tách và những người đại diện của các hợp tác xã mới dự định hình thành từ hợp tác xã chia, tách. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc, hiệp thương để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách hợp tác xã; lập hồ sơ xin chia, tách hợp tác xã; hình thành bộ máy quản lý, điều hành của hợp tác xã mới;

b) Xây dựng phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên và lao động (gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã) khi chia, tách; xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã mới; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các hợp tác xã sau chia, tách;

c) Triệu tập Đại hội xã viên để quyết định những vấn đề quy định tại điểm b khoản này; tiến hành các công việc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật này;

d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định chia, tách và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ;

đ) Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã chia, tách theo quy định của Luật này đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia, tách hợp tác xã; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, tách, cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chia, tách hợp tác xã. Trường hợp không đồng ý với quyết định không chấp thuận việc chia, tách thì hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã dự định chia phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã đó sau khi chia; hợp tác xã bị chia phải nộp ngay con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, tách phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp.

Điều 41. Hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã

1. Hai hay nhiều hợp tác xã có thể hợp nhất thành một hợp tác xã mới, bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang hợp tác xã hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các hợp tác xã bị hợp nhất.

Một hoặc một số hợp tác xã có thể sáp nhập vào một hợp tác xã khác, bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang hợp tác xã sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của hợp tác xã bị sáp nhập.

2. Thủ tục hợp nhất hợp tác xã được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Ban quản trị các hợp tác xã bị hợp nhất phải cùng nhau thành lập Hội đồng hợp nhất để dự kiến tên, trụ sở của hợp tác xã hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của các hợp tác xã bị hợp nhất sang hợp tác xã hợp nhất; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ của hợp tác xã hợp nhất;

b) Tổ chức Đại hội xã viên của hợp tác xã hợp nhất để quyết định việc hợp nhất và thông qua các vấn đề quy định tại điểm a khoản này;

c) Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hợp nhất theo quy định tại Điều 13 của Luật này và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh;

d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;

đ) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc hợp nhất và cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã hợp nhất. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật;

e) Sau khi đăng ký kinh doanh, hợp tác xã hợp nhất có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các hợp tác xã bị hợp nhất.

3. Thủ tục sáp nhập hợp tác xã được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Ban quản trị các hợp tác xã sáp nhập và bị sáp nhập phải cùng nhau thành lập Hội đồng sáp nhập để dự kiến thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của hợp tác xã bị sáp nhập; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ hợp tác xã sáp nhập;

b) Tổ chức Đại hội xã viên bao gồm các xã viên của hợp tác xã sáp nhập và xã viên của hợp tác xã bị sáp nhập để quyết định các vấn đề quy định tại điểm a khoản này;

c) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định sáp nhập và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;

d) Gửi đơn, biên bản sáp nhập và Điều lệ hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh để bổ sung hồ sơ hợp tác xã sáp nhập. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ sáp nhập, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc sáp nhập. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật;

đ) Sau khi bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, hợp tác xã sáp nhập có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các hợp tác xã bị sáp nhập.

Điều 42. Giải thể hợp tác xã

Việc giải thể hợp tác xã được quy định như sau:

1. Giải thể tự nguyện:

Trong trường hợp giải thể tự nguyện theo nghị quyết của Đại hội xã viên, hợp tác xã phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của Đại hội xã viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, đồng thời đăng báo địa phương nơi hợp tác xã hoạt động trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng, cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đơn phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể của hợp tác xã.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận việc xin giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã phải xử lý vốn, tài sản theo quy định tại Điều 36 của Luật này, thanh toán các khoản chi phí cho việc giải thể, trả vốn góp và giải quyết các quyền lợi cho xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã;

2. Giải thể bắt buộc:

Uỷ ban nhân dân nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quyền quyết định buộc giải thể đối với hợp tác xã khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Sau thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà hợp tác xã không tiến hành hoạt động;

b) Hợp tác xã ngừng hoạt động trong mười hai tháng liền;

c) Trong thời hạn mười tám tháng liền, hợp tác xã không tổ chức được Đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

3. Uỷ ban nhân dân ra quyết định giải thể lập Hội đồng giải thể và chỉ định Chủ tịch Hội đồng để tổ chức việc giải thể hợp tác xã.

Hội đồng giải thể hợp tác xã phải đăng báo địa phương nơi hợp tác xã hoạt động trong ba số liên tiếp về quyết định giải thể hợp tác xã; thông báo trình tự, thủ tục, thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng, xử lý vốn, tài sản theo quy định tại Điều 36 của Luật này, trả vốn góp và giải quyết các quyền lợi khác có liên quan của xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.

Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng tối đa là một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày đăng báo lần thứ nhất;

4. Kể từ ngày hợp tác xã nhận được thông báo giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xoá tên hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; hợp tác xã phải nộp ngay con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Uỷ ban nhân dân về việc giải thể hợp tác xã thì hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với hợp tác xã

Việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với hợp tác xã được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

Chương 7

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Điều 44. Liên hiệp hợp tác xã

1. Các hợp tác xã có nhu cầu và tự nguyện có thể cùng nhau thành lập liên hiệp hợp tác xã.

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã quy định tại Điều 5 của Luật này, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã thành viên, hỗ trợ nhau trong hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khác của các thành viên tham gia.

Liên hiệp hợp tác xã thành lập Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Người đứng đầu Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị; người đứng đầu Ban giám đốc là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Liên hiệp hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

2. Liên hiệp hợp tác xã được tự chọn tên và biểu tượng của mình phù hợp với quy định của pháp luật. Con dấu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch của liên hiệp hợp tác xã phải có ký hiệu "LHHTX".

3. Mục đích, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của liên hiệp hợp tác xã được quy định trong Điều lệ liên hiệp hợp tác xã do Đại hội các thành viên thông qua.

Điều 45. Liên minh hợp tác xã

1. Liên minh hợp tác xã là tổ chức kinh tế - xã hội do các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyện cùng nhau thành lập. Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh hợp tác xã được thành lập ở trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Liên minh hợp tác xã có các chức năng sau đây:

a) Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã;

c) Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Chính phủ giao; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã theo quy định của Chính phủ;

d) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã;

đ) Đại diện cho hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trong quan hệ hoạt động phối hợp của các thành viên với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

3. Quyền, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tên gọi và tài chính của liên minh hợp tác xã do Điều lệ liên minh hợp tác xã quy định.

4. Điều lệ liên minh hợp tác xã trung ương do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận; Điều lệ liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định công nhận.

5. Nhà nước tạo điều kiện để liên minh hợp tác xã ở trung ương và địa phương hoạt động theo quy định của pháp luật.

6. Chính phủ quy định cụ thể mối quan hệ công tác giữa liên minh hợp tác xã với chính quyền các cấp.

Chương 8

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ

Điều 46. Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã

1. Nội dung quản lý nhà nước đối với hợp tác xã bao gồm:

a) Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã;

b) Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển hợp tác xã;

c) Tổ chức đăng ký kinh doanh, hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và các kiến thức cần thiết cho xã viên hợp tác xã;

đ) Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện hợp tác quốc tế về hợp tác xã.

2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hợp tác xã:

a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với hợp tác xã;

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã;

c) Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Chính phủ quy định cụ thể việc phân công, phân cấp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.

Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp đối với hợp tác xã

1. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình:

a) Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã thuộc địa phương mình;

b) Hướng dẫn, khuyến khích các hợp tác xã phối hợp cùng hoạt động vì lợi ích của nhân dân ở địa phương;

c) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan;

d) Giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hợp tác xã;

đ) Thực hiện các nội dung khác về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trong lĩnh vực được giao.

Điều 48. Mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và vai trò của các tổ chức này đối với hợp tác xã

1. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tổ chức thi hành pháp luật về hợp tác xã.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển hợp tác xã; tham gia với các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chính sách và giám sát thi hành pháp luật về hợp tác xã.

Chương 9:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 49. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân sau đây được khen thưởng theo quy định của pháp luật:

1. Xã viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và liên minh hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, có nhiều đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

2. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh và phát triển hợp tác xã.

Điều 50. Xử lý vi phạm

1. Người nào vi phạm các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi hợp tác xã, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi gian dối trong việc đăng ký kinh doanh hoặc lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã để hoạt động; hợp tác xã hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không đúng ngành, nghề đã đăng ký thì bị đình chỉ hoạt động và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không đúng quy định của pháp luật hoặc cố ý không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi tổ chức có đủ điều kiện thành lập hợp tác xã thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 10:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 51. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2004.

Luật này thay thế Luật hợp tác xã năm 1996.

Điều 52. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 18/2003/QH11

Hanoi, November 26th, 2003

 

LAW

ON COOPERATIVES
(No. 18/2003/QH11 of November 26, 2003)

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, the 10th session;
This Law prescribes the cooperatives.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Cooperatives

A cooperative is a collective economic organization established under the provisions of this Law by individuals, households or legal persons (hereinafter referred collectively to as cooperative members) who share common demands and interests, and volunteer to contribute capital and labor in order to bring into play the collective strength of each cooperative member, to help one another efficiently conduct production/business activities and improve the material and spiritual life, thus contributing to the national socio-economic development.

A cooperative operates as a type of enterprise, having the legal person status, enjoying autonomy and taking self-responsibility for financial obligations within the scope of its charter capital, accumulated capital and other capital sources according to law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Law prescribes the setting up, organization and operation of cooperatives in all branches and domains of the national economy.

Article 3.- The State's policies towards cooperatives

1. The State shall implement the following policies towards cooperatives:

a/ To promulgate and implement policies and programs to support the development of cooperatives in terms of personnel training; human resource development; land; finance; credit; establishment of funds in support of development of cooperatives; scientific and technological application; marketing and market expansion; infrastructure development investment; and to create conditions for cooperatives to participate in the State's socio-economic development programs;

b/ To encourage and create favorable conditions for cooperatives to develop;

c/ To ensure that cooperatives' legal position and production/business conditions are equal to those of enterprises of other types;

d/ To protect cooperatives' legitimate rights and interests according to law provisions;

dd/ To respect cooperatives' rights to autonomy, self-determination and self-responsibility in production and business activities;

e/ Not to interfere in cooperatives' lawful management and operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4.- Interpretation of terms

In this Law, the words and phrases below shall be construed as follows:

1. Minimum contributed capital means a sum of money or value of assets, including land-use right value, property right to inventions, technical know-hows and other valuable papers, which are monetized, to be compulsorily contributed by cooperative members when they join the cooperatives.

2. Labor contribution means the cooperative members' participation in the building of cooperatives in forms of direct management, productive labor, business, consultancy and other forms of participation.

3. The cooperative's charter capital means the total capital contributed by the cooperative members and inscribed in the cooperative's charter.

4. The cooperative's logo means the exclusive symbol of each cooperative representing particular characteristics of such cooperative and distinguishing it from other cooperatives and enterprises.

5. Cooperative's services provided to its members mean the provision of goods or supplies by the cooperative to its members in material or non-material form, for which the members have the demand and must pay to the cooperative.

6. The extent of use of the cooperative's services means the ratio between the value of services provided by the cooperative to each member and the total value of services provided by the cooperative to all of its members.

7. Economic commitment between the cooperative and its members means economic ties between the cooperative and its members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cooperatives shall be organized and operate on the following principles:

1. Voluntariness: All individuals, households and legal persons, that fully meet the conditions prescribed by this Law and agree to the cooperative's charter, may join the cooperative; cooperative members may leave the cooperative in accordance with the provisions of the cooperative's charter;

2. Democracy, equality and publicity: Cooperative members may participate in managing, examining and supervising the cooperative and have equal voting right; make public production/business plans, finance, distribution and other issues prescribed in the cooperative's charter;

3. Autonomy, self-responsibility and mutual benefits: The cooperative shall enjoy autonomy and take self-responsibility for the results of its production/business activities; and decide by itself on income distribution.

After fulfilling the cooperative's tax payment obligations and offsetting its losses, a part of profits shall be channeled to the cooperative's funds, another part shall be distributed according to capital and labor contributions of the cooperative members, and the rest shall be distributed to the cooperative members according to the extent of using the cooperative's services;

4. Cooperation and community development: Cooperative members must have the sense of bringing into play the spirit of collective building and cooperation with one another in the cooperative and social community; cooperation with domestic and foreign cooperatives in accordance with law provisions.

Article 6.- Rights of cooperatives

Cooperatives shall have the following rights:

1. To select production/business lines not banned by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To conduct direct import/export or enter into joint-venture or association with domestic and foreign organizations and individuals for production/business expansion in accordance with law provisions;

4. To hire labor if cooperative members fail to meet the cooperatives' production/business requirements according to law provisions;

5. To decide on the admission of new members, permit members to leave the cooperatives, and expel members according to the provisions of the cooperatives' charters;

6. To decide on the distribution of incomes, and handle the cooperatives' losses;

7. To decide on the commendation and/or reward of members who record numerous achievements in the cooperative building and development; to discipline members who violate the cooperatives' charters; and to decide on the compensation paid by members for damage caused to the cooperatives;

8. To borrow capital from credit institutions and mobilize other capital sources; to organize internal credit according to law provisions;

9. To have industrial property right protected according to law provisions;

10. To refuse organizations' or individuals' requests contrary to law;

11. To lodge complaints about acts of infringing upon the cooperatives' legitimate rights and interests;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7.- Obligations of cooperatives

Cooperatives shall have the following obligations:

1. To conduct production/business strictly according to the registered production/business lines or commodity items;

2. To strictly observe law provisions on accounting, statistics and audit;

3. To pay taxes and fulfill other financial obligations according to law provisions;

4. To preserve and develop their working capital; to manage and use the State-assigned land according to law provisions;

5. To bear responsibility for financial obligations within their charter capital, accumulated capital and other capital sources according to law provisions;

6. To protect the environment, ecological environ-ment, scenic places, historical-cultural relics as well as defense and security works according to law provisions;

7. To ensure its members' rights and fulfill economic commitments to their members;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. To pay compulsory social insurance premiums for their members being individuals and laborers who regularly work for the cooperatives according to the provisions of the cooperatives' charters and law provisions on insurance; to organize the participation in paying voluntary social insurance premiums by members other than the above-said subjects. The Government shall specify the payment of social insurance premiums by cooperative members;

10. To attend to education, training, fostering in order to raise their members' knowledge, and provide information to all cooperative members so that they can actively participate in the cooperative building;

11. To fulfill other obligations according to law provisions.

Article 8.- Names and logos of cooperatives

A cooperative may select its own name and logo by itself in accordance with law provisions.

The seal, signboard, advertisement forms and transaction papers of the cooperative must carry the sign "HTX" (Cooperative).

The name and logo (if any) of the cooperative must be registered at the competent State body and protected according to law provisions.

Article 9.- Political organizations and socio-political organizations in cooperatives

Political organizations and socio-political organizations in cooperatives shall operate within the framework of the Constitution, law and their respective charters in accordance with law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ESTABLISHMENT AND BUSINESS REGISTRATION OF COOPERATIVES

Article 10.- Founding members

1. The founding members are individuals, households or legal persons who initiate the setting-up of the cooperative and participate in it.

2. The founding members shall make written reports to the commune, ward or township People's Committee (hereinafter referred collectively to as the commune-level People's Committee) of the locality where the cooperative is planned to be headquartered on the setting-up, headquarter location, production/business orientations and operation plans of the cooperative.

3. The founding members shall propagate and mobilize individuals, households and other legal persons, that wish to join the cooperative; elaborate production/business orientations; draft the charter of the cooperative and perform other necessary jobs in order to organize the conference to set up the cooperative.

Article 11.- Conference to set up a cooperative

1. The conference to set up a cooperative shall be organized by the founding members. The conference participants include the founding members as well as individuals, households and other legal persons that wish to become the cooperative members.

2. The conference shall discuss and reach agreement on the cooperative's production/business orientations and operation plans; the draft charter of the cooperative; the name and logo (if any) of the cooperative; and draw up the list of cooperative members.

3. The conference shall discuss and vote by majority on the following issues:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Adoption of the charter and internal regulations of the cooperative;

c/ Decision on the separate or non-separate establishment of the managerial apparatus and executive apparatus of the cooperative.

For the cooperative which sets up a managerial-cum-executive apparatus, the conference shall elect Managing Board and the manager; the cooperative manager shall be concurrently the head of the Managing Board; and the conference shall decide the number of the cooperative's deputy managers.

For the cooperative which sets up the managerial apparatus and the executive apparatus separately, the conference shall elect the Managing Board and its head among the Managing Board's members; it shall decide to elect or hire the cooperative manager; and decide the number of the cooperative's deputy managers;

d/ The election of the Control Board and its head among the Control Board's members;

dd/ Adoption of minutes of the cooperative-founding conference.

Article 12.- The cooperative charter

1. Each cooperative shall have its own charter. The cooperative charter must conform to the provisions of this Law and other law provisions.

2. A cooperative charter shall cover the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The address of the cooperative's headquarter;

c/ Production and/or business lines;

d/ Regulations on subjects, conditions and procedures for joining the cooperative and for cooperative members to leave the cooperative;

dd/ Regulations on interests, responsibilities and obligations of cooperative members;

e/ Principles for, and subjects of, payment of compulsory social insurance premiums;

g/ The cooperative's charter capital;

h/ Minimum contributed capital: The levels, forms and terms of contribution, and conditions for return of contributed capital of cooperative members;

i/ Competence and modes for capital mobilization;

k/ Principles for paying remunerations and handling losses; distribution of profits according to capital and labor contributed by cooperative members and according to the extent of using services of the cooperative; deduction for setting up, management and use of the cooperative's funds;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m/ Organizational and managerial structure of the cooperative; functions, powers, tasks and responsibilities of the Managing Board and its head, the cooperative manager, the Control Board and its head, and the sections assisting the cooperative;

n/ The cooperative's representative at law;

o/ Modalities for holding the congress and adopting decisions of the congress of cooperative members;

p/ Regime on handling violations of the cooperative charter and principles for settling internal disputes;

q/ Modalities for amending the cooperative charter;

r/ Other regulations decided by the congress of cooperative members itself, which, however, must not be contrary to law.

3. When amending its charter, the cooperative must send its amended charter enclosed with minutes of the congress of cooperative members to the agency which has granted the business registration certificate to the cooperative.

4. The Government shall promulgate forms guiding the elaboration of charters of agricultural cooperatives, people's credit funds and non-agricultural cooperatives.

Article 13.- Business registration dossiers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An application for business registration;

2. The cooperative charter;

3. The number of cooperative members, lists of members of the cooperative's Managing Board and Control Board;

4. The minutes adopted at the cooperative-founding conference.

Article 14.- Business registration places

1. A cooperative shall make business registration at the provincial- or district-level business registration office in the locality where the cooperative is planned to be headquartered, depending on its specific conditions.

2. The representative at law of the to be-set up cooperative shall submit business registration dossiers at the selected business registration office and bear responsibility for the accuracy and truthfulness of the business registration dossiers.

Article 15.- Granting of business registration certificates

1. Cooperatives shall be granted the business registration certificates when they fully meet the following conditions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Being engaged in production and/or business lines not banned by law;

c/ Having their names and logos (if any) prescribed in Article 8 of this Law;

d/ Having charter capital. For cooperatives engaged in production and/or business lines which require legal capital as stipulated by the Government, the charter capital must not be lower than the legal capital;

dd/ Having fully paid business registration fees as prescribed.

2. The granting of, or refusal to grant, business registration certificates, and time for cooperatives to commence their operation, are as follows:

a/ Within fifteen days after receiving the complete and valid dossiers, the business registration offices must consider the dossiers and grant the business registration certificate to the cooperatives; in case of refusal, they must reply in writing thereto;

b/ The cooperatives shall have the legal person status and may commence their operation as from the date they are granted the business registration certificates; for conditional production and/or business lines registered by the cooperatives, they may conduct such production and/or business lines as from the date they are granted the business registration certificates by the competent State bodies or when they fully meet the business conditions according to law provisions.

3. In case of disagreement with the business registration offices' decisions to refuse the granting of the business registration certificates as prescribed in Clause 2 of this Article, the representatives at law of the to be-set up cooperatives may lodge their complaints to the competent State bodies or initiate lawsuits at courts according to law provisions.

Article 16.- Branches, representative offices and dependent enterprises of cooperatives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Cooperatives may set up their dependent enterprises in accordance with law provisions.

Chapter III

COOPERATIVE MEMBERS

Article 17.- Conditions for becoming cooperative members

1. Every Vietnamese citizen, who is aged full 18 years or older, has full civil act capacity, contributes capital or labor, agrees to the cooperative charter, and volunteers to join the cooperative, can become a member of the cooperative.

Officials and public servants may participate in cooperatives in the capacity as cooperative members according to the provisions of the cooperatives' charters but must not directly manage or administer the cooperatives.

2. Households and legal persons may become cooperative members according to the provisions of the cooperatives' charters. When participating in cooperatives, households and legal persons must appoint their representatives fully meeting the conditions set for participating individuals.

3. An individual, household or legal person may become a member of many cooperatives if such is not prohibited by the cooperative charter.

Article 18.- Rights of cooperative members

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To be given priority to work for their cooperatives and enjoy remuneration according to the provisions of their cooperatives' charters;

2. To enjoy profits distributed according to their contributed capital or labor, and the extent of using the cooperatives' services;

3. To be provided with necessary econo-technical information by the cooperatives; to be provided with training, fostering and improvement of their professional qualifications by the cooperatives;

4. To benefit from their cooperatives' welfare and the fulfillment of economic commitments by the cooperatives;

5. To be commended and/or rewarded when they make numerous contributions to the cooperative building and development;

6. To attend the congress of cooperative members or elect delegates to attend the congress of cooperative members, attend conferences of cooperative members to discuss and vote on the cooperatives' affairs;

7. To stand for or be elected as members of the Managing Board, the cooperative manager, members of the Control Board or other elected titles of the cooperatives;

8. To make proposals to the Managing Board, the cooperative manager and the Control Board, and request the reply; to request the Managing Board, the cooperative manager or the Control Board to convene an extraordinary congress of cooperative members according to the provisions of Clause 4, Article 21 of this Law;

9. To transfer their contributed capital as well as interests and obligations to other persons according to the provisions of the cooperative charter;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. To have their contributed capital returned and enjoy other interests according to the provisions of the cooperatives' charters and relevant law provisions in the following cases where:

a/ They leave the cooperative;

b/ The cooperative members being individuals die, are reported missing, lose their civil act capacity or have their civil act capacity restricted;

c/ The cooperative members being households have no representatives fully meeting the conditions as prescribed in the cooperatives' charter;

d/ The cooperative members being legal persons dissolve or go bankrupt, or have no representatives fully meeting the conditions as prescribed in the cooperatives' charters.

For cases prescribed at Points b, c and d, Clause 11 of this Article, the cooperative members' contributed capital and other interests shall be returned to those persons who fully meet the conditions for inheritance or the guardians of such cooperative members according to law provisions.

Article 19.- Obligations of cooperative members

Cooperative members shall have the following obligations:

1. To abide by their cooperatives' charters and internal regulations as well as resolutions of the cooperative members' congresses;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To unite and cooperate with one another, to study to raise their professional qualifications, thus contributing to boosting the development of cooperatives;

4. To fulfill economic commitments with their cooperatives;

5. Within the limits of their contributed capital, to bear joint responsibility for debts, risks, damage or losses of their cooperatives;

6. To pay compensation for damage they have caused to the cooperatives according to the provisions of their cooperatives' charters.

Article 20.- Termination of cooperative membership

1. The cooperative membership shall be terminated in the following cases where:

a/ Cooperative members being individuals die, are reported missing, lose their civil act capacity or have their civil act capacity restricted; cooperative members being households have no representatives fully meeting the conditions as prescribed in the cooperative charter; or cooperative members being legal persons dissolve or go bankrupt or have no representatives fully meeting the conditions as prescribed in their cooperatives' charters;

b/ Cooperative members are permitted to leave their cooperatives under the provisions of their cooperatives' charters;

c/ Cooperative members have transferred their whole contributed capital as well as interests and obligations to other persons under the provisions of their cooperatives' charters;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd/ Other cases prescribed by the cooperatives' charters.

2. The settlement of the cooperative members' interests and obligations in cases prescribed in Clause 1 of this Article shall be prescribed by the cooperatives' charters.

Chapter IV

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF COOPERATIVES

Article 21.- Congress of cooperative members

1. The congress of cooperative members shall be the highest decision-making body of a cooperative.

2. A cooperative with many members may organize a congress of delegates of cooperative members; the election of delegates to the congress shall be prescribed by the cooperative's charter. The congress of delegates of cooperative members and the congress of all cooperative members (hereinafter referred collectively to as the congress of cooperative members) are equal in rights and tasks.

3. The regular congress of cooperative members shall be convened once a year by the Managing Board within three months after the annual settlement books are closed.

4. The extraordinary congress of cooperative members shall be convened by the cooperative's Managing Board or Control Board to decide on necessary issues which fall beyond the powers of the Managing Board or the Control Board.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 22.- Contents of the congress of cooperative members

The congress of cooperative members shall discuss and decide on the following issues:

1. Criteria set for cooperative members when joining the cooperative;

2. Annual report on the cooperative's production/business situation, report on activities of the Managing Board and the Control Board;

3. Report on financial publicity, planned distribution of incomes, and handling of losses and debts;

4. Production/business orientations and plans;

5. Minimum capital; charter capital increase or reduction; competence and modes for capital mobilization;

6. Determination of value of the cooperative's common assets under the provisions of Clause 3, Article 35 of this Law;

7. Distribution of profits according to the contributed capital and labor as well as the extent of using services by cooperative members; the cooperative's funds;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Election or dismissal of the Managing Board, the Managing Board's head, the Control Board, and the Control Board's head;

10. Adoption of the admission of new cooperative members and permission of cooperative members to leave the cooperative; decision on expulsion of cooperative members;

11. Reorganization or dissolution of the cooperative;

12. Amendment of the cooperative's charter or internal regulations;

13. Levels of remunerations, salaries and bonuses for the head and other members of the Managing Board, the manager and deputy managers of the cooperative, the head and other members of the Control Board, and other titles of the cooperative;

14. Subjects for whom the cooperative pays social insurance premiums under the State's policy on compulsory social insurance;

15. Other issues which are proposed by the Managing Board, the Control Board or at least one-third of the total number of cooperative members.

Article 23.- Stipulations on the number of delegates and the voting at the congress of cooperative members

1. The congress of cooperative members must be attended by at least two-thirds of the total number of cooperative members or delegates of cooperative members; in cases where the number of cooperative members is insufficient, the congress must be postponed; the Managing Board or the Control Board must reconvene the congress of cooperative members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The voting at the congress of cooperative members and conferences of cooperative members shall not depend on the contributed capital or positions of the members in the cooperative. Each cooperative member or delegate of cooperative member has only one vote.

Article 24.- Notification on convening the congress of cooperative members

At least ten days before the opening of the congress of cooperative members, the convening body must notify each cooperative member or delegate of cooperative member of the time, venue and agenda of the congress. The congress of cooperative members shall discuss and decide on the issues already put on the congress's agenda and arising issues proposed by at least one-third of the total number of cooperative members.

Article 25.- A cooperative's Managing Board

1. A cooperative's Managing Board is the cooperative-managing body, elected directly by the congress of cooperative members, consisting of the head and other members. The number of the Managing Board's members shall be prescribed by the cooperative's charter.

2. The term of the cooperative's Managing Board shall be prescribed by the cooperative's charter, which shall be at least two years and not exceed five years.

3. The cooperative's Managing Board shall hold a meeting at least once a month, which is convened and presided over by the Managing Board's head or an authorized member. The cooperative's Managing Board shall hold an extraordinary meeting at the request of one-third of the Managing Board's members, the Managing Board's head, the Control Board's head, or the cooperative manager. A meeting of the cooperative's Managing Board shall be regarded as valid when it is attended by at least two-thirds of the number of the Managing Board's members. The cooperative's Managing Board shall operate on the principles of collectivism and make decisions by majority. In cases where the number of votes for equals the number of votes against, the number of votes on the side of the person who presides over the meeting shall be decisive.

Article 26.- Criteria and conditions of members of the cooperative's Managing Board

A member of the Managing Board must be a cooperative member, possessing good moral qualities and having qualifications and capability to manage the cooperative.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 27.- Setting-up of managerial-cum-executive apparatus by cooperatives

1. The Managing Board shall have the following rights and tasks:

a/ To appoint or dismiss the cooperative's deputy managers at the proposal of the cooperative's manager;

b/ To appoint, dismiss, hire or terminate the contract on hiring, chief accountant (if this title exists in the cooperative);

c/ To decide on the organizational structures of professional sections of the cooperative;

d/ To organize the implementation of the resolution of the congress of cooperative members;

dd/ To prepare the reports on the cooperative's production and/or business plans, capital mobilization and profit distribution, and report on the Managing Board's operation for submission to the congress of cooperative members;

e/ To prepare the agenda of the congress of cooperative members and convene the congress of cooperative members;

g/ To evaluate the cooperative's production and/or business results; to approve the financial settlement report for submission to the congress of cooperative members;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i/ To consider the admission of new cooperative members and permit cooperative members to leave the cooperative (except for cases where cooperative members are expelled) and report such to the congress of cooperative members for adoption;

k/ To represent the owner of assets of the cooperative and its dependent enterprises if the cooperative has its dependent enterprises;

l/ To examine and evaluate the work of the manager and deputy managers of the cooperative under the Managing Board's decisions;

m/ To bear responsibility for its own decisions before the congress of cooperative members and law;

n/ To perform other rights and tasks prescribed by the cooperative's charter.

2. The cooperative manager shall have the following rights and tasks:

a/ To represent the cooperative according to law;

b/ To realize production and/or business plans and run daily activities of the cooperative;

c/ To organize the implementation of decisions of the cooperative's Managing Board;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd/ To sign contracts in the name of the cooperative;

e/ To submit the annual financial settlement report to the cooperative's Managing Board;

g/ To propose to the Managing Board the plan on organizational structure of the cooperative;

h/ To recruit labor, except for cases falling under the competence of the cooperative's Managing Board;

i/ To exercise other rights prescribed in the cooperative's charter and resolution of the congress of cooperative members;

k/ To bear responsibility before the congress of cooperative members and the Managing Board for his/her assigned tasks;

When being absent, the cooperative manager shall authorize a deputy manager or a member of the Managing Board to administer the cooperative's activities.

Article 28.- Separate establishment of managerial apparatus and executive apparatus by the cooperative

1. The Managing Board shall have the following rights and tasks:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To appoint and dismiss deputy managers of the cooperative at the proposal of the cooperative manager.

Apart from the above-said rights and tasks, the cooperative's Managing Board shall also have the rights and tasks prescribed at Points b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l and m, Clause 1, Article 27 of this Law.

2. The head of the cooperative's Managing Board shall have the following rights and tasks:

a/ To represent the cooperative according to law;

b/ To elaborate programs and plans on operation of the Managing Board;

c/ To convene and preside over meetings of the Managing Board and the congress of cooperative members;

d/ To bear responsibility before the congress of cooperative members and the Managing Board for his/her assigned tasks;

dd/ To sign decisions of the congress of cooperative members and the Managing Board;

e/ To exercise other rights and perform other tasks prescribed by the cooperative's charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To realize production and/or business plans and run daily activities of the cooperative;

b/ To organize the implementation of decisions of the cooperative's Managing Board;

c/ To sign contracts in the name of the cooperative under the authorization of the cooperative's Managing Board;

d/ To submit the annual financial settlement report to the cooperative's Managing Board;

dd/ To propose to the Managing Board the plan on organizational structure of the cooperative;

e/ To recruit labor under the authorization of the cooperative's Managing Board;

g/ To exercise other rights prescribed in the cooperative's charter, the resolution of the congress of cooperative members or contracts signed with the cooperative's Managing Board.

When being absent, the cooperative manager shall authorize a deputy manager to administer the cooperative's activities.

In cases where the cooperative manager is a cooperative member or a member of the cooperative's Managing Board, apart from fully exercising the rights and performing the tasks of a cooperative manager as prescribed by this Article, he/she shall also have to exercise the rights and fulfill the obligations of a cooperative member or member of the cooperative's Managing Board.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 29.- The Control Board

1. The Control Board is the body which supervises and examines all activities of the cooperative strictly according to law and the cooperative's charter.

2. The Control Board shall be elected directly by the congress of cooperative members. The number of the Control Board's members shall be prescribed by the cooperative's charter; a cooperative with few members may elect only one controller.

3. The criteria of a member of the Control Board are the same as those of a member of the Managing Board. The Control Board members must not be concurrently members of the Managing Board, chief accountants or cashiers of the cooperative, or must not be the parents, spouses, children or siblings thereof.

4. The term of office of the Control Board corresponds with that of the Managing Board.

Article 30.- Rights and tasks of the Control Board

The Control Board shall have the following rights and tasks:

1. To examine the observance of the cooperative's charter and internal regulations as well as the resolution of the congress of cooperative members;

2. To supervise activities of the Managing Board, the cooperative manager and cooperative members strictly according to law as well as the cooperative's charter and internal regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. To receive complaints and denunciations related to the cooperative's activities; settle, or propose competent bodies to settle, such complaints and denunciations according to the provisions of the cooperative's charter;

5. To attend the Managing Board's meetings;

6. To notify the cooperative's Managing Board of examination results and report them before the congress of cooperative members; to propose the Managing Board and the cooperative manager to redress weaknesses in the cooperative's production and/or business activities and handle violations of the cooperative's charter and internal regulations;

7. To request relevant persons in the cooperative to provide documents, books, vouchers and necessary information in service of the examination work but not to use such documents or information for other purposes;

8. To prepare the agenda of, and convene, the extraordinary congress of cooperative members in one of the following cases where:

a/ The Managing Board fails to take or inefficiently takes measures to preclude acts of violating law, the cooperative's charter or internal regulations, or the resolution of the congress of cooperative members as requested by the Control Board;

b/ The Managing Board fails to convene the extraordinary congress of cooperative members at the requests of the cooperative members prescribed in Clause 4, Article 21 of this Law.

Chapter V

ASSETS AND FINANCE OF COOPERATIVES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. When joining cooperatives, the cooperative members must contribute capital according to the provisions of Clause 2, Article 19 of this Law.

Cooperative members may contribute capital in lump sum right from the beginning or in installments; the levels, forms and time limits for capital contribution shall be prescribed by the cooperatives' charters.

The minimum contributed capital level shall be adjusted under the decision of the congress of cooperative members.

2. Cooperative members shall have their contributed capital returned in the cases prescribed at Points a, b, d and e, Clause 1, Article 20 of this Law.

The return of contributed capital of cooperative members shall be based on the cooperative's financial actual situation at the time of returning the capital after the cooperative has made the annual settlement and settled economic interests and obligations of cooperative members towards the cooperative. The forms and time limits for return of contributed capital to cooperative members shall be stipulated by the cooperatives' charters.

Article 32.- Capital mobilization

1. Cooperatives may borrow capital from banks and mobilize capital in other forms according to law provisions.

2. Cooperatives may additionally mobilize contributed capital of cooperative members under decisions of the congress of cooperative members.

3. Cooperatives may receive and use capital and subsidies from the State as well as domestic and foreign organizations and individuals as agreed upon by the parties and in accordance with law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The working capital of cooperatives shall be formed from cooperative members' contributed capital, the cooperative-owned accumulated capital and other lawful capital sources.

The working capital of cooperatives shall be managed and used according to the provisions of this Law, other law provisions and the cooperatives' charters.

Article 34.- Cooperatives' funds

1. Cooperatives must set up the production development fund and the reserve fund under the Government's guidance; other funds shall be prescribed by the cooperatives' charters and congress of cooperative members, which are suitable to specific conditions of each cooperative. The specific percentage of deduction for setting up the funds shall be decided by the congress of cooperative members.

2. The purposes and modes of management and use of the cooperatives' funds shall be prescribed by the cooperatives' charters.

Article 35.- Cooperative's assets

1. Assets under cooperatives' ownership shall be formed from the cooperatives' working capital.

2. The management and use of cooperatives' assets shall comply with the provisions of the cooperatives' charters and relevant law provisions.

3. Cooperatives shall have common assets, including works in service of production, socio-cultural welfare works, infrastructures in service of the population community, which are formed from the cooperatives' production development funds and welfare funds, capital sources subsidized by the State, as well as donations and gifts of domestic and foreign organizations and individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Upon its dissolution, a cooperative shall not distribute to its members the capital and common assets subsidized by the State but transfer them to the local administration for management.

For the cooperative's capital and common assets formed from capital sources and labor contributed by the cooperative members or donations and gifts of domestic and foreign organizations and individuals, the congress of cooperative members shall make decision thereon.

2. Capital contributed by cooperative members in land-use right value and land assigned by the State to the cooperative for use shall be handled according to the law provisions on land.

3. After having paid all debts and expenses for the cooperative dissolution, the handling of other remaining assets, capital or funds of the cooperative shall comply with the provisions of this Article, other relevant law provisions, and the cooperative's charter.

Article 37.- Distribution of profits

1. After fulfilling the tax payment obligations, a cooperative's profits shall be distributed as follows:

a/ Off-setting the previous year's losses (if any) according to law provisions on tax;

b/ Deduction for setting up the production develop-ment fund, the reserve fund and other funds of the cooperative; distribution of profits to cooperative members according to their contributed capital and labor, the rest shall be distributed to cooperative members according to the extent of using services of the cooperative.

2. Basing itself on the production/business results and accumulation demands for the development of the cooperative, the congress of cooperative members shall decide on the specific ratios of distribution of annual profits into the funds prescribed at Point b, Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A cooperative's losses arising in the year shall be deducted into the proceeds from compensations by relevant organizations and/or individuals; the deficit amounts (if any) shall be offset by the reserve fund; if such amounts are still insufficient, the remaining loss amounts shall be transferred to the subsequent year according to law provisions on tax.

Chapter VI

REORGANIZATION, DISSOLUTION OR BANKRUPTCY OF COOPERATIVES

Article 39.- Division and separation of cooperatives

The congress of cooperative members shall decide on the division or separation of a cooperative into two or more cooperatives.

Article 40.- Procedures for dividing or separating cooperatives

1. The Managing Board of the to be-divided/separated cooperative must:

a/ Set up a Council to settle the division or separation of the cooperative. The Council for division/separation shall be composed of the Managing Board of the to be-divided/separated cooperative and representatives of the new cooperatives to be formed from the divided/separated cooperative. The Council shall have the tasks to discuss and negotiate to reach agreement on settling matters related to the division or separation of the cooperative; compile dossiers of application for division or separation of the cooperative; and form the managerial and executive apparatuses of the new cooperatives;

b/ Elaborate plans on handling of assets, capital, funds, organizational structure, personnel, cooperative members and labor (including those of branches, representatives offices and dependent enterprises of the cooperative) upon the division or separation; draw up production/business orientations; the charters of new cooperatives; rights, interests, responsibilities and obligations of the cooperatives after the division or separation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Inform in writing creditors as well as organizations and individuals having economic relations with the cooperative of the decision on the division/separation, and settle economic issues related to them;

dd/ Send the business registration dossier of the divided/separated cooperative made according to the provisions of this Law to the agency which has granted the business registration certificate, enclosed with the resolution of the congress of cooperative members on the division or separation of the cooperative; plans for settlement of issues related to the division or separation already discussed with creditors as well as organizations and individuals having economic relations with the cooperative.

2. Within fifteen days after receiving the division/separation dossiers, the business registration agency which has granted the business registration certificate shall announce in writing the approval or disapproval of the division or separation of the cooperative. If the cooperative disagrees with the decision on the disapproval of the division or separation, it may lodge its complaints to the competent State body or initiate a lawsuit at court according to law provisions.

The business registration agency which has granted the business registration certificate to the to be-divided cooperative must withdraw the business registration certificate from such cooperative after the division; The divided cooperative must submit immediately its seal to the competent State body.

3. The cooperatives having branches, representative offices or dependent enterprises must, upon their division/separation, notify the business registration agencies of the continuity or termination of operation of their branches, representative offices or dependent enterprises.

Article 41.- Consolidation and merger of cooperatives

1. Two or more cooperatives may be consolidated into one new cooperative by transferring all assets, rights, obligations and legitimate interests to the consolidating cooperative, and at the same time terminating the existence of the consolidated cooperatives.

One or several cooperatives may be merged into another cooperative by transferring all assets, rights, obligations and legitimate interests to the merging cooperative, and at the same time terminating the existence of the merged cooperative(s).

2. Procedures for consolidation of cooperatives shall comply with the following regulations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To convene the congress of cooperative members of the consolidating cooperative to decide on the consolidation and adopt issues prescribed at Point a of this Clause;

c/ To compile business registration dossiers of the consolidating cooperative according to the provisions of Article 13 of this Law and send them to the business registration agency;

d/ To inform in writing creditors as well as organizations and individuals having economic relations with the cooperative of the decision on consolidation and modes of settlement of economic relations related to them;

dd/ Within fifteen days after receiving the consolidation dossiers, the business registration agency must announce in writing the approval or disapproval of the consolidation and grant the business registration certificate to the consolidating cooperative. If the cooperative disagrees with the business registration agency's decision, it may lodge its complaints to the competent State body or initiate a lawsuit at court according to law provisions;

e/ After business registration, the consolidating cooperative shall have the rights and legitimate interests, bear responsibility for the unsettled debts, labor contracts and other property obligations of the consolidated cooperatives.

3. The procedures for the merger of cooperatives shall comply with the following regulations:

a/ The Managing Boards of the merging and merged cooperatives must together set up the Merger Council to project the merger procedures and conditions; plans on handling of assets, capital, debts, cooperative members, labor and unsettled issues of the merged cooperative; draft production/business plans and charter of the merging cooperative;

b/ To convene the congress of cooperative members with the participation of members of the merging and merged cooperatives to decide on the issues prescribed at Point a of this Clause;

c/ To notify in writing creditors as well as organizations and individuals having economic relations with the cooperative of the decision on merger and modes of settlement of economic relations related to them;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd/ After supplementing the business registration dossiers, the merging cooperative shall have the rights and legitimate interests, bear responsibility for unsettled debts, labor contracts and other property obligations of the merged cooperatives.

Article 42.- Dissolution of cooperatives

The dissolution of cooperatives is prescribed as follows:

1. Voluntary dissolution:

In case of voluntary dissolution under the resolution of the congress of cooperative members, a cooperative must send the application for dissolution and the resolution of the congress of cooperative members to the business registration agency which has granted the business registration certificate to the cooperative, and at the same time publish the dissolution application and time limits for settlement of debts and liquidation of contracts on the newspaper of the locality where it conducts operation for three consecutive issues.

Within thirty days after the expiry of the time limit for settlement of debts and liquidation of contracts, the application-receiving business registration agency must announce the approval or disapproval of the cooperative's application for dissolution.

Within thirty days after receiving the announcement on the approval of the dissolution from the business registration agency, the cooperative must handle capital and assets according to the provisions of Article 36 of this Law, pay expenses for the dissolution, return contributed capital, and settle interests of cooperative members according to the provisions of the cooperative's charter;

2. Compulsory dissolution:

The People's Committee of the locality where the business registration certificate is granted may decide on the compulsory dissolution of a cooperative in one of the following cases where:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The cooperative have ceased its operation for twelve consecutive months;

c/ The cooperative fails to convene a regular congress of cooperative members without plausible reasons for eighteen consecutive months;

d/ Other cases as prescribed by law;

3. The People's Committee which issues the decision on dissolution shall set up the Dissolution Council and designate the Council chairman to organize the dissolution of the cooperative.

The Council for dissolution of the cooperative must publish the decision on the dissolution of the cooperative on a newspaper of the locality where the cooperative conducts its operation for three consecutive issues; announce the order, procedures and time limits for settlement of debts and liquidation of contracts, and handle capital and assets according to the provisions of Article 36 of this Law, return contributed capital and settle cooperative members' other relevant interests according to the provisions of the cooperative's charter.

The time limit for settlement of debts and liquidation of contracts shall be one hundred and eighty days at most after the first publication on newspapers.

4. After the cooperative receives the dissolution notice, the business registration agency which has granted the business registration certificate must withdraw the business registration certificate and delete the name of the cooperative from the business registration book; the cooperative must immediately submit its seal to the competent State body;

5. If the cooperative disagrees with the People's Committee's decision on the dissolution of the cooperative, it may lodge its complaints to the competent State body or initiate a lawsuit at court according to law provisions.

Article 43.- Settlement of the cooperative's request to declare bankruptcy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VII

UNIONS OF COOPERATIVES, FEDERATIONS OF COOPERATIVES

Article 44.- Unions of cooperatives

1. Those cooperatives, which wish and volunteer to establish a union of cooperatives, may jointly do so.

A union of cooperatives is an economic organization operating on the principles on organization and operation of cooperatives prescribed in Article 5 of this Law, aiming to raise the production/business efficiency of member cooperatives, support one another in their activities and satisfy other demands of the participating members.

The union of cooperatives shall set up the Management Board and the Directorate.

The head of the Management Board is the chairman; the head of the Directorate is the director or general director.

The union of cooperatives shall make business registration at the provincial-level business registration agency.

2. The union of cooperatives may select its own name and logo by itself in accordance with law provisions. The seal, signboard and transaction papers of the union of cooperatives must bear the sign "LHHTX" (Union of cooperatives).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 45.- Federations of cooperatives

1. A federation of cooperatives is a socio-economic organization which is voluntarily and jointly established by cooperatives or unions of cooperatives. The federations of cooperatives shall be organized according to branches and economic sectors. The federations of cooperatives shall be set up at the central and provincial/municipal levels.

2. Federations of cooperatives shall have the following functions:

a/ To represent and protect legitimate interests of member cooperatives and unions of cooperatives;

b/ To propagate and mobilize for the development of cooperatives;

c/ To provide support and necessary services for the formation and development of cooperatives and unions of cooperatives; to carry out programs in support of development of cooperatives, which are assigned by the Government; to train and foster officials of cooperatives according to the Government's regulations;

d/ To participate in formulating policies and legislation on cooperatives;

dd/ To represent cooperatives and unions of cooperatives in relations of the members' coordination with domestic and foreign organizations according to law provisions.

3. The rights, tasks, organizational structures, names and finance of federations of cooperatives shall be prescribed by the charters of federations of cooperatives.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The State shall create conditions for the central and local federations of cooperatives to operate according to law provisions.

6. The Government shall specify the working relations between federations of cooperatives and the administrations of all levels.

Chapter VIII

STATE MANAGEMENT OVER COOPERATIVES

Article 46.- State management over cooperatives

1. Contents of State management over cooperatives cover:

a/ To issue, disseminate, and organize the implementation of, legal documents on cooperatives;

b/ To elaborate and implement strategies and plans on development of cooperatives;

c/ To organize and guide business registration for cooperatives and unions of cooperatives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd/ To inspect and examine the observance of law by cooperatives according to law provisions;

e/ To direct the implementation of international cooperation on cooperatives.

2. Responsibilities of agencies performing the State management over cooperatives:

a/ The Government shall perform the uniform State management over cooperatives;

b/ The ministries and ministerial-level agencies shall, within the ambit of their respective tasks and powers, perform the State management over cooperatives;

c/ The People's Committees of all levels shall have to perform the State management over cooperatives in their respective localities according to law provisions;

d/ The Government shall specify the assignment and decentralization of State management over cooperatives among the ministries, ministerial-level agencies and localities.

Article 47.- Tasks and powers of the People's Committees of various levels towards cooperatives

1. The People's Committees of various levels shall, within the ambit of their respective tasks and powers:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Guide and encourage cooperatives to coordinate their activities for the interests of people in their respective localities;

c/ Examine and inspect the enforcement of the Law on Cooperatives and relevant legal documents;

d/ To settle according to their respective competence complaints, denunciations and disputes, and handle acts of violating the legislation on cooperatives;

dd/ To materialize other contents of the State management over cooperatives according to law provisions.

2. The professional agencies of the People's Committees of various levels shall, within the ambit of their respective functions, tasks and powers, assist the People's Committees in performing the State management over cooperatives in their assigned domains.

Article 48.- Relations between State agencies and Vietnam Fatherland Front and its member organizations, and roles of these organizations towards cooperatives

1. The State agencies shall have to coordinate with Vietnam Fatherland Front and its member organizations in organizing the implementation of the legislation on cooperatives.

2. Vietnam Fatherland Front and its member organizations shall propagate and mobilize people to participate in building and developing cooperatives; consult with State agencies in elaborating policies and supervising the implementation of the legislation on cooperatives.

Chapter IX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 49.- Commendation

The following organizations and individuals shall be commended and/or rewarded according to law provisions:

1. Cooperative members, cooperatives, unions of cooperatives and federations of cooperatives, that operate efficiently and make numerous contributions to local socio-economic development;

2. Organizations and individuals, that record splendid achievements in labor, production and/or business activities and development of cooperatives.

Article 50.- Handling of violations

1. Those who violate the provisions of this Law and other relevant law provisions shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be reprimanded, cautioned, dismissed, expelled from cooperatives, administratively sanctioned or examined for penal liability; if causing damage, they must pay compensation therefor according to law provisions.

2. Organizations or individuals, that commit fraudulent acts in business registration or abuse the names of cooperatives to operate; cooperatives which operate without business registration certificates or contrarily to the registered production/business lines, shall be suspended from operation and handled according to law provisions.

3. Those who abuse their positions or powers to grant business registration certificates in contravention of law or deliberately refuse to grant business registration certificates even when organizations fully meet the conditions for setting up cooperatives shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability according to law provisions.

Chapter X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 51.- Implementation effect

This Law takes implementation effect as from July 1, 2004.

This Law replaces the 1996 Law on Cooperatives.

Article 52.- Implementation guidance

The Government shall detail and guide the implementation of this Law.

This Law was passed on November 26, 2003 by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 4th session.

 

 

NATIONAL ASSEMBLY CHAIRMAN
Nguyen Van An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Hợp tác xã 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


84.760

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!