Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 82/1999/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế Giá trị gia tăng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 82/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 30/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 82/1999/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 05/8/1997 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA như sau:

1. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA được Ngân sách Nhà nước đầu tư toàn bộ hay hỗ trợ một phần vốn đối ứng:

Chủ chương trình, dự án khi lập dự toán phải tính đủ thuế GTGT phát sinh trong quá trình đầu tư, hình thành chương trình, dự án để Ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng cho dự án, bao gồm: thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (trừ hàng hoá nhập khẩu là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT nêu dưới đây) và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mua tại thị trường Việt nam. Khi thanh toán, chủ chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước để trả thuế GTGT.

Hàng hoá, vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại sử dụng vào việc đầu tư, hình thành các chương trình, dự án là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20, Điều 4 của Luật thuế giá trị gia tăng. Đối với các chương trình, dự án vừa sử dụng vốn ODA không hoàn lại, vừa sử dụng vốn ODA vay ưu đãi dưới dạng Ngân sách Nhà nước đầu tư toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần vốn đối ứng, nếu tỷ lệ vốn ODA không hoàn lại chiếm trên 50% tổng số vốn đầu tư của dự án thì hàng hoá nhập khẩu để đầu tư, hình thành dự án này là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA vay ưu đãi là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được do chủ đầu tư trực tiếp nhập khẩu, sử dụng vào việc đầu tư, hình thành chương trình, dự án là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT theo qui định tại khoản 4, Điều 4 của Luật thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ nhập khẩu hàng hoá của chủ chương trình, dự án và danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện không thu thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu nói trên.

Ngân sách Nhà nước đảm bảo cấp vốn đối ứng để chủ chương trình, dự án nộp thuế GTGT hoặc thực hiện ghi thu ghi chi qua Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/1998/TTLT- BKH - BTC ngày 14/8/1998 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

2. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại từ Ngân sách Nhà nước:

Chủ chương trình, dự án tự lo vốn để nộp thuế GTGT phát sinh trong quá trình đầu tư, hình thành chương trình, dự án, bao gồm: thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (trừ hàng hoá nhập khẩu là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT nêu dưới đây) và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mua tại thị trường Việt nam.

Hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại và máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, sử dụng để đầu tư, hình thành chương trình, dự án, là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT. Chủ chương trình, dự án gửi hồ sơ như hướng dẫn đối với chương trình, dự án nêu tại điểm 1 Thông tư này để cơ quan hải quan nơi chủ chương trình, dự án nhập khẩu hàng hoá thực hiện không thu thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu nói trên.

3. Thuế giá trị gia tăng đối với các tổ chức, cá nhân (nhà thầu) cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA:

3.1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với chủ chương trình, dự án để cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA nộp thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam.

Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các nhà thầu nước ngoài nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất để phục vụ thi công công trình của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT. Cơ quan hải quan thực hiện không thu thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các nhà thầu tạm nhập khẩu để phục vụ thi công. Các thiết bị kể trên phải tái xuất khi hoàn thành công trình, nếu nhượng bán tại thị trường Việt nam phải được Bộ Thương mại chấp thuận và chịu thuế GTGT theo qui định của Luật thuế GTGT.

3.2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam (nhà thầu Việt nam) ký hợp đồng với chủ chương trình, dự án để cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

4. Thuế GTGT đối với các hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ và xây lắp cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA đã trúng thầu và ký kết trước ngày 01/01/1999.

Để việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA có các hợp đồng đã trúng thầu và ký kết trước ngày 01/01/1999 theo đúng với kế hoạch, thời gian và không làm thay đổi giá thầu đã duyệt thì về nguyên tắc, chính sách thuế đối với các hợp đồng này được áp dụng tương tự theo các mức thuế đã hình thành từ thời điểm 31/12/1998 trở về trước. Cụ thể như sau:

4.1. Đối với các hợp đồng được miễn thuế doanh thu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, các hợp đồng nhà thầu nước ngoài được miễn thuế doanh thu từ hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA theo cam kết tại Hiệp định vay, kể từ ngày 01/01/1999 chủ chương trình, dự án thanh toán cho nhà thầu trên cơ sở giá của hợp đồng đã trúng thầu.

Nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ được miễn thuế doanh thu nêu trên, phát hành hoá đơn bán hàng để yêu cầu chủ chương trình, dự án thanh toán, không phải nộp thuế GTGT và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh thu cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các chương trình, dự án nêu trên.

4.2. Đối với các hợp đồng không được miễn thuế doanh thu: kể từ ngày 01/01/1999 mức thuế GTGT đầu ra đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cung cấp cho chủ chương trình, dự án được xác định bằng mức thuế doanh thu đã được kết cấu trong giá thầu theo Biểu thuế doanh thu của Luật thuế Doanh thu từ 31/12/1998 trở về trước.

Nhà thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra đối với doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA để khấu trừ. Trường hợp không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ trên doanh số của hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra. Trường hợp số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra thì tổ chức cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các chủ chương trình, dự án không được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho các đối tượng khác và không được hoàn lại số thuế GTGT lớn hơn đó.

Ví dụ 1: Năm 1997, nhà thầu tư vấn B ký hợp đồng với chủ dự án A để cung cấp dịch vụ tư vấn với giá trị hợp đồng là 1.000.0000 USD. Đến 31/12/1998 chủ dự án đã thanh toán là 500.000 USD, phần giá trị hợp đồng phải thanh toán theo hợp đồng nhận thầu đã ký trong năm 1999 là 500.000 USD. Khi yêu cầu chủ dự án thanh toán, nhà thầu tư vấn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ sử dụng hoá đơn GTGT và ghi trên hoá đơn như sau:

- Giá trị dịch vụ : 480.000 USD

- Thuế GTGT : 20.000 USD (500.000 x 4% - là thuế suất thuế doanh thu đối với hoạt động tư vấn)

- Tổng giá trị thanh toán: 500.000 USD

Ví dụ 2: tương tự như ví dụ 1 nhưng nhà thầu tư vấn C nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi yêu cầu chủ chương trình, dự án thanh toán, nhà thầu sử dụng hoá đơn bán hàng và ghi trên hoá đơn giá trị thanh toán là 500.000 USD.

4.3. Đối với hàng hoá nhập khẩu để đầu tư, hình thành chương trình, dự án:

- Chủ chương trình, dự án nhập khẩu hàng hoá để đầu tư, hình thành dự án theo các hợp đồng đã trúng thầu và ký kết trước ngày 01/01/1999 sẽ không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Chủ chương trình, dự án gửi hồ sơ hàng hoá nhập khẩu tới cơ quan hải quan để xác định đối tượng không phải nộp thuế GTGT bao gồm:

+ Công văn đề nghị của chủ chương trình, dự án;

+ Quyết định đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (chủ chương trình, dự án xuất trình bản gốc, cơ quan hải quan lưu bản sao có dấu công chứng);

+ Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá xác định rõ nguồn gốc hàng hoá và địa điểm giao nhận hàng hoá (chủ chương trình, dự án xuất trình bản gốc, cơ quan hải quan lưu bản sao có dấu công chứng);

+ Các giấy tờ khác có liên quan đến việc nhập khẩu hàng hoá (theo qui định đối với hàng hoá nhập khẩu).

Cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hoá căn cứ hồ sơ nhập khẩu hàng hoá của chủ chương trình, dự án để thực hiện không thu thuế GTGT và quản lý theo dõi hàng hoá nhập khẩu không phải nộp thuế GTGT của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 89/1998/TT- BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, quyết định.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 82/1999/TT-BTC

Hanoi, June 30, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE APPLICATION OF VALUE ADDED TAX TO PROJECTS USING ODA CAPITAL

Pursuant to the VAT Law No. 02/1997/QH9 of May 10, 1997; the Governments Decree No. 28/1998/ND-CP of May 11, 1998 detailing the implementation of the VAT Law; the Governments Decree No. 102/1998/ND-CP of December 21, 1998 amending and supplementing a number of Articles of the Governments Decree No. 28/1998/ND-CP of May 11, 1998 detailing the implementation of the VAT Law;
Pursuant to the Government
s Decree No. 87/CP of August 5, 1997 issuing the regulation on management and use of the ODA source;
The Ministry of Finance hereby guides the application of the VAT to programs and projects funded by ODA capital source as follows:

1. For the programs and projects using ODA capital source with reciprocal capital fully or partially invested by the State budget:

- When making cost estimates, project and program owners shall have to fully account VAT arising in the investment process, formulation programs and projects in order to be provided with reciprocal capital for the projects by the State budget, including: VAT on imported goods, and/or services liable to VAT (except for imported goods items which are not subject to VAT mentioned hereunder) and VAT on goods, and/or services liable to VAT which are bought in Vietnamese market. When making the final settlement, the project and program owners shall use the reciprocal capital from the State budget to pay VAT.

Goods, materials, machinery, equipment, and transport means imported by non-refundable ODA capital source for investment, formulation of programs and/or projects shall not be subject to VAT as stipulated in Clause 20, Article 4 of the VAT Law. For programs and projects using both the non-refundable ODA capital and preferential ODA loans in form of full investment or partial support in reciprocal capital by the State budget; if the non-refundable ODA capital makes up more than 50% of the projects total invested capital, the goods imported for investment in formulating this project shall not be subject to VAT.

Goods imported by the preferential ODA loans, which are machinery, equipment, special-purpose transport means, and which can not be manufactured at home, and imported directly by investors for investment and formulation of programs, projects shall not be subject to VAT as stipulated in Clause 4, Article 4 of the VAT Law.

Customs authorities shall base themselves on the program or project owners goods import dossiers and the list of machinery, equipment, special-purpose transport means, which can be manufactured at home, issued together with Decision No. 214/1999/QD-BKH of April 26, 1999 of the Ministry of Planning and Investment so as not to collect VAT on the machinery, equipment, special-purpose transport means mentioned above.

The State budget shall supply the reciprocal capital so that the program or project owners pay VAT or draw up an income and expenditure account through the State budget as guided in Joint Circular No. 06/1998/TTLT-BKH-BTC of August 14, 1998 of the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 82/1999/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế Giá trị gia tăng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.688
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.76.193