Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 50/2012/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU THUỘC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH

Căn cLuật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đấu thầu s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một sđiều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đi với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, y ban nhân dân các cấp, tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi triển khai thực hiện gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này.

Điều 2. Các trưng hp đặc biệt được áp dụng chỉ định thầu

Các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định được quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP bao gồm:

1. Gói thầu cấp bách để thực hiện sự kiện quan trọng quốc gia mà sự kiện đó đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Gói thầu cấp bách triển khai công việc nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyn quc gia, biên giới lãnh thổ, hải đảo.

3. Gói thầu chuẩn bị dự án thuộc trường hợp cấp bách cần triển khai thực hiện ngay đđảm bảo thu hút, huy động được vn của nhà tài trợ nước ngoài.

4. Gói thầu cấp bách trực tiếp phục vụ công tác chuẩn bị dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu để đảm bảo yêu cầu về tiến độ đã xác định đi với các dự án phát triển năng lượng quốc gia.

5. Gói thầu cấp bách cung cấp sản phẩm cơ khí do doanh nghiệp trong nước sản xuất, chế tạo phục vụ trực tiếp cho các dự án phát triển năng lượng quốc gia.

6. Gói thầu cấp bách chống ùn tắc giao thông để đảm bảo an toàn giao thông ở các thành phố trực thuộc trung ương.

7. Gói thầu mà người có thẩm quyền xét thấy cấp bách không thể tổ chức đấu thầu, cần phải chỉ định thầu để mang lại hiệu quả cao hơn so với việc tổ chức đấu thầu.

Điều 3. Điều kiện được áp dụng chỉ định thầu

Gói thầu quy định tại Điều 2 Quyết định này được người có thẩm quyền xem xét áp dụng hình thức chỉ định thầu trong phê duyệt kế hoạch đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có quyết định đầu tư được duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án.

2. Nguồn vốn cho gói thầu đã được xác định rõ và bảo đảm bố trí đvốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu; trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ phải tuân thủ quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đảm bảo thời gian hoàn tất thủ tục chỉ định thầu không quá 45 ngày, trường hp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng.

4. Có báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 4 Quyết định này. Riêng đối với gói thầu quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan quốc phòng, an ninh có thm quyn.

Điều 4. Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu áp dụng chỉ định thầu

Thủ tướng Chính phủ giao cho người có thẩm quyền (người quyết định đầu tư) xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của gói thầu áp dụng chỉ định thầu trong trường hp đặc biệt thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ định thầu các gói thầu nêu tại Điều 2 Quyết định này. Thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đu thu đối với gói thu áp dụng chỉ định thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này thực hiện như sau:

1. Trên cơ sở hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan, tổ chức thẩm định lập báo cáo thẩm định theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 11, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP và thời gian thẩm định theo quy định tại Khoản 6 Điều 31 Luật đấu thầu để trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Hồ sơ trình phê duyệt

Căn cứ tính cấp bách của gói thầu, chủ đầu tư lập và trình kế hoạch đấu thầu đốí với gói thầu đề nghị áp dụng chỉ định thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này cùng với kế hoạch đấu thầu các gói thầu khác thuộc dự án hoặc trình riêng kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu cần đề nghị áp dụng chỉ định thầu để phê duyệt trước. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu đề nghị áp dụng chỉ định thầu bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt, trong đó cần giải trình cụ thcác nội dung sau:

- Sự cần thiết phải áp dụng hình thức chđịnh thầu trong trường hợp đặc biệt, đối với gói thầu quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định này phải giải trình thêm lý do không thể tổ chức đấu thầu được và áp dụng hình thức chỉ định thầu hiệu quả hơn tổ chức đấu thầu, trong đó tính hiệu quả các yếu tố về kinh tế - xã hội, giải trình các mốc thời gian chuẩn bị và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, lựa chọn nhà thầu, thực hiện hp đồng và các yếu tố khác của gói thầu để đảm bảo tính hiệu quả của hình thức chỉ định thầu so với áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi;

- Số liệu, luận cứ và các tài liệu kèm theo để chứng minh gói thầu đề nghị chỉ định thầu trong trường hp đặc biệt phù hợp với nội dung giải trình nêu trên và thuộc trường hp đặc biệt cần chỉ định thầu theo quy định tại Điều 2 Quyết định này, đồng thời đáp ứng điều kiện áp dụng chỉ định thầu quy định tại Điều 3 Quyết định này.

b) Văn bản pháp lý có liên quan:

- Quyết định phê duyệt dự án (trừ trường hp chỉ định thầu tư vấn chuẩn bị dự án);

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán (trừ trường hợp chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật và dự toán);

- Quyết định bố trí, phân bổ vốn đầu tư;

- Các văn bản khác có liên quan.

3. Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu áp dụng chỉ định thu trong trường hp đặc biệt trên cơ sở báo cáo thm định của cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu và các văn bản pháp lý có liên quan nêu tại Khoản 2 Điều này là cơ sở, căn cứ xem xét trong các cuộc kiểm tra, thanh tra.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu trong trường hp đặc biệt thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này theo quy định tại Khoản 19 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

2. Thông tin về kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu phải gửi đăng tải trên Báo Đấu thầu theo quy định trong thời hạn tối đa là 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký văn bản. Riêng đối với gói thầu: quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định này, trong Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu gửi đến Báo Đấu thầu để đăng tải phải nêu rõ lý do cần thiết áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt.

Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện đăng tải các thông tin về kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu nêu trên thì sẽ bị cảnh cáo theo quy định tại Điều 75 Luật đấu thầu: Khi có từ 03 (ba) hành vi vi phạm trở lên bị cảnh cáo sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 06 (sáu) tháng, ứng với mi một hành vi vi phạm bị xử lý cảnh cáo tăng thêm thì bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu thêm 03 (ba) tháng nhưng không quá 03 (ba) năm theo quy định tại Khoản 4 Điều 65 Nghị định s85/2009/NĐ-CP.

3. Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, bố trí vốn, ký và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu chỉ định thầu trong trường hp đặc biệt mà không đảm bảo được tính cp bách, khẩn trương, tiến độ và chất lượng như đã nêu trong phần thuyết minh, giải trình trong tờ trình của chủ đầu tư, báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định và trong quyết định phê duyệt của người có thẩm quyền thì chủ đầu tư, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

4. Chủ đầu tư phải đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật vquyết định của mình.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết địnhy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phản ánh ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất nội dung cần bổ sung, sửa đổi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No. 50/2012/QD-TTg

Hanoi, November 9th 2012

 

DECISION

ON THE APPLICATION OF CONTRACTOR APPOINTMENT TO BID PACKAGES IN SPECIAL CASES CONSIDERED AND DECIDED BY THE PRIME MINISTER

Pursuant to Law on Organization of the Government dated December 25th 2001;

Pursuant to Law on Bidding No.61/2005/QH11 dated November 29th 2005;

Pursuant to Law No. 38/ 2009/QH12 dated June 19th 2009, amending and supplementing the laws related to investment in fundamental construction;

Pursuant to the Government's Decree No. 85/2009/ND-CP dated October 15th 2009, guiding the implementation of the Law on Bidding and the selection of contractors under the Law on Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 68/2012/ND-CP dated September 12th 2012, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 85/ 2009/ND-CP dated October 15th 2009, guiding the Law on Bidding and the selection of contractors under the Law on Construction;

At the proposal of the Minister of Planning and Investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

This Decision is applicable to the ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, other central agencies, People’s Committees, state-owned economic corporations, state-owned general companies, related organizations and persons when deploying bid packages on the projects regulated by the Law on Bidding which satisfy the conditions specified in Articles 2 and 3 of this Decision.

Article 2. Special cases eligible for contractor appointment

The special cases that are considered and decided by the Prime Minister are specified in Point k Clause 2 Article 40 of Decree No. 85/2009/ND- CP, including:

1. Urgent bid packages for holding national important events which have been decided by the Prime Minister;

2. Urgent bid packages for protecting the sovereignty of the country, the frontier and islands.

3. Bid packages for preparing urgent projects which must be immediately implemented so as to attract and raise capital from foreign sponsors.

4. Urgent bid packages serving the preparation and construction of initial infrastructure aiming to meet the schedules of national energy development projects.

5. Urgent bid packages for directly providing mechanical products manufactured by domestic enterprises for national energy development projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Bid packages considered urgent by competent persons, that it is impossible to organize bidding, and contractor appointment is more effective.

Article 3. Conditions for contractor appointment

Competent persons shall consider applying contractor appointment to bid packages specified in Article 2 of this Decision when all of the following conditions are satisfied:

1. There is an approved investment decision, except for bid packages on project preparation consultancy.

2. The capital for the bid package is clearly identified and sufficient for meeting the schedule; the use of capital from the state budget or government bond funds must comply with the Prime Minister's Directive No. 1792/CT-TTg dated October 15th 2011.

3. Contractor appointment procedure must be completed within 45 days, or 90 days if the scale of the bid package is large and complicated, from the date of on which the application is approve to the date on which the contract is signed.

4. There is an appraisal report made by an appraising agency or organization under Article 4 of this Decision. The bid packages specified in Clause 2 Article 2 of this Decision must be approved by competent defense or public security agencies.

Article 4. Submitting, appraising, and approving of bidding plans of bid packages eligible for contractor appointment

The Prime Minister shall assign competent persons (investment deciders) to examine and approve bidding plans of bid packages eligible for contractor appointment in the special cases considered and decided by the Prime Minister, who is completely responsible for the appointment of contractors for the bid packages specified in Article 2 of this Decision. The procedures for submitting, appraising, and approving the bidding plan of a bid package eligible for contractor appointment under this Decision:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Application for approval

Based on the urgency of the bid package, the investor shall make and submit the bidding plan of such bid package together with the bidding plans of other bid packages of the same project, or separately submit it for prior approval. An application for approving of the bidding plan of a bid package, to which contractor appointment is recommended, includes:

a/ A written request for approving the bidding plan of the bid package eligible for contractor appointment, specifying:

- The necessity of contractor appointment in special cases. For bid packages in Clause 7 Article 2 of this Decision, the reasons for not bidding, and the reasons why contractor appointment is more effective than bidding must be provided, including the socio-economic effects, and the time mark of the preparation and approval of the application, the appointment of contractors, the contract performance, and other factors of the bid package, for the purpose of ensuring the effectiveness of contractor appointment compared to public bidding;

- The figures, foundations, and enclosed documents proving that the bid package, to which contractor appointment is recommended, is conformable with the explanations above, eligible for contractor appointment in accordance with Article 2 of this Decision, and satisfies the conditions for contractor appointment prescribed in Article 3 of this Decision.

b/ Relevant legal documents:

- Decision to approve the project (except for the appointment of project preparation consultancy contractors);

- Decision approving the technical design and cost estimates (except for the appointment of technical design and cost estimate consultancy contractors);

- Decision on the allocation and distribution of investment capital;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Competent persons shall examine and approve bidding plans of bid packages eligible for contractor appointment in special cases based on the appraisal reports made by appraising agencies as prescribed in Clause 2, Article 12 of the Decree No. 85/2009/ ND-CP. The decision to approve the bidding plan, the written request for approving the bidding plan, and other relevant documents specified in Clause 2 of this Article are the bases of inspections.

Article 5. The implementation

1. Investors shall approve the results of contractor appointment for bid packages in special cases regulated by this Decision according to Clause 19 Article 2 of the Law on the amendment and supplementation of the Laws on investment in fundamental construction, and Article 41 of the Decree No. 85/2009/ND-CP.

2. The information on bidding plans and contractor appointment results must be published on the Vietnam Public Procurement Review Journal within 7 days from the date on which the documents are signed. The bid packages specified in Clause 7 Article 2 of this Decision. For the written registration of the bidding plans which is sent to Vietnam Public Procurement Review Journal must specify the reasons and necessity of contractor appointment in special cases.

Investors and bid solicitators that fail to publish information on bidding plans and contractor appointment results shall receive a warning according to Article 75 of the Law on Bidding. Those who receive 03 warnings ore more shall be banned from bidding activities for 06 months. 03 more months shall be added for each warned violation, but the ban duration must not exceed 03 years as prescribed in Clause 4 Article 65 of the Decree No. 85/2009/ND-CP.

3. While selecting contractors, allocating funds and signing and performing contracts for bid packages eligible for contractor appointment in special cases, if the urgency, progress, and quality of these bid packages are not consistent with the investors' explanation, appraisal reports of appraising agencies, and approval decisions of competent persons, investors and competent persons shall take responsibility before law for their decisions.

4. Investors shall assure that the selection of contractors and performance of contracts of the bid packages regulated by this Decision in accordance with the Law on Bidding, and take responsibility before law for their decisions.

Article 6. Effect

1. This Decision takes effect on January 1st 2013.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.434

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!