Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4466/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 26/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4466/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2717/KHĐT-VP ngày 27/10/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này sáu (06) quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, Phòng TH, Bộ phận một cửa TTHCC;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CỘNG TƯ (PPP) THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG

Số, ký hiệu

Tên quy trình

Ghi chú

15/TĐ-LT

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất

 

15.1/TĐ-LT

+ Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A) thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND tỉnh

 

15.2/TĐ-LT

+ Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

 

16/TĐ-LT

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất

 

16.1/TĐ-LT

+ Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

 

16.2/TĐ-LT

+ Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B, C) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

 

17/TĐ-LT

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất

 

17.1/TĐ-LT

+ Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A)

 

17.2/TĐ-LT

+ Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B, C) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

 

PHẦN II

NỘI DUNG QUY TRÌNH

Quy trình số 15.1/TĐ-LT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT (NHÓM A) THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH
Áp dụng tại các Cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự CV

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

1 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ Lãnh đạo Phòng xử lý

21,25 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng xử lý, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

3 ngày làm việc

Bước 6

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa UBND tỉnh.

1 ngày làm việc

Bước 7

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo kỳ họp HĐND tỉnh

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định trình HĐND tỉnh phê duyệt

Bước 9

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 10

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng chuyên môn lưu trữ.

0,25 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Theo kỳ họp HĐND tỉnh

Quy trình số 15.2/TĐ-LT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT (NHÓM B) THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH
Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự CV

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

1 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ Lãnh đạo Phòng xử lý

6,25 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng xử lý, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

3 ngày làm việc

Bước 6

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa UBND tỉnh.

1 ngày làm việc

Bước 7

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,25 ngày làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

14,5 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

0,25 ngày làm việc

Bước 10

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng chuyên môn lưu trữ.

0,25 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc

Quy trình số 16.1/TĐ-LT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT (NHÓM A) THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH
Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự CV

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

1 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ Lãnh đạo Phòng xử lý

31,25 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng xử lý, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

3 ngày làm việc

Bước 6

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa UBND tỉnh.

1 ngày làm việc

Bước 7

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định 63/2018/NĐ-CP không quy định thời gian phê duyệt

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Bước 9

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 9

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng chuyên môn lưu trữ.

0,25 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Nghị định 63/2018/NĐ-CP không quy định thời gian phê duyệt

Quy trình số 16.2/TĐ-LT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT (NHÓM B, C) THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH
Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự CV

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

1 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ Lãnh đạo Phòng xử lý

21,25 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng xử lý, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

3 ngày làm việc

Bước 6

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa UBND tỉnh.

1 ngày làm việc

Bước 7

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định 63/2018/NĐ-CP không quy định thời gian phê duyệt

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Bước 9

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 10

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng chuyên môn lưu trữ.

0,25 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Nghị định 63/2018/NĐ-CP không quy định thời gian phê duyệt

Quy trình số 17.1/TĐ-LT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT (NHÓM A) THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH
Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự CV

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

1 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ Lãnh đạo Phòng xử lý

31,25 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng xử lý, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

3 ngày làm việc

Bước 6

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa UBND tỉnh.

1 ngày làm việc

Bước 7

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định 63/2018/NĐ-CP không quy định thời gian phê duyệt

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Bước 9

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 10

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng chuyên môn lưu trữ.

0,25 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Nghị định 63/2018/NĐ-CP không quy định thời gian phê duyệt

Quy trình số 17.2/TĐ-LT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT (NHÓM B, C) THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH
Áp dụng tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự CV

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa của Sở KHĐT kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý

0.5 ngày làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

1 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ Lãnh đạo Phòng xử lý

21,25 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng xử lý, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở

3 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

3 ngày làm việc

Bước 6

Bộ phận Một cửa phối hợp Bộ phận văn thư vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận một cửa UBND tỉnh.

1 ngày làm việc

Bước 7

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định 63/2018/NĐ-CP không quy định thời gian phê duyệt

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VP UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý trình lãnh đạo UBNĐ tỉnh xem xét, quyết định

Bước 9

Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 10

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích), vào sổ giao nhận kết quả; thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển kết quả xử lý cho bộ phận Văn thư và phòng chuyên môn lưu trữ.

0,25 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Nghị định 63/2018/NĐ-CP không quy định thời gian phê duyệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4466/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


209

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198