Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 26/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 04/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Tờ trình số 08/TT-BQL ngày 08 tháng 01 năm 2003 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 11/TCCQ ngày 30 tháng 01 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và Trưởng Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 


Nơi nhận :  
- Như Điều 3  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ ĐT
- Lưu (ĐT-Tr)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm) được thành lập theo Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt và những quy định có liên quan của Nhà nước. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện vai trò chủ đầu tư, là đầu mối tiếp nhận các dự án đầu tư và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư, tổ chức thực hiện qui hoạch và đầu tư đồng bộ theo kế hoạch và hướng dẫn, thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư tại Thủ Thiêm. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện việc quản lý xuyên suốt quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, quản lý, khai thác công trình kỹ thuật hạ tầng theo quy chế cụ thể và thống nhất.

Điều 2.- Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tên giao dịch đối ngoại là : INVESTMENT & CONSTRUCTION AUTHORITY FOR THUTHIEM URBANIZER AREA (THUTHIEM I.C.A).

Trụ sở đặt tại số 86B, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 8.274.159 Fax : 84.8.8274160.

E.Mail : bqltt.@.hcm.vnn.vn

Điều 3.- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố để hoạt động theo quy định.

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kêu gọi đầu tư, thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về đầu tư và xây dựng theo chế độ “một cửa” ; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của thành phố và Ủy ban nhân dân quận 2 để quản lý các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trên địa bàn. Ban có trách nhiệm xem xét tổng thể tổ chức đầu tư, quản lý hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công ích đô thị của Khu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho thành lập và ủy quyền quản lý cho các đơn vị chức năng của Ủy ban nhân dân quận 2 và thành phố đối với các hoạt động quản lý đầu tư và hạ tầng đô thị, đảm bảo các hoạt động này đạt hiệu quả cao, đảm bảo mục tiêu thực hiện nhiệm vụ quản lý, đầu tư và xây dựng phát triển Khu Thủ Thiêm theo yêu cầu quy hoạch được phê duyệt.

Điều 4.- Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được ngân sách Nhà nước cấp theo quy định. Ban được phép thu và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn Khu theo quy định ; đồng thời xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, thí điểm theo hướng tự chủ và phát triển tài chính để đảm bảo yêu cầu triển khai dự án, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 5.- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm xây dựng, đề xuất phương thức đầu tư và các hình thức kêu gọi đầu tư phù hợp với nội dung quy hoạch chi tiết, kế hoạch và phương thức khai thác, sử dụng đất trong quá trình đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ; là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu và nghiên cứu trình duyệt, hướng dẫn chính sách, hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Khu.

Điều 6.- Phạm vi do Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm quản lý được xác định theo đồ án tổng mặt bằng xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 và Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Điều 7.- Thời gian hoạt động của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm phụ thuộc vào tiến độ đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới dự kiến là 8 năm và việc chấm dứt hoạt động của Ban do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 8.- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm như sau:

1. Về lĩnh vực quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng.

1.1- Căn cứ quy hoạch chi tiết 1/5000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 và Điều lệ quản lý quy hoạch - đầu tư - xây dựng được cấp có thẩm quyền và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tổ chức hướng dẫn, thẩm định và phê duyệt các loại đồ án sau :

1.1.1- Các đồ án quy hoạch chi tiết 1/1000, 1/500, 1/200 các khu chức năng theo quy hoạch phê duyệt.

1.1.2- Thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc nhóm B, C trong phạm vi dự án. Trong quá trình thẩm định, tùy theo tính chất của từng dự án, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm sẽ có văn bản hoặc tổ chức hội nghị tư vấn để lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

1.1.3- Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện theo thẩm quyền được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền.

1.1.4- Đối với công trình thuộc nhóm B, C sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm chuyển hồ sơ đến các Sở chuyên ngành theo phân cấp để được thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

1.2- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có nhiệm vụ theo dõi, triển khai việc thực hiện quy hoạch và đề xuất cấp thẩm quyền các yêu cầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với quy định, quy trình và thực tế áp dụng ; ban hành trình tự, thủ tục và quy trình tiến hành cho từng loại công việc này.

Thiết lập quy trình thực hiện phê duyệt phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của các loại đồ án. Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm mời đơn vị tư vấn trong nước và ngoài nước có pháp nhân và chức năng hành nghề phù hợp với các yêu cầu, đặc điểm của loại đồ án tham gia nghiên cứu góp ý theo hình thức hợp đồng tư vấn, thẩm định, giám định để tiến hành chọn lựa giải pháp tối ưu, xử lý đánh giá chất lượng công việc theo trình tự thủ tục, nội dung quy định của pháp luật.

1.3- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được phép lập Hội đồng tư vấn để tham mưu góp ý cho việc đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề án quy hoạch chi tiết thiết kế công trình theo quy chế riêng để phối hợp với Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng phân công.

1.4- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm tổ chức công bố nội dung các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

1.5- Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu, số liệu, bản đồ mạng lưới, mốc cao độ, các tài liệu phục vụ việc quản lý và các quy định về chế độ cung cấp cho các yêu cầu của chủ đầu tư.

1.6- Xây dựng và cung cấp chứng chỉ quy hoạch, phục vụ cho yêu cầu thỏa thuận địa điểm trong quy trình chuẩn bị đầu tư.

1.7- Tổ chức, xây dựng hệ thống quy chuẩn về quản lý tổ chức cảnh quan kiến trúc, định hướng cho quá trình triển khai quy hoạch, các quy định chi tiết đối với các khu vực chức năng và công trình kiến trúc của Khu đô thị mới.

1.8- Tổ chức lập và trình duyệt Điều lệ quản lý quy hoạch - đầu tư - xây dựng Khu Thủ Thiêm ; tổ chức thực hiện, kiểm tra và phối hợp cùng Chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện xử lý vi phạm theo pháp luật ; đề xuất các biện pháp chế tài cần thiết nhằm đảm bảo yêu cầu triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình thực hiện theo giấy phép đầu tư đúng quy hoạch và tiến độ quy định.

1.9- Tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình riêng lẻ theo nội dung giấy phép đầu tư và theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.10- Tổ chức triển khai thực hiện việc phối hợp quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

2. Về lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng :

2.1- Tiến hành xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm ưu tiên cho các loại công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng quan trọng, trình cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.

2.2- Xây dựng các phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức phù hợp với quy định của pháp luật ; nghiên cứu các dự án đầu tư trọng điểm và tổ chức thực hiện đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố ; thực hiện ủy nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, tiến hành đàm phán về các khoản vay và viện trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng công cộng của Khu đô thị mới.

2.3- Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận, lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm ; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư (báo cáo tiền khả thi, khả thi) để trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đầu tư hoặc cấp giấy phép đầu tư theo quy định hiện hành ; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã được phê duyệt hoặc đã cấp giấy phép đầu tư.

2.4- Được ủy quyền của các cơ quan có thẩm quyền về cấp giấy phép đầu tư theo nội dung được phân cấp.

2.5- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giấy phép đầu tư, hợp đồng gia công sản phẩm, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng kinh doanh hoặc các tranh chấp kinh tế theo yêu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

2.6- Thực hiện quản lý Nhà nước về xây dựng theo giấy phép xây dựng, phát hiện các vi phạm xây dựng để báo cáo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3. Về lĩnh vực quản lý đất đai.

3.1- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan của thành phố thực hiện việc quản lý sử dụng đất trong khu vực theo quy định ; tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính và lập kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch và theo phân cấp.

3.2- Căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt và nội dung phương thức đầu tư, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đề xuất các hình thức giao, cho thuê đất phù hợp với yêu cầu đầu tư và khai thác có hiệu quả quỹ đất trong phạm vi dự án.

3.3- Là đầu mối quản lý và lập thủ tục đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3.4- Chủ trì trong việc tổ chức đấu giá về quyền sử dụng đất theo quy chế được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

3.5- Tổ chức, phối hợp, xử lý và kiến nghị cấp thẩm quyền thu hồi quyền sử dụng đất, thuê đất đối với các dự án chậm triển khai đầu tư hoặc triển khai không đúng mục đích đầu tư.

3.6- Căn cứ quy định hiện hành có liên quan, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá, Ủy ban nhân dân quận 2 và các sở-ngành liên quan xây dựng chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư, tái định cư theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện. Ban có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất trình duyệt và ban hành các chính sách có lợi cho việc khai thác sử dụng đất đảm bảo hiệu quả và cân đối tài chánh cho dự án.

4. Về lĩnh vực quản lý khai thác hạ tầng và môi trường.

4.1- Tổ chức quản lý thống nhất các hoạt động đầu tư và xây dựng của các dự án triển khai trên địa bàn.

4.2- Tổ chức điều tra và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường làm cơ sở triển khai các quy chế quản lý cụ thể.

4.3- Tổ chức lập và ban hành quy chế quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

4.4- Tổ chức lưu trữ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và hồ sơ hoàn công công trình.

4.5- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 2 và các cơ quan liên quan của thành phố để thực hiện công tác đặt tên đường, số nhà theo qui định của Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Về tổ chức thực hiện quy chế đấu thầu xây dựng và đấu giá quyền sử dụng đất :

Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền :

5.1- Quản lý Nhà nước việc thực hiện các quy định về công tác đấu thầu xây dựng và đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn.

5.2- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu, duyệt giá thầu (không vượt quá giá dự toán được duyệt), duyệt danh sách các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu (trong trường hợp đấu thầu hạn chế, đấu thầu có dự tuyển trước) và phê duyệt kết quả đấu thầu các dự án nhóm B, C thuộc nguồn vốn Nhà nước.

5.3- Tiến hành việc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố trên khu vực đất được giao.

6. Về các lĩnh vực quản lý khác :

6.1- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện quản lý Nhà nước về lao động thông qua việc kiểm tra, thanh tra các đối tượng và tổ chức thực hiện các quy định có liên quan của Nhà nước về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, an toàn lao động và tiền lương.

6.2- Quản lý các hoạt động dịch vụ trong địa bàn theo quy định của Nhà nước.

6.3- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm thực hiện thanh quyết toán thu, chi khi kết thúc năm tài chính và lập dự toán năm sau gởi Sở Tài chính-Vật giá xem xét, phê duyệt.

6.4- Quan hệ và phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố và Ủy ban nhân dân quận 2 nhằm đảm bảo an ninh, chính trị, quản lý hành chính, trật tự-an toàn trong khu vực.

6.5- Thực hiện chế độ báo cáo lưu trữ và bảo mật theo quy định của Nhà nước.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 9.- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các ủy viên và bộ máy giúp việc.

Việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Các Phó Trưởng Ban và ủy viên Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

Điều 10.- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Trưởng Ban là người lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trực tiếp với Ủy ban nhân dân thành phố.

Các Phó Trưởng Ban và các ủy viên có trách nhiệm giúp Trưởng Ban thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm với Trưởng Ban về kết quả thực hiện những nội dung đã được phân công. Những trường hợp Trưởng Ban ủy nhiệm cho các Phó Trưởng Ban và các ủy viên giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Trưởng Ban thì các Phó Trưởng Ban và các ủy viên phải chịu trách nhiệm với Trưởng Ban về những ý kiến và quyết định của mình.

Điều 11.- Tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của dự án nhằm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, mục tiêu phát triển và quản lý có hiệu quả đối với yêu cầu đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban, các ủy viên Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách ; đồng thời được sự hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ từ các sở-ngành thành phố có liên quan.

Căn cứ tình hình thực hiện, tiến độ đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trưởng Ban có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập và ủy quyền quản lý các loại hình tổ chức cần thiết (doanh nghiệp hoặc tổ chức sự nghiệp) để đáp ứng yêu cầu quản lý, triển khai và khai thác đầu tư, thực hiện các dịch vụ, khai thác cơ sở hạ tầng trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chương 4:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12.- Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm căn cứ nội dung của quy chế này, xây dựng nội quy hoạt động của Ban, thực hiện chế độ thông tin về quản lý và chỉ đạo thông qua hội nghị giao ban định kỳ hoặc đột xuất.

Điều 13.- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban có trách nhiệm báo cáo khi có yêu cầu đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các Bộ-Ngành Trung ương có liên quan.

Điều 14.- Quan hệ với sở-ngành thành phố.

1. Mối quan hệ giữa Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm với các sở-ngành thành phố là quan hệ trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động quản lý Nhà nước giữa các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

2. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước ngành trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ thiêm.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn được giao ; kiểm tra các hoạt động của Ban theo lĩnh vực quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Điều 15.- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm là đơn vị dự toán cấp I, chịu sự quản lý về mặt tài chính của Sở Tài chính-Vật giá theo quy định hiện hành.

Điều 16.- Quan hệ với địa phương.

1. Mối quan hệ giữa Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm với Ủy ban nhân dân quận 2 là mối quan hệ giữa cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố với cơ quan hành chính của địa phương.

2. Trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm được quy định trong quy chế này, Ban có trách nhiệm thông báo và phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn quận 2 trong các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu dân cư, các cơ sở kinh tế thiết yếu liên quan đến đời sống của nhân dân địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn quận 2 thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước địa phương, có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, động viên nguồn lực tại chỗ tham gia đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thực hiện chủ trương, kế hoạch di dời, tái định cư theo quy hoạch và chế độ, chính sách hiện hành ; tổ chức lực lượng kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật mọi vi phạm Chỉ thị số 34/2001/CT-UB ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định có liên quan của thành phố về chấn chỉnh và tăng cường quản lý về nhà - đất trên địa bàn thành phố.

Điều 17.- Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có trách nhiệm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch và các chế độ, chính sách, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, chế độ thu phí và lệ phí có liên quan, giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của các nhà đầu tư.

Điều 18.- Hướng dẫn và giám sát hoạt động của các nhà đầu tư, xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền ; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm khi vượt quá thẩm quyền của Ban.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19.- Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, Thủ trưởng các sở-ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.

Điều 20.- Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ quyết định sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong quy chế. Các từ ngữ trong quy chế này không được giải thích trái với các quy định hiện hành của Nhà nước.-

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.221

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112