Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 12/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Đỗ Thế Nhữ
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2009/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 597/TTr-SKH ngày 26/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách cấp tỉnh cho Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã như sau:

1. Chủ trương đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cho các Chủ đầu tư nội dung đăng ký dự án (quy mô, công suất, địa điểm xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng, khái toán tổng mức đầu tư,…), đảm bảo đủ thông tin cần thiết để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã căn cứ vào nhu cầu đầu tư, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; Quý I hàng năm, đăng ký danh mục các công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách cấp tỉnh và nguồn vốn không phân cấp theo thứ tự ưu tiên về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục chuẩn bị đầu tư cho năm sau.

- Quý II hàng năm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự báo khả năng nguồn vốn đầu tư của kế hoạch năm sau, chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan rà soát lại danh mục cụ thể trình UBND tỉnh quyết định danh mục chuẩn bị đầu tư cho năm sau.

- Trong trường hợp đột xuất, yêu cầu giải quyết đối với hạn hán, thiên tai, an ninh trật tự, những yêu cầu bức xúc khác cần phải xây dựng, sửa chữa ngay thì Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể cho từng dự án.

2. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngoài các công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định thì các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng dân dụng có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên cũng phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Phân cấp, ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

a) Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phê duyệt các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (trừ các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phê duyệt; các công trình có quy định riêng của Chính phủ hoặc cơ quan tài trợ vốn).

b) Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: Phê duyệt các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa đường bộ có mức vốn dưới 1 tỷ đồng đầu tư từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông của tỉnh.

c) Phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã:

Phê duyệt các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (trừ các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có quy định riêng của Chính phủ hoặc cơ quan tài trợ vốn), bao gồm:

- Các công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách cấp tỉnh có mức vốn dưới 07 tỷ đồng do các cơ quan cấp huyện làm chủ đầu tư.

- Các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 135) do các cơ quan cấp huyện làm chủ đầu tư.

- Các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và các công trình thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ, do các cơ quan cấp huyện làm chủ đầu tư.

- Các công trình cấp nước, vệ sinh thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ do các cơ quan cấp huyện làm chủ đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã là đầu mối tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

d) Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Tùy tình hình cụ thể của từng địa phương, chủ tịch UBND các huyện, thị xã có thể xem xét, ủy quyền cho Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phê duyệt các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách cấp huyện.

e) Cấp nào phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình thì cấp đó phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

4. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở

Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ngành phải xem xét cho ý kiến và chịu trách nhiệm về các nội dung, thời gian cho ý kiến quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Sở chủ trì tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở có quyền chủ động lấy ý kiến của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khác có liên quan trước khi tổng hợp và gửi ý kiến về thiết kế cơ sở cho cơ quan đầu mối thẩm định dự án.

5. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán

a) Giám đốc Sở Tài chính

- Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành hoặc thẩm tra lại đối với các công trình thuê tổ chức kiểm toán thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình hoàn thành do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

b) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình hoàn thành do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, trên cơ sở kết quả thẩm tra của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã.

Điều 2. Hiệu lực chuyển tiếp

- Các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đã phê duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thì không phải phê duyệt lại.

- Những nội dung công việc cho đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực mà chưa thực hiện thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Sau 5 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công dự toán được phê duyệt chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và các quyết định phê duyệt khác có liên quan đến công trình về Sở Xây dựng hoặc Sở có xây dựng chuyên ngành (các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải) để kiểm tra, theo dõi thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình. Riêng đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật do UBND cấp huyện phê duyệt ngoài việc gửi hồ sơ đến các đơn vị như đã nêu trên, chủ đầu tư phải gửi hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của công trình.

- Sở Xây dựng, các Sở có xây dựng chuyên ngành kiểm tra thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và định kỳ 03 tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các chủ đầu tư.

- Các nội dung khác về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình không nêu trong Quyết định này, yêu cầu thực hiện theo đúng các quy định của Luật Xây dựng, các nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ 01/7/2009 và thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007, Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Đăk Nông./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thế Nhữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2009/QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36