Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hồ chứa nước BôKaBang, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1134/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 13/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1134/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỒ CHỨA NƯỚC BÔKABANG, XÃ TU TRA, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 57/KHĐT-XDTĐ ngày 07/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10, Điều 1 Quyết định số 4197/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư hồ chứa nước BôKaBang, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (được điều chỉnh tại các Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 25/12/2007, Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 14/5/2010); cụ thể như sau:

1. Khoản 8- Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 21.844 triệu đồng lên thành 22.766 triệu đồng (hai mươi hai tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu đồng);

2. Khoản 9- Cơ cấu vốn đầu tư điều chỉnh;

- Chi phí xây lắp + thiết bị

: 16.524 triệu đồng;

- Chí phí khác (QLDA, tư vấn, khác)

: 1.729 triệu đồng;

- Chí phí xử lý mối

: 341 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB

: 4.171 triệu đồng;

3. Khoản 10- Nguồn vốn đầu tư: ngân sách nhà nước và vốn JBIC; trong đó:

- Vốn đã bố trí đến năm 2013; 21.814 triệu đồng từ các nguồn; hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và vốn JBIC.

- Năm 2014: 952 triệu đồng từ ngân sách địa phương (dứt điểm dự án).

4. Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 4197/QĐ-UB ngày 03/12/2004; Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 và Quyết định số 1053/UBND ngày 14/5/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng , Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KH, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hồ chứa nước BôKaBang, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.125

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84