Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 95/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2018/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SA ĐI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TNH LÂM ĐỒNG VỀ K HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, b sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính ph về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hng năm; s 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 m 2015 của Chính ph về hướng dn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và s 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong qun lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét T trình s 8101/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Nghị quyết sa đi, b sung khon 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến tho luận của đi biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng thành:

Tổng số vốn đầu phát triển giai đoạn 2016 - 2020 là 12.282.787 triệu đồng (Mười hai ngàn, hai trăm tám mươi hai t, by trăm tám mươi by triệu đồng); gồm:

a) Vốn ngân sách trung ương: 3.839.756 triệu đồng;

- Vốn trong nước: 2.975.737 triệu đồng;

- Vốn nước ngoài: 864.019 triệu đồng.

b) Vốn ngân sách địa phương: 8.443.031 triệu đồng;

- Nguồn ngân sách tập trung: 3.442.055 triệu đồng;

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.251.114 triệu đồng;

- Nguồn thu từ hoạt động x s kiến thiết: 2.749.862 triệu đồng.

Phân b như sau:

- Dự phòng 10% (vốn ngân sách trung ương): 383.976 triệu đồng;

- Phân b chi tiết: 11.898.811 triệu đồng; trong đó:

+ Số vốn đã phân bổ năm 2016: 1.971.145 triệu đồng;

+ Số vốn hoàn tr tạm ứng ngân sách trung ương: 607.158 triệu đồng;

+ S vốn phân bổ giai đoạn 2017 - 2020: 9.320.508 triệu đồng.

Danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án theo biểu chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

2. Bổ sung 03 phụ lục kèm theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng; gồm:

a) Phụ lục về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn vốn tăng thu năm 2017 (phụ lục 1).

b) Phụ lục về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu hoạt động x s kiến thiết năm 2018 (phụ lục 2).

c) Phụ lục về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn vốn dự phòng 10% ngân sách địa phương (phụ lục 3).

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tnh Lâm Đồng.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp th 6 thông qua và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND; UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn v tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
-
Các s; ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cng thông tin điện t tnh;
- Đài PT-TH, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tnh;
- Chi cục VT, LT tnh;
- Trang TTĐT HĐND tnh;
- Lưu; VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 95/2018/NQ-HĐND sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


269
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122