Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Số hiệu: 28/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số: 93/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Tờ trình số: 102/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 tại Tờ trình số: 93/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình số: 105/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, như sau:

1. Tổng số các công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 113 công trình, dự án, cụ thể:

a) Thành phố Bắc Kạn: 11 công trình;

b) Huyện Ngân Sơn: 11 công trình;

c) Huyện Na Rì: 07 công trình;

d) Huyện Chợ Đồn: 32 công trình;

đ) Huyện Chợ Mới: 18 công trình;

e) Huyện Pác Nặm: 06 công trình;

g) Huyện Bạch Thông: 16 công trình;

h) Huyện Ba Bể: 12 công trình.

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

2. Chuyển mục đích sử dụng 163.379m2 đất trồng lúa, 8.000m2 đất rừng đặc dụng để thực hiện 51 công trình dự án.

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ bảy, thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

Biểu số 01

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cứ  thực hiện dự án

Địa điểm (xã, phường, thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

Ghi chú

Tổng diện tích sử dụng đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đất khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(7)+(8)+ (9)+(10)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Thành phố Bắc Kạn

 

 

 

188.513

67.034

0

0

121.479

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án kè Sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn (thu hồi đất bổ sung)

Quyết định số: 1078/QĐ-BNT-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Các phường: Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Sông Cầu và xã Dương Quang

68.719

2.094

 

 

66.625

 

2

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên

Quyết định số: 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng các điểm tập kết và trung chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Phường Phùng Chí Kiên

300

 

 

 

300

 

3

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên

Quyết định số: 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng các điểm tập kết và trung chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Phường Phùng Chí Kiên

300

 

 

 

300

 

4

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải Đường Nguyễn Văn Tố

Quyết định số: 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng các điểm tập kết và trung chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Phường Phùng Chí Kiên

300

 

 

 

300

 

5

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải đường Nông Quốc Chấn

Quyết định số: 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng các điểm tập kết và trung chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Phường Sông Cầu

300

 

 

 

300

 

6

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải Tổ 6, Phường Nguyễn Thị Minh Khai

Quyết định số: 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng các điểm tập kết và trung chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Phường Nguyễn Thị Minh Khai

300

 

 

 

300

 

7

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải Bệnh viện 500 giường

Quyết định số: 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng các điểm tập kết và trung chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Phường Nguyễn Thị Minh Khai

300

 

 

 

300

 

8

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn

Xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Kạn

Quyết định số: 1580/QĐ-BHXH ngày 29/9/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Kạn

Phường Đức Xuân

2.000

 

 

 

2.000

 

9

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, CQT lưới điện 10(22)kV khu vực thành phố Bắc Kạn

Quyết định số: 2713/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Các phường: Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Sông Cầu,  Phùng Chí Kiên và xã Nông Thượng

237

 

 

 

237

 

10

Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc

Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai

Quyết định số: 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Các phường: Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai

65.757

42.487

 

 

23.270

 

11

Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc

Khu dân cư đô thị tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Văn bản số: 4781/UBND-XDCB ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Phường Huyền Tụng

50.000

22.453

 

 

27.547

 

II

Huyện Ngân Sơn

 

 

 

16.460

1.630

0

0

14.830

 

1

Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa

Đường Nà Đi - Pù Lùng

Quyết định số: 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngân Sơn

Xã Trung Hòa

2.700

 

 

 

2.700

 

2

Ủy ban nhân dân xã Đức Vân

Nhà Vvăn hóa thôn Bản Duồi

Quyết định số: 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngân Sơn

Xã Đức Vân

500

 

 

 

500

 

3

Ủy ban nhân dân xã Đức Vân

Nhà Văn hóa thôn Nưa Phia

Quyết định số: 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngân Sơn

Xã Đức Vân

500

 

 

 

500

 

4

Ủy ban nhân dân xã Thượng Ân

Đường 251 - Nà Choán, thôn Nà Choán

Quyết định số: 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngân Sơn

Xã Thượng Ân

2.400

 

 

 

2.400

 

5

Ủy ban nhân dân xã Thượng Ân

Đường 251 - Thắm Ông, thôn Thắm Ông

Quyết định số: 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngân Sơn

Xã Thượng Ân

2.400

 

 

 

2.400

 

6

Ủy ban nhân dân xã Thuần Mang

Nhà Văn hóa thôn Khu Chợ

Quyết định số: 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngân Sơn

Xã Thuần Mang

400

 

 

 

400

 

7

Ủy ban nhân dân xã Bằng Vân

Nhà Văn hóa thôn Khuổi Ngọa

Quyết định số: 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngân Sơn

Xã Bằng Vân

100

 

 

 

100

 

8

Ủy ban nhân dân xã Bằng Vân

Nhà Văn hóa thôn Khau Slạo

Quyết định số: 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngân Sơn

Xã Bằng Vân

100

 

 

 

100

 

9

Ủy ban nhân dân xã Cốc Đán

Nhà Họp thôn Khuổi Ngoài

Quyết định số: 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Ngân Sơn

Xã Cốc Đán

100

 

 

 

100

 

10

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn

Đường từ ĐT251 đến trụ sở làm việc xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn 

Quyết định số: 2935a/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Xã Thượng Ân

7.200

1.630

 

 

5.570

 

11

Công ty Điện lực Bắc Kạn

CQT lưới điện khu vực thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Quyết định số: 2718/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Thị trấn Nà Phặc

60

 

 

 

60

 

III

Huyện Na Rì

 

 

 

14.248

7.600

0

0

6.648

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Mương thoát nước thải khu dân cư thôn Pàn Xả

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Lương Thượng

300

200

 

 

100

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Hệ thống thủy lợi Nà Én, thôn Hợp Thành

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Lam Sơn

2.000

2.000

 

 

 

 

3

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Hệ thống thủy lợi Nà Slưa, thôn Nà Nôm

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Lam Sơn

2.000

1.000

 

 

1.000

 

4

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Đường trục thôn từ nhà họp thôn Khuổi Tấy A đến đường 256

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Liêm Thủy

1.300

600

 

 

700

 

5

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Đường trục thôn Cạm Ca đến Đon Pheo, thôn Bản Cải

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Liêm Thủy

3.000

500

 

 

2.500

 

6

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Đường trục thôn từ ĐT256 đến Cốc Duống

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Xuân Dương

4.000

3.300

 

 

700

 

7

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Trạm Y tế xã Lương Thượng

Quyết định số: 897/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục các trạm y tế đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách Ngành Y tế do EU viện trợ

Xã Lương Thượng

1.648

 

 

 

1.648

 

IV

Huyện Chợ Đồn

 

 

 

146.280

46.500

0

0

99.780

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Sửa chữa, cải tạo Trụ sở xã Tân Lập (cũ) thành lớp học + Xây dựng thêm nhà bếp, nhà vệ sinh Trường Mầm non Tân Lập

Quyết định số: 729/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Tân Lập

3.000

 

 

 

3.000

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Văn bản số: 2806/UBND-KGVX ngày 20/6/2017 về việc đầu tư xây dựng khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xã Nghĩa Tá

1.000

 

 

 

1.000

 

3

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu Trường Phổ thông cơ sở Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 72/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 vê việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Yên Mỹ

500

 

 

 

500

 

4

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Mở rộng và nâng cấp đoạn 02 đường Bản Mới Phiêng Phung (từ Khuổi Én vào thôn Phiêng Phung) xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 1392/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Bằng Phúc

1.200

 

 

 

1.200

 

5

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Đường giao thông Bản Eng - Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 1385/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Xuân Lạc

1.100

 

 

 

1.100

 

6

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Di dời khẩn cấp 16 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Phiêng Liềng 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 1674/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Ngọc Phái

16.300

 

 

 

16.300

 

7

Ủy ban nhân dân xã Bình Trung

Đường nội thôn Vằng Quân

Quyết định số: 1537/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kan về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Bình Trung

200

100

 

 

100

 

8

Ủy ban nhân dân xã Quảng Bạch

Mở rộng tuyến đường Nà Cà - Bản Khắt

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Quảng Bạch

200

 

 

 

200

 

9

Ủy ban nhân dân xã Bản Thi

Đường liên thôn Hợp Tiến - Bản Nhượng

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Bản Thi

2.000

300

 

 

1.700

 

10

Ủy ban nhân dân xã Đông Viên

Nhà Văn hóa thôn Nà Vằn

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Đông Viên

1.700

 

 

 

1.700

 

11

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Phái

Đường trục thôn Bản Diếu

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Ngọc Phái

1.000

300

 

 

700

 

12

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Phái

Đường trục thôn Nà Tùm (đoạn Nà Bưa)

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Ngọc Phái

2.400

 

 

 

2.400

 

13

Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh

Nhà Văn hóa thôn Bó Pết

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Yên Thịnh

200

 

 

 

200

 

14

Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh

Đường trục thôn từ nhà ông Khoa đến nhà ông Giáp

Xã Yên Thịnh

500

 

 

 

500

 

15

Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh

Đường trục thôn Nà Dài từ QL3B đến nhà ông Dũng

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Yên Thịnh

400

 

 

 

400

 

16

Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh

Đường trục thôn  thôn Bản Vay từ Trạm Kiểm lâm đến nhà ông Mạnh

Xã Yên Thịnh

500

 

 

 

500

 

17

Ủy ban nhân dân xã Yên Thượng

Sân thể thao Nà Huống

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Yên Thượng

200

 

 

 

200

 

18

Ủy ban nhân dân xã Yên Thượng

Nhà họp thôn Bản Bây

Xã Yên Thượng

300

 

 

 

300

 

19

Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ

Đường trục thôn Ủm Đon

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Yên Mỹ

1.800

800

 

 

1.000

 

20

Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ

Kiên cố hóa Kênh mương Nà Pja

Xã Yên Mỹ

600

400

 

 

200

 

21

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tá

Đường trục thôn Nà Kiến từ di tíc Nà Kiến đến Nà Pay

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Nghĩa Tá

1.000

500

 

 

500

 

22

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tá

Đường trục thôn Kéo Tôm từ đường ĐT254 đến nhà ông Trường

Xã Nghĩa Tá

1.500

500

 

 

1.000

 

23

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tá

Đường trục thôn Bản Lạp từ nhà ông Thái đến Khuổi Cọ

Xã Nghĩa Tá

2.500

1.000

 

 

1.500

 

24

Ủy ban nhân dân xã Tân Lập

Mở mới đường giao thông Phiêng Đén

Quyết định số: 1370/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 - Chương trình 135

Xã Tân Lập

7.600

 

 

 

7.600

 

25

Ủy ban nhân dân xã Yên Thượng

Trường Mầm non Yên Thượng

Quyết định số: 972/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa huyện Chợ Đồn và huyện Na Rì sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020

Xã Yên Thượng

300

300

 

 

 

 

26

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quảng Bạch

Quyết định số: 2657/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt danh điểm xây dựng công trình

Xã Quảng Bạch

300

 

 

 

300

 

27

Ủy ban nhân dân thị trấn Bằng Lũng

Cải tạo nâng cấp khu đất hành lang tổ 1 làm vườn hoa thị trấn Bằng Lũng; quy hoạch cảnh quan đô thị sạch, đẹp, văn minh

Quyết định số: 2657/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt danh điểm xây dựng công trình

Thị trấn

 Bằng Lũng

880

 

 

 

880

 

28

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Trung

Khai thác và chế biến khoáng sản chì,  kẽm mỏ Lũng Váng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (khu A và Khu C)

Giấy phép khai thác khoáng sản số: 1363/GP-BTNMT ngày 12/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số: 2147/UBND-CN ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

 

- Khu A

Thị trấn Bằng Lũng

19.100

 

 

 

19.100

 

- Khu C

Xã Bằng Lãng

27.300

 

 

 

27.300

 

29

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 2714/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

 Xã Rã Bản

300

100

 

 

200

 

30

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 2715/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

 Xã Phương Viên

200

100

 

 

100

 

31

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Chống quá tải và cải tạo lưới điện khu vực thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 2716/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

 Thị trấn Bằng Lũng

200

100

 

 

100

 

32

Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại Tổ 1A và 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Văn bản số: 4781/UBND-XDCB ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 Thị trấn Bằng Lũng

50.000

42.000

 

 

8.000

 

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

44.665

2.933

0

0

41.732

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chợ Mới

Đường GTNT Đon Nhậu - Bản Chằng

Quyết định số: 1370/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 - Chương trình 135

Xã Yên Cư

10.000

300

 

 

9.700

 

2

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chợ Mới

Đường giao thông liên thôn Nà Kham - Phiêng Luông xã Thanh Vận

Quyết định số: 2574/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

Xã Thanh Vận

15.000

100

 

 

14.900

 

3

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chợ Mới

Xây dựng Nhà Văn hóa  xã Bình Văn

Quyết định số: 681/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Bình Văn

1.500

 

 

 

1.500

 

4

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chợ Mới

Xây dựng Nhà Họp thôn Mỏ Khang

Quyết định số: 1537/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 năm 2017 (các thôn đặc biệt khó khăn)

Xã Hòa Mục

300

 

 

 

300

 

5

Ủy ban nhân dân xã Như Cố

 Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Khuôn Bang

Quyết định số: 1231/QĐ-UBND ngày 06/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Xã Như Cố

300

 

 

 

300

 

6

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chợ Mới

Nâng cấp mở rộng hội trường thôn Nà Luống

Quyết định số: 1537/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 năm 2017 (các thôn đặc biệt khó khăn)

Xã Như Cố

300

 

 

 

300

 

7

Ủy ban nhân dân xã Nông Hạ

Nhà văn hóa thôn Reo Dài

Quyết định số: 658/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Mới

xã Nông Hạ

300

 

 

 

300

 

8

Ủy ban nhân dân xã Nông Hạ

Nhà văn hóa thôn Nà Cắn

Quyết định số: 658/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Mới

Xã Nông Hạ

600

 

 

 

600

 

9

Ủy ban nhân dân xã Bình Văn

Mở rộng nền đường giao thông liên thôn Thôm Pó - Pá Reng

Quyết định số: 658/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Mới

Xã Bình Văn

4.500

 

 

 

4.500

 

10

Ủy ban nhân dân xã Nông Thịnh

Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Nà Ngài xã Nông Thịnh

Quyết định số: 658/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Mới

Xã Nông Thịnh

300

 

 

 

300

 

11

Ủy ban nhân dân xã Mai Lạp

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn Bản Pá - Tổng Vụ, xã Mai Lạp

Quyết định số: 658/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Mới

Xã Mai Lạp

8.000

1.000

 

 

7.000

 

12

Ủy ban nhân dân xã Như Cố

Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Nà Chào

Quyết định số: 2573/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2016 cho các xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới

Xã Như Cố

300

 

 

 

300

 

13

Ủy ban nhân dân xã Như Cố

 Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Cày

Quyết định số: 1232/QĐ-UBND ngày 06/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Xã Như Cố

300

 

 

 

300

 

14

Ủy ban nhân dân xã Như Cố

 Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Quất

Quyết định số: 658/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Mới

Xã Như Cố

300

 

 

 

300

 

15

Ủy ban nhân dân xã Như Cố

 Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Nà Tào

Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương xây dựng công trình

Xã Như Cố

300

 

 

 

300

 

16

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chợ Mới

Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Bản Nưa

Quyết định số: 1537/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 năm 2017 (các thôn đặc biệt khó khăn)

Xã Như Cố

300

 

 

 

300

 

17

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

Xây dựng Trạm Y tế xã Mai Lạp

Quyết đinh số: 897/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 về việc phê duyệt danh mục các Trạm Y tế đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách Ngành Y tế do EU viện trợ

Xã Mai Lạp

1.900

1.500

 

 

400

 

18

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, CQT lưới điện khu vực xã Thanh Bình, Nông Hạ, huyện Chợ Mới

Quyết định số: 2719/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Thanh Bình, xã Nông Hạ

165

33

 

 

132

 

VI

Huyện Pác Nặm

 

 

 

16.400

4.000

0

0

12.400

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

Nhà lớp học Mầm non điểm trường Cốc Muồi - Khuổi Xỏm

Quyết định số: 1370/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 - Chương trình 135

Xã An Thắng

400

 

 

 

400

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Vài

Quyết định số: 1370/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 - Chương trình 135

Xã Bằng Thành

1.500

 

 

 

1.500

 

3

Ủy ban nhân dân xã Bộc Bố

Đường Khuổi Bẻ -Lủng Pảng

Quyết định số: 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Pác Nặm

Xã Bộc Bố

6.000

 

 

 

6.000

 

4

Ủy ban nhân dân xã Bộc Bố

Đường 258B-Phiêng Lủng

Quyết định số: 760/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Pác Nặm

Xã Bộc Bố

1.400

 

 

 

1.400

 

5

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

Nhà lớp học 02 phòng học (Mầm non + Tiểu học) phân trường Lủng Vài, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm

Quyết định số: 2912b/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình

Xã Công Bằng

1.000

 

 

 

1.000

 

6

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

Đường liên thôn Nặm Nhì - Lủng Vài, xã Cổ Linh

Quyết định số: 436C/QĐ - UBND ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường liên thôn Nặm Nhì - Lủng Vài, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Xã Cổ Linh

6.100

4.000

 

 

2.100

 

VII

Huyện Bạch Thông

 

 

 

21.705

1.626

0

0

20.079

 

1

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thanh

Xây dựng Nhà Văn hóa thôn Khuổi Duộc

Quyết định số: 2159/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2017

Xã Mỹ Thanh

200

 

 

 

200

 

2

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thanh

Xây dựng Nhà Văn hoá thôn Bản Luông II

Quyết định số: 2159/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2017

Xã Mỹ Thanh

200

 

 

 

200

 

3

Ủy ban nhân dân xã Phương Linh

Nhà Văn hóa thôn Khuổi Lừa

Quyết định số: 2159/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Xã Phương Linh

300

 

 

 

300

 

4

Ủy ban nhân dân xã Sỹ Bình

Đường liên thôn Lọ Cặp đến thôn Nà Lẹng

Quyết định số: 655/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Bạch Thông

Xã Sỹ Bình

1.100

300

 

 

800

 

5

Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến

Đường giao thông trục thôn Nà Xe

Xã Tân Tiến

200

100

 

 

100

 

6

Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến

Đường giao thông trục thôn Nà Còi 

Xã Tân Tiến

100

 

 

 

100

 

7

Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến

Nhà Văn hóa thôn Nà Bản

Xã Tân Tiến

200

 

 

 

200

 

8

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Bố trí ổn định khu dân cư khẩn cấp thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng (thu hồi đất bổ sung)

Quyết định số: 1952/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số: 1683/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Văn bản 3746/UBND-XDCB ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xã Cẩm Giàng

2.022

 

 

 

2.022

 

Xã Nguyên Phúc

306

270

 

 

36

 

9

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng

Quyết định số: 1505/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Xã Cẩm Giàng

6.900

 

 

 

6.900

 

10

Ủy ban nhân dân xã Quân Bình

Sân thể thao thôn Nà Pò

Quyết định số: 2204/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc bổ sung danh mục công trình áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Xã Quân Bình

800

800

 

 

 

 

11

Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn

Nhà Văn hóa thôn Lủng Cháp

Quyết định số: 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Bắc Kạn

Xã Cao Sơn

600

 

 

 

600

 

12

Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn

Kênh mương Lủng Nọi - Lủng Cút

Văn bản số: 3407/UBND-TH ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo kế hoạch vốn trung hạn Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Xã Cao Sơn

8.000

 

 

 

8.000

 

13

Công ty điện lực Bắc Kạn

CQT lưới điện khu vực xã Vi Hương

Quyết định số: 2720/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Vi Hương

219

44

 

 

175

 

14

Công ty điện lực Bắc Kạn

CQT lưới điện khu vực xã Quân Bình, xã Tân Tiến

Quyết định số: 2721/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Quân Bình, xã Tân Tiến

129

26

 

 

103

 

15

Công ty điện lực Bắc Kạn

CQT lưới điện khu vực xã Nguyên Phúc

Quyết định số: 2722/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Nguyên Phúc

150

30

 

 

120

 

16

Công ty điện lực Bắc Kạn

CQT lưới điện khu vực thị trấn Phủ Thông, xã Phương Linh

Quyết định số: 2717/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Thị trấn Phủ Thông, xã Phương Linh

279

56

 

 

223

 

VIII

Huyện Ba Bể

 

 

 

138.600

15.000

0

0

123.600

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Ba Bể

Đập mương Nà Bẻ - thôn Bản Pục, xã Chu Hương

Quyết định số: 1378/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Chu Hương

1.000

300

 

 

700

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường từ QL279 đến ngã ba đường Ngạm Khét, xã Cao Thượng

Quyết định số: 1712/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Cao Thượng

3.600

 

 

 

3.600

 

3

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường Bản Mới - Đông Đăm, xã Hà Hiệu

Quyết định số: 1714/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Hà Hiệu

13.000

 

 

 

13.000

 

4

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường Pác Pỉn - Nà Còi, xã Bành Trạch

Quyết định đầu tư số: 1684/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững)

Xã Bành Trạch

58.000

2.000

 

 

56.000

 

5

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường Nà Nghè - Khuổi Khún

Quyết định  số: 1581/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững)

Xã Yến Dương

23.000

2.000

 

 

21.000

 

6

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yến Dương

Quyết định  số: 1540A/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án

Xã Yến Dương

5.000

3.000

 

 

2.000

 

7

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Trường Mầm non xã Địa Linh

Quyết định số: 642/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

Xã Địa Linh

3.000

 

 

 

3.000

 

8

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Trường Mầm non xã Cao Thượng

Quyết định số: 911/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Xã Cao Thượng

5.000

1.200

 

 

3.800

 

9

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường Đon Dài - Khuổi Ha, xã Chu Hương

Quyết định số: 1713/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Chu Hương

16.000

2.000

 

 

14.000

 

10

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường Khuổi Trả - Phja Phạ, xã Phúc Lộc

Quyết định số: 1718/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Phúc Lộc

9.000

3.000

 

 

6.000

 

11

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Kênh mương Nà Mặn thôn Nà Hai, xã Quảng Khê

Quyết định số: 1716/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Quảng Khê

800

700

 

 

100

 

12

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Mương Lủng Luông, thôn Nà Cáy, xã Địa Linh

Quyết định số: 1715/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Địa Linh

1.200

800

 

 

400

 

 

Tổng toàn tỉnh: Có 113 công trình, dự án

 

 

586.871

146.323

0

0

440.548

 

 

Biểu số 02

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2018
 (Kèm theo Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cứ  thực hiện dự án

Địa điểm (xã, phường, thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

Ghi chú

Tổng diện tích sử dụng đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

Thành phố Bắc Kạn

 

 

 

184.476

67.034

0

0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án kè Sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn (thu hồi đất bổ sung)

Quyết định số: 1078/QĐ-BNT-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Các phường: Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Sông Cầu và xã Dương Quang

68.719

2.094

 

 

 

2

Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc

Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai

Quyết định số: 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Các phường: Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai

65.757

42.487

 

 

 

3

Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc

Khu dân cư đô thị tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Văn bản số: 4781/UBND-XDCB ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Phường Huyền Tụng

50.000

22.453

 

 

 

II

Huyện Ngân Sơn

 

 

 

7.200

1.630

0

0

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn

Đường từ ĐT251 đến trụ sở làm việc xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn

Quyết định số: 2935a/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Xã Thượng Ân

7.200

1.630

 

 

 

III

Huyện Na Rì

 

 

 

151.707

10.856

0

8.000

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Mương thoát nước thải khu dân cư thôn Pàn Xả

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Lương Thượng

300

200

 

 

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Hệ thống thủy lợi Nà Én, thôn Hợp Thành

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Lam Sơn

2.000

2.000

 

 

 

3

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Hệ thống thủy lợi Nà Slưa, thôn Nà Nôm

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Lam Sơn

2.000

1.000

 

 

 

4

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Đường trục thôn từ nhà họp thôn Khuổi Tấy A đến đường 256

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Liêm Thủy

1.300

600

 

 

 

5

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Đường trục thôn Cạm Ca đến Đon Pheo, thôn Bản Cải

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Liêm Thủy

3.000

500

 

 

 

6

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn

Đường Vũ Muộn - Kim Hỷ

Quyết định số: 418/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã CT 229

Các thôn: Kim Vân, Bản Vin, Bản Vẻn, xã Kim Hỷ

110.772

 

 

8.000

 

7

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn

Đường QL279 - Ân Tình

Quyết định số: 418/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã CT 229

Xã Lạng San

28.335

3.256

 

 

 

8

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Đường trục thôn từ ĐT256 đến Cốc Duống

Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Na Rì

Xã Xuân Dương

4.000

3.300

 

 

 

IV

Huyện Chợ Đồn

 

 

 

61.600

46.500

0

0

 

1

Ủy ban nhân dân xã Bình Trung

Đường nội thôn Vằng Quân

Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kan về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Bình Trung

200

100

 

 

 

2

Ủy ban nhân dân xã Bản Thi

Đường liên thôn Hợp Tiến - Bản Nhượng

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Bản Thi

2.000

300

 

 

 

3

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Phái

Đường trục thôn Bản Diếu

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Đồn

Xã Ngọc Phái

1.000

300

 

 

 

4

Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ

Đường trục thôn Ủm Đon

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Đồn

Xã Yên Mỹ

1.800

800

 

 

 

5

Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ

Kiên cố hóa kênh mương Nà Pja

Xã Yên Mỹ

600

400

 

 

 

6

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tá

Đường trục thôn Nà Kiến từ di tích Nà Kiến đến Nà Pay

Quyết định số: 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Chợ Đồn

Xã Nghĩa Tá

1.000

500

 

 

 

7

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tá

Đường trục thôn Kéo Tôm từ đường ĐT254 đến nhà ông Trường

Xã Nghĩa Tá

1.500

500

 

 

 

8

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tá

Đường  trục thôn Bản Lạp từ nhà ông Thái đến Khuổi Cọ

Xã Nghĩa Tá

2.500

1.000

 

 

 

9

Ủy ban nhân dân xã Yên Thượng

Trường Mầm non Yên Thượng

Quyết định số: 972/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiêu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa huyện Chợ Đồn và huyện Na Rì sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2016-2020

Xã Yên Thượng

300

300

 

 

 

10

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 2714/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Rã Bản

300

100

 

 

 

11

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 2715/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Phương Viên

200

100

 

 

 

12

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Chống quá tải và cải tạo lưới điện khu vực thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Quyết định số: 2716/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Thị trấn Bằng Lũng

200

100

 

 

 

13

Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Phúc

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại Tổ 1A và 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Văn bản số: 4781/UBND-XDCB ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thị trấn Bằng Lũng

50.000

42.000

 

 

 

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

35.065

2.933

0

0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chợ Mới

Đường giao thông nông thôn Đon Nhậu - Bản Chằng

Quyết định số: 1370/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 - Chương trình 135

Xã Yên Cư

10.000

300

 

 

 

2

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chợ Mới

Đường giao thông liên thôn Nà Kham - Phiêng Luông, xã Thanh Vận

Quyết định số: 2574/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Xã Thanh Vận

15.000

100

 

 

 

3

Ủy ban nhân dân xã Mai Lạp

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn Bản Pá - Tổng Vụ, xã Mai Lạp

Quyết định số: 658/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Mới

Xã Mai Lạp

8.000

1.000

 

 

 

4

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

Xây dựng Trạm Y tế xã Mai Lạp

Quyết đinh số: 897/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 về việc phê duyệt danh mục các trạm y tế đầu tư giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách Ngành Y tế do EU viện trợ

Xã Mai Lạp

1.900

1.500

 

 

 

5

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, CQT lưới điện khu vực xã Thanh Bình, Nông Hạ, huyện Chợ Mới

Quyết định số: 2719/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Thanh Bình, Nông Hạ

165

33

 

 

 

VI

Huyện Pác Nặm

 

 

 

6.100

4.000

0

0

 

1

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

Đường liên thôn Nặm Nhì - Lủng Vài, xã Cổ Linh

Quyết định số: 436C/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường liên thôn Nặm Nhì - Lủng Vài, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Xã Cổ Linh

6.100

4.000

 

 

 

VII

Huyện Bạch Thông

 

 

 

132.915

15.426

0

0

 

1

Ủy ban nhân dân xã Sỹ Bình

Đường liên thôn Lọ Cặp đến thôn Nà Lẹng

Quyết định số: 655/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Bạch Thông

Xã Sỹ Bình

1.100

300

 

 

 

2

Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến

Đường giao thông trục thôn Nà Xe

Quyết định số: 655/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Bạch Thông

Xã Tân Tiến

200

100

 

 

 

3

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

Công trình ĐHCH14

Quyết định số: 1988/QĐ-BTL ngày 11/11/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu I về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường hầm chỉ huy

Xã Sỹ Bình

75.000

7.000

 

 

 

4

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn

Đường đi trung tâm xã Sỹ Bình đi Pù Cà

Quyết định số: 418/QĐ-UBND nggày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã CT229 huyện Na Rì, huyện Bạch Thông

Xã Sỹ Bình

5.719

300

 

 

 

5

Công ty Cổ phần Gốm và Khai thác xây dựng Bắc Kạn

Nhà máy sản xuất Gạch tuy nen công nghệ cao Hà Vị

Quyết định chủ trương đầu tư số: 1117/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xã Hà Vị

49.013

6.500

 

 

 

6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Bố trí ổn định khu dân cư khẩn cấp thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng (thu hồi đất bổ sung)

Quyết định số: 1952/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số: 1683/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Văn bản 3746/UBND-XDCB ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xã Nguyên Phúc

306

270

 

 

 

7

Ủy ban nhân dân xã Quân Bình

Sân thể thao thôn Nà Pò

Quyết định số: 2204/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc bổ sung danh mục công trình áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Xã Quân Bình

800

800

 

 

 

8

Công ty Điện lực Bắc Kạn

CQT lưới điện khu vực xã Vi Hương

Quyết định số: 2720/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Vi Hương

219

44

 

 

 

9

Công ty Điện lực Bắc Kạn

CQT lưới điện khu vực xã Quân Bình, xã Tân Tiến

Quyết định số: 2721/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Quân Bình, xã Tân Tiến

129

26

 

 

 

10

Công ty Điện lực Bắc Kạn

CQT lưới điện khu vực xã Nguyên Phúc

Quyết định số: 2722/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Xã Nguyên Phúc

150

30

 

 

 

11

Công ty Điện lực Bắc Kạn

CQT lưới điện khu vực thị trấn Phủ Thông, xã Phương Linh

Quyết định số: 2717/QĐ-PCBK ngày 10/10/2017 của Công ty Điện lực Bắc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Thị trấn Phủ Thông, xã Phương Linh

279

56

 

 

 

VIII

Huyện Ba Bể

 

 

 

119.000

15.000

0

0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Ba Bể

Đập mương Nà Bẻ - thôn Bản Pục, xã Chu Hương

Quyết định số: 1378/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Chu Hương

1.000

300

 

 

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường Pác Pỉn - Nà Còi, xã Bành Trạch

Quyết định đầu tư số: 1684/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững)

Xã Bành Trạch

58.000

2.000

 

 

 

3

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường Nà Nghè - Khuổi Khún

Quyết định  số: 1581/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững)

Xã Yến Dương

23.000

2.000

 

 

 

4

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yến Dương

Quyết định  số: 1540A/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án

Xã Yến Dương

5.000

3.000

 

 

 

5

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Trường Mầm non xã Cao Thượng

Quyết định số: 911/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Xã Cao Thượng

5.000

1.200

 

 

 

6

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường Đon Dài - Khuổi Ha, xã Chu Hương

Quyết định số: 1713/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Chu Hương

16.000

2.000

 

 

 

7

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Đường Khuổi Trả - Phja Phạ, xã Phúc Lộc

Quyết định số: 1718/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Phúc Lộc

9.000

3.000

 

 

 

8

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Kênh mương Nà Mặn thôn Nà Hai, xã Quảng Khê

Quyết định số: 1716/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Quảng Khê

800

700

 

 

 

9

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

Mương Lủng Luông, thôn Nà Cáy, xã Địa Linh

Quyết định số: 1715/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Xã Địa Linh

1.200

800

 

 

 

 

Tổng toàn tỉnh: Có 51 công trình, dự án

 

 

698.064

163.379

0

8.000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


692

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250