Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 195/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 195/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 13567/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 như sau:

1. Điều chỉnh các nguồn vốn năm 2019:

a) Điều chỉnh kế hoạch nguồn ngân sách tỉnh
để bổ sung cho kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện:                         324.158 triệu đồng.

b) Điều chỉnh giảm nguồn vốn ngân sách tập trung
do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch:                                   849.000 triệu đồng.

c) Bổ sung nguồn thu tiền sử dụng đất:                                            649.000 triệu đồng.

d) Bổ sung nguồn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2018:                       200.000 triệu đồng.

đ) Bổ sung nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ
ngân sách trung ương do UBND tỉnh giao chỉ tiêu:                               54.860 triệu đồng.

2. Tổng nguồn vốn kế hoạch sau điều chỉnh:                                 14.455.959 triệu đồng.

a) Tổng nguồn vốn ngân sách sau điều chỉnh:                               14.327.303 triệu đồng.

- Nguồn vốn do UBND tỉnh giao chỉ tiêu:                                      10.899.914 triệu đồng.

- Nguồn vốn do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu:                               3.427.389 triệu đồng.

b) Các nguồn vốn khác sau điều chỉnh:                                             128.656 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX kèm theo)

Điều 2. Kế hoạch đầu tư công năm 2020

1. Tổng nguồn vốn ngân sách:                                                      14.365.587 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung:                                                   3.931.652 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết:                                                          1.540.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:                                                  2.000.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương:                                                    27.800 triệu đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ trung ương:                              161.100 triệu đồng.

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:                                                  6.705.035 triệu đồng.

2. Nội dung phân bổ nguồn vốn

a) Nguồn vốn do UBND tỉnh giao chỉ tiêu:                                     11.147.562 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung:                                                   2.363.952 triệu đồng.

+ Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa:                        130.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn giao chỉ tiêu đối với các dự án:                                  2.233.952 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết:                                                            939.675 triệu đồng.

+ Nguồn vốn giao chỉ tiêu đối với các dự án:                                     819.675 triệu đồng.

+ Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa:                        120.000 triệu đồng.

- Quỹ phát triển đất:                                                                          450.000 triệu đồng.

- Quỹ phát triển nhà:                                                                        150.000 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất giao chỉ tiêu
đối với dự án (vượt thu tiền sử dụng đất năm 2019):                         350.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu từ
nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ:                                                   27.800 triệu đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ trung ương:                              161.100 triệu đồng.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:                                                  6.705.035 triệu đồng.

 b) Nguồn vốn do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu:                            3.218.025 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung:                                                   1.567.700 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất:                                                     900.000 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu
tiền sử dụng đất (vượt thu tiền sử dụng đất năm 2019):                     150.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết:                                                            600.325 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục X, XI, XII, XIII, XIV, XV kèm theo)

3. Danh mục dự án trọng điểm năm 2020, gồm 07 dự án, cụ thể:

a) Các dự án chuyển tiếp

- Dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch.

- Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hòa.

- Dự án nâng cấp đường ĐT.763 từ Km 0+000 đến Km 29+500, huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán.

b) Dự án khởi công mới

- Dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài, thành phố Biên Hòa.

- Dự án đường Hương lộ 2 - Đoạn 1, thành phố Biên Hòa.

- Dự án cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

4. Giải pháp thực hiện: gồm 02 nhóm giải pháp tại Tờ trình số 13567/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

a) Nhóm 1: Các giải pháp về huy động các nguồn lực ngoài ngân sách tham gia phát triển kết cấu hạ tầng.

b) Nhóm 2: Các giải pháp về nâng cao công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

 Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khoá IX Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 195/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngày 06/12/2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.217.174