Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 08/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Ngày ban hành: 28/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2010/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XI, KỲ HỌP CHUYÊN ÐỀ LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật đầu tư năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số: 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Xét Tờ trình số: 20/TTr-UBND ngày 14/4/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy định hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a. Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp do doanh nghiệp trong và ngoài nước làm chủ đầu tư không được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

b. Dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, dự án thuộc danh mục ưu đãi đầu tư đặc biệt; các dự án đầu tư phát triển Nông - Lâm nghiệp, đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung có qui mô phù hợp.

c. Dự án sử dụng trên 100 lao động địa phương, có nhu cầu đào tạo lại lao động đã tuyển dụng.

2. Mức hỗ trợ đầu tư:

a. Các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp do doanh nghiệp trong và ngoài nước làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư chi trả, được hỗ trợ một phần chi phí giải phóng mặt bằng hoặc hỗ trợ đầu tư hạ tầng hoặc xử lý chất thải trong hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ tính theo tỷ lệ % của tổng chi phí giải phóng mặt bằng hoặc chi phí xây dựng hạ tầng, xử lý chất thải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành hạng mục đầu tư được hỗ trợ (từ 90% giá trị kinh phí đầu tư được phê duyệt). Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được hỗ trợ 10% cho một khu công nghiệp, mức hỗ trợ tối đa không quá 35.000.000.000 đồng.

- Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được hỗ trợ 10% cho một cụm công nghiệp, mức hỗ trợ tối đa không quá 6.000.000.000 đồng.

b. Đối với dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, dự án thuộc danh mục ưu đãi đầu tư đặc biệt; các dự án đầu tư phát triển Nông - Lâm nghiệp, đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung có qui mô phù hợp (giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện) nếu xét thấy cần được hỗ trợ để thu hút đầu tư thì Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể xem xét, quyết định mức hỗ trợ một phần chi phí giải phóng mặt bằng hoặc xây dựng hạ tầng hoặc xử lý chất thải cho từng dự án sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Mức hỗ trợ bằng 10% tổng mức đầu tư, tối đa không quá 5.000.000.000 đồng.

c. Dự án khi đi vào sản xuất có sử dụng từ 100 lao động địa phương trở lên, có nhu cầu đào tạo riêng để phục vụ cho sản xuất thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, mức tối đa không quá 500.000 đồng/01 lao động (năm trăm ngàn đồng/01 lao động).

d. Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư được sử dụng từ nguồn chi cho đầu tư phát triển của ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND ngày 28/04/2010 quy định hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.623

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!