Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công điện 11/CĐ-BKHĐT 2022 khẩn trương hoàn thiện thủ tục dự án dự kiến bố trí đầu tư công trung hạn

Số hiệu: 11/CĐ-BKHĐT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 21/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ điện:

 

- Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

- Khẩn trương đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền giao toàn bộ số vốn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phân bổ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 và số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công.

Sau ngày 31/10/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương đã phân bổ nêu trên cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn lại đến thời điểm báo cáo nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư để trình cấp có thẩm quyền giao chi tiết theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông báo bổ sung vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ (nếu có).

- Rà soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, đề xuất bổ sung ngay kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 nếu có nhu cầu.

- Khẩn trương hoàn thành ngay việc phân bổ và giao kế hoạch vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương sau khi được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 03 Chương trình từ số vốn còn lại chưa phân bổ; hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư để sớm tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc quyết liệt triển khai các nội dung nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bằng văn bản và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 01 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Lê Minh Khái (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TH. T05

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 11/CĐ-BKHĐT ngày 21/10/2022 về khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.810

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!