Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 54-NQ/TW 2019 xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 54-NQ/TW Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 54-NQ/TW

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X, Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực đổi mới tư duy, khai thác các tiềm năng, lợi thế cho phát triển. Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,2%/năm, cao hơn mức tăng trung bình của cả nước. Năm 2018, quy mô nền kinh tế tăng gần 2 lần; thu nhập bình quân đầu người tính theo GRDP đạt mức 1.770 USD, tăng 2,2 lần so với năm 2009. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dịch vụ và công nghiệp, trong đó du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kinh tế biển và đầm phá đang dần trở thành động lực phát triển; tiềm năng của Vườn Quốc gia Bạch Mã bước đầu được khai thác.

Công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch đạt những kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, phát triển. Hoạt động liên kết với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được chú trọng, nhất là trong phát triển du lịch. Quần thể Di tích Cố đô Huế và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử được phục hồi, gìn giữ, tôn tạo, mang diện mạo của Cố đô lịch sử. Huế được công nhận là thành phố Festival của Việt Nam, thành phố văn hóa, du lịch ASEAN, hướng tới thành phố vườn, đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”; là trung tâm đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; hướng tới trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo, hệ số bất bình đẳng về thu nhập thấp hơn mức bình quân của cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác bảo vệ môi trường được tăng cường. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm; bộ máy hành chính từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, việc triển khai Kết luận trong thời gian qua cũng đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: Phát triển kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; hệ thống đô thị phát triển chậm; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; công tác quy hoạch, quản lý đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển, chưa thể hiện rõ bản sắc của Thừa Thiên Huế; công tác bảo tồn, tôn tạo di tích còn chậm. Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền có mặt còn hạn chế; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa cao. Thừa Thiên Huế chưa trở thành một trong những trung tâm lớn về du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo; mục tiêu “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” chưa đạt được.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức về vị trí, vai trò của Thừa Thiên Huế cũng như giá trị văn hóa di sản trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế; chưa thấy rõ mối quan hệ gắn bó giữa kinh tế và văn hóa; chưa quan tâm gắn phát triển kinh tế với xây dựng và phát triển văn hóa; chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao, chưa chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương trong việc đề xuất, kiến nghị những cơ chế, chính sách mới, đột phá, nhất là trong phát triển kết cấu hạ tầng, quản lý đô thị, di sản, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo. Một số bộ, ngành Trung ương chưa quan tâm đúng mức, chậm phối hợp với tỉnh trong việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm, quan trọng. Chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự hợp tác, liên kết phát triển kinh tế, xã hội giữa các địa phương trong vùng chưa hiệu quả.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ là của riêng Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

- Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây và con người Huế. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản; giữa hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của địa phương.

- Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến, hiện đại; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng; sự năng động, thông minh, sáng tạo và tự lực, tự cường của người dân Huế.

2. Mục tiêu và chỉ tiêu

2.1. Mục tiêu, tầm nhìn

- Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

- Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao.

- Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

2.2. Một số chỉ tiêu

(1) Giai đoạn 2021 - 2025

- Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo các tiêu chí đặc thù, trong đó trọng tâm là các tiêu chí về văn hóa đặc sắc và đô thị di sản. Hoàn thành việc mở rộng thành phố Huế theo quy hoạch trước năm 2022.

- Tăng trưởng GRDP 7,5 - 8,5%/ năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12%/ năm. Thu ngân sách Nhà nước tăng 12 - 13%/ năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025.

- Đến năm 2025, GRDP/ người đạt 3.500 - 4.000 USD (theo cách tính hiện hành). Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 53 - 54% GRDP; công nghiệp và xây dựng 31 - 32%; nông nghiệp 7 - 9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6 - 7%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 2 - 2,2%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 62 - 65%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56 - 57%. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 65 - 70%.

(2) Giai đoạn 2026 - 2030

- Tăng trưởng GRDP 7 - 8%/ năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%/ năm. Thu ngân sách Nhà nước tăng 13 - 15%/ năm.

- Đến năm 2030, GRDP/ người đạt 5.500 - 6.000 USD (theo cách tính hiện hành). Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 54 - 56% GRDP; công nghiệp và xây dựng 33 - 34%; nông nghiệp 5 - 7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm dưới 5 - 6%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới mức trung bình toàn quốc. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65 - 70%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57%. 100% dân số sử dụng nước sạch. 100% các khu đô thị, 85% khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn; 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định. Tỷ lệ lao động được đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 75 - 80%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; là trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển, nhất là tư duy về phát triển bền vững, về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; tư duy về phát huy tối đa, hiệu quả các lợi thế, tiềm năng riêng có, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động ở tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp về mô hình và phương thức phát triển đặc sắc của Thừa Thiên Huế.

- Năm 2020, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và hoàn thiện bộ tiêu chí về thành phố trực thuộc Trung ương cho Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; là cơ sở để tiến hành các quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.

- Chăm lo phát triển văn hóa xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, xây dựng Thừa Thiên Huế thành một trung tâm văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và bản sắc văn hóa Huế. Phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn thông qua việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; ưu tiên phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đẳng cấp quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quliên kết, hợp tác giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương trong vùng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phát triển du lịch và dịch vụ biển.

- Tập trung xây dựng và nâng cao năng lực các thiết chế y tế trên địa bàn để trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Phát triển Bệnh viện Trung ương Huế, cùng với Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế. Phát triển Trường đại học Y Dược Huế theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế. Xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm miền Trung và tổ hợp y tế công nghệ cao phục vụ khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm y tế và kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á. Xây dựng Trường trung học phổ thông Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

- Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh theo cơ chế thị trường, hình thành, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao và các tổ chức nghiên cứu đủ sức giải quyết các nhiệm vụ khoa học công nghệ của vùng và quốc gia, trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ.

- Phát triển ngành công nghiệp theo hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn trong tỉnh và nhu cầu của thị trường; tập trung phát triển một số ngành như công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, các ngành chế biến sâu, công nghệ thông tin và phần mềm, hóa dược và thiết bị y tế.

- Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường tiêu thụ, thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch, nhất là ở các địa bàn miền núi.

- Phát triển kinh tế biển và đầm phá trên cơ sở tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái kết hợp với phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ biển, năng lượng tái tạo; gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, hình thành hệ thống khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa.

- Phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi theo hướng hình thành các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ, du lịch, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững mối quan hệ hữu nghị với các tỉnh chung đường biên giới với nước bạn Lào. Khai thác bền vững và có hiệu quả tiềm năng của Vườn Quốc gia Bạch Mã theo hướng bảo tồn, phát triển bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp với phát triển du lịch sinh thái.

2. Đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị theo hướng phát triển mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế. Quy hoạch bố trí lại dân cư, sắp xếp hình thành các cụm ngành sản xuất. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Xây dng quy hoạch phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng. Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, hợp lý giữa bảo tồn và phát triển; giữa giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống với đổi mới, sáng tạo; giữa thành thị và nông thôn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và đặc thù riêng có của Thừa Thiên Huế. Quy hoạch lại không gian đô thị trung tâm theo hướng đặc thù trực thuộc Trung ương và đầu tư kết cấu hạ tầng, từng bước đạt chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương.

Mở rộng địa giới hành chính đô thị. Hình thành đô thị trung tâm với hai trục phát triển và các đô thị động lực, gồm: Thị xã Phong Điền; thị xã Hương Trà; thị xã Hương Thủy; xây dựng đô thị Chân Mây. Phát triển các đô thị nghỉ dưỡng ven biển Điền Lộc, Hải Dương, Thuận An, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh Hiền. Ứng dụng các tiện ích thông minh để quản lý đô thị trên một số lĩnh vực. Khôi phục toàn bộ các công trình di tích chính trong khu vực Đại Nội (Hoàng Thành) và các công trình văn hóa, khu phố cổ Gia Hội, Chi Lăng, Bao Vinh; bảo tồn phố cổ, đô thị cổ, nhà rường, nhà vườn, làng cổ Phước Tích.

- Hoàn thành đầu tư tuyến đường bộ ven biển, cao tốc nối các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Mở rộng các tuyến Quốc lộ 49A, Quốc lộ 49B, hầm Phước Tượng - Phú Gia; nâng cấp cảng nước sâu Chân Mây thành cảng container, cảng du lịch (đầu tư bến số 4, 5, 6, 7, 8). Xây dựng cảng chuyên dùng Điền Lộc, khu neo đậu tránh, trú bão khu vực Thuận An. Nâng công suất Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài phù hợp theo quy hoạch được phê duyệt; cải tạo tuyến đường sắt khu vực đèo Hải Vân.

- Đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông của tỉnh kết nối giữa các đô thị; ưu tiên tuyến đường Huế - Thuận An; Huế - sân bay Phú Bài, đường vành đai 3 thành phố Huế. Xây dựng cầu qua Sông Hương và hạ tầng một số bãi biển du lịch. Nâng cấp một số tuyến đường nội thị quan trọng tại thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị trấn Thuận An, Sịa và trục chính giao thông các huyện Phong Điền, Quảng Điền.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ hoàn thành việc di dời các hộ dân trong khu vực 1 thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế trước năm 2022; hỗ trợ nguồn lực để từng bước khôi phục lại cảnh quan, không gian Cố đô, ưu tiên các công trình chính trong khu vực Đại Nội (Hoàng Thành) và các công trình văn hóa, khu phố cổ Gia Hội, Chi Lăng, Bao Vinh; bảo tồn phố cổ, đô thị cổ, nhà rường, nhà vườn, làng cổ Phước Tích.

- Đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

3. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế tư nhân cho phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế

- Quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục về tiếp cận đất đai, dịch vụ tài chính, ngân hàng, thủ tục hải quan, thuế. Ban hành chính sách thu hút đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch.

- Đổi mới cơ chế quản lý, khai thác sau đầu tư để thu hút nguồn lực đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là từ khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh; khởi nghiệp sáng tạo; các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như du lịch, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Chủ động thu hút có chọn lọc các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Có chính sách thúc đẩy để các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, bền vững.

4. Xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh và bền vững Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế

- Nghiên cứu ban hành các tiêu chí đặc thù phân loại đô thị, đơn vị hành chính, mô hình đô thị phù hợp với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

- Nghiên cứu thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Thừa Thiên Huế nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả nguồn lực Trung ương, nguồn lực địa phương và nguồn lực xã hội hóa.

- Có cơ chế, chính sách tạo đột phá trong phát triển nhanh và bền vững Khu Kinh tế Lăng Cô - Chân Mây, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và Vườn Quốc gia Bạch Mã trên cơ sở thu hút đa dạng các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính trong và ngoài nước tham gia.

- Nghiên cứu thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế thành trung tâm y tế chuyên sâu tầm cỡ quốc tế; trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa các dịch vụ công.

5. Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển vùng; mở rộng hợp tác và quan hệ đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

- Đẩy mạnh liên kết, phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có của Thừa Thiên Huế theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt trong liên kết phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, khoa học khám, chữa bệnh và giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nước biển dâng.

- Mở rộng hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ và tri thức; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về văn hóa; quảng bá mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế về hình ảnh của Huế, của Việt Nam gắn liền với những đặc trưng về tiềm năng di sản, du lịch, văn hóa, lịch sử, có môi trường trong sạch, an toàn, con người thân thiện. Coi trọng và giữ vững mối quan hệ đặc biệt với các tỉnh của nước bạn Lào.

6. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; củng cố vị thế là trung tâm văn hóa lớn và đặc sắc của cả nước

- Ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có trọng tâm, trọng điểm, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành lĩnh vực có lợi thế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh mới, nhất là yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Bảo đảm mọi người dân của Thừa Thiên Huế được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi, đầy đủ chất lượng ngày càng cao các dịch vụ công thiết yếu. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, ổn định dân cư vùng đầm phá, làng chài; hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Xây dựng môi trường đậm đà bản sắc văn hóa Huế gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, xem đây là lợi thế so sánh lâu dài thúc đẩy các ngành du lịch, dịch vụ phát triển. Gắn kết chặt chẽ giữ nhiệm vụ phát triển du lịch với phát triển văn hóa.

7. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

- Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về “kết hợp quốc phòng, anh ninh với kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh” ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch. Chú trọng xây dựng các công trình mang tính lưỡng dụng cho kinh tế - xã hội và quốc phòng. Gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn với quy hoạch xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

- Chủ động nắm chắc và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”...

8. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

- Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

- Chú trọng đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý; xây dựng tổ chức, bộ máy đáp ứng yêu cầu hình thành các đô thị tương lai; quan tâm đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức ở khu vực nông thôn.

- Thực hiện và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Năm 2020, Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với Thừa Thiên Huế xây dựng, thẩm định và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án về “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và cụ thể hóa Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Chuẩn bị thật kỹ Đề án về “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế” trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào năm 2020.

4. Các ban Đảng, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để Thừa Thiên Huế phát triển tinh thần Nghị quyết.

5. Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cần tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với Thừa Thiên Huế để thúc đẩy cùng nhau phát triển.

6. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.


Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng

THE CENTRAL STEERING COMMITTEE
--------

THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM
---------------

No. 54-NQ/TW

Hanoi, December 10, 2019

 

POLITBURO’S RESOLUTION

ON BUILDING AND DEVELOPMENT OF THUA THIEN HUE BY 2030 WITH VISIONS TOWARDS 2045

I. SITUATION AND CAUSES

After 10 years of implementing Conclusion No. 48-KL/TW by the 10th Politburo, Thua Thien Hue has put a lot of effort into changing its mindset and exploiting its potential and advantages for development. Annual economic growth rate is 7,2% on average, higher than the country’s average. In 2018, the economy doubled in size; per capital income calculated based on GRDP reached 1. 770 USD, increasing 2,2 times compared to 2009. Economic structure has shifted towards services and industries, with tourism being the leading economic sector; the ocean and lagoon economies are becoming drivers of growth; and the potential of Bach Ma National Park has started to be tapped into.

Planning and management affairs and planning execution produce good results. Socio-economic infrastructures, especially transport infrastructures, receive much investment. Connection with other localities in the Central key economic region is prioritized, especially tourism development. The Imperial City of Hue, famous landscapes and beauty spots and historical sites/monuments are restored, preserved and embellished, taking on the appearance of a historic imperial city. Hue is recognized as a Festival City of Vietnam and a cultural and tourist city of ASEAN, aiming to become a garden city and a heritage, cultural, ecological, scenery and ecofriendly metropolis; as a remarkable cultural, tourism and advanced healthcare center; aiming to become a large center of science and technology, education and training of the whole country. Material, cultural and spiritual life of people has been improved; poor household proportion and Gini coefficient are lower than national averages; social security is ensured; environmental protection is enhanced. Strengthening of the Communist Party and political system always receives much attention; the administrative apparatus is gradually simplified and increases its efficiency; national defense and security are preserved.

However, implementation of the Conclusion also reveals certain difficulties and weaknesses: economic development of the province fails to realize its potential and advantages; the metropolis system grows slowly; infrastructures lack synchronization; urban planning and management fall short of development requirements and are unable to highlight Thua Thien Hue’s character. There are many weaknesses in strengthening of the Communist Party and political system and management and operation of local governments; the Provincial Competitiveness Index is low. Thua Thien Hue has yet to become a large center of tourism, science - technology and education - training or achieve the target of becoming a central-affiliated city.

The abovementioned difficulties and weaknesses are due to subjective and objective causes but mostly subjective ones. Some officials and members of the Communist Party have limited awareness of Thua Thien Hue’s position and roles as well as its heritage and cultural values; economy and culture are not closely connected to each other; economic development is not coupled with cultural development; relationship between conservation and development is not yet properly established. Leadership of local governments is not strong or effective enough and lacks proactive cooperation with ministries and central authorities in proposing new and breakthrough policies and mechanisms, especially those concerning infrastructure development, urban management, heritages, culture, healthcare, education and training. Some ministries and central authorities do not pay sufficient attention and are slow to cooperate with Thua Thien Hue in execution of key projects and works. Some high-ranking officials and officials are unqualified. Cooperation in socio-economic development between localities in the region is not efficient.

II. VIEWPOINTS AND OBJECTIVES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Develop Thua Thien Hue into a cultural, heritage, ecological, scenery, ecofriendly and smart central-affiliated city with due consideration given to conservation and enhancement of the value of heritages of the Imperial City and Hue culture and with tourism as the leading economic sector, information technology and communications as breakthrough sectors and hi-tech agriculture as the foundation. This is a crucial task of socio-economic, political and national defense and security significance not only for Thua Thien Hue but also for the whole Central key economic region and the country.

- Thua Thien Hue must be developed based on efficient exploitation of the potential and advantages of the province and region, especially harmonious combination between outstanding cultural and historical heritages and diverse scenery and natural resources, the province’s position at the entrance to the East - West economic corridor and Hue people. Closely connect economic development with preservation of national defense and security, social security and environmental protection; and urbanization with new rural development. Improve people’s material and spiritual life. Foster relationship between inheritance and development; between economic development and cultural development, tradition conservation and protection and enhancement of the value of heritages, where conservation shall take center stage; between development of a heritage city and development of a central-affiliated city, where the latter must facilitate the former; and between central assistance and local effort.

- Focus on research and robust application of advanced technologies; boosting of innovation; enhancement of human resources quality; formulation of suitable policies and mechanisms, further administrative reform, especially administrative procedures, vigorous improvement of the investment and business environments to attract and use resources from all economic sectors effectively, especially use of private resources for development of transport and urban infrastructures and economic sectors with potential or advantages.

- Improve leadership and fighting capacity of Party Executive Committees, bodies of the Communist Party and officials; and management efficiency of local governments; build the block of great national solidarity; enhance the power of the whole political system and society; promote cultural and revolutionary traditions; proactivity, intelligence, inventiveness and self-sufficiency of Hue people.

2. Objectives and targets

2.1. Objectives and visions

- By 2025, Thua Thien Hue will have become a cultural, heritage, ecological, scenery, ecofriendly and smart central-affiliated city with due consideration given to conservation and enhancement of the value of heritages of the Imperial City and Hue culture.

- By 2030, Thua Thien Hue will have become a large and remarkable cultural, tourism and advanced healthcare center of South East Asia; and a large center for science - technology and multidisciplinary and high quality education and training of the whole country; national defense and security are properly protected; party committees, local governments and the whole political system are strong and stable; and material and spiritual life of people will have been improved.

- By 2045, Thua Thien Hue will have become a festival city and a remarkable center for culture, education, tourism and advanced healthcare of Asia.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) For 2021 - 2025

- Develop Thua Thien Hue into a central-affiliated city that meets given criteria with the most important being criteria concerning culture and heritage metropolis. Finish expanding Hue according to planning before 2022.

- GRDP increases by 7,5 - 8,5% per year. Investment capital of the whole society rises by 12% per year. State budget revenue increase by 12 - 13% per year; strive to be able to balance budget in 2025.

- By 2025, GRDP per capita reaches 3.500 - 4.000 USD (according to existing calculation method). Economic structure: services account for 53 - 54% GRDP; industry and construction 31 - 32%; agriculture 7 - 9%; and product taxes (minus subsidies) 6 - 7%. Proportion of poor households identified based on multidimensional standards is reduced to 2 - 2,2%. Urbanization rate reaches 62 - 65%. Forest cover rises to 56 - 57%. 100% of the population has access to clean water. 65 - 70% of workers have undergone training.

(2) For 2026 - 2030

- GRDP increases by 7 - 8% per year. Investment capital of the whole society rises by 10% per year. State budget revenue increases by 13 - 15% per year.

- By 2030, GRDP per capita reaches 5.500 - 6.000 USD (according to existing calculation method). Economic structure: services account for 54 - 56% GRDP; industry and construction 33 - 34%; agriculture 5 - 7%; and product taxes (minus subsidies) 5 - 6%. Proportion of poor households identified based on multidimensional standards is lower than the national average. Urbanization rate reaches 65% - 70%. Forest cover rises to 57%. 100% of the population has access to clean water. 100% of metro areas and 85% of industrial parks, industry clusters and handicraft villages have systems for wastewater treatment and solid waste collection and treatment; 100% of biomedical waste are collected and handled according to required standards.  75 - 80% of trained workers are granted degrees/certificates.

III. MAIN TASKS AND SOLUTIONS

1. Focus all resources on developing Thua Thien Hue into a cultural, heritage, ecological, scenery, ecofriendly and smart central-affiliated city; and a regional and national center for culture - tourism, advanced healthcare, education and training, and science and technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In 2020, formulate specific mechanisms and policies and complete the central-affiliated city criteria applicable to Thua Thien Hue with due consideration given to conservation and enhancement of values of heritages of the Imperial City and Hue culture, which provides the basis for application to competent authorities for central-affiliated city establishment as per the law.

- Support socio-cultural development, preserve and enhance the values of traditional cultural heritages, develop Thua Thien Hue into a center for the national culture and Hue culture. Promote growth of diverse services with tourism as the leading industry by improving quality of tourism products; prioritize development of high-class tourism areas that meet international standards; improve workforce quality and efficiency of cooperation between Thua Thien Hue and other localities in the region, and finish equipping infrastructures for tourism and marine services.

- Focus on building and improving capacity of healthcare institutions in Thua Thien Hue to become an advanced healthcare center of the country. Develop Hue Central Hospital and Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital into advanced hospitals of South East Asia with the aim of meeting international standards on healthcare. Develop Hue University of Medicine and Pharmacy based on the national-level “University - Hospital” model and strive to meet international standards. Build a pharmaceutical quality control center of Central Vietnam and hi-tech healthcare complexes to provide medical services and training, conduct research and manufacture healthcare products in connection with leisure travel and provision of healthcare services of international standards.

- Establish a multidisciplinary and high quality education - training center by developing Hue University into a national university, striving to rank among top 300 universities in Asia. Develop Quoc hoc Hue high school into an outstanding example of educational quality of the process of fundamental and comprehensive reform of Vietnamese education.

- Develop science and technology based on the market mechanism, build centralized information technology zones, hi-tech parks and research organizations capable of taking on regional and national scientific and technological tasks, aiming to become a large center for science and technology of the country.

- Develop the industry sector in a manner that suits the potential and advantages of each locality of Thua Thien Hue and market demands; focus on some industries such as ancillary industries, clean energy, deep processing industries, information technology and software, pharmaceutical chemistry and medical devices.

- Develop the agriculture sector in a manner that promotes application of high technology in agriculture, organic agriculture, value chain linkages, connection with target markets and adaptation to climate change; connect agricultural development with tourism development, especially in mountainous areas.

- Develop the ocean economy and lagoon economy on the basis of green growth, conservation of biodiversity and ecosystems in connection with development of aquaculture, tourism, marine services and renewable energy; connect with protection of sovereignty over seas and islands and establishment of marine protected areas and inland waters protected areas.

- Facilitate socio-economic development in mountainous districts in a manner that establishes areas for agriculture and forestry in connection with development of processing industries and services, tourism, preservation of national defense and security and cementing friendship with provinces sharing a border with Laos. Sustainably and efficiently exploit potential of Bach Ma National Park in a manner that conserves and develops forest resources sustainably and protects biodiversity in connection with development of ecotourism.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Formulate planning for development of Thua Thien Hue by 2030 and with visions towards 2045 as prescribed by law and in consistency with the national comprehensive planning and regional planning. Ensure close and reasonable connection between conservation and development; between protection/enhancement of tradition values and innovation; and between urban and rural areas as appropriate to the potential, advantages and characteristics of Thua Thien Hue. Replan central urban space according to how a central-affiliated city would look and invest in infrastructures, gradually meeting central-affiliated city standards.

Expand urban administrative boundaries. Establish a central metropolis with two development axes and metropolises being drivers of growth, including Phong Dien town; Huong Tra town; Huong Thuy town; build Chan May metropolis. Build Dien Loc, Hai Duong, Thuan An, Vinh Xuan, Vinh Thanh and Vinh Hien coastal metropolises for leisure travel. Employ smart utilities to manage some aspects of metropolises. Restore all major monuments in the Imperial City, cultural structures and Gia Hoi, Chi Lang and Bao Vinh old quarters; conserve old quarters, old metropolises, traditional houses, garden houses and Phuoc Tich old village.

- Finish building coastal walking streets and expressways connecting provinces in the Central key economic region. Expand 49A National Route, 49B National Route and Phuoc Tuong - Phu Gia tunnel; upgrade Chan May deepwater port into a container and tourism port (invest in wharves No. 4, 5, 6, 7 and 8). Build Dien Loc specialized port and Thuan An asylum harbors. Increase capacity of Phu Bai international airport according to approved planning; and upgrade railway lines running through Hai Van Pass.

- Invest in transport systems connecting Thua Thien Hue’s metropolises; prioritize Hue - Thuan An and Hue - Phu Bai airport routes and ring road 3 in Hue city. Build a bridge crossing Huong river and infrastructures of some beaches opening to tourists. Upgrade important intracity routes in Hue city, Huong Thuy town, Huong Tra town, Thuan An town and Sia and major roads in Phong Dien and Quang Dien districts.

- Central government budget shall support relocation of households in area 1 of the Imperial City, which shall be completed before 2022; support gradual restoration of the scenery and spaces of the Imperial City, prioritizing main structures in the Imperial City and cultural structures, Gia Hoi, Chi Lang and Bao Vinh old quarters; conserve old quarters, old metropolises, traditional houses, garden houses and Phuoc Tich old village.

- Pay special attention to protecting natural resources and the environment; improve capacity for natural disaster forecasting and warning, and proactively respond to climate change and sea level rise.

3. Attract and utilize investment capital from all economic sectors for socio-economic development, especially use of private resources for development of infrastructures and economic sectors taking the lead or having advantages

- Thoroughly carry out administrative reform, especially reform of procedures concerning access to land, financial and banking services, and customs and tax procedures. Promulgate policies facilitating transparent attraction of investment.

- Reform mechanisms for post-investment management and use to attract investment from all economic sectors, especially private investment for infrastructure development, e-government and smart metropolis development; entrepreneurship and innovation; sectors with potential or advantages such as tourism, hi-tech agriculture and industries and the ocean economy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Formulate and promulgate some specific mechanisms and policies for fast and sustainable development of Thua Thien Hue with due consideration given to conservation and enhancement of the value of heritages of the Imperial City and Hue culture

- Research and promulgate criteria for classification of metropolises, administrative units and metropolis models suitable for Thua Thien Hue with due consideration given to conservation and enhancement of the value of heritages of the Imperial City and Hue culture.

- Research and pilot some specific mechanisms and policies applicable to Thua Thien Hue to conserve and enhance the value of cultural heritages based on close and efficient cooperation between central resources, local resources and private resources.

- Provide mechanisms and policies facilitating breakthroughs in fast and sustainable development of Lang Co - Chan May economic zone, Tam Giang - Cau Hai lagoon and Bach Ma National Park by attracting capable Vietnamese and foreign investors.

- Research and pilot some specific mechanisms and policies for developing Thua Thien Hue into an advanced healthcare center of international standards as well as a large center for science and technology and multidisciplinary and high quality education  and training of the country by increasing autonomy of service providers and privatizing public services.

5. Enhance efficiency of cooperation in regional development; deepen cooperation and relationships with other localities for socio-economic development of Thua Thien Hue

- Promote cooperation and enhancement of potential and advantages of Thua Thien Hue according to planning for socio-economic development of the Central key economic zone, especially for cooperation in development of tourism, hi-tech agriculture, biotechnology, science of medical examination and treatment and resolution of issues such as climate change, environmental pollution and sea level rise.

- Encourage international cooperation in technology and knowledge transfer; boost domestic and international cooperation in culture; widely promote Hue and Vietnam’s images together with heritages showing potential, tourism, culture, history, clean and safe environment and friendly people to the international community. Honor and maintain special relationship with Laotian provinces.

6. Focus on developing human resources, especially high quality workforce. Connect economic development with cultural development, advance social equality and progress; strengthen Thua Thien Hue’s position as Vietnam’s large and remarkable cultural center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure all Thua Thien Hue citizens have equal, convenient and adequate access to essential public services with increasing quality. Enhance quality of new rural development and lagoon and fishing village settlement; finish building essential infrastructures in poor communes and disadvantaged communes. Ensure people’s right to freedom of religion. Effectively implement ethnic minority policies and programs for socio-economic development and national defense and security in ethnic minority areas and mountainous areas.

- Foster an environment rich in Hue culture together with conservation and enhancement of the value of cultural heritages, regarding this as a long-term comparative advantage that supports tourism and services development. Tightly connect tourism development with cultural development.

7. Connect socio-economic development with preservation of national defense and security; ensure political security, public order and social safety

- Properly implement guidelines and policies of the Communist Party and the State concerning connecting national defense and security with socio-economic development and vice versa from the planning step. Focus on building dual-use structures for both socio-economic development and national defense purposes. Link planning for socio-economic development for each period of time with planning for establishment of the all-people national defense posture and people's security posture to further strengthen defense areas.

- Proactively grasp and properly handle public order and security issues immediately upon their occurrence, avoid letting the situation fester or out of control. Utilize the collective strength of the whole political system for the fight against crimes, especially crimes concerning the environment, high technology, usury, etc.

8. Build an honest and strong Communist Party; improve state management efficiency; enhance the people’s role as the owner; build the block of great national solidarity, properly implement democratic principles at grassroots level

- Organize study and proper implementation of resolutions, directives and conclusions of the Central Steering Committee, the Politburo and the Secretariat on strengthening and simplifying the Communist Party and political system; nurture qualified and reputable officials. Build an honest and strong Thua Thien Hue party committee; improve leadership and fighting capacity of bodies and members of the Communist Party.

- Focus on training and retraining of high-ranking officials and officials, especially those in leadership and managerial positions; build apparatuses for metropolises to be established; pay attention to improving capacity of high-ranking officials and officials working in rural areas.

- Implement resolutions, directives and conclusions of the Central Steering Committee, the Politburo and the Secretariat in an innovative manner to build a strong and stable block of great national solidarity; properly implement democratic principles at grassroots level in connection with new rural and civilized metropolis development.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In 2020, the supervisory communist organization of the National Assembly shall direct research and promulgation of a Resolution of the Standing Committee of the National Assembly on developing Thua Thien Hue into a central-affiliated city with due consideration given to conservation and enhancement of the value of heritages of the Imperial City and Hue culture; and specific mechanisms and policies for Thua Thien Hue, which shall provide consistent legal grounds for implementation of this Resolution and supervision of such implementation.

2. The Party Civil Affairs Committee of the Government shall direct relevant ministries and central authorities to cooperate with Thua Thien Hue in formulating, appraising and proposing a scheme for developing Thua Thien Hue into a central-affiliated city with due consideration given to conservation and enhancement of the value of heritages of the Imperial City and Hue culture; and specific mechanisms and policies for Thua Thien Hue to the Standing Committee of the National Assembly, promulgate action programs to Resolutions of the Politburo and elaborate on Resolutions of the Standing Committee of the National Assembly.

3. The party committee, government and citizens of Thua Thien Hue shall properly and proactively implement this Resolution. Enhance social approval, leadership of bodies of the Communist Party and participation of the whole political system to implement this Resolution. Carefully prepare and propose the scheme for developing Thua Thien Hue into a central-affiliated city with due consideration given to conservation and enhancement of the value of heritages of the Imperial City and Hue culture; and specific mechanisms and policies for Thua Thien Hue to the Government and the Standing Committee of the National Assembly in 2020.

4. Commissions of the Communist Party, Party Civil Affairs Committees, supervisory communist organization and Party Executive Committees under Party Central Committee shall regularly pay attention to, closely cooperate in and facilitate Thua Thien Hue’s development towards the targets of this Resolution.

5. Party Executive Committees of provinces and cities under Party Central Committee, especially Party Executive Committees of provinces and cities in the Central key economic region, shall actively foster and strengthen cooperation with Thua Thien Hue to develop together.

6. The Central Economic Commission shall take charge and cooperate with relevant regulatory bodies in regularly monitoring, supervising, inspecting and expediting the implementation of this Resolution; and submit periodic preliminary and summary reports to the Politburo and the Secretariat of the Communist Party.

 

 

ON BEHALF OF THE POLITBURO
THE GENERAL SECRETARY
Nguyen Phu Trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.246

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!