Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 54/2017/QH14 thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 54/2017/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 24/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

04 nhóm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM

Ngày 24/11/2017, Quốc hội thông qua Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với 04 nhóm sau:

- Quản lý đất đai: được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Quản lý đầu tư: được quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách Thành phố (trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 Luật Đầu tư công 2014).

- Tài chính – ngân sách: thực hiện thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, mức tăng không quá 25% so với hiện hành;

Bố trí ngân sách để chi thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc ngoài việc chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định hiện hành cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Cơ chế ủy quyền: Chủ tịch UBND Thành phố được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cho Chủ tịch UBND cấp huyện.

Nghị quyết 54/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

 

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 54/2017/QH14

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Thành phố) về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Quản lý đất đai

1. Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên quy định tại Điều này được thực hiện như trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 4. Quản lý đầu tư

1. Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, trừ dự án quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách Thành phố quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Việc xây dựng, thẩm định, chỉnh lý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

b) Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

Điều 5. Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước

1. Hội đồng nhân dân Thành phố đề xuất Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành.

2. Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố:

a) Phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí;

b) Tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

3. Việc thí điểm thực hiện chính sách thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

a) Bảo đảm có lộ trình phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của Thành phố; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành, nghề ưu đãi đầu tư;

b) Bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ; thực hiện điều tiết hợp lý đối với một số hàng hóa, dịch vụ và nguồn thu nhập hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố;

c) Công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước, bao gồm cả cải cách hành chính quản lý thuế.

4. Ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này so với quy định hiện hành để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố.

5. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao và căn cứ vào tình hình thực tế của Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Thành phố bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

6. Thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết định:

a) Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố; cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách và chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 6 của Nghị quyết này;

b) Tỷ lệ trích nguồn thu được để lại theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có số thu lớn cho phù hợp; bảo đảm nguyên tắc để các cơ quan, đơn vị này tự sắp xếp bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định; ngân sách nhà nước không bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương cho các cơ quan, đơn vị này;

c) Cho phép các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để tăng chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 6 của Nghị quyết này.

7. Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách Thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Hằng năm, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách Thành phố tương ứng 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (phần còn lại sau khi thực hiện th­ưởng v­ượt thu theo quy định tại khoản 4 Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13) và số tăng thu từ các khoản thu ngân sách trung ương hư­ởng 100% quy định tại các điểm b, c, d, g, h, i và q khoản 1 Điều 35 của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; số bổ sung có mục tiêu không cao hơn số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước.

9. Ngân sách Thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau khi đã trừ kinh phí di dời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố.

10. Ngân sách Thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý và số thu từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do Ủy ban nhân dân Thành phố làm đại diện chủ sở hữu.

Thành phố sử dụng nguồn thu này và ngân sách Thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kể cả đầu tư cho các dự án chống ngập của Thành phố; ngân sách trung ương không bổ sung cho ngân sách Thành phố 10.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án này như dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngân sách Thành phố thực hiện vay lại toàn bộ phần vốn tăng thêm so với tổng mức đầu tư (nếu có) của các dự án đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

11. Đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trên địa bàn Thành phố, cho phép Thành phố sử dụng ngân sách của mình, các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của Thành phố, vay trong phạm vi quy định tại khoản 7 Điều này hoặc huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP) để sớm hoàn thành dự án. Ngân sách trung ương có trách nhiệm hoàn trả cho Thành phố phần dự toán chi thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bao gồm phần lãi vay trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hiện hành hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn tiếp theo.

Điều 6. Cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; không được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố được quyền điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để phù hợp với đặc điểm của Thành phố.

5. Việc thực hiện các quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này phải gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Điều 7. Áp dụng pháp luật

1. Việc quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này. Trường hợp Nghị quyết này không có quy định thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định của Nghị quyết này. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết này thì việc áp dụng do Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định.

3. Đối với các việc có liên quan đến cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Chính phủ sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2020, tổng kết thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2022 và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm.

2. Chính phủ có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Thành phố cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề chưa phân cấp, phân quyền cho Thành phố;

b) Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp với yêu cầu của việc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; thực hiện chính sách động viên hợp lý; bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn bền vững; xác định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý, tạo điều kiện cho Thành phố có nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững theo định hướng của Đảng, Nhà nước;

c) Chỉ đạo Thành phố sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện với Quốc hội;

d) Xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Thuế tài sản để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

3. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị quyết này và việc thực hiện quy định về các nhiệm vụ, quyền hạn được phép ủy quyền quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết này;

c) Sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này, báo cáo Chính phủ để Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

NATIONAL ASSEMBLY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

Resolution No.54/2017/QH14

Hanoi, November 24, 2017

 

RESOLUTION

ON PILOT IMPLEMENTATION OF PARTICULAR POLICIES FOR DEVELOPMENT OF HO CHI MINH CITY

NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on National Assembly organization No.57/2014/QH13;

Pursuant to the Law on Government organization No.76/2015/QH13;

Pursuant to the Law on Local Government organization No.77/2015/QH13;

Pursuant to the Law on Promulgation of legislative document No.80/2015/QH13;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Resolution prescribes the pilot implementation of particular policies applied to Ho Chi Minh City (hereinafter referred to as "City") on management of land, investment, state finance and state budget and the authorization mechanism among different government levels as well as pay rate of public officials and public employees under management of the City.

Article 2. Regulated entities

1. Regulatory agencies, political organizations and individuals political and social organizations

2. Socio-political and professional organizations, social organizations and individuals socio-professional organizations

3. Other relevant organizations and individuals

Article 3. Land management

1. People’s Council of the City shall decide to convert paddy land of at least 10 ha in consistent with the paddy land use planning or plan approved by competent authorities. 

2. The decision on converting the paddy land prescribed in clause 1 in this Article shall be made publicly upon opinions of the people of the country and people suffering effect from conversion of land use purpose in accordance with the Law on Land.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Investment management

1. People’s Council of the City shall decide the investment guidelines of  group A projects funded by the City budget in accordance with the Law on public investment, except projects prescribed in point a, b, c and d in clause 1 in Article 8 of the Law on public investment No.49/2014/QH13.

2. The order and procedure for deciding the investment guidelines of group A projects funded by the City budget prescribed in clause 1 in this Article shall be carried out as follows:

a) The report on prefeasibility study shall be made, appraised and adjusted in compliance with regulations in point a, b and c in clause 2 in Article 23 of the Law on public investment No.49/2014/QH13;

b) People’s Committee of the City shall send People’s Council of the City the investment guidelines as prescribed in point b in clause 2 in Article 29 of the Law on public investment No.49/2014/QH13.

Article 5. Management of state finance and state budget

1. People’s Council of the City shall send a proposal to the Government for consideration which is then submitted to the Standing Committee of National Assembly for issuing a decision on pilot increase in tax or tax rate applied to goods subject to special excise duty and environmental protection duty in the City.  The extra amount of tax or tax rate shall not exceed 25% of current tax amount or current tax rate.

2. People’s Council of the City shall decide to:

a) apply fees and charges not prescribed in the List of fee and charge issued together with the Law on Fees and Charges;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The pilot implementation of the policy on state budget revenues in the City prescribed in clause 11 and 2 in this Article must comply with the following principles:

a) Ensure there is a roadmap suitable for the level and development requirement of the City; create favorable environment for production and business, especially for small-and medium-scale enterprises, industries and professions subject to incentive investment;

b) Ensure the consistency in the market, not obstruct goods circulation and regulate logically goods, services and legal revenues of organizations and individuals in the City;

c) Publicly and transparently reform state administration including administrative reform in tax management

4.  100% extra amount from adjusting the revenue policy prescribed in clause 1 and 2 in this Article used for socio-economic infrastructure investment which is funded by the City budget may be retained the City budget and such amount shall not be used to determine the rate of revenues distributed between central budget and City budget.

5. Based upon annual state budget cost estimate decided by National Assembly, the Prime Minister shall assign People’s Council of the City to decide, according to reality of the City, cost estimate and allocate the City budget in consistent with orientation of budget restructure, socio-economic development and development of key sectors in accordance with regulations issued by National Assembly and Government.

6. The City shall implement the mechanism for mobilizing resources to adjust the pay as regulated.  If the policy on adjusting pay rate and social security policies over the budget stability period could be funded entirely by the City budget as decided by competent authorities, People's Council of the City may decide to:

a) utilize the unused funding from the City budget for pay rate adjustment policy and permit inferior authorities to use such surplus funding for the investment in socio-economic infrastructure which is funded by the City budget and giving extra pay to employees in accordance with regulations in clause 3 and 5 in Article 6 hereof; 

b) remain the rate of revenue distribution for the purpose of mobilizing resources to logically adjust the pay rate in agencies and entities with considerable revenues under management, permit those agencies and entities to independently allocate resources for adjusting pay rate according to the roadmap decided by competent authorities and may not ask for state budget to finance such pay rate adjustment policy applied to those agencies and entities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. The City may get loans through offering local government bonds or ask for loans from domestic financial institutions, other domestic organizations and Government's external loans for on-lending in such a way that total outstanding loan amount shall not excess 90% of revenues retained by the City budget.  Annual total loan amount and City budget deficit shall be decided by National Assembly in accordance with provisions of the Law on State Budget.

8. The Government shall send the Standing Committee of National Assembly annual proposal for decision on dedicated additional funding amount provided from central budget to the City budget which is equal to 70% of the revenue increase of central budget from revenues distributed between central budget and City budget compared to budget estimate by the Prime Minister (the amount deducted from bonuses for excess revenues in accordance with regulations in clause 4 in Article 59 of the Law on State Budget No.83/2015/QH13) and revenue increase from revenues wholly retained by central budget as prescribed in point b, c, d, g, h, i and q in clause 1 in Article 35 of the Law on State Budget No.83/2015/QH13 compared to the budget estimate by the Prime Minister; the dedicated additional funding amount shall not exceed the revenue increase of central budget in the locality compared to that in the previous year.

9. The City government authority may retain 50% of the collected land use levy if the public property directly attached to land managed by agencies, organizations or entities located in the City (except agencies and entities of national defense and security) is sold in accordance with provisions of the Law on Management and use of public properties for socio-economic infrastructure investment which is included in the public investment duty of the City (after expenses incurred on relocating or constructing infrastructure in new area are deducted).

10. Proceeds from equitization and state divestment of state-owned enterprises under management of People’s Committee of the City and proceeds from state divestment of business entities in which the People's Committee of the City exercises rights and obligations of the state capital owner on behalf of the state may be retained by the City budget.

Such proceeds and City budget may be used for socio-economic infrastructure investment and investment in projects for flood prevention of the City; VND 10,000 billion from central budget shall not be distributed to the City budget for implementing those projects as expected in the plan for medium-term public investment over the period of 2016-2020.

Loans of the City budget may be raised from total funding increase compared to the total investment amount (if any) of projects with foreign capital decided by competent authorities.

11. With regard to essential projects for infrastructure investment included in approved plan for medium-term public investment funded by central budget in the City, the City budget, other legal financial sources of the City, loans prescribed in clause 7 in this Article or resources mobilized in the form of PPP may be used to quickly complete those projects.  The expenditure estimate by central budget as approved by competent authorities shall be refunded to the City budget but not includes the loan interest generating from the current plan for medium-term public investment or such future plan.

Article 6. Authorization mechanism and pay of public officials and public employees under management of the City

1. Chairperson of People’s Committee of the City may authorize Chairperson of People’s Committee of district to exercise some of his/her obligations and rights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. People’s Council of the City may decide the allocation of City budget for giving extra average pay to public officials and public employees working in localities under state management or working in political organizations, political and social organizations and public service providers under management of the City according to job performance in addition to extra pay given in accordance with provisions of the law on financial autonomy mechanism applied to administrative agencies and public service providers in such a way that the extra pay amount shall not exceed 1.8 times the pay rate based upon pay scale and pay according to job title.  Pay rate of experts, scientists and talents of the City shall be decided by the City People’s Council.

4. People’s Committee of the City may change the name, functions and duties of departments of professional agencies affiliated to People's Committee of the City in consistent with the City's characteristics.

5. Regulations in clause 3 and 4 in this Article must be implemented in combination with organizational structure establishment, redundancy and pay rate adjustment under guidance of the Communist Party and Government.

Article 7. Law enforcement

1. Management of land, investment, state finance and state budget, authorization mechanism among different government levels and pay rate of public officials and public employees under management of the City shall comply with regulations herein.  If there is no regulation on above-mentioned matters prescribed herein, regulations of the law in force will be imposed.

2. With regard to a single matter, if regulations herein are inconsistent with those in the law or other Resolutions of National Assembly, regulations herein will prevail.   In case there are other legislative documents prescribing incentive policies or policies creating more favorable conditions than those in this Resolution, People's Council of the City shall decide whether to adopt these policies.

3. Proposals relating to mechanism or policy prescribed herein shall be submitted to competent authorities for consideration under the procedure established in accordance with law in force.

Article 8. Implementation provisions

1. This Resolution comes into force from January 15, 2018.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Government shall take responsibility to:

a) organize the implementation of this Resolution and instruct relevant agencies to cooperate with the City in adjusting the procedure and shortening the time for dealing with issues not authorized to the City;

b) conduct a research for completing the decentralization mechanism for budget management, distribute revenues and allocate expenditure duty, establish principles, criteria and level for budget allocation in consistent with requirements for rapid and sustainable socio-economic development, adopt appropriate encouragement policies, ensure the leading role of central budget; restructure state budget and manage public debts for the purpose of ensuring sustainable national finance, determine the rate to logically regulating revenues distributed between various levels of budget and enable the City to mobilize resources for rapid and sustainable development according to the vision developed by the Communist Party and Government.

c) instruct the City government to send preliminary and extensive review as well as report on implementation to National Assembly;

d) establish and submit the Law on tax imposed on properties which is adopted nationwide to National Assembly for promulgation.

3. People’s Council and People’s Committee of the City, as authorized, shall take responsibility to:

a) implement this Resolution and comply with relevant law provisions;

b) inspect and supervise performance of tasks and rights authorized in clause 1 in Article 6 herein and satisfy regulations on tasks and rights permitted to be authorized as prescribed in clause 2 in Article 6 herein;

c) make a preliminary and extensive review of pilot implementation of mechanism and policy prescribed herein and send a report to the Government which is then submitted to National Assembly for considering and deciding in accordance with regulations in clause 1 in this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Resolution is passed by 14th National Assembly of Socialist Republic of Vietnam in the 4th meeting on November 24, 2017.

 

 

CHAIRPERSON
Nguyen Thi Kim Ngan

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


69.319

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!