Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 24/2016/TT-BTTTT quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh truyền hình

Số hiệu: 24/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 24/2016/TT-BTTTT quy định về việc quản lý chất lượng của dịch vụ phát thanh, truyền hình đối với cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ phát thanh, truyền hình và các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng, đo kiểm dịch vụ phát thanh, truyền hình được ban hành ngày 15/11/2016.

 

1. Quy định chung về chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

 
Theo Thông tư 24, nội dung quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình bao gồm: Công bố chất lượng, báo cáo chất lượng, công khai thông tin về chất lượng, giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
 
Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, các đơn vị sau thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị cung cấp dịch vụ.
 

2. Quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình của đơn vị cung cấp dịch vụ theo Thông tư số 24 năm 2016

 
- Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
 
+ Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình bằng cách gửi hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trong vòng 60 ngày kể từ ngày bắt đầu cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, còn phải công bố chất lượng phát thanh, truyền hình trên cổng thông tin của đơn vị mình.
 
+ Đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình phải công bố chất lượng dịch vụ không thấp hơn mức của Quy chuẩn quốc gia tương ứng.
 
- Tự kiểm tra, giám sát và báo cáo chất lượng dịch vụ:
 
Thông tư 24 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chậm nhất trong 60 ngày kể từ khi chính thức cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình, đơn vị cung cấp dịch vụ phải ban hành quy chế nội bộ về việc tự kiểm tra.
 
Ngoài ra, đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình phải tự giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ truyền hình, phát thanh và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo Thông tư 24/BTTTT.
 

3. Quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình của cơ quan quản lý nhà nước theo Thông tư 24/2016/TT-BTTTT

 
- Giám sát, kiểm tra chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình:
 
+ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ban hành kế hoạch kiểm tra. Các Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình dựa trên kế hoạch của Cục.
 
+ Có 2 hình thức kiểm tra là kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
 
+ Nội dung kiểm tra chất lượng dịch vụ phát thanh truyền hình theo Thông tư số 24 của Bộ Thông tin và Truyền thông là kiểm tra việc chấp hành quy định về công bố, báo cáo, tự kiểm tra, tự giám sát chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình và các nội dung khác theo quy định.
 
+ Cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định đối với từng đợt kiểm tra, việc kiểm tra phải được lập thành biên bản và được lưu trữ hồ sơ, kết quả điều tra.
 
Ngoài ra, Thông tư 24/2016/BTTTT còn quy định việc giám sát chất lượng dịch vụ của cơ quan quản lý nhà nước; đo kiểm phục vụ kiểm tra, giám sát cũng như trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra, giám sát.
 
- Trong 20 ngày đầu của tháng 2 và tháng 8 hàng năm, theo Thông tư 24/2016, Cục phát thanh, truyền hình phải công khai thông tin trên Cổng thông tin của Cục và tại địa chỉ www.abei.gov.vn.
 
 
Thông tư 24/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 04/01/2017. Thông tư này quy định về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh truyền hình; quản lý chất lượng dịch vụ và việc tự kiểm tra, giám sát chất lượng.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về việc quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình và các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng, đo kiểm dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dịch vụ phát thanh, truyền hình gồm:

a) Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh;

b) Dịch vụ truyền hình mặt đất;

c) Dịch vụ truyền hình cáp tương tự;

d) Dịch vụ truyền hình cáp kỹ thuật số;

đ) Dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV);

e) Dịch vụ truyền hình di động mặt đất;

g) Dịch vụ truyền hình di động qua vệ tinh;

h) Dịch vụ truyền hình di động trên mạng viễn thông di động mặt đất;

i) Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet.

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình được quy định tại khoản 8, Điều 3, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

3. Đơn vị đo kiểm được chỉ định là đơn vị đo chất lượng các dịch vụ phát thanh, truyền hình được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Nội dung quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

1. Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

2. Báo cáo chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

3. Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

4. Giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

1. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là cơ quan được Bộ Thông tin và Truyền thông giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên phạm vi toàn quốc. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại các địa phương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dịch vụ phát thanh, truyền hình tại địa phương, có trách nhiệm:

a) Thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Kiểm tra, phát hiện và phản ánh các vấn đề tồn tại về chất lượng dịch vụ trên địa bàn; báo cáo và đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông các biện pháp xử lý.

3. Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình do đơn vị cung cấp:

a) Chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

b) Đảm bảo và duy trì chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình như mức đã công bố. Khi có sự cố hoặc khi phát hiện mức chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình thấp hơn mức đã công bố phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng dịch vụ;

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình cung cấp cho người sử dụng dịch vụ theo hợp đồng sử dụng dịch vụ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương II

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Mục 1. CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Điều 5. Trách nhiệm công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình, mức công bố không được thấp hơn mức quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ phát thanh, truyền hình do đơn vị cung cấp.

Điều 6. Thủ tục công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

1. Đơn vị cung cấp dịch vụ gửi hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

2. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư này;

b) Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư này;

c) Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư này.

3. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm:

a) Ban hành “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trong trường hợp hồ sơ phù hợp theo mẫu tại Phụ lục IV của Thông tư này;

b) Trả lời đơn vị cung cấp dịch vụ bằng văn bản, nêu rõ lý do không ban hành “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trong trường hợp hồ sơ không phù hợp.

5. Sau khi được cấp “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình”, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm:

a) Công bố “Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” và “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

b) Niêm yết “Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” và “Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” tại nơi dễ dàng đọc được ở tất cả các điểm giao dịch.

Điều 7. Thời hạn công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Chậm nhất trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đơn vị cung cấp dịch vụ chính thức cung cấp dịch vụ hoặc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành có hiệu lực áp dụng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình, đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 8. Công bố trên trang thông tin điện tử của đơn vị cung cấp dịch vụ

Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm công bố thông tin về công tác quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình do đơn vị mình cung cấp tại mục quản lý chất lượng dịch vụ trên trang thông tin điện tử của đơn vị, nội dung bao gồm:

1. Các dịch vụ phát thanh, truyền hình mà đơn vị đang cung cấp kèm theo tên, biểu tượng dịch vụ; Trường hợp sử dụng ứng dụng cài đặt trên thiết bị đầu cuối để cung cấp dịch vụ thì cung cấp tên, biểu tượng của ứng dụng.

2. Bản công bố chất lượng các dịch vụ phát thanh, truyền hình cho từng loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình do đơn vị đang cung cấp.

3. Giá dịch vụ, giá gói dịch vụ gắn với các thông tin, thông số kỹ thuật cơ bản của dịch vụ, gói dịch vụ đối với các đơn vị phát thanh, truyền hình trả tiền.

4. Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình mới nhất mà đơn vị đã gửi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

5. Địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, hỗ trợ khách hàng.

6. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Mục 2. TỰ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Điều 9. Quy chế tự kiểm tra

Chậm nhất trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đơn vị cung cấp dịch vụ chính thức cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình, đơn vị cung cấp dịch vụ phải ban hành quy chế nội bộ về việc tự kiểm tra chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình, gồm:

1. Quy trình thực hiện tự kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Thông tư này.

2. Quy trình thực hiện việc đo kiểm, đánh giá thực tế chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã công bố và việc khắc phục những điểm chưa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã công bố.

Điều 10. Tự giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ

1. Đơn vị cung cấp dịch vụ phải giám sát chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình do đơn vị cung cấp, đảm bảo dịch vụ ổn định, chất lượng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Trong trường hợp dịch vụ cung cấp có sự cố làm gián đoạn dịch vụ trên địa bàn một hay nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong khoảng thời gian liên tục từ năm (05) giờ trở lên thì trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xảy ra sự cố, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và biện pháp khắc phục sự cố gửi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các Sở Thông tin và Truyền thông nơi sự cố xảy ra.

Điều 11. Báo cáo chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

1. Đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu (06) tháng một lần. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày ba mươi mốt (31) của tháng một (01) và trước ngày ba mươi mốt (31) của tháng bảy (07) hàng năm, bao gồm:

a) Kết quả tự kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định tại Thông tư này;

b) Số liệu báo cáo chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình phải có kết quả đo kiểm tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cung cấp dịch vụ theo quy định tại Giấy phép. Việc đo kiểm, đánh giá phải thực hiện đối với từng loại hình dịch vụ do đơn vị cung cấp.

2. Định kỳ hai mươi bốn (24) tháng một lần, báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình của đơn vị cung cấp dịch vụ phải do đơn vị đo kiểm được chỉ định thực hiện.

3. Số mẫu đo kiểm

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dịch vụ và đảm bảo yêu cầu, như sau:

a) Đối với dịch vụ truyền hình qua vệ tinh: Số mẫu tối thiểu tương ứng với số lượng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với vùng phủ sóng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp;

b) Đối với dịch vụ truyền hình mặt đất: Số mẫu tối thiểu tương ứng với số lượng trạm phát sóng phù hợp với vùng phủ sóng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp;

c) Đối với dịch vụ truyền hình cáp: Số mẫu tối thiểu tương ứng với số lượng điểm tập trung thuê bao gần với thuê bao nhất, phù hợp với phạm vi thiết lập mạng của doanh nghiệp.

4. Kết quả kiểm tra phải được lập thành văn bản theo mẫu tại Phụ lục V của Thông tư này về “Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình”, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử kèm theo bản điện tử về địa chỉ hòm thư điện tử baocaoptth@mic.gov.vn.

5. Đơn vị cung cấp dịch vụ có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện “Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình” theo mẫu tại Phụ lục VI của Thông tư này gửi về Sở Thông tin và Truyền thông nơi có đăng ký hoạt động của trụ sở chính hoặc chi nhánh.

6. Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7. Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm lưu trữ các số liệu, tài liệu sử dụng để lập báo cáo chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình ít nhất là hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày báo cáo. Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm:

a) Giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu sử dụng để lập báo cáo và chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác và đầy đủ đối với các nội dung của số liệu, tài liệu sử dụng để lập báo cáo;

b) Hỗ trợ kỹ thuật để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm tra số liệu.

Chương III

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Mục 1. KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Điều 12. Hình thức kiểm tra

1. Kiểm tra định kỳ

a) Hàng năm, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ, trên cơ sở kế hoạch kiểm tra do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ban hành, các Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trên địa bàn quản lý;

b) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch cũng như triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra nhằm bảo đảm hiệu quả và tránh chồng chéo.

2. Kiểm tra đột xuất

Trong trường hợp cần thiết, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử quyết định việc tiến hành kiểm tra đột xuất chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình của đơn vị cung cấp dịch vụ; Sở Thông tin và Truyền thông quyết định việc tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn quản lý.

Điều 13. Trình tự, nội dung kiểm tra

1. Cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định đối với từng đợt kiểm tra trong đó nêu rõ thành phần đoàn kiểm tra, nội dung, thời gian kiểm tra và gửi đơn vị cung cấp dịch vụ trước ngày tiến hành kiểm tra ít nhất là bảy (07) ngày đối với trường hợp kiểm tra định kỳ; tiến hành kiểm tra ngay đối với trường hợp kiểm tra đột xuất.

2. Nội dung kiểm tra

a) Việc chấp hành quy định về công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

b) Việc chấp hành quy định về báo cáo chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

c) Việc chấp hành quy định về tự kiểm tra chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

d) Việc chấp hành quy định về tự giám sát chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

đ) Các nội dung quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Việc kiểm tra phải được lập thành Biên bản. Biên bản kiểm tra phải có chữ ký của trưởng đoàn kiểm tra và người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền đại diện hợp pháp thể hiện bằng văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ. Trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ không ký biên bản thì biên bản có chữ ký của trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đoàn kiểm tra vẫn có giá trị.

4. Trong trường hợp cần thiết, trưởng đoàn kiểm tra có thể quyết định việc tiến hành đo kiểm để đánh giá chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình của đơn vị cung cấp dịch vụ.

5. Nếu phát hiện có vi phạm các quy định quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình thì đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định kiểm tra để xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định kiểm tra phải thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, kết quả kiểm tra.

Điều 14. Giám sát chất lượng dịch vụ của cơ quan quản lý nhà nước

1. Trong trường hợp cần thiết, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tổ chức thực hiện việc giám sát và quyết định lựa chọn đơn vị đo kiểm được chỉ định theo quy định để thực hiện đo giám sát chất lượng dịch vụ theo quy định tại Thông tư này phù hợp phạm vi cung cấp dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ.

2. Việc giám sát chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình phải tuân thủ đúng quy định và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ được giám sát.

Điều 15. Đo kiểm phục vụ kiểm tra, giám sát

1. Việc đo kiểm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình do đơn vị đo kiểm được chỉ định.

2. Cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn đơn vị đo kiểm được chỉ định phục vụ kiểm tra, giám sát có trách nhiệm chi trả các chi phí đo kiểm, lấy mẫu, thử nghiệm và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị đo kiểm được chỉ định thực hiện việc đo kiểm chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đo kiểm; lưu trữ các số liệu đo kiểm ít nhất là hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày lập báo cáo kết quả đo kiểm và giải trình, cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Điều 16. Trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra, giám sát

1. Người đứng đầu đơn vị được kiểm tra hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật phải làm việc với đoàn kiểm tra trong suốt quá trình kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra.

2. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu, số liệu và phương tiện cần thiết cho việc đo kiểm, giám sát, kiểm tra; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu, tài liệu; giải trình và cung cấp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

3. Cung cấp tín hiệu, quyền truy cập dịch vụ, thiết bị giải mã; miễn phí, miễn cước phần dịch vụ phát thanh, truyền hình phục vụ công tác đo kiểm, giám sát, kiểm tra chất lượng.

4. Thực hiện ngay các biện pháp khắc phục tồn tại về chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Mục 2. CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Điều 17. Chu kỳ thực hiện công khai thông tin

Trong hai mươi (20) ngày đầu tiên của tháng hai (02) và tháng tám (08) hàng năm, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thực hiện việc công khai thông tin về chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên trang thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tại địa chỉ tên miền www.abei.gov.vn.

Điều 18. Các thông tin được công khai

1. Tình hình thực hiện công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình và các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình mà đơn vị cung cấp dịch vụ đã công bố.

2. Tình hình chấp hành chế độ báo cáo và các chỉ tiêu chất lượng mà đơn vị cung cấp dịch vụ báo cáo.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình của các cơ quan quản lý nhà nước.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2017.

2. Chậm nhất trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các đơn vị đang cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình có trách nhiệm thực hiện thủ tục công bố chất lượng dịch vụ theo quy định tại Điều 6 và có trách nhiệm ban hành quy chế nội bộ về việc tự kiểm tra chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ PTTH;
- Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

PHỤ LỤC I

MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /
V/v công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

…………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

1. Tên đơn vị cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Website:

E-mail:

2. Công bố chất lượng:

Dịch vụ: ... (tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất) ...

Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) ………………………………………..

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): ...

Dịch vụ: ... (tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai - nếu có) ...

Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) ……………………………………..

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): ...

3. Tài liệu kèm theo:

a) Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình số ... ngày ... tháng ... năm ...;

b) Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

4. (Đơn vị cung cấp dịch vụ) cam kết:

a) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

b) Đảm bảo chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình như mức công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …..
- Lưu...

Đơn vị cung cấp dịch vụ
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC II

MẪU BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Số ....

Đơn vị cung cấp dịch vụ: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………. Fax: …………………………………………

Website: …………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………....

CÔNG BỐ

Chất lượng dịch vụ: ... (tên dịch vụ thứ nhất) ...

Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) ………………………………………

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): ...

(Danh mục các chỉ tiêu chất lượng kèm theo).

Thông tin bổ sung (nếu có): ………………………………………………………………

Chất lượng dịch vụ: ... (tên dịch vụ thứ hai - nếu có) ….

Phương thức cung cấp dịch vụ (quảng bá/ trả tiền) ……………………………………….

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): ...

(Danh mục các chỉ tiêu chất lượng kèm theo).

Thông tin bổ sung (nếu có): ………………………………………………………….

.........

…….., ngày …. tháng …. năm ….
Đơn vị cung cấp dịch vụ
(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC III

MẪU DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

(Kèm theo bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình số ……… ngày ... tháng ... năm …… của ....... (tên đơn vị cung cấp dịch vụ)...)

Dịch vụ: ... (tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất) ...

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Ghi chú

1

2

...

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai - nếu có) ...

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Ghi chú

1

2

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ n - nếu có) ...

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Ghi chú

1

2

……, ngày ... tháng ... năm…..
Đơn vị cung cấp dịch vụ
(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

MẪU BẢN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./…..

BẢN TIẾP NHẬN
CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xác nhận đã tiếp nhận bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình và danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình số .... của ... (tên đơn vị cung cấp dịch vụ) ……. (địa chỉ) …………………. Cụ thể, như sau:

1. Tên dịch vụ phát thanh, truyền hình (thứ nhất): ………………..

Phương thức cung cấp dịch vụ: Quảng bá/ trả tiền.

Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

2. Tên dịch vụ phát thanh, truyền hình (thứ hai): ……….

Phương thức cung cấp dịch vụ: Quảng bá/ trả tiền.

Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (số hiệu và tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình này không có giá trị chứng nhận cho dịch vụ phát thanh, truyền hình phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà doanh nghiệp công bố. (Tên đơn vị cung cấp dịch vụ) phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của dịch vụ phát thanh, truyền hình do mình cung cấp.

Nơi nhận:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ;
- ……………….;
- Lưu: VT, KTCN.

Hà Nội, ngày tháng năm 20….
CỤC TRƯỞNG

PHỤ LỤC V

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN ĐƠN VỊ
CUNG CẤP DỊCH VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /
V/v báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

I. Thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Tên đơn vị cung cấp dịch vụ: ………………………………………………………………..

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

- Loại hình và phương thức dịch vụ cung cấp (đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Tên dịch vụ

Truyền hình quảng bá

Truyền hình trả tiền

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh

Dịch vụ truyền hình di động

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

II. Thời gian báo cáo: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Năm: ………….

- Báo cáo định kỳ lần 1 cho 6 tháng đầu năm (số liệu báo cáo từ 1/1 - 30/6) □

- Báo cáo định kỳ lần 2 cho 6 tháng cuối năm (số liệu báo cáo từ 1/7 - 31/12) □

III. Nội dung báo cáo:

1. Chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ:

(Chấp hành: Đánh dấu þ; Chưa chấp hành: Đánh dấu x)

- Thực hiện công bố chất lượng theo quy định □

- Xây dựng mục quản lý chất lượng trên website □

Đường liên kết (link) đến mục quản lý chất lượng: ……………………………………………

- Ban hành quy chế tự kiểm tra □

- Thực hiện giám sát dịch vụ thường xuyên □

- Thực hiện đo kiểm định kỳ □

2. Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ

- Đơn vị thực hiện đo kiểm: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

- Thời gian thực hiện đo kiểm: ………………………………………………………………

- Địa điểm đo kiểm: ………….. (địa điểm đo kiểm 1).

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất)...

+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ……………………….

+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: …………………………………………

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Kết quả đo kiểm trung bình

Ghi chú

1

2

….

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai)...

+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ………….

+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: …………………………………………….

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Kết quả đo kiểm trung bình

Ghi chú

1

2

….

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ ...)

+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ……………………….

+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ………………………………………….

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Kết quả đo kiểm trung bình

Ghi chú

1

2

….

- Địa điểm đo kiểm: ……. (địa điểm đo kiểm 2).

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất)...

+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: …………………………

+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: …………………………………………..

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Kết quả đo kiểm trung bình

Ghi chú

1

2

….

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai)...

+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ………………………………

+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ……………………………………………….

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Kết quả đo kiểm trung bình

Ghi chú

1

2

Dịch vụ: ... (tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ ...)

+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ………………………….

+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ……………………………………………

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Kết quả đo kiểm trung bình

Ghi chú

1

2

….

….

- Địa điểm đo kiểm: ……… (địa điểm đo kiểm ...).

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….
- Lưu:

......., ngày …. tháng …. năm ….
Đơn vị cung cấp dịch vụ
(ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Kết quả đo kiểm theo từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

PHỤ LỤC VI

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN ĐƠN VỊ
CUNG CẤP DỊCH VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /
V/v báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông ……………

I. Thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Tên đơn vị cung cấp dịch vụ: …………………………………………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

- Loại hình và phương thức dịch vụ cung cấp (đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Tên dịch vụ

Truyền hình quảng bá

Truyền hình trả tiền

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh

Dịch vụ truyền hình di động

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

….

II. Thời gian báo cáo: (Đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Năm: ………..

- Báo cáo định kỳ lần 1 cho 6 tháng đầu năm (số liệu báo cáo từ 1/1 - 30/6) □

- Báo cáo định kỳ lần 2 cho 6 tháng cuối năm (số liệu báo cáo từ 1/7 - 31/12) □

III. Nội dung báo cáo:

1. Chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ:

(Chấp hành: Đánh dấu þ; Chưa chấp hành: Đánh dấu x)

- Thực hiện công bố chất lượng theo quy định □

- Xây dựng mục quản lý chất lượng trên website □

Đường liên kết (link) đến mục quản lý chất lượng: …………………

- Ban hành quy chế tự kiểm tra □

- Thực hiện giám sát dịch vụ thường xuyên □

2. Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ

- Đơn vị thực hiện đo kiểm: ………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

- Thời gian thực hiện đo kiểm: ………………………………………………………

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất)...

+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ………………………

+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ……………………………………….

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Kết quả đo kiểm trung bình

Ghi chú

1

2

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai)...

+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: …………………………………..

+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ……………………………………………………

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Mức công bố

Kết quả đo kiểm trung bình

Ghi chú

1

2

……………

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ ...)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục PTTH&TTĐT;
- …
- Lưu:

......., ngày … tháng …. năm ….
Đơn vị cung cấp dịch vụ
(ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Kết quả đo kiểm phù hợp phạm vi quản lý của Sở TTTT tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 24/2016/TT-BTTTT

Hanoi, November 15, 2016

 

CIRCULAR

ON QUALITY MANAGEMENT OF RADIO AND TELEVISION SERVICES

Pursuant to the June 29, 2006 Law on Standards and Technical Regulations;

Pursuant to the November 21, 2007 Law on Product and Goods Quality;

Pursuant to the November 23, 2009 Law on Telecommunications;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2013/ND-CP of October 16, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

Pursuant to the Government’s Decree No. 06/2016/ND-CP of January 18, 2016, on management, provision and use of radio and television

At the proposal of the Director of the Authority of Broadcasting and Electronic Information;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Circular prescribes the quality management of radio and television services.

2. This Circular applies to state management agencies in charge of quality of radio and television services and organizations and individuals engaged in the provision, use, measurement and inspection of radio and television services in Vietnam.

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, the terms and phrases below are construed as follows:

1. Radio and television services include:

a/ Satellite television service;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Analog cable television service;

d/ Digital cable television service;

dd/ Internet protocol television (IPTV) service;

e/ Terrestrial mobile television service;

g/ Satellite mobile television service;

h/ Mobile television service on terrestrial mobile telecommunications network;

i/ Internet radio and television service.

2. Service provider means an enterprise providing radio and television services prescribed in Clause 8, Article 3 of the Government’s Decree No. 06/2016/ND-CP of January 18, 2016, on management, provision and use of radio and television services.

3. Appointed measurement and inspection unit means a unit measuring the quality of radio and television services, which is appointed by the Ministry of Information and Communications in accordance with current regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Announcement of the quality of radio and television services.

2. Reporting on the quality of radio and television services.

3. Disclosure of information on the quality of radio and television services.

4. Supervision, examination, and handling of violations related to the quality of radio and television services.

Article 4. Responsibility for quality management of radio and television services

1. Assigned by the Ministry of Information and Communications to perform the state management of radio and television service quality nationwide, the Authority of Broadcasting and Electronic Information shall assume the prime responsibility for, and coordinate with provincial-level Information and Communications Departments in, managing the quality of radio and television services in localities.

2. Provincial-level Information and Communications Departments are assigned to perform the state management of radio and television services in their localities, having the following responsibilities:

a/ To manage the quality of radio and television services in their localities according to their assigned functions and tasks;

b/ To examine, detect and report on service quality-related problems in their localities; to report on and propose handling measures to the Ministry of Information and Communications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To comply with provisions of this Circular and other relevant legal documents on quality management of radio and television services;

b/ To ensure and maintain the radio or television service quality as announced. To take measures to ensure service quality when an incident occurs or when detecting that the quality of a radio or television service is lower than the announced level;

c/ To take responsibility for the quality of radio and television services provided to service users in accordance with service use contracts and relevant laws.

Chapter II

QUALITY MANAGEMENT OF RADIO AND TELEVISION SERVICES BY SERVICE PROVIDERS

Section 1. ANNOUNCEMENT OF RADIO AND TELEVISION SERVICE QUALITY

Article 5. Responsibility to announce radio and television service quality A service provider shall announce its radio or television service quality not lower than that required by the national technical regulation applicable to its radio or television services.

Article 6. Procedures for announcement of radio and television service quality

1. A service provider shall send a dossier of announcement of radio or television service quality by post or submit it directly to the Authority of Broadcasting and Electronic Information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ An official letter on announcement of radio or television service quality, made according to the form in Appendix I to this Circular;

b/ A statement of radio or television service quality, made according to the form in Appendix II to this Circular;

c/ A list of radio or television service quality norms, made according to the form in Appendix III to this Circular.

3. Number of dossier set: 1.

4. Within five (5) days after receiving a dossier of announcement of radio or television service quality from a service provider, the Authority of Broadcasting and Electronic Information shall:

a/ Issue a receipt of the statement of radio or television service quality if the dossier complies with the form in Appendix IV to this Circular;

b/ Issue a written reply specifying the reason for not issuing a receipt of the statement of radio or television service quality, if the dossier is invalid.

5. After receiving a receipt of the statement of radio or television service quality, a service provider shall:

a/ Announce its statement of radio or television service quality and list of radio or television service quality norms on its website in accordance with Article 8 of this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Time limit for announcement of radio and television service quality

Within sixty (60) days after a provider officially provides its services or a new national technical regulation promulgated by the Ministry of Information and Communications takes effect or a service provider changes the contents of the announcement of its radio or television service quality, the service provider shall carry out procedures for announcement of its radio or television service quality in accordance with Article 6 of this Circular.

Article 8. Disclosure on websites of service providers

A service provider shall disclose information on quality management of its radio or television services in the service quality management section of its website, covering:

1. Information about provided radio or television services together with their names and logos; or names and logos of applications in case of providing services using applications installed on endpoint devices.

2. The statement of radio or television service quality for each radio or television service it is providing.

3. Prices of services and service packages together with basic information and technical specifications of these services and service packages, for pay radio and television units.

4. The latest periodical report on radio or television service quality sent to the Authority of Broadcasting and Electronic Information.

5. The address, telephone number and email address for receiving and settling complaints and helping customers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 2. SELF-EXAMINATION AND -SUPERVISION OF AND REPORTING ON RADIO AND TELEVISION SERVICE QUALITY

Article 9. Self-examination regulation

Within sixty (60) days after officially providing its radio or television services, a service provider shall issue its internal regulation on self-examination of radio or television service quality, specifying:

1. The process of self-examination of the observance of this Circular.

2. The process of measurement, inspection and assessment of actual radio or television service quality according to announced national technical regulations and settlement of issues that fail to conform with announced national technical regulations.

Article 10. Self-supervision of radio and television service quality by service providers

1. A service provider shall supervise its radio or television service quality, ensuring stable provision of services which have quality conformable with relevant national technical regulations.

2. Within three (3) days after occurs an incident which interrupts service provision in one or more than one province or centrally run city for five (5) consecutive hours or more, a service provider shall send a written report on the cause, level of impact and measures for remedying the incident to the Authority of Broadcasting and Electronic Information and provincial-level Information and Communications Department(s) of the locality(ies) where the incident occurs.

Article 11. Reporting on radio and television service quality

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Results of self-examination and -supervision of radio or television service quality as prescribed by this Circular;

b/ Statistics of measurement and inspection of radio or television service quality in all provinces and centrally ran cities covered by its services according to its license. The measurement, inspection and assessment shall be carried out for each of its services.

2. Every twenty four (24) months, a service provider’s report on results of measurement and inspection of its radio or television service quality shall be made by an appointed measurement and inspection unit.

3. Number of samples for measurement and inspection

The number of samples for measurement and inspection must comply with national technical regulations applicable to radio or television services and meet the following requirement:

a/ For satellite television service: The minimum number of samples must correspond to the number of provinces and centrally run cities within the service coverage of a service provider;

b/ For terrestrial television service: The minimum number of samples must correspond to the number of relay stations within the service coverage of a service provider;

c/ For cable television service: The minimum number of samples must correspond to the-number of subscriber points closest to subscribers within the scope of the network established by a service provider.

4. Examination results shall be made in writing according to the form “Periodical report on radio or television service quality” in Appendix V to this Circular, and sent directly or by post to the Authority of Broadcasting and Electronic Information and electronically to the email address baocaoptth@mic.gov.vn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. A service provider shall make an irregular report at the request of a competent state management agency.

7. A service provider shall keep statistics and documents used for reporting on radio or television service quality for at least twenty four (24) months from the date of reporting. At the request of a competent state management agency, a service provider shall:

a/ Explain and provide statistics and documents used for reporting and take responsibility for the timeliness, accuracy and completeness of the statistics and documents used for reporting;

b/ Provide technical assistance for the competent state management agency to verify statistics.

Chapter III

QUALITY MANAGEMENT OF RADIO AND TELEVISION SERVICES BY STATE MANAGEMENT AGENCIES

Section 1. EXAMINATION AND SUPERVISION OF RADIO AND TELEVISION SERVICE QUALITY

Article 12. Form of examination

1. Periodical examination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The Authority of Broadcasting and Electronic Information and provincial-level Information and Communications Departments shall closely coordinate with each other in developing and implementing examination plans to ensure effectiveness and avoid overlaps.

2. Irregular examination

When necessary, the Authority of Broadcasting and Electronic Information shall decide on irregular examinations of radio or television service quality of service providers; provincial-level Information and Communications Departments shall decide on irregular examinations of service providers in the localities under their management.

Article 13. Examination process and contents

1. A state management agency shall issue a decision on each examination, which must specify the membership of the examination team and examination contents and time, and send it to the service provider subject to examination at least seven (7) days before conducting the examination, for periodical examination; or conduct the examination immediately, for irregular examination.

2. Examination contents

a/ Observance of regulations on announcement of radio and television service quality;

b/ Observance of regulations on reporting on radio and television service quality;

c/ Observance of regulations on self-examination of radio and television service quality;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd/ Other contents of quality management of radio and television services as prescribed by the Ministry of Information and Communications.

3. Every examination shall be recorded in writing. An examination record must contain the signatures of the examination team head and the at-law or legally authorized representative of the service provider. Even when the at-law or authorized representative of the service provider refuses to sign the examination record, the record containing the signatures of the examination team head and members shall still be valid.

4. When necessary, the head of an examination team may decide on measurement and inspection to assess radio or television service quality at the service provider.

5. If detecting a violation of regulations on quality management of radio and television services, an examination team shall report it to the state management agency having issued the examination decision for handling in accordance with the law on handling of administrative violations.

6. A state management agency issuing an examination decision shall keep the examination dossier and results.

Article 14. Supervision of radio and television service quality by state management agencies

1. When necessary, the Authority of Broadcasting and Electronic Information shall organize supervision and select lawfully appointed measurement and inspection units to measure and supervise the quality of services provided by service providers in accordance with this Circular.

2. The supervision of radio and television service quality must comply with regulations and national technical regulations applicable to supervised services.

Article 15. Measurement and inspection for examination and supervision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. State management agencies selecting appointed measurement and inspection units for examination and supervision purposes shall pay expenses for measurement, inspection, sampling and testing and other expenses in accordance with law.

3. Appointed units measuring and inspecting radio and television service quality for examination and supervision purposes shall take responsibility before law for their measurement and inspection results; keep measurement and inspection statistics for at least twenty four (24) months from the date of making a report on measurement and inspection results, and explain and provide these results to competent agencies when so requested.

Article 16. Responsibilities of examined and supervised units

1. The head of a unit subject to examination or a lawfully authorized person shall work with the examination team throughout the examination and facilitate its examination work.

2. To fully prepare contents, documents, statistics and facilities necessary for measurement, inspection, supervision and examination; to take responsibility for the accuracy of statistics and documents; to explain and provide statistics and documents at the examination team’s request.

3. To provide signals and the right to access to services, decoding devices, to exempt charges for radio and television services serving quality measurement, inspection, supervision and examination activities.

4. To promptly take measures to redress problems related to radio or television service quality at the examination team’s request.

Section 2. DISCLOSURE OF INFORMATION ON RADIO AND TELEVISION SERVICE QUALITY

Article 17. Information disclosure cycle

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Disclosed information

1. Situation of announcement of radio and television service quality and compliance with radio and television service quality norms announced by service providers.

2. Situation of observance of reporting regulations and quality norms reported by service providers.

3. Results of examination and supervision of radio and television service quality by state management agencies.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 19. Effect

1. This Circular takes effect on January 4, 2017.

2. Within sixty (60) days after the effective date of this Circular, providers of radio and television services shall announce their service quality in accordance with Article 6, and issue internal regulations on self-examination of radio and television service quality in accordance with Article 9, of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Chief of the Office, the Director of the Authority of Broadcasting and Electronic Information, and heads of agencies and units of the Ministry of Information and Communications, directors of provincial-level Information and Communications Departments, general directors and directors of radio and television service providers, and related organizations and persons shall implement this Circular. -

 

 

MINISTER OF INFORMATION COMMUNICATIONS
Truong Minh Tuan

 

* All Appendices to this Circular are not translated.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.992

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!