Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 21/2011/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành

Số hiệu: 21/2011/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 13/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2008/TT-BTTTT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ Ở TRONG NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2002/QĐ-BVHTT NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN BAN HÀNH QUY CHẾ XUẤT BẢN BẢN TIN, TÀI LIỆU, TỜ RƠI; PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ; ĐĂNG, PHÁT BẢN TIN TRÊN MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, PHÁP NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 13/2008/TT-BTTTT và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT , như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT:

1. Sửa đổi điểm b, e khoản 3 mục II như sau:

“b) Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí.

e) Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 mục II về trình tự giải quyết việc đề nghị đặt văn phòng đại diện của cơ quan báo chí như sau:

“Trong thời gian năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính hợp lệ và hướng dẫn cơ quan báo chí hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Cơ quan, tổ chức muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Hồ sơ nộp cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.”

“2. Sửa đổi hai (02) biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT bằng hai (02) biểu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể:

a) Biểu mẫu số 1 - Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản bản tin sửa đổi thành Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.

b) Biểu mẫu số 2 - Đơn xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí sửa đổi thành Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.”

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương và các Ban Đảng;
- VP Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án ND Tối cao; Viện Kiểm sát ND Tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND và Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan báo chí;
- Công báo; Cổng TTĐT CP; Website Bộ TT&TT;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT; Cục BC, (MHG800).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày … tháng … năm 20…

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

Kính gửi: ................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………… Fax: .................................................

Website: ……………………………………………. Email: .............................................

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: ………………….. Cấp ngày: ................................

Cơ quan cấp giấy phép: ................................................................................................

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ..................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

Họ và tên: ………………………. Sinh ngày: ...................................................................

Quốc tịch: .......................................................................................................................

Chức danh: ....................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu) số: .......................................................................................

Nơi cấp: .........................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:................................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (kèm theo sơ yếu lý lịch) ...........................................

3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): .............................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: .............................................................

4. Tên bản tin: ..............................................................................................................

5. Địa điểm xuất bản bản tin: ......................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: .............................................................

6. Nội dung thông tin và mục đích thông tin: ............................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Đối tượng phục vụ: .................................................................................................

8. Phạm vi phát hành: .................................................................................................

9. Thể thức xuất bản: ..................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .........................................................................................................

- Khuôn khổ: ..................................................................................................................

- Số trang: ......................................................................................................................

- Số lượng: ....................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: .....................................................................................................

10. Nơi in: ....................................................................................................................

11. Phương thức phát hành (qua bưu điện, tự phát hành): ......................................

......................................................................................................................................

12. Số người tham gia thực hiện nội dung bản tin:

Tổng số: …………………………… Nam:  ……………………….. Nữ: ...........................................

STT

Họ và tên

Công việc

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tài chính:

- Số kinh phí một kỳ xuất bản: ...................................................................................

- Nguồn kinh phí: .......................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động của bản tin.

 

Văn bản kèm theo

………………………..

…………………………

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày … tháng … năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU, TỜ RƠI;
PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: .........................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ...............................................

Website: ……………………………………………. Email: ..........................................

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số: ………………….. Cấp ngày: .............................

Cơ quan cấp giấy phép: ............................................................................................

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ..............................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm xuất bản tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí:

Họ và tên: ………………………. Sinh ngày: ................................................................

Quốc tịch: .....................................................................................................................

Chức danh: ..................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu) số: .....................................................................................

Nơi cấp: .......................................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:.................................................................................

3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ...........................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ..........................................................

4. Tên (trích yếu) tài liệu, tờ rơi; thông cáo báo chí: .............................................

.....................................................................................................................................

5. Nội dung thông tin và mục đích thông tin: .........................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

6. Đối tượng phục vụ: ..............................................................................................

7. Phạm vi phát hành: ..............................................................................................

8. Thể thức xuất bản: ...............................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản, phát hành: ....................................................................................

- Khuôn khổ: ...............................................................................................................

- Số trang: ..................................................................................................................

- Số lượng: ................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: .................................................................................................

9. Nơi in: ..................................................................................................................

10. Phương thức phát hành (qua bưu điện, tự phát hành): ..................................

..................................................................................................................................

11. Tài chính:

- Số kinh phí: ............................................................................................................

- Nguồn kinh phí: ......................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động xuất bản, phát hành tài liệu, tờ rơi; thông cáo báo chí.

 

Văn bản kèm theo:

………………………..

…………………………

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 21/2011/TT-BTTTT

Hanoi, July 13, 2011

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF PROVISIONS OF CIRCULAR NO. 13/2008/TT-BTTTT OF DECEMBER 31, 2008, GUIDING THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF REPRESENTATIVE OFFICES AND LOCALLY BASED PERMANENT CORRESPONDENTS OF PRESS AGENCIES, AND THE MINISTER OF CULTURE AND INFORMATION'S DECISION NO. 28/2002/QD-BVHTT OF NOVEMBER 21, 2002, PROMULGATING THE REGULATION ON PUBLICATION OF BULLETINS, DOCUMENTS, LEAFLETS; ISSUANCE OF PRESS RELEASES; PUBLICATION AND TRANSMISSION OF NEWS BULLETINS IN ELECTRONIC SCREENS BY FOREIGN AGENCIES AND ORGANIZATIONS AS WELL AS LEGAL PERSONS INVOLVING FOREIGN ELEMENTS IN VIETNAM

Pursuant to the December 28, 1989 Press Law and the June 12, 1999 law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Press Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 51/2002/ND-CP of April 26, 2002, detailing the Press Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Press Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 187/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

In furtherance of the Government's Resolution No. 71/NQ-CP of December 27, 2010, on the simplification of administrative procedures under the Information and Communications Ministry's management, the Minister of Information and Communications amends and supplements a number of provisions of Circular No. 13/2008/TT-BTTTT and Decision No. 28/2002/QD-BTTTT, as follows;

Article 1. To amend and supplement a number of provisions of Circular No. 13/2008/TT-BTTTT

1. To amend Points b. f. Clause 3. Section II, as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ Head of representative office and permanent correspondent's press cards' copies certified by the press agency."

2. To amend and supplement Clause 3.

Section II on procedures for handling applica­tions for permission for setting up representative offices of press agencies as follows:

"Within 5 working days after receiving a dossier, the provincial-level Department of Information and Communications shall examine the dossier's validity and guide the press agency in completing the dossier.

Within 30 working days after receiving a complete dossier as required, the provincial-level Department of Information and Communications shall consider and permit the press agency to set up and organize activities of its local representative office. In case of refusal, it shall issue a written reply, clearly stating the reason."

Article 2. To amend and supplement a number of provisions of Decision No. 28/2002/QD-BVHTT

1. To amend and supplement Article 10 as follows:

"Agencies and organizations wishing to publish bulletins, documents and leaflets; to issue press releases; or to publish or transmit electronic news bulletins must carry out procedures for applying for a license of the Ministry of Information and Communications. Dossiers shall be submitted to the Authority of Press of the Ministry of Information and Communications".

"2. To amend two (2) forms promulgated together with Decision No. 28/2002/QD-BVHTT into two new ones promulgated together with this Circular, specifically:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Form 2 - The application for license for publication of bulletins, documents, leaflets publication or issuance of press releases to he amended into the request for license for license for application of bulletins, documents, leaflets publication or issuance of press releases."

Article 3. Effect

1. This Circular takes effect on September 1, 2011.

2. Related organizations, agencies and individuals shall implement this Circular.-

 

 

FOR THE MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
DEPUTY MINISTER
Do Quy Doan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/07/2011 sửa đổi Thông tư 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của cơ quan báo chí và Quyết định 28/2002/QĐ-BVHTT về quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.701

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!