Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 14/2017/TT-BTTTT sửa đổi 18/2011/TT-BTTTT kiểm định trạm gốc điện thoại di động

Số hiệu: 14/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2017/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2011/TT-BTTTT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

Căn cứ Luật Vin thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kthuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Vin thông; Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính ph sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP và Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, vin thông, công nghệ thông tin và tn s vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kthuật và Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phsửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị định số 132/2008CNĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cht lượng sn phm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kim định trạm gc điện thoại di động mặt đất công cộng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT (sau đây gọi là Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT)

1. Sửa đổi mục 3.3 như sau: “Trạm gốc bắt buộc kiểm định là trạm gốc thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”.”.

2. Sửa đổi mục 4.1 như sau: “Các trạm gốc lắp đặt tại cùng một vị trí có thể được cấp chung hoặc riêng Giấy chứng nhận kiểm định theo đề nghị của doanh nghiệp.”.

3. Sửa đổi mục 4.5 như sau: “Các Tổ chức kiểm định được phép thuê các phòng thử nghiệm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định (sau đây gọi là phòng thử nghiệm) để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung đo kiểm định quy định tại mục 6.3.2 để phục vụ công tác kiểm định trạm gốc.”.

4. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai của mục 6.3 như sau: “Tổ chức kiểm định hoặc phòng thử nghiệm tiến hành đo kiểm định”.

5. Sửa đổi câu đầu của mục 6.3.2 như sau: “Tổ chức kiểm định hoặc phòng thử nghiệm thực hiện đo kiểm định tại trạm gốc, ghi đầy đủ thông tin vào kết quả đo kiểm định (theo mẫu tại Phụ lục 2) các nội dung sau:”.

6. Sửa đổi mục 6.3.2.7 như sau:

“6.3.2.7. Hoàn thiện kết quả đo kim định

Hoàn thiện kết quả do kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (theo mẫu tại Phụ lục 2).”.

7. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 2 của mục 6.4.2 như sau: “Kết quả đo kiểm định”.

8. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ nhất của mục 7.1 như sau: “Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày trạm gốc được đưa vào sử dụng, doanh nghiệp phải hoàn thành việc niêm yết tại trạm gốc bản công bố (theo mẫu tại Phụ lục 4) đối với trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và dài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”. Trong vòng hai mươi (20) ngày đầu tiên hàng quý, doanh nghiệp phải báo cáo Cục Viễn thông danh sách các trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” đã lắp đặt và đã niêm yết bản công bố trong quý trước đó (theo mẫu tại Phụ lục 5). Trường hợp trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và dài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” và đã được công bố nhưng sau đó có sự thay đổi trở thành trạm gốc thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” thì trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có sự thay đổi, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm định cho trạm gốc này.”.

9. Thay “mẫu Đơn đề nghị kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” tại Phụ lục 1 của Thông tư số 18/2011/TT/BTTTT bằng “mẫu Đơn đề nghị kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

10. Thay “mẫu Biên bản kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” tại Phụ lục 2 của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT bằng “mẫu Kết quả đo kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

11. Thay “mẫu Giấy chứng nhận kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” tại Phụ lục 3 của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT bằng “mẫu Giấy chứng nhận kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này”.

12. Thay “mẫu Bản thông báo trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” tại Phụ lục 4 của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT bằng “mẫu Bản công bố trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không thuộc Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này”.

13. Thay cụm từ “thông báo” bằng cụm từ “công bố” tại Phụ lục 5 của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT .

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) đxem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;

- UBND các tnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng v
à các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng thông tin điện tử;
- Sở TT&TT các t
nh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu: VT, CVT.250.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

PHỤ LỤC 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

(DOANH NGHIỆP)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

………, ngày ….. tháng ….. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH
TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

Kính gửi: (Tổ chức Kiểm định)

1. Tên doanh nghiệp đề nghị kiểm định:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

2. Tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ:

Địa ch:

Điện thoại: Fax:

3. Đề nghị kiểm định cho trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (như danh sách kèm theo).

4. Quy chuẩn kthuật áp dụng: QCVN 8: 2010/BTTTT - Quy chuẩn kthuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện tcủa các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

5. Hồ sơ kèm theo bao gồm:

a) Báo cáo về sự thay đổi của trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trong trường hợp kiểm định bất thường).

b) Tài liệu mô tả sản phẩm, hướng dẫn sử dụng của trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trong trường hợp chủng loại thiết bị trạm gốc đề nghị kim định lần đầu tiên).

(Doanh nghiệp) cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DANH SÁCH CÁC TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Đơn đề nghị kiểm định số ngày tháng năm )

STT

Địa điểm lắp đặt

Tnh /TP

Tọa độ (1)

Doanh nghiệp (2)

Slượng trạm gốc (3)

Mã trạm gốc

Chng loại thiết bphát (4)

Số máy phát, thu- phát hoặc số sóng mang (5)

Tổng công suất phát từng anten (6)

Số anten phát (7)

Băng tần hoạt động (8)

Chủng loại anten

Độ cao anten (9)

Góc ngẩng tổng cộng (10)

Chng loại jumper (hoặc kích thước ngang)

Chủng loại feeder (hoặc kích thước ngang)

Chng loại Connector

Thành phần suy hao khác

Độ cao công trình xây dựng (11)

Ghi chú (12)

1

2

Ghi chú:

(1) - Tọa độ: kinh độ, vĩ độ nơi lắp đặt trạm gốc

(2) - Trường hợp các trạm gốc của các doanh nghiệp khác nhau lắp đặt trên cùng 1 cột anten hoặc tại cùng vị trí thì ghi đy đtên các doanh nghiệp

(3) - Số lượng trạm gốc lắp đặt trên cùng một cột anten hoặc tại cùng vị trí của từng doanh nghiệp

(4) - Chng loại thiết bị phát sóng vô tuyến của từng trạm gốc. Ví dụ: ALCATEL EVOLIUM A9100

(5) - Tổng số máy phát tín hiệu đến từng anten hoặc số sóng mang của từng trạm gốc. Trường hợp có nhiều anten hoặc số sóng mang thì số máy phát đến từng anten cách nhau bằng dấu “/”. Ví dụ: 2/2/2

(6) - Tổng công suất phát từng anten (W) của toàn bộ các trạm gốc: tng công suất cực đại của tất cả các máy phát đến trước feeder/jumper dn tín hiệu lên từng anten. Trường hợp có nhiều anten thì ghi công suất phát đến từng anten cách nhau bằng dấu “/”. Ví dụ: 71,49W/71,49W/71,49W

(7) - Tổng santen phát sóng của từng trạm gốc. Ví dụ: 3

(8) - Băng tần hoạt động của từng trạm gốc (MHz). Ví dụ: 900 MHz, 1800 MHz,...

(9) - Độ cao từng anten của tất cả trạm gốc tính từ mặt đất đến mép dưới của mỗi anten.

(10) - Góc ngẩng tổng cộng từng anten của tất ctrạm gốc: tng góc ngẩng cơ và điện.

(11) - Độ cao tính tới nóc, mặt bằng cao nhất của các công trình xây dựng (trong đó có người sinh sng, làm việc) trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc đó. Trường hợp không có công trình xây dựng trong đó có người sinh sng, làm việc thì b trng.

(12) - Ghi tương ứng là 1 - kiểm định lần đầu; 2 - kiểm định định kỳ; 3 - kim định bt thường; 4 - kim định cho các trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” và đã được công bố nhưng sau đó có sự thay đi trở thành trạm gốc thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kim định.

PHỤ LỤC 2

MẪU KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

(TCHỨC THỰC HIỆN)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

……….., ngày …. tháng …. năm ……

KẾT QUẢ ĐO KIM ĐỊNH
TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

-Tên doanh nghiệp đề nghị kiểm định: ...............................................................................

- Địa chỉ: .............................................................................................................................

- Số điện thoại:……………………………………… Fax: .....................................................

2. NHÓM ĐO:

Thành phần nhóm đo gồm:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

3. THÔNG TIN TRẠM GỐC:

- Địa điểm lắp đặt: ...............................................................................................................

- Tọa độ:...............................................................................................................................

- Số lượng trạm gốc:............................................................................................................

- Thời gian do kim định:.....................................................................................................

DOANH NGHIỆP CUNG CP DỊCH VỤ

Thông số kỹ thuật cơ bản tại thời điểm đo

Mã trạm gốc

Chng loại thiết bị phát

Số anten phát

Số máy phát, thu-phát

Tổng công suất phát từng anten

Băng tần hoạt động

Độ cao từng anten

4. QUY CHUN ÁP DỤNG:

QCVN 8: 2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện tcủa các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

5. THIẾT BỊ ĐO KIỂM ĐỊNH:

- Chủng loại:

- Hãng sản xuất:

- Năm sản xuất:

6. NỘI DUNG ĐO KIM:

6.1. Tính toán thông số trạm gốc

6.1.1. Bảng các thông skỹ thuật cơ bn và kết quả tính toán theo các số liệu thực tế của trạm gốc

- Trạm gốc n của ...(Tên viết tắt của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ)...

STT

Các thông s

Anten 1

Anten 2

Anten N

1

Thiết bị phát sóng tần số radio

1. Chủng loại thiết bị phát

2. S máy phát, thu-phát (s sóng mang)

3. Tng công sut phát từng anten (dBm)

2

Anten

1. Chng loại anten

2. Loại anten (đẳng hướng/định hướng)

3. Độ tăng ích của anten - G (dBi)

4. Băng tn hoạt động (MHz)

5. Độ dài mặt bức xạ của anten - h (m)

6. Góc ngẩng (Downtilt) tổng cộng của anten (độ)

7. Góc phương vị (azimuth) của anten (độ)

8. Độ cao anten so với mặt đất(1) (m)

9. Độ cao cột anten so với mặt đất(2) (m)

3

Tổng suy hao từ máy phát đến anten

1. Jumper

Chủng loại jumper (hoặc kích thước ngang)

Chiều dài jumper (m)

Suy hao dB/100m (theo tài liệu kỹ thuật) dB

Suy hao của jumper (dB)

2. Feeder

Chủng loại feeder (hoặc kích thước ngang)

Chiều dài feeder (m)

Suy hao dB/100m (theo tài liệu kthuật) dB

Suy hao feeder (dB)

3. Connector

Tổng suy hao của các connector (dB)

4. Thành phần khác (nếu có)

5. Tổng suy hao Lsh

4

Kết quả tính toán

1. Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương - PEIRP (dBm)

2. Đường kính vùng tuân thủ - Dtt (m)

3. Chiều cao của vùng tuân th - Htt (m)

4. Đường kính của vùng liên quan - Dlq (m)

5. Chiều cao của vùng liên quan - Hlq (m)

- Trạm gốc (n+1) của ...(Tên viết tt của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ)...

STT

Các thông số

Anten 1

Anten 2

Anten N

1

Thiết bị phát sóng tần s radio

1. Chủng loại thiết bị phát

2. Số máy phát, thu-phát (số sóng mang)

3. Tổng công suất phát từng anten (dBm)

2

Anten

1. Chng loại anten

2. Loại anten (đẳng hướng/định hướng)

3. Độ tăng ích của anten - G (dBi)

4. Băng tn hoạt động (MHz)

5. Độ dài mặt bức xạ của anten - h (m)

6. Góc ngẩng (Downtilt) tổng cộng của anten (độ)

7. Góc phương vị (azimuth) của anten (độ)

8. Độ cao anten so với mặt đất(1) (m)

9. Độ cao cột anten so với mặt đất(2) (m)

3

Tổng suy hao từ máy phát đến anten

1. Jumper

Chủng loại jumper (hoặc kích thước ngang)

Chiu dài jumper (m)

Suy hao dB/100m (theo tài liệu kỹ thuật) dB

Suy hao của jumper (dB)

2. Feeder

Chủng loại feeder (hoặc kích thước ngang)

Chiều dài feeder (m)

Suy hao dB/100m (theo tài liệu kỹ thuật) dB

Suy hao feeder (dB)

3. Connector

Tổng suy hao của các connector (dB)

4. Thành phần khác (nếu có)

5. Tổng suy hao Lsh

4

Kết quả tính toán

1. Công suất bức xạ đng hướng tương đương - PEIRP (dBm)

2. Đường kính vùng tuân th - Dtt (m)

3. Chiều cao của vùng tuân thủ - Htt (m)

4. Đường kính của vùng liên quan - Dlq (m)

5. Chiều cao của vùng liên quan - Hlq (m)

Ghi chú:

(1) Độ cao tính từ mặt đất tới mép thấp nhất của anten

(2) Độ cao tính từ mặt đất tới đnh cột anten

6.1.2. Xác định người dân có thtiếp cận đến vùng tuân thủ, vùng liên quan không

- Người dân có thể tiếp cận đến vùng tuân thủ không?

Có: □ Không: □

- Người dân có thể tiếp cận đến vùng liên quan không?

Có: □ Không: □

- Trạm gốc này phải tiến hành đo kiểm phơi nhiễm không?

: □ Không: □

6.1.3. Các thông số kỹ thuật giđịnh để tính toán xác định gii hạn an toàn của cột anten:

- Downtilt tổng cộng của anten: 12°.

- Đường kính của vùng liên quan giả định: 100m.

- Chiều cao của vùng liên quan giả định (bng chiều cao của vùng liên quan của anten thấp nhất trên cột anten):

- Vùng liên quan giả định quay một vòng tròn quanh cột anten giao cắt vùng thâm nhập?

Có: □ Không: □

6.2. Kết qu do phơi nhiễm (nếu có):

Lớp đo

TT

Điểm đo

Kết quả đo
(V/m hoặc W/m2 hoặc A/m)

Vị trí đo 1,1m

Vị trí đo 1,5m

V trí đo 1,7m

Lớp 1

1.

p1

2.

p2

Lớp 2

1.

p9

2.

p10

6.3. Bn vẽ và ảnh chụp

- Ảnh chụp địa điểm lp đặt trạm gốc: ảnh chụp khung cảnh nhà trạm và ảnh chụp cột anten (thể hiện rõ số anten lp đặt trên cột anten).

- Bản vẽ tổng thể nhìn từ trên xuống (phương nm ngang);

- Bản vẽ riêng cho từng anten theo phương thng đứng;

- Bản vẽ riêng thể hiện vùng đo nhìn từ trên xuống (phương nằm ngang): cháp dụng trong trường hợp có điểm đo.

- Bản v riêng thhiện vùng liên quan giả định quay một vòng tròn quanh cột anten: cháp dụng trong trường hợp cột anten không lp đặt trên những công trình xây dựng sẵn.

6.4. Độ cao công trình xây dựng (nếu có)

Độ cao tính tới nóc, mặt bng cao nhất của các công trình xây dựng (trong đó người sinh sống, làm việc) trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc là …… m.

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

□ Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phù hợp quy chuẩn QCVN 8:2010/BTTTT

- Kiến nghị giới hạn an toàn của cột anten:

□ Không.

□ Có. Gii hạn an toàn của cột anten: Điểm an toàn ở trên cột anten là điểm có độ cao ……. m tính từ mặt đất nơi lắp đặt trạm gốc.

□ Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không phù hợp quy chuẩn QCVN 8:2010/BTTTT

□ Kết luận và kiến nghị khác: ……………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN NHÓM ĐO
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng du)

PHỤ LỤC 3

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

(TỔ CHỨC KIM ĐỊNH)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

Số: ……………………….

(TÊN TCHỨC KIM ĐỊNH)

CHNG NHẬN

TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

Địa điểm lp đặt

Mã trạm gốc

Doanh nghiệp đề nghị kiểm định

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

Thông số kthuật cơ bản tại thời điểm do kim định

Chủng loại thiết bị phát

Số anten phát

Số máy phát, thu-phát

Tổng công suất phát từng anten

Băng tn hoạt động

Độ cao từng anten (tính từ mặt đất đến mép thấp nhất của anten)

Được kiểm định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 8:2010/BTTTT.

……………………………………..(1)………………………………………………………

Gii hạn an toàn: là khoảng chiều cao trên cột anten tính từ điểm có độ cao ... m so với mặt đất trở lên.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đt công cộng này có mức an toàn phơi nhiễm trường điện từ tuân thủ quy chun kỹ thuật trên.

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Có giá trị đến:

ĐẠI DIỆN TCHỨC
KIỂM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

Ghi chú (1):

- Trường hợp trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bt kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc mà không có công trình xây dựng trong đó có người sinh sng, làm việc thì ghi là: trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc không có công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm việc.

- Trường hợp trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc mà có công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm việc thì ghi là: trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc có công trình xây dựng trong đó người sinh sống, làm việc và có độ cao mép dưới thấp nht của các anten cao hơn/thấp hơn độ cao tính tới nóc, mặt bằng cao nhất của các công trình xây dựng này ...(ghi rõ chênh lệch độ cao thực tế tính được)... m.

Thông tin về trạm gốc của doanh nghiệp khác lắp đặt tại cùng vị trí (2)

DOANH NGHIỆP CUNG CP DỊCH VỤ

Mã trạm gốc

Thông skỹ thuật cơ bn tại thời điểm đo kiểm định

Chủng loại thiết bị phát

Số anten phát

Smáy phát, thu- phát

Tổng công suất phát từng anten

Băng tần hoạt động

Độ cao từng anten (tính từ mặt đất đến mép thấp nhất của anten)

Ghi chú 2: Chghi các thông tin này trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị kim định cho cả các trạm gốc của doanh nghiệp khác lắp đt tại cùng vị trí.

PHỤ LỤC 4

MẪU BẢN CÔNG BỐ TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

………..(1)……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CÔNG BỐ

Số………………

Tên doanh nghiệp: ………………(1).....................................................................................

Đa ch:..................................................................................................................................

Điện thoi:……………………………………………., Fax:.....................................................

CÔNG BỐ

TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

Địa điểm lắp đặt

Mã trm gốc

Thông skỹ thuật cơ bn tại thời điểm công bố

Chủng loại thiết bị phát

Số anten phát

Số máy phát, thu-phát

Tổng công suất phát từng anten

Băng tần hoạt động

Độ cao từng anten (tính từ mặt đất đến mép thấp nhất của anten)

Trạm gốc này phù hợp quy chuẩn kthuật QCVN 8:2010/BTTTT.

………………………………………………(2).......................................................................

Bản công bnày có thời hạn 5 năm ktừ ngày ...(3)....

...(1)... cam kết các thông tin trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

……, ngày…. tháng….. năm…….
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

Ghi chú:

(1) Ghi tên doanh nghiệp cung cp dịch vụ;

(2) - Trường hợp trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc mà không có công trình xây dựng trong đó có người sinh sng, làm việc thì ghi là: trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc không công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm việc.

- Trường hợp trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc mà có công trình xây dựng trong đó có người sinh sng, làm việc và có hiệu độ cao mép dưới thấp nhất của các anten và độ cao tính tới nóc, mặt bằng cao nhất của các công trình xây dựng này lớn hơn 28 m thì ghi là: trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc công trình xây dựng trong đó người sinh sống, làm việc và hiệu độ cao mép dưới thấp nhất của các anten và độ cao tính tới nóc, mặt bng cao nhất của các công trình xây dựng này ...(ghi rõ hiệu độ cao thc tế tính được)... m.

(3) Ghi rõ ngày/tháng/năm ký bn công bố.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 14/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 sửa đổi Thông tư 18/2011/TT-BTTTT Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.616

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!