Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2014/TT-BKHCN Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Số hiệu: 05/2014/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 10/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “MẪU HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ”

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) và Biên bản thanh lý Hợp đồng.

Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh.

Ngoài các nội dung quy định trong mẫu Hợp đồng này, các bên tham gia ký kết Hợp đồng có thể thỏa thuận để bổ sung các điều khoản khác không trái với quy định của pháp luật.

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở và nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể tham khảo, vận dụng các nội dung quy định tại mẫu Hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư này để soạn thảo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của mình.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2014.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Quân

MẪU HỢP ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày……..tháng……..năm 20……..

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN 1………………..

Số: ..……………….

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”;

Căn cứ ……..(Ghi các Quyết định phê duyệt, giao, triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ này)

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên đặt hàng (Bên A): (Ghi tên tổ chức có thẩm quyền ký kết Hợp đồng được quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật khoa học và công nghệ).

- Do Ông/Bà ...............................................................................................................

- Chức vụ: ………………………………………………làm đại diện.

- Địa chỉ: .....................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………………………Email: ................................

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): (Ghi tên tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm):

- Do Ông/Bà: ..............................................................................................................

- Chức vụ: ……………………………………………………làm đại diện.

- Địa chỉ: .....................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………… Email: ............................................................

- Số tài khoản: ............................................................................................................

- Tại:............................................................................................................................

Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện....2 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm.

Bên A đặt hàng và Bên B nhận đặt hàng thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm"..."3 theo các nội dung trong Thuyết minh Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).

Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng

Thời gian thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm là ……… tháng, từ tháng ……….năm 20 ……..đến tháng ... năm 20 …….

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm

1. Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm được thực hiện theo hình thức4: Khoán chi một phần/Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

2. Tổng kinh phí thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm là ……… (bằng chữ……… ), trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước:……………. (bằng chữ…..).

+ Kinh phí khoán: ……………. (bằng chữ…..).

+ Kinh phí không giao khoán: ……………. (bằng chữ…..)5

- Kinh phí từ nguồn khác: ……………. (bằng chữ…..)6.

3. Tiến độ cấp kinh phí: Tiến độ cấp kinh phí được ghi trong Thuyết minh phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;

b) Bố trí cho Bên B số kinh phí từ ngân sách nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung nghiên cứu được phê duyệt;

c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có);

d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm của Bên B, Bên A căn cứ vào sản phẩm, khối lượng công việc đã hoàn thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực hiện Hợp đồng. Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;

đ) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm theo Thuyết minh;

e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm;

g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;

h) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;

i) Phối hợp cùng Bên B xử lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;

k) Tiếp nhận kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm, bàn giao kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm cho tổ chức đề xuất đặt hàng hoặc tổ chức triển khai ứng dụng sau khi được nghiệm thu;

l) Có trách nhiệm hướng dẫn việc trả thù lao cho tác giả nếu có lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng kết quả của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm và thông báo cho tác giả việc bàn giao kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm (nếu có);

m) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm (nếu có) theo quy định hiện hành;

n) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh;

b) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;

c) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí được giao khoán để thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm;

d) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng;

đ) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết;

e) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;

g) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;

h) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện việc tự đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm. Sau khi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở hoàn chỉnh lại hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các hồ sơ để Bên A tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định pháp luật;

k) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) cho tới khi có quyết định xử lý các tài sản đó của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

l) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

m) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo ủy quyền của Bên A đối với kết quả nghiên cứu (nếu có);

n) Thực hiện đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm tại cơ quan thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật;

o) Công bố kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm sau khi được Bên A cho phép;

p) Chủ nhiệm Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả trong Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm và hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định pháp luật và các thỏa thuận khác (nếu có);

q) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Bên A hoặc tổ chức, cá nhân được Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm;

r) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;

s) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm đã kết thúc và được nghiệm thu.

2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

3. Bên B bị đình chỉ thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định pháp luật.

5. Bên A vi phạm một trong các điều kiện dẫn đến việc Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm không thể tiếp tục thực hiện do:

a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm mà không có lý do chính đáng;

b) Không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

1. Đối với Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm đã kết thúc và được nghiệm thu:

a) Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

b)Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước ....7 tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm nếu do lỗi khách quan hoặc ….8 tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm nếu do lỗi chủ quan.

2. Đối với Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:

a) Trường hợp Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng nhằm thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B.

b) Trường hợp hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.

3. Đối với Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định pháp luật thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước ....9 tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm nếu do lỗi khách quan hoặc ….10 tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm nếu do lỗi chủ quan.

4. Đối với Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Xử lý tài sản khi chấm dứt Hợp đồng11

1. Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản được mua sắm hoặc được hình thành bằng ngân sách nhà nước cấp cho Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm được thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Các sản phẩm vật chất của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm sử dụng ngân sách nhà nước: nguồn thu khi các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân chia theo quy định pháp luật.

Điều 8. Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm.

2. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự)12.

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……….. Hợp đồng này được lập thành .... bản và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ ....bản./.

BÊN A
(Bên đặt hàng)
(Chữ ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

BÊN B
(Bên nhận đặt hàng)
(Chữ ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu - nếu có)

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………………., ngày…….…tháng……năm 20……..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN1……………….

Số: ……………….

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”;

Căn cứ …………….(Ghi các văn bản đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ này)

Căn cứ Hợp đồng 2 …………..số……….. ngày ……………………..

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên đặt hàng (Bên A) là: (Ghi tên tổ chức có thẩm quyền ký kết Hợp đồng KH&CN được quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật khoa học và công nghệ).

- Do Ông/Bà ..............................................................................................................

- Chức vụ: ………………………………………….làm đại diện.

- Địa chỉ: ....................................................................................................................

- Điện thoại:……………………………… Email: ........................................................

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B) là: (Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm):

- Do Ông/Bà: .............................................................................................................

- Chức vụ: …………………………………………làm đại diện.

- Địa chỉ: ....................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………… Email: ........................................................

- Số tài khoản: ...........................................................................................................

- Tại: ..........................................................................................................................

Cùng thỏa thuận và thống nhất bàn giao kết quả và thanh lý Hợp đồng ……3 số …..ngày ……(sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm

Đối với trường hợp Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm hoàn thành

1. Bên B đã hoàn thành việc thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm “…..”4, theo các nội dung trong Thuyết minh Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm được Bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền - nếu có).

Thời gian thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm là ... tháng, từ tháng... năm 200... đến tháng ... năm 200...

2. Bên A đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm ngày....tháng….. năm 20…. (Kèm theo Bản sao Biên bản đánh giá nghiệm thu và Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ghi nhận kết quả đánh giá nghiệm thu).

3. Bên B đã thực hiện việc đăng ký, giao nộp kết quả Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm tại Cơ quan thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia và tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ theo quy định. (Kèm theo Bản sao Biên nhận, xác nhận đã thực hiện đăng ký, giao nộp).

4. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu, báo cáo nêu trong Thuyết minh Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng số .... (Kèm theo Danh mục liệt kê).

5. Bên A giao cho bên B lưu trữ các kết quả khác của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết)

Đối với trường hợp Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm không hoàn thành:

1. Bên B đã tổ chức việc thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm “…..”, theo các nội dung trong Thuyết minh Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm được Bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền - nếu có).

Thời gian thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm là ... tháng, từ tháng... năm 200... đến tháng ... năm 200...

2. Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm “…….” được xác nhận là không hoàn thành (Kèm theo Quyết định đình chỉ (hoặc dừng) thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm hoặc Biên bản đánh giá nghiệm thu Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm ở mức không đạt và Biên bản xác nhận khối lượng nội dung Bên B đã thực hiện).

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu và các kết quả khác của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) phù hợp với khối lượng công việc đã được xác minh là hoàn thành - nếu có (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết).

Điều 2. Xử lý tài chính của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm

Đối với Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm hoàn thành:

1. Kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm là: triệu đồng;

2. Kinh phí Bên B đề nghị và đã được Bên A chấp nhận quyết toán là:... triệu đồng.

Đối với trường hợp Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm không hoàn thành:

1. Kinh phí Bên A đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm là: …. triệu đồng;

2. Kinh phí bên B đã sử dụng đề nghị quyết toán là: …… triệu đồng;

3. Kinh phí được bên A chấp nhận quyết toán là: …… triệu đồng

(Kèm theo Biên bản xác nhận nội dung đã được thực hiện và chấp nhận quyết toán kinh phí của cấp có thẩm quyền);

4. Số kinh phí bên B phải hoàn trả ngân sách nhà nước là: .... triệu đồng (Ghi Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác định số kinh phí Bên B phải hoàn trả)

Đến nay Bên B đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho ngân sách nhà nước (Kèm theo tài liệu xác nhận)

Điều 3. Xử lý tài sản của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm (áp dụng cho Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm hoàn thành và không hoàn thành)

Ghi kết quả xử lý tài sản được mua sắm bằng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm và kết quả xử lý tài sản được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm (Kèm theo Quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.)

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành .... bản và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ ….bản.

BÊN A
(Bên đặt hàng)
(Chữ ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

BÊN B
(Bên nhận đặt hàng)
(Chữ ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu - nếu có)



1 Ghi hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hợp đồng thực hiện Đề án khoa học/Đề tài khoa học và công nghệ/Dự án khoa học và công nghệ/Dự án sản xuất thử nghiệm.

2 Ghi hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hợp đồng thực hiện Đề án khoa học/Đề tài khoa học và công nghệ/Dự án khoa học và công nghệ/Dự án sản xuất thử nghiệm.

3 Ghi tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4 Lựa chọn và ghi hình thức khoán chi áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt.

5 Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng

6 Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có kinh phí từ nguồn khác

7,8,9,10 Các bên xác định mức bồi hoàn căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành về mức xử lý trách nhiệm đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không hoàn thành.

11 Bỏ nội dung này đối với Đề tài/Đề án/Dự án/Dự án sản xuất thử nghiệm không có tài sản nào được mua sắm bằng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

12 Các bên thỏa thuận và chỉ ghi trong Hợp đồng một hình thức giải quyết là Trọng tài hoặc Tòa án.

1 Ghi hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hợp đồng thực hiện Đề án khoa học/Đề tài khoa học và công nghệ/Dự án khoa học và công nghệ/Dự án sản xuất thử nghiệm.

2 Ghi tên Hợp đồng được thanh lý

3 Ghi tên Hợp đồng được thanh lý

4 Ghi tên của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 05/2014/TT-BKHCN

 Hanoi, April 10, 2014

 

CIRCULAR

ON PROMULGATION OF “CONTRACT FORM FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”

Pursuant to the Law on Science and Technology dated June 18, 2013;

Pursuant to Government's Decree No. 20/2013/ND-CP dated February 26, 2013 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

At the request of the Director of the Legal Department;

The Minister of Science and Technology promulgates the “Contract Form for Scientific Research and Technology Development”.

Article 1. Issue together with this Circular the Contract Form for Scientific Research and Technology Development (hereinafter referred to as the Contract) and Contract Liquidation Agreement.

Article 2. This Circular applies to scientific and technological tasks using state budget at national, ministerial, and provincial levels.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



As for scientific and technological tasks that use the state budget at the grassroots level and scientific and technological tasks that do not use the state budget, the parties to the Contract can refer to and use the contents specified in the Contract form issued with this Circular to draft a contract to perform scientific and technological tasks under their management.

Article 3. This Circular comes into force as of May 26, 2014.

Article 4. Director of the Legal Department, heads of units affiliated to the Ministry and heads of relevant agencies and organizations shall implement this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Science and Technology for consideration./.

 

 

 

MINISTER




Nguyen Quan

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



(Issued together with Circular No. 05/2014/TT-BKHCN dated April 10, 2014 of the Minister of Science and Technology)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

[Location]……………, [date]…………………..

CONTRACT FOR 1………………..

No. ..……………….

Pursuant to the Civil Code dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Science and Technology dated June 18, 2013;

Pursuant to Circular No. 05/2014/TT-BKHCN dated April 10, 2014 of the Minister of Science and Technology on promulgation of the “Contract form for scientific research and technology development”;

Pursuant to ……..(insert the Decisions on approval for, assignment and implementation of scientific research and technology development tasks)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



1. Commissioning party (Party A): (Insert the name of the organization with authority to sign the Contract as prescribed in Clause 2, Article 27 of the Law on Science and Technology).

- Represented by Mr./Mrs................................................. ................................................

- Position:…………………………………………

- Address: .....................................................................................................................

- Phone number: …………………………………………………Email: ................................

2. Executing party (Party B): (Insert the name of the organization in charge of executing Research/Scheme/Project/Experimental Project):

- Represented by Mr./Mrs:  ................................................................................................

- Position:…………………………………………

- Address: .....................................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



- Account number: ............................................................................................................

- At: .......................................................................................................................

hereby mutually agree to sign Contract for… 2 (hereinafter referred to as Contract) with the following terms:

Article 1. Commissioning and executing Research/Scheme/Project/Experimental Project.

Article 1. Party A orders and Party B agrees to execute Research/Scheme/Project/Experimental Project “…”3 based on the Proposal for Research/Scheme/Project/Experimental Project which has been approved by the competent authority (hereinafter referred to as Proposal).

Proposal is an integral part of the Contract.

Article 2. Contract duration

Duration of the Research/Scheme/Project/Experimental Project is ……… months, from [month] ……….year 20 ……..to [month]…... year 20 …….

Article 3. Budget for executing Research/Scheme/Project/Experimental Project

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



2. Total budget for executing Research/Scheme/Project/Experimental Project is ……… (in words……… ), in which:

- Budget from the state budget:……………. (in words …).

+ Fixed budget: ……………. (in words …).

+ Non-fixed budget: ……………. (in words …).- 5 ……………. (in words …).6.

3. Budget disbursement schedule: is specified in the Proposal in accordance with legal regulations.

Article 4. Rights and obligations of the Parties

1. Rights and obligations of Party A

a) Provide necessary information for the initiation and execution of the Contract;

b) Disburse a fund from the state budget to Party B as specified in Clause 2, Article 3 of this Contract according to the budget disbursement schedule, corresponding to the approved research contents;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



d) Prior to each budget disbursement, according to the Party B’s progress report of the Research/Scheme/Project/Experimental Project, Party A will, based on the completed products and workload compared to the Proposal to disburse additional budget for execution of the Contract. Party A is entitled to change the disbursement schedule or stop disbursing funds if Party B fails to complete the work on time and to the required specifications;

dd) Undertake periodic or surprise inspection to assess Party B’s progress on the Research/Scheme/Project/Experimental Project compared to the Proposal;

e) Promptly review and resolve the request of Party B to modify the content, budget, and other issues related to the Research/Scheme/Project/Experimental Project within their scope of authority or seeking resolution from the competent authority;

g) Conduct an evaluation and acceptance of the execution results of the Party B's Research/Scheme/Project/Experimental Project according to the requirements and targets in the Proposal;

h) Liquidate the Contract with Party B as per applicable legal regulations;

i) Coordinate with Party B to handle assets purchased with the state budget or created from research results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project using the state budget (if any) in accordance with legal regulations;

k) Receive and hand over the execution results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project to the organization that proposes the commissioning or the organization that rolls out the application thereof after acceptance;

l) Provide guidelines for payment of remuneration to the author if there is a profit earned from applying the results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project and informing the author of the handover of the execution results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project (if any);

m) Authorize Party B to register for intellectual property protection for the execution results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project (if any) as per applicable legal regulations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



2. Rights and obligations of Party B

a) Fulfill all the research tasks of the Research/Scheme/Project/Experimental Project to meet requirements pertaining to quality, progress, and targets specified in the Proposal;

b) Commit to develop and deliver the final product that fully meets the approved criteria;

c) Obtain the autonomy to use the fixed budget to execute the Research/Scheme/Project/Experimental Project;

d) Request Party A to provide necessary information for the initiation and execution of the Contract;

dd) Propose adjustments to the contents, budget, and duration of Contract where necessary;

e) Request Party A to provide adequate budget according to the schedule specified in the Contract when fully completing the tasks as specified in the committed schedule. Mobilize enough other funding sources as committed.  Use the budget for the intended purposes, in accordance with the applicable regulations, and effectively;

g) Develop a plan for bidding, procurement of machinery, equipment, materials, and services of the Research/Scheme/Project/Experimental Project with the budget allocated by Party A (If any) and then send it to Party A for approval and carry out procurement in accordance with legal regulations;

h) Comply with legal regulations during the execution of the Contract. Enable and provide adequate information for managing authorities supervising and inspecting the Research/Scheme/Project/Experimental Project in accordance with legal regulations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



k) Manage assets purchased with the state budget or created from research results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project using the state budget (if yes) until there is a decision to deal with those assets by a competent authority;

l) Liquidate the Contract with Party A as per applicable legal regulations;

m) Register intellectual property protection as authorized by Party A for the research results (if any);

n) Register and submit the execution results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project to the scientific and technological information agency and to science and technology information centers as per the law;

o) Announce the execution results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project after receiving Party A's permission;

p) Act as the lead of the Research/Scheme/Project/Experimental Project together with individuals who directly create the results of scientific research and technological development, and be named as the author in the Research/Scheme/Project/Experimental Project, and enjoy the copyright, including benefits gained (if any) from commercial production of the results of Research/Scheme/Project/Experimental Project according to legal regulations and other agreements (if any);

q) Directly apply or join the initiation to apply the scientific research and technological development results at the request of Party A or an organization/individual assigned by Party A to own and use the execution results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project;

r) Secure the execution results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project according to regulations on protecting state secrets;

s) Perform other rights and obligations in accordance with the Law on Science and Technology and related documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



This Contract terminates in the following cases:

1. The Research/Scheme/Project/Experimental Project has ended and been accepted.

2. There are grounds to confirm that the execution or continued execution of the Research/Scheme/Project/Experimental Project is unnecessary, and both parties agree to terminate the Contract ahead of time.

3. Party B is suspended from executing the Research/Scheme/Project/Experimental Project according to the decision of a competent authority.

4. Party B fails to submit documents for evaluation and acceptance of the Research/Scheme/Project/Experimental Project according to legal regulations.

5. Party A commits one of the following breaches, rendering the Research/Scheme/Project/Experimental Project unable to proceed further:

a) Failure to provide adequate budget according to the progress of the Research/Scheme/Project/Experimental Project without a legitimate reason;

b) Failure to promptly resolve Party B's proposals in accordance with legal regulations.

Article 6. Financial settlement upon termination of the Contract

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



a) If this Research/Scheme/Project/Experimental Project has ended and been accepted as “Passed” or higher, Party A shall disburse full budget to Party B as specified in the Contract.

b) If this Research/Scheme/Project/Experimental Project has ended and been accepted as “Failed”, Party B shall reimburse the amount of budget that has been disbursed but not yet used. Party B reimburses …7 in total state budget used for the Research/Scheme/Project/Experimental Project in case of objective mistake, or … 8 in total state budget used for the Research/Scheme/Project/Experimental Project in case of subjective mistake.

2. As for a Research/Scheme/Project/Experimental Project that has ended as their further execution deems unnecessary:

a) If the Research/Scheme/Project/Experimental Project has ended as their further execution deems unnecessary, the two Parties shall jointly determine the amount of work Party B has performed to as a basis for payment of the funds used by Party B to execute the Research/Scheme/Project/Experimental Project and recover the remaining budget allocated to Party B.

b) In case the two Parties agree to sign a new Contract to replace the old one and the research results of the old Contract is an integral part of the research results of the new Contract, the amount of budget allocated to the old Contract shall be included in the budget for the new Contract, and they may proceed the new Contract.

3. If a Research/Scheme/Project/Experimental Project is suspended under a decision of a competent authority or the Contract is terminated because Party B fails to submit documents for evaluation and acceptance of the Research/Scheme/Project/Experimental Project in accordance with law, Party B is responsible for reimbursing all state budget funds that have been allocated but have not been used.  Party B shall reimburse …9 in total state budget used for the Research/Scheme/Project/Experimental Project in case of objective mistake, or … 10 in total state budget used for the Research/Scheme/Project/Experimental Project in case of subjective mistake.

4. If an incomplete Research/Scheme/Project/Experimental Project due to Party A's fault leads to the termination of the Contract, Party B does not have to reimburse the budget used for their execution, but still must prepare the final statement of budget in accordance with legal regulations.

Article 7. Asset handling upon termination of the Contract 11

1. Upon termination of the Contract, the handling of assets purchased or formed with state budget allocated to the Research/Scheme/Project/Experimental Project shall be carried out in accordance with the law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Article 8. General provisions

1. During the execution of the Contract, if either Party requests to amend the Contract or has grounds to terminate the execution of the Contract, they must notify the other party at least 15 working days before the amendment or termination, and identify the responsibilities of each party and actions to be taken. Amendments (if any) must be made in writing with signatures of the Parties and are considered as an integral part of the Contract and are the basis for acceptance of the results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project.

2. When either Party encounters a force majeure event that leads to the inability or delay in performing the obligations agreed upon in the Contract, they are responsible for notifying the other Party within 10 working days from the date of occurrence.  Both Parties are responsible for jointly determining the cause and reporting to the competent authority for resolution in accordance with legal regulations.

3. Both Parties commit to strictly abide by the Contract and are responsible for cooperating in resolving problems that arise during execution. The Party that breaches the commitments in the Contract shall be held accountable as per the law.

4. Any disputes arising during the execution of the Contract shall be resolved by the Parties through negotiation and mediation.  

When mediation fails, either Party has the right to refer the dispute to arbitration for resolution (or file a lawsuit with a competent Court according to the civil procedure law)12;

Article 9. Effect of the Contract

This Contract takes effect from ………..  This Contract is made into .... copies and has equal value, each Party keeps .... copies./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



PARTY B
(Executing party)
(Signature, full name, and seal – if any)

 

FORM OF CONTRACT LIQUIDATION AGREEMENT

(Issued together with Circular No. 05/2014/TT-BKHCN dated April 10, 2014 of the Minister of Science and Technology)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

[Location]……………, [date]…………………..

CONTRACT LIQUIDATION AGREEMENT FOR 1

No. ……………….

Pursuant to the Civil Code dated June 14, 2005;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Pursuant to Circular No. 05/2014/TT-BKHCN dated April 10, 2014 of the Minister of Science and Technology on promulgation of the “Contract form for scientific research and technology development”;

Pursuant to ……. (insert documents on evaluation and acceptance of this scientific and technological task)

Pursuant to Contract 2 …………..No.……….. dated ……………………..

WE ARE:

1. Commissioning party (Party A): (Insert the name of the organization with authority to sign the Contract as prescribed in Clause 2, Article 27 of the Law on Science and Technology).

- Represented by Mr./Mrs................................................. ................................................................ ................

- Position:…………………………………………

- Address: ....................................................................................................................

- Phone number:……………………………… Email:  .......................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



- Represented by Mr./Mrs:  ...............................................................................................

- Position:…………………………………………

- Address: ....................................................................................................................

- Phone number: …………………………… Email: ........................................................

- Account number: ...........................................................................................................

- At: ..........................................................................................................................

hereby mutually agree to deliver the results and liquidate Contract ……3 No. …..dated …… (hereinafter referred to as Contract) with the following terms:

Article 1. Confirmation of execution results of Research/Scheme/Project/Experimental Project

For complete Research/Scheme/Project/Experimental Project

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Duration of the Research/Scheme/Project/Experimental Project is ……… months, from [month] ……….year 200 ……..to [month]…... year 200 …….

2. Party A has organized the evaluation and acceptance of the execution results of the Project/Scheme/Project/Test Production Project dated....month…..year 20….  (Attached: a copy of the evaluation and acceptance record and the decision of the competent authority on recognition of the evaluation and acceptance results).

3. Party B has registered and submitted the execution results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project to the scientific and technological information agency and to science and technology information centers as per the law. (Attached: a copy of the confirmation of registration and submission).

4. Party B has transferred to Party A the documents and reports stated in the Proposal of the Research/Scheme/Project/Experimental Project and the Appendices attached to Contract No.... (Attached: a relevant list).

5. Party A assigned Party B to keep other results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project (such as investigation data, surveys, product samples,...)  (Attached: a detailed list).

For incomplete Research/Scheme/Project/Experimental Project:

1. Party B has executed the Research/Scheme/Project/Experimental Project“…..”, according to the Proposal of the Research/Scheme/Project/Experimental Project approved by Party A and … (insert other amending documents of the competent authorities - if any).

Duration of the Research/Scheme/Project/Experimental Project is ……… months, from [month] ……….year 200 ……..to [month]…... year 200 …….

2. The Research/Scheme/Project/Experimental Project “……” is recognized as incomplete (Attached: Decision on termination (or suspension of) the execution of the Research/Scheme/Project/Experimental Project or Evaluation and acceptance record of the Research/Scheme/Project/Experimental Project as “Failed”, and Confirmation of amount of work completed by Party B).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Article 2. Financial settlement of The Research/Scheme/Project/Experimental Project

For complete Research/Scheme/Project/Experimental Project:

1. The budget disbursed from the state budget to execute the Research/Scheme/Project/Experimental Project is:  million VND;

2. The budget proposed by Party B and approved by Party A is: … million VND.

For incomplete Research/Scheme/Project/Experimental Project

1. The budget Party A disbursed from the state budget to execute the Research/Scheme/Project/Experimental Project is:  …million VND;

2. The budget used by Party B and requested for settlement is: …million VND;

3. The budget accepted by Party A for settlement is: …million VND;

(Attached: the Confirmation of completed amount of work and accepted for the budget settlement by the competent authority);

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



Up to now, Party B has completely reimbursed the above amount to the state budget (Attached: the Confirmation)

Article 3. Handling of assets of the Research/Scheme/Project/Experimental Project (for both complete and incomplete Research/Scheme/Project/Experimental Project)

Insert the results of handling assets purchased with state budget allocated to the Research/Scheme/Project/Experimental Project and the results of handling assets created from the research results of the Research/Scheme/Project/Experimental Project (Attached: the Decision on asset handling of the competent authority.)

This Contract Liquidation Agreement takes effect from the date of signing; is made into .... copies and has equal value, each Party keeps .... copies./.

 

PARTY A
(Commissioning party)
(Signature, full name, and seal)

PARTY B
(Executing party)
(Signature, full name, and seal – if any)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



2 Type of science and technology task: Contract for executing Scientific Scheme/Science And Technology Research/Science And Technology Project/Experimental Project.

3 Type of science and technology task.

4 Select and insert the form of cost reimbursement applicable to approved scientific and technological task.

5 Remove this content for a scientific and technological task executed in the form of full cost disbursement to the final product

6 Remove this content for a scientific and technological task not funded from other sources

7,8,9,10 The Parties determine the reimbursement amount based on applicable legal regulations on the level of liability for incomplete scientific and technological tasks.

11 Remove this content for a Research/Scheme/Project/Experimental Project that has no asset purchased with funds from the state budget.

12 The Parties agree and only state in the Contract one form of resolution: Arbitration or Court.

1 Type of science and technology task: Contract for executing Scientific Scheme/Science And Technology Research/Science And Technology Project/Experimental Project.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



3 Write the name of the Contract to be liquidated

4 Type of science and technology task.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/04/2014 về Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40.651

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!