Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03/2013/TT-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật

Số hiệu: 03/2013/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2013/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Thông tư này chỉ áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu được thiết kế, xây dựng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các cơ quan nhà nước đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan) và doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác áp dụng các quy định nêu tại Thông tư này khi thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trung tâm dữ liệu là một công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật (nhà trạm, hệ thống cáp) và hệ thống máy tính cùng các thiết bị phụ trợ được lắp đặt vào đó để lưu trữ, trao đổi và quản lý tập trung dữ liệu của một hay nhiều tổ chức, cá nhân.

2. Mức đảm bảo kỹ thuật của trung tâm dữ liệu là phân cấp cơ sở hạ tầng nhà trạm trung tâm dữ liệu được xác định theo TCVN 9250:2012 .

Điều 4. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

Các cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau:

1. Tiêu chuẩn quốc gia: Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông, ký hiệu TCVN 9250:2012 ;

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 32:2011/BTTTT;

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông ký hiệu QCVN 9:2010/BTTTT;

4. Tiêu chuẩn quốc gia: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, ký hiệu TCVN 3890:2009;

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2010/BXD.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp

1. Đối với tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này, các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm:

a) Thực hiện công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn và mức đảm bảo kỹ thuật đã xác định;

b) Trình tự, thủ tục công bố theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

2. Đối với các quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 2 và 3 Điều 4 của Thông tư này, các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm:

a) Lựa chọn đơn vị đo kiểm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định thực hiện việc đo kiểm trung tâm dữ liệu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Trung tâm dữ liệu được đo kiểm và áp dụng các quy định kỹ thuật như trạm viễn thông;

b) Thực hiện công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với các quy chuẩn kỹ thuật trên cơ sở kết quả đo kiểm;

c) Trình tự, thủ tục công bố theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

3. Đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại các khoản 4 và 5 Điều 4 của Thông tư này, các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định hiện hành.

4. Các cơ quan, doanh nghiệp chỉ được phép đưa trung tâm dữ liệu vào sử dụng sau khi đã nhận được “Thông báo tiếp nhận Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” của cơ quan quản lý theo trình tự, thủ tục công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

5. Các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai các biện pháp kỹ thuật để duy trì, đảm bảo sự phù hợp của trung tâm dữ liệu đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Điều 4 của Thông tư này trong suốt quá trình vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu.

Điều 6. Trình tự, thủ tục công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

1. Cơ quan, doanh nghiệp gửi hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật qua đường bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp cho Cục Viễn thông theo địa chỉ:

Tòa nhà Cục Viễn thông, Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

2. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

3. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của cơ quan, doanh nghiệp, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư;

b) Tài liệu thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu;

c) Bản công bố trung tâm dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này (theo mẫu tại phụ lục 1 của Thông tư này);

d) Bản công bố trung tâm dữ liệu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 2 và 3 Điều 4 của Thông tư này (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư này);

đ) Kết quả đo kiểm trung tâm dữ liệu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 2 và 3 Điều 4 của Thông tư này và được cấp trong vòng một (01) năm tính đến ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được tiếp nhận:

a) Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, Cục Viễn thông cấp “Thông báo tiếp nhận Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” (theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư này) cho cơ quan, doanh nghiệp.

b) Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho cơ quan, doanh nghiệp về những nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện lại việc công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

5. Sau khi được cấp “Thông báo tiếp nhận Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, doanh nghiệp niêm yết Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các trụ sở giao dịch và thông báo cho khách hàng trong quá trình giao dịch về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan quản lý

1. Cục Viễn thông có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận và quản lý hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp;

b) Công bố danh sách các trung tâm dữ liệu đã công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên trang thông tin điện tử của Cục;

c) Phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định của Thông tư này.

2. Các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Thanh tra và kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý;

b) Phát hiện và phản ánh các vấn đề về quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu; báo cáo và đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông các biện pháp thực thi quản lý tại địa phương.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để xem xét giải quyết.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, cổng TTĐT CP;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

PHỤ LỤC I

MẪU BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

Số ………..

Tên cơ quan, doanh nghiệp: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………… Fax: ………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………….

CÔNG BỐ:

Trung tâm dữ liệu: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Được thiết kế, xây dựng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia: Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông, ký hiệu TCVN 9250:2012.

với mức đảm bảo kỹ thuật: ………………………….

……….. ngày …. tháng …. năm ….
Đại diện theo pháp luật
của cơ quan, doanh nghiệp
(ký, họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC II

MẪU BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Số ………..

Tên cơ quan, doanh nghiệp: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………… Fax: ………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………..

CÔNG BỐ:

Trung tâm dữ liệu: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Kết quả đo kiểm số: ……………. ngày: …………………………………………

của đơn vị đo kiểm: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……….. ngày …. tháng …. năm ….
Đại diện theo pháp luật
của cơ quan, doanh nghiệp
(ký, họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC III

MẪU THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT
(Kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỤC VIỄN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………….

……., ngày ….. tháng …. năm …

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ PHÙ HỢP
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Cục Viễn thông xác nhận đã tiếp nhận:

- Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn số …, ngày .... tháng.... năm …… và

- Bản công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật số …. ngày .... tháng.... năm ……. của:

(tên cơ quan, doanh nghiệp)

...................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Cho trung tâm dữ liệu: …………………. (tên)...........................................................

...................................................................................................................................

Được thiết kế, xây dựng phù hợp tiêu chuẩn: ...........................................................

....................................................................................................................................

với mức đảm bảo kỹ thuật: ……….

Và quy chuẩn kỹ thuật:................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Thông báo tiếp nhận bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật này chỉ ghi nhận sự cam kết của cơ quan, doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho trung tâm dữ liệu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Cơ quan, doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của trung tâm dữ liệu.

Nơi nhận:
- Cơ quan, doanh nghiệp;
- Sở TTTT địa phương (để phối hợp quản lý);
- Chi cục TCĐLCL địa phương (để phối hợp quản lý).

CỤC TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 03/2013/TT-BTTTT

Hanoi, January 22, 2013

 

CIRCULAR

APPLICATION OF TECHNICAL REGULATIONS AND STANDARDS TO DATA CENTERS

Pursuant to the Law on telecommunications dated November 23, 2009;

Pursuant to the Law on Information technology dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Technical regulations and standards dated June 29, 2006;

Pursuant to the Government's Decree No. 25/2011/NĐ-CP dated April 06, 2011 on guidelines for some Articles of the Law on telecommunications;

Pursuant to the Government's Decree No. 187/2007/NĐ-CP dated December 25th 2007, defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Information and Communications; the Government's Decree No. 50/2011/NĐ-CP on amendments to Decree No. 187/2007/NĐ-CP;

At the request of Director of Science and Technology Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular deals with application of technical regulations and standards to the design, construction, operation of data centers in Vietnam.

This Circular only applies to data centers that are designed and constructed from the effective date of this Circular.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to regulatory agencies that invest in construction of data centers using state budget (hereinafter referred to as agencies) and enterprises that construct data center to provide data center services (hereinafter referred to as enterprises).

Other organizations and individuals are recommended to apply this Circular when designing, constructing, and operating data centers.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Data center means a construction that includes infrastructure (building, cable system), computer system and auxiliary equipment installed therein to store, exchange, and manage data of one or multiple organizations or individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Applied technical regulations and standards

During the process of design, construction, and operation of data centers, agencies and enterprises must apply the following technical regulations:

1. National Standard: TCVN 9250:2012 - Data centers - Telecommunications technical infrastructure requirement;

2. QCVN 32:2011/BTTTT: National Technical Regulation on lightning protection for telecommunication stations and outside cable network;

3. QCVN 9:2010/BTTTT: National Technical Regulation on earthling of telecommunication stations;

4. National Standard: TCVN 3890:2009 - Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance;

5. QCVN 06:2010/BXD: National Technical Regulation on fire safety of buildings.

Article 5. Responsibilities of agencies and enterprises

1. With regard to the standards prescribed in Clause 1 Article 4 of this Circular, agencies and enterprises have the responsibility to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Declaration procedures are specified in Article 6 of this Circular.

2. With regard to the technical regulations prescribed in Clause 2 and Clause 3 Article 4 of this Circular, agencies and enterprises have the responsibility to:

a) Select an inspecting unit appointed by the Ministry of Information and Communications to inspect the conformity of the data center. Data centers shall be inspected and apply technical regulations similarly to telecommunications stations;

b) Declare the conformity of their data centers with the technical regulations according to inspection results;

c) Declaration procedures are specified in Article 6 of this Circular.

3. With regard to the technical regulations and standards prescribed in Clause 4 and Clause 5 Article 4 of this Circular, agencies and enterprises have the responsibility to comply with applicable regulations.

4. Agencies and enterprises are only allowed to put their data centers into operation after receiving the notice of receipt of the conformity declaration issued by the regulatory body under the procedures for announcement of conformity with technical regulations/standards prescribed in Article 6 of this Circular.

5. Agencies and enterprises are responsible for implementing technical measures to maintain the conformity of their data centers with the technical regulations/standards prescribed in Article 4 of this Circular throughout their operation.

Article 6. Procedures for declaring conformity of data centers with the technical regulations/standards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Quantity: 01 set.

3. A set of application consists of:

a) Certified true copies of one of the documents proving the legal status of the applicant, including: certificate of business registration; establishment decision/license, certificate of investment/investment license;

b) Documents that contain descriptions of infrastructure of the data center;

c) The declaration of conformity of the data center with applied standards according to Clause 1 Article 4 of this Circular (the template is provided in Appendix I of this Circular);

d) The declaration of conformity of the data center with applied technical regulations according to Clause 2 and Clause 3 Article 4 of this Circular (the template is provided in Appendix II of this Circular);

dd) Inspection results showing that the data center is conformable with technical regulations according to Clause 2 and Clause 3 Article 4 of this that are issued within 01 year prior to the day on which sufficient documents are received.

4. Within 07 working days from the receipt of the application:

a) If the application is granted, the Vietnam Telecommunications Authority shall issue a notice of receipt of the conformity declaration (the template is provided in Appendix III of this Circular) to the agency/enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. After receiving the notice of receipt of the conformity declaration, the enterprise shall post the declaration of conformity at its transaction offices and notify its clients of the conformity of the data center with technical regulations/standards.

Article 7. Responsibilities of regulatory bodies

1. The Vietnam Telecommunications Authority has the responsibility to:

a) Receive, manage applications for declaration of conformity submitted by agencies and enterprises;

b) Publish the list of data centers having declarations of conformity on its website;

c) Cooperate with relevant regulatory bodies in inspecting agencies and enterprises that fail to comply with this Circular.

2. Departments of Information and Communications of provinces have the responsibility to:

a) Inspect the implementation of regulations on application of technical regulations and standards to data centers in their provinces;

b) Discover, report issues related to management of application of technical regulations and standards to data centers; report and propose measures for local management to the Ministry of Information and Communications;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force from March 15, 2013.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Information and Communications (Science and Technology Department) for consideration.

3. Chief of office, Director of Science and Technology Department, Director of the Vietnam Telecommunications Authority, heads of agencies and units affiliated to the Ministry of Information and Communications, relevant agencies and enterprises are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

MINISTER
Nguyen Bac Son

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 về Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.212

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.92.240