Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 01/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 01/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm này sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

- Theo Thông tư số 01/2017, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là các sản phẩm CNTT đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin 2006:
 
+ Thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao;
 
+ Có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác;
 
+ Có tiềm năng xuất khẩu;
 
+ Đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh.
 
- Bên cạnh đó, theo Thông tư 01 của Bộ Thông tin thì danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là cơ sở cho hoạt động đầu tư, áp dụng các chính sách thuế và ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan sản phẩm công nghệ thông tin.
 
- 7 sản phẩm/nhóm sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được ban hành cụ thể tại Thông tư 01/TT-BTTTT, gồm:
 
+ Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 trở đi;
 
+ Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID;
 
+ Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT; Phần mềm mở phân tích dữ liệu lớn và phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử;
 
+ Các sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin như sản phẩm đảm bảo an toàn hạ tầng mạng; an toàn máy chủ và ứng dụng; sản phẩm an toàn dữ liệu;à sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối và thiết bị di động và sản phẩm an toàn thông tin đặc thù;
 
+ Thiết bị Ipv6;
 
Thông tư 01/2017 quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm này được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu thực tiễn.
 
Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm có hiệu lực ngày 02/4/2017.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định s 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phm công nghệ thông tin trọng điểm:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng và mục đích áp dụng Danh mục

1. Danh mục bao gồm các sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin.

2. Danh mục được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm scứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan ti sản phẩm công nghệ thông tin.

3. Danh mục sẽ được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn.

4. Danh mục được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa, bsung Danh mục./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- S TT&TT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Hiệp hội CNTT;
- Công báo; Cổng TTĐT CP;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ TTTT: Bộ trưng và các Thứ trưởng; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên sản phm

Ghi chú

1

Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau

 

2

Thiết bị Ipv6 bao gm:

- Thiết bị mạng lõi

- Thiết bị định tuyến

- Thiết bị đầu cuối FTTH

- Thành phần hỗ trợ Ipv6 trong điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị IoT

 

3

Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID

RFID: thiết bị định dạng thông qua sóng radio

4

Phn mm nn tảng mở kết nối IoT

Tập hp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng quản lý các thiết bị IoT và khai thác dữ liệu thu được từ các thiết bị này

5

Phn mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn

Tập hp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát trin các ứng dụng tchức, khai thác, phân tích dữ liệu lớn với hiệu suất cao

6

Phn mềm nn tảng mở Chính phủ điện tử

Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng dùng trong chính phủ điện tử có tính kết nối, module hóa cao

7

Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin bao gm:

a. Sản phm an toàn hạ tầng mạng:

- Tường lửa cơ bản/tích hp/web/cơ sở dữ liệu

- Thiết bị phòng chống mối nguy hại thường trực (APT)

- Thiết bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS)

- Thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối (NAC)

- Thiết bị kết nối mạng riêng ảo (VPN Gateway)

- Thiết bị hỗ trợ xác thực mạnh

- Thiết bị mã hóa kênh truyền vật lý

b. Sản phẩm an toàn máy chủ và ứng dụng:

- Phần mềm phòng chống phần mềm độc hại (anti-virus)

- Phần mềm tường lửa ứng dụng

- Phần mềm phòng chống xâm nhập (Host based IDS)

c. Sản phẩm an toàn dữ liệu:

- Sản phẩm mã hóa dữ liệu

- Sản phẩm chống thất thoát dữ liệu

- Sản phẩm khôi phục dữ liệu

d. Sản phẩm an toàn thông tin:

- Sản phẩm giám sát an toàn thông tin

- Sản phẩm kim tra, đánh giá an toàn thông tin

- Sản phẩm hỗ trợ điều tra, phân tích sự cố an toàn thông tin

- Sản phẩm quản lý vận hành hệ thống tập trung

đ. Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối và thiết bị di động:

- Sản phẩm gateway loT an toàn

- Phần mềm an toàn thông tin trên thiết bị di động

e. Sản phẩm an toàn thông tin đặc thù theo lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, điều khiển công nghiệp.

Sản phm bao gồm phần cng và phần mềm

 

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 01/2017/TT-BTTTT

Hanoi, February 16, 2017

 

CIRCULAR

ON THE LIST OF FOCAL INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS

Pursuant to the Law of Information technology dated June 29, 2006;

Pursuant to the Government’s Decree No. 71/2007/ND-CP dated May 03, 2007 on detailing and guiding the implementation of certain articles of the Law of Information technology in regard to the information technology industry;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2013/ND-CP dated October 16, 2013 on the functions, missions, authority and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

At the request of the Head of the Department of Information technology,

Minister of Information and Communications promulgates the Circular on the list of focal information technology products:

Article 1. Scope

This Circular is enclosed with the list of focal information technology products (hereinafter referred to as the list).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9