Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 45/2012/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 23/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA

Căn cứ Luật t chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh bo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều ca Pháp lệnh bo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật viễn thông;

Theo đề nghị ca Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia,

Điều 1. Ban hành tiêu chí xác định danh mục các công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như sau:

1. Các công trình viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường, có hạ tầng mạng có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của toàn bộ cơ shạ tầng viễn thông quốc gia, ảnh hưng trực tiếp đến phát trin kinh tế xã hội, bảo đm an ninh quc phòng ca đất nước; nm trong danh mục các doanh nghiệp do nhà nước nắm cphần, vốn góp chi phối theo Quyết định số 55/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ:

a) Các công trình hệ thống truyền dẫn viễn thông quốc tế đường dài liên tnh và khu vực:

- Vệ tinh viễn thông do Việt Nam quản lý và khai thác;

- Trạm vệ tinh mặt đất điều khiển (TT&C), khai thác vệ tinh viễn thông (NOC);

- Trạm vệ tinh mặt đất thu, xử lý tín hiệu cấp cứu, an toàn, cứu nạn hàng hải qua hệ thống vệ tinh (LUT, LES);

- Trạm cập bờ của các tuyến cáp viễn thông trên bin kết nối với quốc tế, kết nối các mạng viễn thông trong nước với nhau có tng dung lượng kết nối theo thiết kế từ 100 Gbps tr lên;

- Tuyến cáp viễn thông trên bin kết nối với quốc tế có dung lượng theo thiết kế từ 30 Gbps trở lên;

- Tuyến cáp vin thông trên biển kết nối các mạng vin thông trong nước với nhau có dung lượng theo thiết kế từ 60 Gbps trở lên;

- Hệ thống tuyến cáp viễn thông trên đất liền kết ni với quốc tế có dung lượng hệ thống theo thiết kế từ 30 Gbps tr lên;

- Hệ thống cáp vin thông trên đất liền liên tnh có điểm kết cuối đồng thời tại Hà Nội, Đà Nng, thành phố Hồ Chí Minh và có dung lượng hệ thống theo thiết kế từ 100 Gbps trở lên.

b) Các công trình hệ thống quản lý, điều khiển, định tuyến, chuyn mạch viễn thông quốc tế, đường dài liên tỉnh và khu vực tại Hà Nội, Đà Nng, thành phố Hồ Chí Minh:

- Hệ thống chuyển mạch quốc tế (Gateway);

- Hệ thống chuyn mạch đường dài liên tnh (Toll);

- Hệ thống chuyển mạch đường dài khu vực (Tandem) có tng dung lượng kết nối đi các hướng theo thiết kế từ 5 Gbps tr lên;

- Hệ thống chuyn mạch cng thông tin di động mặt đất (GMSC/HLR) có tng dung lượng kết nối đi các hướng theo thiết kế từ 10 Gbps trở lên;

- Trung tâm quản lý, điều hành mạng viễn thông phạm vi toàn quốc;

- Hệ thống máy chủ tên miền Internet (DNS) quốc gia.

2. Các công trình viễn thông cần phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối chống lại việc phá hoại, xâm nhập khai thác thông tin, khống chế chiếm quyền điều khin để tuyên truyền chống đối lật đchế độ, xuyên tạc gây ảnh hưởng lớn đến tư tưởng người dân bao gồm các Trung tâm phát sóng tín hiệu phát thanh, truyền nh quốc gia trực tiếp phát sóng các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thiết yếu của Đng và Nhà nước.

3. Các công trình viễn thông phục vụ sự chđạo điều hành trực tiếp của các cơ quan Đảng, Nhà nước:

a) Mạng vin thông dùng riêng bảo đảm thông tin chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước đến các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, Ban, ngành;

b) Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng bảo đảm thông tin, liên lạc chỉ đạo, chỉ huy từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đến các đơn vị trực thuộc trực tiếp.

Điều 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và tiêu chí xác định danh mục công trình tại Điu 1 Quyết định này có trách nhiệm lập hsơ và đề nghị đưa danh mục công trình cụ thể thuộc Bộ, Ban, ngành mình quản lý, trình các cấp thm quyền ban hành theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2012.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chtịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát trin Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.559
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103