Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 22/2009/QĐ-TTg

 Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 219/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước (sau đây gọi chung là nhiệm vụ chính trị) và đảm bảo cung cấp cho đại đa số người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài các dịch vụ phát thanh, truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của mọi đối tượng.

2. Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo có thể chuyển tải được các dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông và công nghệ thông tin trên cùng một hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ và dịch vụ.

3. Thúc đẩy việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số.

4. Từng bước hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng trên cơ sở tham gia của các doanh nghiệp Nhà nước hoặc công ty cổ phần mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật phát thanh, truyền hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo sự quản lý thống nhất, có hiệu quả của Nhà nước.

II. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Đến năm 2010:

a) Phủ sóng truyền hình mặt đất tới 95% dân cư;

b) Phủ sóng phát thanh AM-FM tới 100% dân cư, đảm bảo hầu hết các hộ dân có thể thu, nghe được các kênh chương trình phát thanh quảng bá.

2. Đến năm 2015:

a) Phủ sóng truyền hình mặt đất tới 100% dân cư, đảm bảo hầu hết các hộ dân có thể thu, xem được các chương trình truyền hình quảng bá;

b) Mạng truyền hình cáp được triển khai tại 100% trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đến năm 2020:

a) Từng bước triển khai lộ trình số hóa mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phù hợp với điều kiện thực tế về thiết bị thu truyền hình số của người dân trên từng địa bàn cụ thể. Về cơ bản sẽ ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự để chuyển sang phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ số khi 95% số hộ gia đình có máy thu hình có khả năng thu được các kênh chương trình truyền hình quảng bá bằng những phương thức truyền dẫn, phát sóng số khác nhau;

b) Ngừng việc sử dụng công nghệ truyền hình cáp tương tự trước năm 2020 để chuyển hoàn toàn sang công nghệ số với 100% các mạng cáp dọc các tuyến đường, phố chính tại trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngầm hoá;

c) Công nghệ số được áp dụng rộng rãi trong truyền dẫn, phát sóng phát thanh;

d) Đa số các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo có nhu cầu, được cung cấp thiết bị thu các kênh chương trình phát thanh, truyền hình kỹ thuật số với giá cả phù hợp.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mạng lưới.

a) Mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất.

Thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất theo từng giai đoạn:

- Giai đoạn từ nay đến 2010:

Hoàn thành việc phát triển mạng truyền dẫn, phát sóng tương tự theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, cho phép điều chỉnh công suất đối với các máy phát hiện có hoặc đầu tư thêm các máy phát có công suất phù hợp nhằm đạt mục tiêu phủ sóng đã đề ra, đồng thời không gây can nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác;

Triển khai xây dựng chính sách, biện pháp và lộ trình chuyển đổi sang phát thanh, truyền hình số; triển khai đầu tư hệ thống truyền dẫn, phát sóng số lần lượt theo từng vùng trên nguyên tắc: các khu vực có trình độ phát triển cao, khan hiếm tần số thì triển khai và chuyển đổi trước; các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn hơn sẽ được triển khai và chuyển đổi sau;

Các đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động truyền dẫn, phát sóng cùng phối hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng bao gồm: nhà, trạm, nguồn điện, cống bể cáp, đặc biệt là các cột anten, nhằm bảo đảm triển khai phủ sóng phát thanh, truyền hình một cách hiệu quả và thuận lợi cho người dân thu xem được các kênh chương trình;

Khuyến khích các đài phát thanh, truyền hình địa phương sử dụng mạng truyền dẫn, phát sóng số của các đơn vị, doanh nghiệp đã triển khai trên địa bàn để truyền tải nội dung, chương trình của địa phương đến người sử dụng.

- Giai đoạn 2010 - 2015:

Các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép thiết lập hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số tiếp tục mở rộng diện phủ sóng phát thanh, truyền hình số tại vùng thành thị, đồng bằng và tại các khu vực đông dân, đồng thời tăng cường đầu tư mở rộng vùng phủ sóng số đến các khu vực nông thôn, miền núi;

Các đơn vị, doanh nghiệp được phép thiết lập mạng lưới và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số và các đài phát thanh, truyền hình địa phương tiếp tục phát song song các kênh chương trình truyền hình số và tương tự trên địa bàn. Khuyến khích các địa phương đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định ngừng phát sóng truyền hình tương tự và chuyển hoàn toàn sang phát sóng phát thanh, truyền hình số trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép;

Đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và những nơi gặp khó khăn trong việc xây dựng và phát triển mạng phát thanh, truyền hình số mặt đất, cần triển khai các phương án sử dụng phát thanh, truyền hình qua vệ tinh kết hợp với các máy phát lại công suất phù hợp để bảo đảm mục tiêu phủ sóng.

- Giai đoạn 2015 - 2020:

Các đơn vị, doanh nghiệp được phép thiết lập hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số phối hợp đầu tư, xây dựng hệ thống truyền dẫn, phát sóng số mặt đất tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo;

Từng bước ngừng phát sóng phát thanh, truyền hình tương tự mặt đất tại những khu vực đã đáp ứng đủ các điều kiện chuyển đổi sang công nghệ số. Ở các khu vực còn lại vẫn tiếp tục phát sóng phát thanh, truyền hình tương tự song song với phát thanh, truyền hình số;

Các đài phát thanh, truyền hình địa phương phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp được phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số trên địa bàn từng bước chuyển toàn bộ các kênh chương trình phát thanh, truyền hình sang truyền tải trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số;

Triển khai các dự án sản xuất và cung cấp đầu thu truyền hình số giá rẻ cho các hộ gia đình. Hạn chế và tiến tới ngừng hẳn việc nhập khẩu và đầu tư mới sản xuất các máy phát tương tự;

Cơ bản chấm dứt việc truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất sử dụng công nghệ tương tự trước năm 2020. Khuyến khích việc chuyển đổi hoàn toàn truyền dẫn, phát sóng phát thanh từ công nghệ tương tự sang công nghệ số trước năm 2020.

- Quy hoạch băng tần cho hệ thống phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất:

+ Băng MF (526,25 - 1606,5 KHz): phát thanh AM, phát thanh số;

+ Băng I VHF (54 - 68 MHz): phát thanh FM công suất nhỏ, phát thanh số;

+ Băng II VHF (87 - 108 MHz): phát thanh FM, phát thanh số;

+ Băng III VHF (174 - 230 MHz): truyền hình tương tự, truyền hình số và phát thanh số;

+ Băng UHF (470 - 806 MHz): truyền hình mặt đất công nghệ tương tự và số. Theo lộ trình số hóa thì một phần băng tần này sẽ được chuyển đổi sang cho các nghiệp vụ thông tin vô tuyến khác;

+ Băng tần L (1.452 - 1.492 MHz): Căn cứ vào điều kiện thực tế, băng tần này có thể được nghiên cứu phân bổ cho phát thanh công nghệ số.

b) Mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình cáp.

- Đối với phát thanh, truyền hình cáp hữu tuyến:

Mạng phát thanh, truyền hình cáp được phát triển theo hướng tăng cường sử dụng cáp sợi quang và nâng cao tỷ lệ cáp ngầm để bảo đảm chất lượng dịch vụ và mỹ quan đô thị, đặc biệt là dọc các tuyến đường, phố chính tại các trung tâm đô thị lớn;

Mạng phát thanh, truyền hình cáp có khả năng truyền tải các tín hiệu phát thanh, truyền hình, viễn thông và Internet trên một hạ tầng thống nhất, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ.

- Đối với truyền hình vô tuyến nhiều kênh (MMDS):

Ngừng ngay việc đầu tư phát triển thêm thuê bao MMDS trên băng tần 2,5 - 2,69 GHz, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng hệ thống truyền hình vô tuyến nhiều kênh MMDS trên băng tần này vào trước năm 2010 để sử dụng cho các dịch vụ di động và truy nhập vô tuyến băng rộng theo đúng Nghị quyết của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) và Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Các tổ chức, các đài phát thanh, truyền hình đang khai thác hệ thống MMDS trên băng tần 2,5 – 2,69 GHz phải xây dựng phương án chuyển đổi khách hàng sang sử dụng các phương thức khác để thay thế.

c) Mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình vệ tinh.

- Kết hợp việc truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình qua vệ tinh với các trạm phát lại có công suất phù hợp và sử dụng đầu thu số vệ tinh để đưa các chương trình phát thanh, truyền hình đến các vùng lõm sóng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo;

- Ưu tiên phát triển mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình vệ tinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trên băng tần Ku để cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình đến nhà thuê bao (DTH) với thiết bị thu xem đầu cuối nhỏ gọn, tiện dụng; kết hợp sử dụng các băng tần C, Ku để trao đổi chương trình giữa các đài phát thanh, truyền hình;

- Kết hợp việc sử dụng vệ tinh Vinasat của Việt Nam và các hệ thống vệ tinh khu vực, quốc tế để phủ sóng phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

d) Truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình qua mạng di động và Internet.

Thúc đẩy phát triển phát thanh, truyền hình qua mạng di động và mạng Internet để đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của đông đảo các thuê bao viễn thông, đồng thời phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Công nghệ và tiêu chuẩn.

a) Nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ phát thanh số để đến năm 2010 lựa chọn chuẩn phát thanh số cho Việt Nam; xây dựng phương án khả thi chuyển đổi từ phát thanh tương tự sang phát thanh số; xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phát thanh số của Việt Nam;

b) Xây dựng tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất Việt Nam trên cơ sở áp dụng bộ tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn Châu Âu (DVB-T) và các phiên bản tiếp theo để triển khai cho truyền hình số mặt đất tại Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các hệ tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất khác để có những lựa chọn phù hợp đối với hệ thống phát sóng truyền hình số của Việt Nam trong tương lai;

c) Đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ di động băng rộng (IMT-2000) và các công nghệ mới tiếp theo để phát triển các dịch vụ phát thanh, truyền hình di động;

d) Từng bước phát triển công nghệ truyền hình Internet (IPTV) và công nghệ truyền hình có độ phân dải cao (HDTV);

đ) Các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép thiết lập và khai thác hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình phải đảm bảo hệ thống của mình được thiết kế, lắp đặt phù hợp các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm chất lượng dịch vụ và không gây can nhiễu cho các hệ thống thông tin khác.

3. Dịch vụ.

a) Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu:

- Các đài phát thanh, truyền hình được thuê dịch vụ truyền dẫn qua cáp quang, vi ba, vệ tinh của các đơn vị, doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn để truyền chương trình đến các máy phát lại nhằm phủ sóng các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và những vùng mà hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất chưa vươn tới được;

- Các đài phát thanh, truyền hình được trực tiếp thiết lập và khai thác các phương thức truyền dẫn viba, vệ tinh cho các hệ thống thu thập tin tức (SNG).

b) Dịch vụ phát sóng quảng bá:

- Ưu tiên phát triển dịch vụ truyền hình mặt đất tại các vùng đồng bằng, trung du; phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình cáp, truyền hình di động tại những vùng thành thị, những vùng có mật độ dân cư cao; tăng cường sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình vệ tinh kết hợp với các trạm phát lại công suất nhỏ và trung bình tại những vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo;

- Các đơn vị, doanh nghiệp đã có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất, phát thanh, truyền hình cáp triển khai dự án ở địa phương nào thì phải dành dung lượng để truyền tải một kênh chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của đài phát thanh, truyền hình quốc gia theo quy định của Nhà nước;

- Các đài phát thanh, truyền hình địa phương có đủ kênh chương trình và thời lượng phát sóng theo quy định được cấp phép sử dụng máy phát sóng số và tần số vô tuyến điện để truyền tải các kênh chương trình của mình đến người nghe - xem. Các đài phát thanh, truyền hình địa phương chưa đáp ứng điều kiện cấp phép sử dụng máy phát sóng số và tần số vô tuyến điện được quyền lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình số mặt đất để truyền tải một kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị theo quy định của nhà nước và thuê dịch vụ phát sóng quảng bá của các đơn vị, doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ phát sóng để truyền tải các kênh chương trình phát thanh, truyền hình khác (nếu có) đến người nghe-xem thông qua hợp đồng kinh tế giữa hai bên;

- Phát triển các dịch vụ phát sóng quảng bá qua vệ tinh, đặc biệt đối với vệ tinh Vinasat, để cung cấp dịch vụ DTH trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam và các nước trong vùng phủ sóng.

4. Thị trường.

a) Từng bước hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình trên cơ sở phân định rõ hoạt động về nội dung thông tin với hoạt động về truyền dẫn, phát sóng để đảm bảo thực hiện đúng cơ chế quản lý của Nhà nước:

- Hoạt động cung cấp nội dung thông tin, biên tập, sản xuất chương trình của các đài phát thanh, truyền hình thực hiện theo Luật báo chí và quy hoạch phát thanh, truyền hình;

- Hoạt động truyền dẫn, phát sóng của các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng thực hiện theo pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện và quy hoạch truyền dẫn, phát sóng;

- Các đơn vị, doanh nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có thể thực hiện một hoặc cả hai chức năng trên.

b) Phân định rõ việc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao với việc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đối với các mục đích khác để có cơ chế phù hợp về tài chính, đầu tư, tài nguyên tần số nhằm thúc đẩy phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng:

- Các kênh chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao được phân bổ một tỷ lệ tài nguyên thông tin hợp lý, phù hợp với lộ trình số hóa và được ưu đãi về phí sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Có chính sách ưu đãi về tài chính và đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số có điều kiện giảm giá cước thuê kênh, đồng thời có biện pháp quản lý, kiểm soát giá cước thuê kênh của các doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế.

c) Huy động các nguồn lực từ xã hội để phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, đồng thời đảm bảo hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của các đài phát thanh, truyền hình quốc gia và địa phương;

d) Xây dựng cơ chế quản lý, hệ thống các điều kiện cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình trên phạm vi một tỉnh, thành phố, một vùng hay cả nước theo nguyên tắc:

- Đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao, an toàn, an ninh mạng truyền dẫn, phát sóng, sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số quốc gia, mức độ cạnh tranh hợp lý và hiệu quả đầu tư của đơn vị, doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2010 -2020, tại Việt Nam có quy mô tối đa từ 07 đến 08 đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất, trong đó có 02 đến 03 đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn quốc, số đơn vị, doanh nghiệp còn lại chủ yếu cung cấp dịch vụ trên phạm vi một vùng (một hoặc một số tỉnh, thành phố);

- Tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện được tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng phát thanh, truyền hình cáp trên cơ sở ưu tiên việc ứng dụng công nghệ số, sử dụng cáp quang và ngầm hoá mạng cáp;

- Thúc đẩy phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình qua vệ tinh trên cơ sở bảo đảm giá cước thuê dung lượng vệ tinh Vinasat của Việt Nam hợp lý, cạnh tranh so với mức giá thuê dung lượng vệ tinh trong khu vực; ưu tiên cấp phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua vệ tinh cho các đơn vị, doanh nghiệp có phạm vi hoạt động truyền dẫn, phát sóng trên địa bàn cả nước.

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Nâng cao và thống nhất nhận thức, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền:

a) Nâng cao và thống nhất nhận thức, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các quan điểm, mục tiêu, định hướng và nội dung của Quy hoạch này thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo cho mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phát thanh, truyền hình và mọi người dân;

b) Biên tập, xây dựng các chương trình, tài liệu nhằm tăng cường phổ biến và thông tin về sự cần thiết, lợi ích, lộ trình và các mô hình chuyển đổi sang phát thanh, truyền hình sử dụng công nghệ số tới các cấp quản lý và mọi người dân.

2. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, luật pháp:

a) Xây dựng và sửa đổi Luật và các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, quy định có liên quan đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình:

- Xây dựng và sửa đổi Luật Viễn thông, Luật Báo chí, Luật Tần số vô tuyến điện, Quy hoạch viễn thông, Quy hoạch tần số vô tuyến điện, Quy hoạch phát thanh, truyền hình… nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý để thúc đẩy phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình;

- Sửa đổi các quy định liên quan đến việc thu các chương trình phát thanh, truyền hình qua vệ tinh theo hướng cho phép người dân có thể tự mua thiết bị thu vệ tinh (TVRO) để thu các chương trình từ vệ tinh Vinasat nhằm phổ cập các chương trình phát thanh, truyền hình quốc gia và địa phương tại những khu vực khó khăn về địa lý.

b) Trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, tiếp tục có chính sách giảm giá cước các dịch vụ thuê kênh trong nước và quốc tế bằng hoặc thấp hơn mức trung bình của khu vực và thế giới để phát triển thị trường dịch vụ truyền dẫn tín hiệu nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi nội dung, chương trình giữa các đài phát thanh, truyền hình;

c) Xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người sử dụng trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng và giá cước.

3. Đổi mới tổ chức hoạt động truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình:

a) Hình thành các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình có cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng quy mô lớn, có khả năng cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng cho tất cả các đài phát thanh, truyền hình trên cả nước;

b) Các đài phát thanh, truyền hình quốc gia và các đài phát thanh, truyền hình địa phương đủ điều kiện được phép thành lập các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng trực thuộc đài để tham gia vào thị trường và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng trên phạm vi cả nước hoặc một vùng (một hoặc một số tỉnh, thành phố);

c) Đổi mới tổ chức hoạt động của các đài phát thanh, truyền hình địa phương đồng bộ với lộ trình số hoá công nghệ truyền dẫn, phát sóng theo hướng:

- Các đài phát thanh, truyền hình địa phương vẫn đảm nhiệm chức năng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình tương tự cho đến khi chấm dứt hoàn toàn truyền hình tương tự theo lộ trình số hóa;

- Kể từ thời điểm chấm dứt truyền hình tương tự, các đài chưa đủ điều kiện cấp phép thiết lập mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất tại địa bàn sẽ tập trung chủ yếu vào chức năng sản xuất nội dung chương trình.

4. Phát triển nguồn lực:

a) Chính sách huy động vốn đầu tư:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao được ưu tiên sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ và cho vay ưu đãi từ nước ngoài. Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phục vụ các mục tiêu khác, sử dụng nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, xã hội;

- Nghiên cứu bổ sung cơ chế huy động và sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích nhằm đẩy mạnh lộ trình số hoá phát thanh, truyền hình, đặc biệt là để hỗ trợ thiết bị thu chương trình phát thanh, truyền hình số cho người dân và giải phóng một phần băng tần đang sử dụng cho truyền hình mặt đất để dùng cho các dịch vụ di động và truy nhập vô tuyến băng rộng.

b) Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực:

- Đẩy mạnh xã hội hóa việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ kỹ thuật viên, thợ lành nghề để đáp ứng cho yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình;

- Cải tiến phương pháp đào tạo, chương trình giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình và tại các khoa điện tử - viễn thông nhằm phát triển đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao.

5. Nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ:

a) Khuyến khích việc chuyển giao công nghệ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình, mua bản quyền để tạo điều kiện cho việc nhập khẩu và triển khai các công nghệ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình tiên tiến, hiện đại;

b) Hỗ trợ phát triển công nghệ sản xuất thiết bị truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình, đặc biệt là các thiết bị nghe - xem đầu cuối số thông qua việc nhanh chóng xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các loại công nghệ truyền dẫn, phát sóng mới.

6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế:

a) Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, phối hợp trao đổi, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật và quản lý phát thanh, truyền hình;

b) Tranh thủ sự hợp tác quốc tế để huy động các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA, nhằm phát triển mạng phát thanh, truyền hình tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện quy hoạch, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của đất nước, trình Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp;

b) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất;

c) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung cơ chế huy động và sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích nhằm đẩy mạnh lộ trình số hoá truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình, đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển viễn thông công ích;

d) Căn cứ vào tình hình và nhu cầu phát triển của thị trường truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình để xây dựng hệ thống các điều kiện cấp phép thiết lập mạng và cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh, truyền hình, lộ trình số hóa và đảm bảo sự quản lý của Nhà nước;

đ) Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình; xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính trong việc huy động các nguồn vốn cho việc phát triển, hiện đại hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng và triển khai các dự án (phụ lục kèm theo) hiện đại hóa mạng lưới truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình và thực hiện lộ trình số hóa.

3. Bộ Tài chính:

Xây dựng cơ chế, chính sách về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các thiết bị thu, phát số và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số để thực hiện lộ trình số hoá.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam:

a) Xây dựng, hoàn thiện, thống nhất quản lý trực tiếp, toàn diện hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình quốc gia trực thuộc đài để phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, đặc biệt là các chương trình thời sự - chính trị, khoa học - giáo dục, văn hóa, dân tộc, đối ngoại… trong nước và ra nước ngoài;

b) Chủ trì xây dựng và triển khai các dự án mở rộng phủ sóng phát thanh, truyền hình quảng bá theo quy hoạch của Đài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cung cấp các chương trình phát thanh, truyền hình đến mọi người dân; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng, các đài phát thanh, truyền hình để thực hiện lộ trình số hóa và chia sẻ hạ tầng truyền dẫn, phát sóng;

c) Xây dựng quy hoạch truyền dẫn, phát sóng, lộ trình số hóa và đổi mới tổ chức, hoạt động của đài phù hợp với quy hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai và chỉ đạo các đài phát thanh, truyền hình địa phương triển khai thực hiện quy hoạch, trên cơ sở phối hợp tốt với các đài phát thanh, truyền hình quốc gia và các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình trên địa bàn để đạt được mục tiêu phủ sóng, sử dụng chung cơ sở hạ tầng và chuyển đổi sang công nghệ số đối với địa phương.

6. Các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình, các đài phát thanh, truyền hình địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch này; phối hợp thực hiện lộ trình số hóa và chia sẻ hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc và Giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng, các đài phát thanh, truyền hình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).M.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHÓM DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUY HOẠCH TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Nhóm Dự án I: “Mở rộng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa”.

Mục tiêu dự án: mở rộng vùng phủ sóng truyền hình cho các vùng núi, vùng sâu, vùng xa những nơi từ trước đến nay chưa được xem truyền hình, bằng các phương thức truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất tương tự (trước năm 2011) và kết hợp với việc sử dụng vệ tinh Vinasat.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Đơn vị thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhóm Dự án II: “Mở rộng vùng phủ sóng phát thanh đến các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển”.

Mục tiêu dự án: Tăng cường phủ sóng mạnh, ổn định, liên tục và chất lượng cao cho vùng biển và tăng cường phủ sóng các vùng lõm sóng chương trình phát thanh khu vực các tỉnh vùng sâu, vùng xa bằng sóng FM chất lượng cao (trước năm 2011).

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Đơn vị thực hiện: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhóm Dự án III: “Phát triển mạng truyền hình số mặt đất”.

Mục tiêu dự án: phát triển hệ thống phát sóng số mặt đất trên phạm vi toàn quốc, tại các địa phương song song với hệ thống phát sóng tương tự trong thời kỳ quá độ và thực hiện theo lộ trình số hóa cung cấp các chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao, đáp ứng tình hình phát triển đất nước đồng thời thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.

Đơn vị thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình.

Nhóm Dự án IV: “Phát triển mạng phát thanh số mặt đất quốc gia”.

Mục tiêu dự án: Phát triển hệ thống phát sóng số mặt đất trên phạm vi quốc gia tại các địa phương song song với hệ thống phát sóng tương tự trong thời kỳ quá độ và theo lộ trình số hóa phát thanh cung cấp các chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao, đáp ứng tình hình phát triển đất nước đồng thời thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân nhân.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.

Đơn vị thực hiện: Đài Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình.

Nhóm Dự án V: “Sản xuất và cung cấp đầu thu truyền hình số”.

Mục tiêu dự án: Sản xuất và cung cấp đầu thu truyền hình số với giá phù hợp nhằm giúp cho người sử dụng tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo có thể mua được các đầu thu số.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thiết bị phát thanh, truyền hình số.

Nhóm Dự án VI: “Phát triển mạng phát thanh, truyền hình cáp tại các địa phương trên cả nước”.

Mục tiêu dự án: Phát triển mạng phát thanh, truyền hình cáp tại trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn vốn: Nguồn vốn doanh nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp./.

THE PRIME MINISTER
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 22/2009/QD-TTg

Hanoi, February 16, 2009

 

DECISION

APPROVING THE UP-TO-2020 PLANNING FOR RADIO AND TELEVISION WAVE TRANSMISSION AND BROADCASTING

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the May 25, 2002 Ordinance on Post and Telecommunications;
Pursuant to the Government's Decree No. 160/2004/ND-CP of September 3, 2004, detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Post and Telecommunications, regarding telecommunications;
Pursuant to the Government's Decree No. 187/2007/ND-CP of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communication;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 219/2005/QD-TTg of September 9, 2005, approving the strategy on information development till 2010;
At the proposal of the Minister of Information and Communication,

DECIDES:

Article 1. To approve the up-to-2020 planning on radio and television wave transmission and broadcasting with the following principal contents:

I. OBJECTIVES

1. To expand domestic and international radio and television wave coverage, especially programs of the Radio Voice of Vietnam and Vietnam Television Station, aiming to property serve the political, external, defense and security tasks of the Party and the State (below collectively referred to as political tasks) and provide the vast majority of people at home and Vietnamese communities overseas with diverse, rich and high-quality radio and television services, suitable to the demand and income of every one.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To step up the change of wave transmission and broadcasting infrastructure from analog technology to digital technology, aiming to raise service quality, increase the number of program channels, diversify service types and raise the frequency resource-using efficiency.

4. To step by step create and develop a wave transmission and broadcasting market based on the participation of state enterprises or joint-stock companies in which the State holds dominant shares in order to attract resources for the development of radio and television wave technical infrastructure in service of socio-economic development, ensuring the State's unified and effective management.

II. DEVELOPMENT TARGETS

1. By 2010:

a/ The terrestrial television wave will cover 95% of the population;

b/ The AM-FM radio wave will cover 100% of the population, ensuring that almost all households can tune in frequency bands and listen to popular programs.

2. By 2015:

a/ The terrestrial television wave will cover 100% of the population, ensuring that almost all households can receive and watch popular television programs;

b/ The cable television networks will be deployed in 100% of the centers of provinces and centrally run cities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To step by step digitalize the terrestrial television wave transmission and broadcasting networks suitable to peopled practical conditions on digital television receivers in each specific area. Basically, the analog technology-based terrestrial television wave broadcasting will stop and be replaced by digital technology-based terrestrial television wave broadcasting when 95% of households can afford television sets capable of receiving popular television channels and programs by different modes of wave transmission and broadcasting;

b/ To stop using the cable television analog technology before 2020 for full shift to digital technology with 100% cable networks laid underground along main roads and streets in provincial and municipal centers;

c/ Digital technology will be widely applied to radio wave transmission and broadcasting;

d/ To satisfy the demands of most households in deep-lying, remote, mountainous regions and islands for being supplied with digital radio and television receivers at reasonable prices.

III. DEVELOPMENT ORIENTATIONS

1. Networks

a/ Terrestrial radio and television wave transmission and broadcasting networks

To realize the roadmap of digitalization of radio and television wave transmission and broadcasting in each period:

- From now to 2010:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To formulate policies, measures and roadmaps for the shift to digital wave transmission and broadcasting; to make investment in digital wave transmission and broadcasting systems in an order based on the principle that highly developed areas struck with frequency scarcity will make the shift first and economically difficult areas later;

Radio and television stations, units and enterprises engaged in wave transmission and broadcasting activities shall coordinate in jointly using infrastructure facilities, including buildings, stations, electricity sources, cable tanks, especially antenna towers, in order to ensure efficient and convenient radio and television wave coverage so that people can receive and watch different program channels;

Local radio and television stations are encouraged to use digital wave transmission and broadcasting networks already established by units or enterprises in their respective localities so as to broadcast local programs to users.

- From 2010 to 2015:

Units and enterprises licensed to establish digital radio and television wave transmission and broadcasting network infrastructure shall continue to expand digital radio and television wave transmission and broadcasting coverage in urban, delta as well as densely populated areas while further investing in expanding digital wave coverage to rural and mountainous areas;

Units and enterprises licensed to establish networks and provide digital radio and television wave transmission and broadcasting services and local radio and television stations shall continue broadcasting in parallel digital and analog program channels in their geographical areas. Localities fully satisfying the prescribed conditions are encouraged to stop broadcasting analog television waves and completely shift to digital radio and television broadcasting on transmission and broadcasting infrastructures of the licensed units or enterprises;

For deep-lying, remote, mountainous and island regions and areas meeting with difficulties in building and developing terrestrial digital radio and television networks, schemes should be realized for use of radio and television programs via satellites in combination of relay transmitters of appropriate capacity in order to attain the coverage targets.

- From 2015 to 2020:

Units and enterprises licensed to establish digital radio and television wave transmission and broadcasting network infrastructure shall coordinate in investment and construction of terrestrial digital transmission and broadcasting systems in rural, deep-lying, remote, mountainous and island regions;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Local radio and television stations shall coordinate with units and enterprises licensed to establish networks and provide digital radio and television wave transmission and broadcasting services in their areas in step by step transmitting all radio and television program channels on digital wave transmission and broadcasting infrastructure;

To executive projects on production and supply of low-price digital television receivers to households. To limit and proceed to indefinitely cease the import and investment in production of analog transmitters;

To basically terminate terrestrial radio and television wave transmission and broadcasting based on analog technology before 2020. To encourage the complete shift of radio and television wave transmission and broadcasting from analog technology to digital technology before 2020.

- Planning on frequency bands for terrestrial radio and television broadcasting systems:

+ MF band (526.25-1.606.5 KHz): AM radio broadcasting, digital radio broadcasting;

+ VHF band I (54-68 MHz): small-scale FM radio broadcasting, digital radio broadcasting;

+ VHF band II (87-108 MHz): FM radio broadcasting, digital radio broadcasting;

+ VHF band III (174-230 MHz): analog television broadcasting, digital television and radio broadcasting;

+ UHF band (470-806 MHz): analog and digital technology-based terrestrial television broadcasting. According to the digitalization roadmap, part of this frequency band will be transferred to other radio information operations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Cable radio and television wave transmission and broadcasting networks

- For wired cable radio and television:

The cable radio and television networks will be developed towards increased use of optical fiber cable and higher underground cable rate in order to ensure service quality and urban beauty, especially along main roads and streets in the heart of big cities;

The cable radio and television networks are capable of transmitting radio, television, telecommunications and Internet signals on a unified infrastructure, according to the trend of technological and service convergence.

- For MMDS television:

To immediately stop investing in the development of MMDS subscriptions on 2.5-2.69 GHz frequency band, then proceed to completely terminate the use of MMDS systems on this frequency band before 2010, which will be used for mobile services and wide-band radio access under the Resolution of International Telecommunications Union (ITU) and the national radio frequency distribution plan approved by the Prime Minister;

Organizations, radio and television stations that are exploiting the MMDS system on the 2.5-2.69 GHz frequency band shall work out plans for use of other substitute modes by their customers.

c/ Satellite radio and television wave transmission and broadcasting networks

- To combine the radio and television wave transmission and broadcasting via satellites with relay stations of appropriate capacities and use, of digital receivers to transmit radio and television broadcasts to wave-dead regions, especially deep-lying, remote, mountainous and island areas;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To combine the use of Vietnamese satellite (Vinasat) and other regional and international satellite systems for radio and television coverage in service of foreign news services.

d/ Radio and television wave transmission and broadcasting via mobile networks and Internet

To boost the development of radio and television wave transmission and broadcasting via mobile networks and Internet in order to satisfy the information and entertainment demands of a majority of telecommunications subscribers and at the same time serve the foreign news services, especially for Vietnamese communities overseas.

2. Technology and standards

a/ To research and test digital radio broadcasting technologies in order to select digital radio broadcasting standards for Vietnam by 2010; to formulate feasible schemes for the shift from analog radio broadcasting to digital radio broadcasting: to elaborate a roadmap for Vietnam's shift to digital radio broadcasting;

b/ To establish Vietnamese terrestrial digital television standards, based on the application of the set of terrestrial digital television European standards (DVB-T) and subsequent reproduction for application to terrestrial digital television in Vietnam; to further study and assess other systems of terrestrial television standards for selection of a proper digital television broadcasting system of Vietnam in the future;

c/ To step up the application of wide-band mobile technologies (IMT-2000) and subsequent new technologies for development of mobile radio and television services;

d/ To step by step develop Internet protocol television technology (IPTV) high-definition television technology (HDTV);

e/ Units and enterprises licensed to establish and exploit radio and television wave transmission and broadcasting systems shall ensure that their systems are designed and installed in accordance with regulations, standards and technical norms to ensure service quality and cause no interferences to other communications systems.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Signal transmission services:

- Radio and television stations may hire via-optical fiber cable, microwave or satellite transmission services of units or enterprises licensed to provide transmission services for transmission of their programs to relay transmitters, aiming to cover deep-lying, remote, mountainous and island regions and areas where terrestrial radio and television wave transmission and broadcasting infrastructure cannot reach yet;

- Radio and television stations may directly establish and exploit microwave or satellite transmission modes for news gathering systems (SNG).

b/ Popular broadcasting services:

- To prioritize the development of terrestrial television services in delta and midland regions; to develop cable and mobile radio and television services in urban centers and densely populated areas; to increase the use of satellite radio and television services in combination with small-and medium-sized relay stations in deep-lying, remote, mountainous and island regions;

- Units and enterprises licensed to provide terrestrial digital radio and television wave transmission and broadcasting as well as cable radio and television services and having executed projects in any localities shall reserve time volumes for transmission of a radio and television program of such localities and radio and television programs in service of political tasks of national radio and television stations according to the State's regulations;

- Local radio and television stations having adequate program channels and broadcasting time volumes according to regulations will be licensed for use of transmitters and radio frequencies to transmit their programs to listeners or viewers. Local radio and television stations not yet fully qualified for use of transmitters and radio frequencies may select units or enterprises licensed to provide terrestrial digital radio and television services for transmission of a program in service of political tasks according to the State's regulations and hire popular broadcasting services of units or enterprises licensed to provide broadcasting services for transmission of other radio and television programs (if any) to listeners or viewers through bilateral economic contracts;

- To develop popular broadcasting services via satellites, especially Vinasat, in order to provide DTH services throughout Vietnam and countries under wave coverage.

4. Market

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Supplying information contents, and editing and producing programs of radio and television stations comply with the Press Law and the radio and television planning;

- Wave transmission and broadcasting activities of wave transmission and broadcasting service-providing units and enterprises comply with the law on telecommunications, radio frequencies and the wave transmission and broadcasting planning;

- Units and enterprises may perform either or both functions mentioned above, based on their respective functions and tasks.

b/ To clearly distinguish between the use of radio wave transmission and broadcasting infrastructure in service of political tasks assigned by the State and the use of such infrastructure for other purposes in order to adopt appropriate financial, investment and frequency-resource mechanisms aiming to boost the development of the wave transmission and broadcasting market:

- Radio and television program channels in service of political tasks assigned by the State will be distributed with a rational information resource proportion suitable to the digitalization roadmap and enjoy preferential charges for use of radio frequencies;

- Financial and investment incentive policies compliable with law will be adopted so that radio and television wave transmission and broadcasting service-providing enterprises have conditions to reduce channel rentals while measures will be worked out to manage and control channel rentals set by enterprises holding dominant market shares.

c/ To mobilize social resources for the development of a radio and television wave transmission and broadcasting market towards specialization and professionalism while ensuring the stable and effective operation of systems transmitting or broadcasting program channels in service of political tasks of local and national radio and television stations;

d/ To formulate management mechanisms and conditions for licensing the establishment of networks and provisions of radio and television wave transmission and broadcasting services within a province, city or region or the whole country on the following principles:

- To well serve the political tasks assigned by the State; to ensure transmission and broadcasting network safety and security, efficient use of national frequency resources, reasonable competition and efficient investment of units and enterprises. In the 2010-2020 period, there will be at most 7 or 8 units or enterprises in Vietnam that provide terrestrial digital radio and television wave transmission and broadcasting services, including 2 or 3 units or enterprises providing services nationwide, while the rest mainly providing services in a region (one or a number of provinces, cities);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To boost the development of a via-satellite radio and television wave transmission and broadcasting market on the basis of ensuring reasonable rents of Vietnamese satellite Vinasat volumes, which are competitive to the volume rents of regional satellites; to prioritize the grant of licenses for the provision of via-satellite radio and television services to units and enterprises conducting wave transmission and broadcasting activities nationwide.

IV. SOLUTIONS

1. To raise and unify awareness, step up information and propagation:

a/ To raise and unify awareness about, step up information and propagation on. the viewpoints, targets, orientations and contents of this planning through the mass media, conferences and seminars to all agencies, units and enterprises operating in radio and television- related domains and to every citizen;

b/ To edit and develop programs and documents aiming to intensify the dissemination and communication on the necessity, benefits, roadmap and models of shifting to digital radio and television to administrators at all levels and people.

2. To improve mechanisms, policies and law:

a/ To elaborate and revise laws, regulations and planning related to the radio and television domains:

- To elaborate and revise the Law on Telecommunications, the Press Law, the Law on Radio Frequencies, telecommunications planning, radio frequency planning, radio and television planning.... aiming to improve the legal environment for further development of radio and television transmission and broadcasting infrastructure;

- To amend regulations on reception of radio and television programs via satellites towards permitting people to buy television receiver only (TVRO) sets for reception of programs from Vinasat with a view to popularizing national and local radio and television broadcasts in geographically difficult areas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To formulate mechanisms and policies to protect user interests on the basis of strict compliance with regulations on management of standards, quality and charge rates.

3. Organizational reform of radio and television wave transmission and broadcasting activities:

a/ To establish radio and television wave transmission and broadcasting enterprises with large-sized wave transmission and broadcasting infrastructure, capable of providing wave transmission and broadcasting services to all radio and television stations nationwide:

b/ Fully qualified national and local radio and television stations will be allowed to establish wave transmission and broadcasting enterprises under their charge to participate in the market and provide wave transmission and broadcasting services throughout the country or in a region (one or a number of provinces, cities);

c/ To organizationally renew activities of local radio and television stations in line with the roadmap of digitalizing the wave transmission and broadcasting technology in the direction that:

- Local radio and television stations continue performing the function of analog radio and television wave transmission and broadcasting till the complete termination of analog television under the digitalization roadmap;

- From the time of complete termination of analog television, stations still unqualified to be licensed for the establishment of terrestrial digital radio and television wave transmission and broadcasting in their localities will focus mainly on producing program contents.

4. Resource development:

a/ Policies on investment capital raising:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To study and supplement mechanisms on mobilization and use of the public-utility telecommunication service fund, aiming to accelerate radio and television digitalization, especially to support digital radio and television program reception equipment for people and partially liberalize the frequency bands currently used for terrestrial television for mobile services and wide-band radio access.

b/ Policies on human resource training and fostering:

- To step up the socialization of training and fostering of technicians and skilled laborers in order to meet the requirements of application of high technologies to radio and television wave transmission and broadcasting;

- To improve the training methods and curricula in universities, specialized radio and television technical colleges and at electronics-telecommunications faculties, aiming to develop the contingent of highly professionally qualified engineers.

5. Technological research, development and renewal:

a/ To encourage the transfer of radio and television wave transmission and broadcasting technologies and the purchase of copyright in order to create conditions for the import and development of advanced and modern radio and television wave transmission and broadcasting technologies;

b/ To support the development of technologies to manufacture radio and television transmission and broadcasting equipment, especially digital audio-visual receivers, through prompt formulation and promulgation of technical standards and norms for new transmission and broadcasting technologies.

6. To step up international cooperation:

a/ To step up cooperation with international organizations in the radio and television domains, to exchange and train specialists in radio and television techniques and management;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2. Organization of implementation

1. The Ministry of Information and Communication:

a/ To organize and monitor the implementation of the planning based on the national economic development situation, and submit to the Prime Minister contents to be appropriately updated or adjusted in the planning;

b/ To formulate and submit to the Prime Minister for approval a scheme on digitalization of terrestrial radio and television wave transmission and broadcasting;

c/ To formulate and submit to the Prime Minister for adjustment, supplementation mechanisms to mobilize and use the public-utility telecommunications service fund, aiming to accelerate the radio and television wave transmission and broadcasting digitalization, while attaining the target of developing public-utility telecommunications;

d/ Based on the development situation and demands of the radio and television wave transmission and broadcasting market, to elaborate a system of conditions for licensing the establishment of networks and provision of radio and television wave transmission and broadcasting services in line with the planning on development of radio and television systems and digitalization roadmap while ensuring state management;

e/ To formulate and promulgate national technical standards on radio and television wave transmission and broadcasting; to elaborate and submit to competent bodies for promulgation national technical standards on radio and television wave transmission and broadcasting according to law.

2. The Ministry of Planning and Investment:

a/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Information and Communication and the Ministry of Finance in, mobilizing capital sources for the development and modernization of radio and television wave transmission and broadcasting systems;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Ministry of Finance:

To elaborate financial and tax mechanisms and policies according to law, aiming to encourage enterprises to manufacture or import digital receivers and transmitters and to provide digital radio and television wave transmission and broadcasting services to materialize the digitalization roadmap.

4. Vietnam Television Station and the Radio Voice of Vietnam:

a/ To construct, further improve and uniformly, directly and comprehensively manage the national radio and television wave transmission and broadcasting systems under their charge for domestic and overseas broadcasting of radio and television programs, especially programs on news and political affairs, science and education, culture, ethnicity, external relations;

b/ To assume the prime responsibility for formulating and implementing projects to expand popular radio and television coverage under their plans already approved by the Prime Minister in order to supply radio and television programs to people; to coordinate with wave transmission and broadcasting units and enterprises as well as radio and television stations in realizing the digitalization roadmap and sharing wave transmission and broadcasting infrastructure;

c/ To formulate a wave transmission and broadcasting planning and digitalization roadmap and renew their organization and operation in line with this planning and their assigned functions and tasks.

5. Provincial-level People's Committees shall implement and direct local radio and television stations to implement the planning, based on the close coordination with national radio and television stations as well as radio and television wave transmission and broadcasting enterprises in their localities for the attainment of the coverage targets, common use of infrastructure and the shift to digital technology in the localities.

6. Units and enterprises licensed to construct radio and television wave transmission and broadcasting network infrastructure and local radio and television stations shall work out development plannings and plans compliant with this planning; and coordinate in realizing the digitalization roadmap and sharing the radio and television wave transmission and broadcasting infrastructure.

Article 3. This Decision lakes effect 45 days from the date of its signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

APPENDIX

LIST OF KEY PROJECT GROUPS UNDER THE UP-TO-2020 PLANNING ON RADIO AND TELEVISION WAVE TRANSMISSION AND BROADCASTING
(To the Prime Minister's Decision No. 22/2009/QD-TTg of February 16, 2009)

Project Group I: "Expansion of television coverage to mountainous, deep-lying and remote regions."

Project objectives: To expand television coverage to mountainous, deep-lying and remote regions where people have been unable to watch television, with terrestrial analog radio and television transmission and broadcasting equipment (before 2011) and combination with the use of Vinasat.

Capital source: state budget

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Project Group II: "Expansion of radio coverage to mountainous, deep-lying, remote and sea regions."

Project objectives: To enhance strong, stable, non-interrupted and high-quality wave coverage for sea regions and enhance wave coverage for regions without radio program broadcasting in deep-lying and remote provinces with high-quality FM waves (before 2011).

Capital source: state budget.

Implementing units: the Radio Voice of Vietnam and provincial-level radio and television stations.

Project Group III: "Development of terrestrial digital television networks."

Project objectives: To develop terrestrial digital broadcasting systems nationwide and in localities in parallel with the analog broadcasting systems in the transitional period and realize the digitalization roadmap for supply of television programs in service of political tasks assigned by the Slate, meeting the national development requirements while satisfying people's higher and higher cultural needs.

Capital source: state budget, capital of enterprises and other capital sources.

Implementing units: Vietnam Television station, multi-media communications corporation

(VTC) and providers of radio and television wave transmission and broadcasting services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Project objectives: To develop the national terrestrial digital broadcasting systems in localities in parallel with the analog broadcasting systems in the transitional period and according to the radio broadcasting digitalization roadmap for supply of radio programs in service of political tasks assigned by the State, meeting the national development requirements while satisfying people's higher and higher cultural needs.

Capital source: state budget, capital of enterprises and other capital sources.

Execution units: the Radio Voice of Vietnam and providers of radio and television wave transmission and broadcasting services.

Project Group V: "Manufacture and supply of digital television receivers"

Project objectives: To manufacture and supply digital television receivers at reasonable prices, aiming to enable users in deep-lying, remote, mountainous and island regions to afford digital receivers.

Capital source: state budget, capital of enterprises and other capital sources.

Implementing units: manufacturers of digital radio and television equipment.

Project Group VI: "Development of cable radio and television networks in localities throughout the country."

Project objective: To develop cable radio and television networks in centers of provinces and centrally run cities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Implementing units: providers of cable television services.-

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.559

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!