Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 12/2013/TT-BCT thủ tục công bố thông tin website thương mại điện tử

Số hiệu: 12/2013/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 20/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sẽ đóng cửa các Website TMĐT không hoạt động

Từ ngày 01/7/2013, các Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) sẽ bị chấm dứt đăng ký nếu quá 30 ngày mà không có hoạt động hoặc không phản hồi thông tin khi được cơ quan quản lý yêu cầu.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.

Ngoài ra, còn có các trường hợp bị chấm dứt đăng ký website khác: tổ chức thiết lập website ngừng hoạt động  hoặc chuyển nhượng cho tổ chức khác; đề nghị chấm dứt đăng ký; tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT bị hủy bỏ đăng ký.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Thông tư 46/2010/TT-BTC.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cNghị định s 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công b thông tin liên quan đến website thương mại điện tử,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này được áp dụng đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

2. Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

3. Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.

Chương 2.

THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC 1. THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

Điều 3. Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng bao gồm:

1. Thương nhân.

2. Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử.

3. Cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân.

Điều 4. Quy trình thông báo

1. Việc tiếp nhận, xử lý thông báo website thương mại điện tử bán hàng được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến qua Cng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

2. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

- Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tchức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

- Các thông tin liên hệ, bao gồm sđiện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tchức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thng và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chi hoặc yêu cầu b sung, thương nhân, tchức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tchức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tchức, cá nhân phải quay vBước 3 đ khai báo lại hoặc bsung các thông tin theo yêu cầu.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

Điều 5. Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo

1. Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những thông tin quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP hoặc ngừng hoạt động website thương mại điện tbán hàng đã thông báo, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi thông tin hoặc ngừng hoạt động.

2. Việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo về website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

3. Thời gian xác nhận việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác do thương nhân, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Công Thương theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

MỤC 2. ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 6. Đối tưng đăng ký

Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

3. Dịch vụ đu giá trực tuyến.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đi với thương nhân).

3. Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

5. Mu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Điều 8. Quy trình đăng ký

1. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến qua Cng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

2. Để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cp những thông tin sau:

- Tên thương nhân, tổ chức;

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tchức;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

- Các thông tin liên hệ, bao gồm sđiện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chi hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Bước 4: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bsung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay vBước 3 đ khai báo lại hoặc bsung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

3. Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cu.

4. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị khóa và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đu.

Điều 9. Xác nhận đăng ký

1. Thời gian xác nhận đăng ký: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do thương nhân, tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) khi hoàn thành quy trình đăng ký quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này. Trường hp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin mà thương nhân, tổ chức đã khai báo trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống, Bộ Công Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, tổ chức đã đăng ký đthương nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thhiện thành biểu tượng đăng ký. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký

1. Trường hợp có sự thay đổi một trong những thông tin liên quan tới website cung cp dịch vụ thương mại điện tử đã được đăng ký quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, thương nhân, tổ chức phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

2. Việc thông báo được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp hoặc bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin), kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có).

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác ca thương nhân, tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bsung và phản hi lại cho thương nhân, tchức qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

Điều 11. Hủy bỏ, chấm dứt đăng ký

1. Bộ Công Thương chấm dứt đăng ký đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong các trường hợp sau:

a) Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức thiết lập website;

b) Thương nhân, tổ chức thiết lập website ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website cho thương nhân, tổ chức khác;

c) Quá 30 (ba mươi) ngày mà website không có hoạt động hoặc thương nhân, tchức không phản hi thông tin khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu;

d) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị hủy bỏ đăng ký theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử khi ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website phải thông báo cho Bộ Công Thương trước 07 (bảy) ngày làm việc để chấm dứt đăng ký. Việc thông báo này được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi tiến hành đăng ký hoặc bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin).

3. Bộ Công Thương hủy bỏ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của các thương nhân, tổ chức có hành vi sau:

a) Thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

b) Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và tiếp tục tái phạm sau khi đã được nhắc nhở;

c) Bị hủy bỏ đăng ký theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thông tin về các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tbị hủy bỏ đăng ký sẽ được công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều 12. Đăng ký lại đối với website cung cấp dịch vụ thương mại đin tử

1. Thương nhân, tổ chức khi nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký lại theo quy trình quy định tại Điều 8 Thông tư này.

2. Thời gian thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại không vượt quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Điều 13. Nghĩa vụ báo cáo của thương nhân, tổ chức đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó.

2. Việc báo cáo được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

3. Để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước hoặc làm rõ thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 24 Thông tư này, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tcó nghĩa vụ giải trình và cung cấp thông tin về các hoạt động trên website của mình khi được Bộ Công Thương yêu cầu.

Chương 3.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 14. Đối tượng đăng ký

Đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam và thuộc một trong các đối tượng sau:

1. Là tổ chức xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp.

2. Là cơ quan truyền thông, hiệp hội ngành hàng hoặc tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Là thương nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Điều 15. Hồ sơ đăng ký

1. Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử (theo Mu TMĐT-2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

3. Đề án hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

a) Tên chính thức của chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

b) Mục đích hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

c) Thời gian và tần suất tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm;

d) Đối tượng hoặc loại hình website thương mại điện tử sẽ được đánh giá tín nhiệm;

đ) Các tiêu chí được áp dụng để đánh giá một website thương mại điện tử, trong đó phải bao gồm tiêu chí website thương mại điện tử đã hoàn thành việc thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định s 52/2013/NĐ-CP;

e) Quy trình, cách thức tiến hành đánh giá một website thương mại điện tử;

g) Cách thức tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm và lựa chọn nhân sự thực hiện việc đánh giá;

h) Thiết kế biểu tượng tín nhiệm sẽ gắn lên các website thương mại điện tử được đánh giá;

i) Phương án giám sát hoạt động của các wesbite thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm;

k) Quyền, nghĩa vụ của bên đánh giá tín nhiệm và bên có website được đánh giá tín nhiệm.

Điều 16. Quy trình đăng ký

1. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

2. Để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

- Tên thương nhân, tổ chức;

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tchức;

- Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tchức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chi hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Thương nhân, tổ chức đăng nhập vào tài khoản của mình trên thống, chọn chức năng Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 15 Thông tư này.

Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua thư điện tử về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay vBước 3 đ khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại Điu 15 Thông tư này.

3. Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

4. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị khóa và thương nhân, tchức phải tiến hành đăng ký lại từ đu.

Điều 17. Xác nhận đăng ký

1. Thời gian xác nhận đăng ký: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do thương nhân, tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) khi hoàn thành quy trình đăng ký quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này. Trường hợp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin mà thương nhân, tổ chức đã khai báo trực tuyến, Bộ Công Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, tổ chức đã đăng ký để thương nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi thông báo về việc xác nhận đăng ký cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký, đồng thời đưa tên thương nhân, tổ chức vào danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm đã đăng ký trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

3. Sau khi được xác nhận đăng ký, biểu tượng tín nhiệm của thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử cùng với danh sách các website được gắn biểu tượng này sẽ được công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký

1. Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải thông báo sửa đi, b sung thông tin đăng ký trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có một trong những thay đổi sau:

a) Thay đổi tên thương nhân, tổ chức;

b) Thay đổi người đại diện của thương nhân, tổ chức; thay đổi người chịu trách nhiệm về hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

c) Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ;

d) Thay đổi tiêu chí và quy trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử hoặc các nội dung khác của Đán hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử được quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư này.

2. Việc thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi tiến hành đăng ký hoặc bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện vBộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin), kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đi (nếu có).

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đ, chính xác của thương nhân, tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bsung và phản hi lại cho thương nhân, tchức qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

Điều 19. Hủy bỏ, chấm dứt đăng ký

1. Bộ Công Thương chấm dứt đăng ký đối với thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử trong các trường hợp sau:

a) Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức đó;

b) Thương nhân, tổ chức ngừng hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

c) Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử không thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 61 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và tiếp tục tái phạm sau khi đã bị nhắc nh;

d) Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bị hủy bỏ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

2. Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi ngừng hoạt động phải thông báo cho Bộ Công Thương trước 15 (mười lăm) ngày làm việc để chấm dứt đăng ký. Việc thông báo này được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi tiến hành đăng ký hoặc bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tvà Công nghệ thông tin).

3. Khi chấm dứt hoặc hủy bỏ đăng ký, Bộ Công Thương sẽ rút tên thương nhân, tổ chức khỏi danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử đã đăng ký, đồng thời xóa biểu tượng tín nhiệm ca thương nhân, tổ chức đó cùng với danh sách các website được gắn biểu tượng này trên Cổng thông tin Qun lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều 20. Nghĩa vụ báo cáo của thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

1. Trước ngày 05 hàng tháng, thương nhân, tổ chức phải cập nhật trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử danh sách các website thương mại điện tử được mình gắn biểu tượng tín nhiệm tính đến cuối tháng trước đó.

2. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải báo cáo kết quả hoạt động đánh giá tín nhiệm của năm trước đó với Bộ Công Thương bằng phương thức trực tuyến thông qua tài khoản của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

3. Để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước hoặc làm rõ thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 24 Thông tư này, thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin về các website do mình gắn biểu tượng tín nhiệm khi được Bộ Công Thương yêu cu.

Chương 4.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 21. Công bố danh sách các website thương mại điện tử đã thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký

1. Ngay sau khi website thương mại điện tử hoàn thành thủ tục thông báo hoặc đăng ký theo các quy định tại Thông tư này và nhận được xác nhận của Bộ Công Thương, thông tin v website sẽ được đưa vào danh sách website thương mại điện tử đã thông báo hoặc đăng ký để công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Thông tin công bố bao gồm các thông tin quy định tại khoản 2 Điều 65 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

3. Khi một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị chấm dứt hoặc hủy bỏ đăng ký, thông tin về website sẽ bị rút khỏi danh sách này và chuyển sang chế độ website đã chấm dứt đăng ký hoặc chuyển vào danh sách website vi phạm quy định ca pháp luật theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.

Điều 22. Công bố danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử đã thực hiện thủ tục đăng ký

1. Ngay sau khi thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử hoàn thành thủ tục đăng ký theo các quy định tại Thông tư này và nhận được xác nhận của Bộ Công Thương, thông tin về thương nhân, tổ chức sẽ được đưa vào danh sách các thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử đã đăng ký để công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Thông tin công bố bao gồm các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

3. Khi bị chấm dứt hoặc hủy bỏ đăng ký, thông tin về thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử sẽ bị rút khỏi danh sách này và chuyển sang chế độ đã chấm dứt đăng ký hoặc chuyển vào danh sách các thương nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật.

Điều 23. Công bố danh sách các website thương mại điện tử vi phạm quy đnh của pháp luật

1. Bộ Công Thương công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử danh sách các website thương mại điện tử vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử.

2. Thông tin công bố bao gồm:

a) Tên website thương mại điện tử;

b) Tên và thông tin của thương nhân, tổ chức sở hữu website;

c) Hành vi vi phạm của thương nhân, tổ chức, cá nhân.

Điều 24. Tiếp nhận thông tin phản ánh và công bố danh sách website thương mại điện tử bị phản ánh về việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật

1. Bộ Công Thương tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về các hành vi sau trên website thương mại điện tử:

a) Vi phạm các quy định về thông báo và đăng ký website thương mại điện tử;

b) Vi phạm các quy định về giao kết hợp đồng trong thương mại điện ttại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

c) Vi phạm các quy định về trách nhiệm của người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

d) Vi phạm các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn thanh toán trong thương mại điện tử tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

đ) Các vi phạm khác quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Khi thực hiện phản ánh, tổ chức, cá nhân phải cung cấp các thông tin tối thiểu sau:

a) Họ tên, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử ca người phản ánh;

b) Địa chỉ website thương mại điện tử nơi diễn ra hành vi bị phản ánh;

c) Hành vi bị phản ánh;

d) Tóm tắt nội dung phản ánh;

đ) Các tài liệu, bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm (nếu có).

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân thực hiện phản ánh nhận trả lời của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận thông tin phản ánh đầy đủ, hợp lệ và được tính vào số lượng phản ánh quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

- Thông báo thông tin phản ánh không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.

4. Việc công bố thông tin phản ánh đối với một website thương mại điện tử trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử được thực hiện như sau:

a) Website thương mại điện tử có trên 05 (năm) ý kiến phản ánh từ các tổ chức, cá nhân khác nhau về một hoặc nhiều hành vi nêu tại khoản 1 Điều này sẽ nhận được thông báo của Bộ Công Thương yêu cầu giải trình về những ý kiến phản ánh nói trên.

b) Sau thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải trình của Bộ Công Thương, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử không phản hồi hoặc không giải trình được về các ý kiến phản ánh, thì website đó sẽ bị đưa vào danh sách website thương mại điện tử bị phản ánh về việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưng Bộ Công Thương giao Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử theo các quy định tại Thông tư này.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp tham gia công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử theo thẩm quyền.

3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin trong việc thẩm tra, xác minh các thông tin thông báo, đăng ký; theo dõi, cập nhật và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định vquản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

3. Các thương nhân, tổ chức đã đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dch thương mại điện tử theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BCT phải tiến hành bổ sung hồ sơ đăng ký để tuân thủ các quy định tại Thông tư này trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc, thương nhân hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chtịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cục Kim tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Thứ trưng, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- SCông Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính ph; Website Bộ Công Thương;
- Công báo;
- Lưu: VT, TMĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU
(ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện t (Mu TMĐT-1).

2. Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện t (Mu TMĐT-2).

 

MẪU TMĐT-1

TÊN THƯƠNG NHÂN,
TCHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………

………, ngày tháng năm ….

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

- Tên đăng ký:

- Tên giao dịch:

2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đi với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):

Loại giấy phép/chứng nhận:

Số:                   Ngày cấp:                     Nơi cấp:

3. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:...................................

4. Tên và chức danh người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch thương mại điện tử:

5. Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:...............

□ Loại hình dịch vụ cung cấp trên website:

□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

□ Dịch vụ đấu giá trực tuyến

□ Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:............................................................................... )

7. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website:

□ Hàng điện tử, gia dụng

□ Sách, văn phòng phẩm

□ Máy tính, điện thoại, thiết b văn phòng

□ Hoa, quà tặng, đồ chơi

Ô tô, xe máy, xe đạp

□ Thực phẩm, đồ uống

□ Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

□ Dịch vụ lưu trú và du lịch

□ Công nghiệp, xây dựng

□ Dịch vụ việc làm

□ Thiết bị nội thất, ngoại thất

□ Dịch vụ khác

□ Bất động sản

□ Hàng hóa khác

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting:....................................................................................

9. Số nhân viên quản lý, giám sát các hoạt động của website:

10. Địa chỉ trụ s:.............................................................................................................

Điện thoại:                     Fax:                  Email:

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

 

MU TMĐT-2

TÊN THƯƠNG NHÂN,
TCHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………

………, ngày tháng năm ….

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cc Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

1. Tên thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện t:

- Tên đăng ký:

- Tên giao dịch:

2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tchức):

Loại giấy phép/chứng nhận:

Số:                            Ngày cấp:                                  Nơi cấp:

3. Lĩnh vực hoạt động chính của thương nhân/tổ chức:...........................................

4. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tchức:.....................................

5. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):...........................................................................

6. Tên, chức danh người chịu trách nhiệm chính về hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:        

7. Tên chính thức của chương trình đánh giá tín nhiệm:..........................................

8. Đối tượng hoặc loại hình website thương mại điện tử sẽ tiến hành đánh giá:.....

9. Thời gian và tần suất tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:

□ Một lần (nêu cụ ththời gian tiến hành:............................................................... )

□ Định kỳ trong một giai đoạn (nêu cụ thể:.............................................................. )

□ Liên tục, có thời hạn (nêu cụ thể thời hạn:........................................................... )

□ Liên tục, không thời hạn

10. Cơ chế giám sát các website thương mại điện tử đã được gắn biu tượng tín nhiệm:

□ Thường xuyên rà soát hoạt động của các website (tn suất rà soát:.................. )

□ Yêu cầu các website có Báo cáo định kỳ (tần suất báo cáo:............................... )

□ Cơ chế khác (nêu cụ thể:..................................................................................... )

11. Tên miền Internet của website phục vụ hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:

12. Địa chỉ trụ sở:.............................................................................................................

Điện thoại:                     Fax:                  Email:

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------

No. 12/2013/TT-BCT

Hanoi, June 20, 2013

 

CIRCULAR

STIPULATING ON PROCEDURES FOR NOTIFYING, REGISTERING AND PUBLICIZING INFORMATION RELATED TO E-COMMERCE WEBSITES

Pursuant to the Government's Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government's Decree No. 52/2013/ND-CP dated May 16, 2013 on e-commerce;

The Minister of Industry and Trade promulgates the Circular stipulating on procedures for notifying, registering and publicizing information related to e-commerce websites,

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to traders, organizations and individuals participating in e-commerce operation in Vietnam’s territory, including:

1. Traders, organizations and individuals setting up e-commerce websites for goods sale.

2. Traders and organizations setting up websites providing e-commerce services.

3. Traders and organizations rating credit for e-commerce websites.

Chapter 2.

PROCEDURES FOR NOTIFYING AND REGISTERING E-COMMERCE WEBSITES

SECTION 1. NOTIFICATION ON E-COMMERCE WEBSITES FOR GOODS SALE

Article 3. Subjects of notification on e-commerce websites for goods sale

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Traders.

2. Organizations of which functions and tasks included organization of goods sale, service provision or conducting e-commerce activities.

3. Individuals who have been granted individual income tax code.

Article 4. The process of notification

1. The receipt and handling of notification about e-commerce websites for goods sale are conducted in online manner by the Ministry of Industry and Trade through the Portal for e-commerce operation management at www.online.gov.vn.

2. Traders, organizations and individuals setting up e-commerce websites for goods sale may access in the Portal for e-commerce operation management and implement the following steps:

Step 1: Trader, organization or individual registers an account to log in system by providing the following information:

- Name of trader, organization or individual;

- Number of business registration of trader or number of the establishment decision of organization or personal income tax code of individual;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Address of head office of trader, organization or permanent residence of individual;

- Contact information, including telephone, fax numbers and email.

Step 2: Within 03 (three) working days, the trader, organization or individual will receive result from the Ministry of Industry and Trade through the registered email about one of following contents:  

- If information registering account is full, the trader, organization or individual will be issued an account to log in system and conduct the step 3;

- If registered account is refused or required for supplementation, the trader, organization or individual must re-register or supplement information as requested.

Step 3: After being issued account to log in system, trader, organization or individual may log in, select function of notification about e-commerce websites for goods sale and declare information under  the form.

Step 4: Within 03 (three) working days, trader, organization or individual will receive feedback information from the Ministry of Industry and Trade through the registered email about one of following contents:

- Confirming that the declared information is full and valid;

- Reporting that the declared information is insufficient or invalid;  In that case, trader, organization or individual must turn back step 3 for re-declaration or supplementing information as requested.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Modification or termination of the notified information

1. In case where have change of one of information specified in clause 2 Article 53 of the Decree No. 52/2013/ND-CP or stop operation of e-commerce website for goods sale already notified, traders, organizations and individuals must notify the Ministry of Industry and Trade within 07 (seven) working days from time of changing information or stopping operation.

2. Modification or termination of the notified information about e-commerce websites for goods sale must be implement in online manner through the account already issued for accessing in system  when traders, organizations and individuals conducting notification as prescribed in Article 4 of this Circular.  

3. Confirmation duration for modification or termination of the notified information: 03 (three) working days after receiving full and exact notification sent by traders, organizations and individuals to the Ministry of Industry and Trade as prescribed in clause 2 of this Article.

SECTION 2. REGISTRATION FOR WEBSITES PROVIDING E-COMMERCE SERVICES

Article 6. Subjects of registration

Subjects of registration are traders or organizations operating in commerce promotion or enterprise support field, having e-commerce websites on which at least one of following services is supplied: 

1. Service of e-commerce trading floor.

2. Online promotion service.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Dossiers of registration

1. Application for registering websites providing e-commerce services (made according to the Form TMDT-1 in the Annex promulgated together with this Circular).

2. Authenticated copies of the establishment decision (for organizations), certificate of Business registration, certificate of investment or license of investment (for traders).

3. Scheme on supplying services as prescribed in clause 3 Article 54 of the Decree No. 52/2013/ND-CP.

4. Regulation on operation management of websited supplying e-commerce service as prescribed in point d clause 2 Article 55 of the Decree No. 52/2013/ND-CP.

5. The model service contract or cooperation agreement between trader, organization possessing website supplying e-commerce services with traders, organizations and individuals participating in goods sale or service provision on that website.

6. General transaction conditions apply to goods sale and service provision on the website (if any).

Article 8. The process of registration

1. The receipt and handling of dossiers registering for websites providing the e-commerce services are conducted in online manner by the Ministry of Industry and Trade through the Portal for e-commerce operation management at www.online.gov.vn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Step 1: Trader or organization registers an account to log in system by providing the following information:

- Name of trader or organization;

- Number of business registration of trader or number of the establishment decision of organization;

- Business/operation fields;

- Address of head office of trader or organization;

- Contact information, including telephone, fax numbers and email.

Step 2: Within 03 (three) working days, trader or organization will receive result from the Ministry of Industry and Trade through the registered email about one of following contents:

- If information registering account is full, the trader or organization will be issued an account to log in system and conduct the step 3;

- If registered account is refused or required for supplementation, the trader or organization must re-register or supplement information as requested.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Step 4: Within 07 (three) working days, trader or organization will receive feedback information from the Ministry of Industry and Trade through the registered email about one of following contents:

- Confirming that the register dossier is full and valid, and requesting trader or organization conducts the step 5; 

- Reporting that the register dossier is invalid or requesting for information supplementation. In that case, trader or organization may turn back step 3 for re-declaration or supplementing information and dossier as requested.

Step 5: After receiving notice on confirming that dossier is full and valid, trader or organization will send a set of complete register dossier (made of paper) to the Ministry of Industry and Trade (Vietnam E-Commerce and Information Technology Agency) as prescribed in Article 7 of this Circular.

3. Traders and organizations are responsible for monitoring the status of handling dossier via email or account already issued for accessing in system so as to update and correct information as requested.

4. Within 30 (thirty) working days after receiving notice requesting for supplementation of information at step 4 as prescribed in clause 2 of this Article, if traders and organizations fail to reply, the register dossiers on the system will be locked and traders and organizations must conduct re-registration at the beginning

Article 9. Confirmation for registration

1. Duration of confirmation for registration: 05 (five) working days after receiving the full and valid register paper dossier that are sent directly or via post by traders or organizations to the Ministry of Industry and Trade (Vietnam E-Commerce and Information Technology Agency) upon completing the register process specified in clause 2 Article 8 of this Circular.  In case where the sent paper dossier are not matched with documents and information which traders, organizations have declared in online manner through account accessing in system, the Ministry of Industry and Trade will notify through the email registered by trader or organization for completing dossier by trader or organization.

2. When confirming registration, the Ministry of Industry and Trade will send a code to trader or organization through the registered email so as to link on website providing e-commerce services and show as registration symbol.  When selecting this symbol, users will be linked to the register information part of trader or organization set up website supplying e-commerce services at the Portal for e-commerce operation management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In case where having change of one of information related to the website supplying e-commerce services already registered as specified in clause 1 Article 56 of the Decree No. 52/2013/ND-CP, traders and organizations must notify the Ministry of Industry and Trade within 07 (seven) working days from the date of information change.

2. Notification is performed by online manner through the account already issued for accessing in system or performed in writing sent directly or via post to the Ministry of Industry and Trade (Vietnam E-Commerce and Information Technology Agency), enclosed with copies of papers, documents proving the change (if any).

3. Within 07 (seven) working days after receiving full and exact notification sent by trader or organization as prescribed in clause 2 of this Article, the Ministry of Industry and Trade will consider confirmation or non-confirmation of the amending and supplementing information and give feedback to trader or organization through the account already issued for accessing in system; in case of non-confirmation, it must clearly state reason thereof.

Article 11. Cancellation or termination of registration

1. The Ministry of Industry and Trade will terminate registration for websites providing e-commerce services in the following cases:

a) At the request of trader or organization set up the website;

b) Trader or organization set up the website stops operation or transfers website to other trader or organization;

c) Website has no operation over 30 (thirty) days or when trader or organization fails to have feedback information as required by state management agencies;

d) Trader and organization providing e-commerce services has been cancelled registration as prescribed in clause 3 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Ministry of Industry and Trade will cancell registration of websites providing e-commerce services of traders and organizations that have conducted the following acts:

a) Conducting acts prohibited in e-commerce operation as prescribed in Article 4 of the Decree No. 52/2013/ND-CP;

b) Failing to implement report obligation as prescribed at the Decree No. 52/2013/ND-CP and continue repeat such act after having been reminded;

c) Being cancelled registration under decision on handling violation of competent state agencies.

4. Information about websites providing the e-commerce services that have been cancelled will be announced on the Portal for e-commerce operation management.

Article 12. Re-register for websites providing e-commerce services

1. Trader or organization receives transfer of website providing e-commerce services must re-register according to the process specified in Article 8 of this Circular.

2. Duration for trader or organization to re-register will not exceed 30 (thirty) days after receiving transfer of website providing e-commerce services.

Article 13. The report obligation of traders and organizations registered websites providing e-commerce services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The reports will be performed in online manner through accounts of traders and organizations at the Portal for e-commerce operation management.

3. In order to serve for inspection and examination of state management agencies or to clarify information reflected by organizations, individuals as prescribed in Article 24 of this Circular, traders and organizations set up websites providing e-commerce services have obligation to make explanations and provide information about activities on their websites at the request of the Ministry of Industry and Trade.

Chapter 3.

PROCEDURES FOR REGISTERING OPERATION OF RATING CREDIT OF E-COMMERCE WEBSITES

Article 14. Subjects of registration

Subjects of registration for operation of rating credit of e-commerce websites are traders and organizations established under Vietnamese law and belong to one of the following subjects:

1. Being the trade promotion or enterprise support organizations.

2. Being the media agencies, trading associations or organizations protecting benefits of consumers. 

3. Being traders operating in e-commerce field.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Register application for operation of rating credit of e-commerce websites (made according to the Form TMDT-2 in the Annex promulgated together with this Circular).

2. Authenticated copies of the establishment decision (for organizations), certificate of Business registration, certificate of investment or license of investment (for traders).

3. Scheme for operation of rating credit of e-commerce websites includes the following content minimally:

a) Formally name of program in rating credit of e-commerce websites;

b) Operational purpose of rating credit of e-commerce websites;

c) Duration and frequency for conducting operation of rating credit;

d) Subjects or types of e-commerce websites that will be selected for rating credit;

dd) Criteria applied to rate a e-commerce website, of which included that e-commerce websites have finished notification or register with the Ministry of Industry and Trade as prescribed in the Decree No. 52/2013/ND-CP;

e) Process and method of rating an e-commerce website;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Design of the credit symbol going to be affixed on the rated e-commerce websites;

i) Plan on supervising operation of e-commerce websites that have been affixed the credit symbol;

k) Rights and obligations of the credit-rating party and the party possessing website that are rated credit.

Article 16. The process of registration

1. The receipt and handling of dossiers registering for operation of rating credit of e-commerce websites are conducted in online manner by the Ministry of Industry and Trade through the Portal for e-commerce operation management at www.online.gov.vn.

2. To declare dossier, traders and organizations access in the Portal for e-commerce operation management and implement the following steps:

Step 1: Trader or organization registers an account to log in system by providing the following information:

- Name of trader or organization;

- Number of business registration of trader or number of the establishment decision of organization;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Address of head office of trader or organization;

- Contact information, including telephone, fax numbers and email.

Step 2: Within 03 (three) working days, trader or organization will receive result from the Ministry of Industry and Trade through the registered email about one of following contents:

- If information registering account is full, the trader or organization will be issued an account to log in system and conduct the step 3;

- If registered account is refused or required for information supplementation, the trader or organization must re-register or supplement information as requested.

Step 3: Trader or organization may log in its account on the system, select function of registration for operation of rating credit e-commerce websites, declare information under the form and attach dossier of registration specified in Article 15 of this Circular.

Step 4: Within 15 (three) working days, trader or organization will receive feedback information from the Ministry of Industry and Trade through the registered email about one of following contents:

- Confirming that the register dossier is full and valid, and requesting trader or organization conducts the step 5;

- Reporting that the register dossier is invalid or requesting for information supplementation. In that case, trader or organization may turn back step 3 for re-declaration or supplementing information and dossier as requested.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Traders and organizations are responsible for monitoring the status of handling dossier via email or account already issued for accessing in system so as to update and correct information as requested.

4. Within 30 (thirty) working days after receiving notice requesting for supplementation of information at step 4 as prescribed in clause 2 of this Article, if traders and organizations fail to reply, the register dossiers on the system will be locked and traders and organizations must conduct re-registration at the beginning.

Article 17. Confirmation for registration

1. Duration of confirmation for registration: 07 (seven) working days after receiving the full and valid paper register dossier made that are sent directly or via post by traders or organizations to the Ministry of Industry and Trade (Vietnam e-commerce and information technology Agency) upon completing the register process specified in clause 2 Article 16 of this Circular.  In case where the sent paper dossier are not matched with documents and information which traders, organizations have declared in online manner, the Ministry of Industry and Trade will notify through the email registered by trader or organization for completing dossier by trader or organization.

2. When confirming registration, the Ministry of Industry and Trade will send notice about confirming register to trader or organization through the registered email, and bring name of trader or organization into list of traders or organizations registered for providing service of rating credit on the Portal for e-commerce operation management.

3. After being confirmed for registration, the credit symbol of traders and organizations rating credit of e-commerce websites together with list of websites affixed this symbol will be announced on the Portal for e-commerce operation management.

Article 18. Amending and supplementing register information

1. Within 07 (seven) working days, traders and organizations rating credit of e-commerce websites must notify amendment and supplementation of register information from the day of arising one of the following changes:

a) Change of name of trader or organization;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Change of address of transaction office or contact information;

d) Change of criteria and process for rating credit of e-commerce websites or other content of the Scheme for operation of rating credit of e-commerce websites specified in clause 3 Article 15 of this Circular.

2. Notification of amending and supplementing the register information is performed in online manner through the account already issued for accessing in system when registering or performed in writing to sent directly or via post to the Ministry of Industry and Trade (Vietnam E-Commerce and Information Technology Agency), enclosed with copies of papers, documents proving the change (if any).

3. Within 07 (seven) working days after receiving full and exact notification sent by trader or organization as prescribed in clause 2 of this Article, the Ministry of Industry and Trade will consider confirmation or non-confirmation of the amending and supplementing information and give feedback to trader or organization through the account already issued for accessing in system; in case of non-confirmation, it must clearly state reason thereof.

Article 19. Cancellation or termination of registration

1. The Ministry of Industry and Trade will terminate registration for traders and organizations of rating credit of e-commerce websites in the following cases:

a) At the request of trader or organization;

b) Trader or organization stops operation of rating credit of e-commerce websites;

c) Trader or organization rating credit of e-commerce websites fails to implement obligation as prescribed at clause 4 Article 61 of the Decree No. 52/2013/ND-CP and continue repeat such act after having been reminded;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. 15 (fifteen) working days before terminating operation, trader or organization rating credit of e-commerce websites must notify the Ministry of Industry and Trade for register termination.  This notification is performed by online manner through the account already issued for accessing in system when registering or performed in writing to sent directly or via post to the Ministry of Industry and Trade (Vietnam E-Commerce and Information Technology Agency).

3. When terminating or cancelling register, the Ministry of Industry and Trade will draw name of trader, organization from the list of traders and organizations registered for rating credit of e-commerce websites together with delete the credit symbol of that trader or organization and list of its websites affixed this symbol on the Portal for e-commerce operation management.

Article 20. The report obligation of traders, organizations rating credit of e-commerce websites

1. Before the fifth date of each month, traders and organizations must, on the Portal for e-commerce operation management, update the list of their e-commerce websites affixed the credit symbol in counting to the end of previous month.

2. Before the January 15 of every year, traders and organizations rating credit of e-commerce websites must report the operational result of rating credit of the previous year to the Ministry of Industry and Trade in online manner through accounts of traders and organizations at the Portal for e-commerce operation management.

3. In order to serve for inspection and examination of state management agencies or to clarify information reflected by organizations, individuals as prescribed in Article 24 of this Circular, traders and organizations rating credit of e-commerce websites have obligation to report and supply information about websites that are affixed credit symbol by them at the request of the Ministry of Industry and Trade.

Chapter 4.

INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL FOR E-COMMERCE OPERATION MANAGEMENT

Article 21. Disclosure of list of e-commerce websites that have implemented procedures for notification and registration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The announced information includes information specified in clause 2 Article 65 of the Decree No. 52/2013/ND-CP.

3. When a website providing e-commerce services is terminated or cancelled registration, information about this website will be drawn from this list and switched to the status of website having terminated for registration or moved to the list of websites violated regulations of law as prescribed in Article 23 of this Circular.

Article 22. Disclosure of list of traders and organizations rating credit of e-commerce websites that have performed the register procedures

1. As soon as traders and organizations operating in rating credit of e-commerce websites finished procedures for registration according to provisions in this Circular and received confirmation of the Ministry of Industry and Trade, information about traders and organizations will be brought into list of traders and organizations rating credit of e-commerce websites already registered so as to announce publicly on the portal for e-commerce operation management.

2. The announced information includes information specified in clause 2 Article 66 of the Decree No. 52/2013/ND-CP.

3. When being terminated or cancelled register, information about traders and organizations rating credit of e-commerce websites will be drawn from this list and switch to status of being terminated for registration or moved to list of traders and organizations violated regulations of law.

Article 23. Disclosure of list of e-commerce websites that violated regulations of law

1. The Ministry of Industry and Trade will announce on the portal for e-commerce operation management the list of e-commerce websites violated law as prescribed in Article 4 of the Decree No. 52/2013/ND-CP and regulations on handling of administrative violations in e-commerce.

2. The announced information includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Name and information of trader or organization possessing website;

c) Violations of traders, organizations and individuals. 

Article 24. Receipt of the reflected information and announcement of list of e-commerce websites that are reflected about having signals of violating law

1. The Ministry of Industry and Trade will receive reflection of organizations, individuals about the following acts on the e-commerce websites:

a) Violations on regulations related to the notification and registration for e-commerce websites;

b) Violations on regulations related to concluding contracts in e-commerce as prescribed in the Decree No. 52/2013/ND-CP;

c) Violations on regulations related to responsibility of the owner of e-commerce websites for goods sale or the suppliers of e-commerce service at the Decree No. 52/2013/ND-CP;

d) Violations on regulations related to protecting individual information and payment safety in e-commerce at the Decree No. 52/2013/ND-CP;

e) Other violations specified in Article 4 of the Decree No. 52/2013/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Full name, number of ID card, residence address, number of telephone and email of the reflecting person;

b) Address of e-commerce websites that happening the reflected acts;

c) The reflected acts;

d) Summary of reflected content;

e) Documents, evidences proving acts of violations (if any).

3. Within 05 (five) working days, the reflecting organizations and individuals will receive answer of the Ministry of Industry and Trade through the provided email about one of following contents:

- Xác nhận thông tin phản ánh đầy đủ, hợp lệ và được tính vào số lượng phản ánh quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;<}0{>Confirming that the reflected information is full and valid and counted in the number of reflection specified in point a clause 4 of this Article;

- Reporting that the reflected dossier is invalid or requesting for information supplementation.

4. The disclosure of reflected information applicable to an e-commerce website on the Portal of e-commerce operation management will be performed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) After 10 (ten) working days, from day of receiving request for explaination of the Ministry of Industry and Trade, if traders, organizations and individuals possessing e-commerce websites fail to reply or make explaination about reflection opinions, those websites will be put into list of e-commerce websites being reflected about having signals of violations and may be handled administrative violation as prescribed by law.

Chapter 5.

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 25. Responsibility for implementation

1. The Minister of Industry and Trade assigns the Vietnam E-commerce and Information Technology Agency to implement procedures for notification and registration for e-commerce websites, registration for operation of rating credit of e-commerce websites and information disclosure on the portal for e-commerce operation management in accordance with regulations in this Circular. 

2. Agencies, units related to the Ministry of Industry and Trade shall, under their authorities, coordinate in state management for e-commerce operation.

3. The Service of Industry and Trade of central-affiliated cities and provinces shall, within their funstions and powers, coordinate with the Vietnam E-commerce and Information Technology Agency in verifying the notified and registered information; monitoring, updating and announcing information on the portal for e-commerce operation management.

Article 26. Effect

1. This Circular takes effect on July 01, 2013.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Traders and organizations registered provision of e-commerce trading floor service as prescribed in the Circular No. 46/2010/TT-BCT must supplement the register dossier so as to comply with provision of this Circular, within 90 (ninety) days from the effective date of this Circular.

4. In the course of implementation, any arising problems should be reported to the Ministry of Industry and Trade for consideration and handling.

 

 

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE  
DEPUTY MINISTER

Tr
a
n Tuan Anh

 (The Annex is not translated herein)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2013/TT-BCT ngày 20/06/2013 quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35.051

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105