Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Trương Chí Trung, Đinh Trung Tụng, Nguyễn Sơn, Nguyễn Hải Phong
Ngày ban hành: 28/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng mức chi phí tống đạt của thừa phát lại

Văn phòng Thừa phát lại được nhà nước chi trả chi phí tống đạt đối với trường hợp tống đạt các văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự và mức chi phí được thay đổi như sau:

- Trong phạm vi cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại: không quá 65.000 đồng/việc, trước đây không quá 50.000 đồng/việc.
- Ngoài phạm vi cấp huyện nơi đặt Văn phòng nhưng trong địa bàn cấp tỉnh: không quá 130.000 đồng/việc, tăng 30.000đồng so với trước đây.
- Trường hợp tống đạt ngoài địa bàn cấp tỉnh thì Tòa án, Cơ quan thi hành án thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về chi phí tống đạt: Chi phí phát sinh thực tế; Tiền công theo ngày làm việc của người thực hiện việc tống đạt..

Nội dung trên được quy định tại Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Mức chi phí tống đạt trên chỉ áp dụng đối với các hợp đồng được thực hiện kể từ ngày Thông tư có hiệu lực - ngày 20/4/2014.

Thông tư 09 thay thế Thông tư 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC .

BỘ TƯ PHÁP - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2012/QH13 NGÀY 23/11/2012 CỦA QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kim sát nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết s36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí đim chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Nghị định s 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí đỉm tại thành ph H Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định s 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tổ chức ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về thủ tục, chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại; tổ chức Văn phòng Thừa phát lại; kiểm sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Thừa phát lại tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là cấp tỉnh) nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này được áp dụng đối với:

1. Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại;

2. Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Chương II

THỦ TỤC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA THỪA PHÁT LẠI

Mục 1. TỐNG ĐẠT VĂN BẢN

Điều 3. Các loại văn bản Thừa phát lại được tống đạt

Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận để tống đạt văn bản của Tòa án (trừ Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao), Cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại, bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; các quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự.

Trong trường hợp cần thiết, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự có thể thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác.

Điều 4. Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt

Việc ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản giữa Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện như sau:

1. Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự ký hợp đồng nguyên tắc giao các loại văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt. Trên cơ sở hợp đồng, số lượng và từng loại văn bản cụ thể, giao Thừa phát lại tống đạt được thực hiện thông qua sổ giao nhận có xác nhận của 02 bên.

Trường hợp tống đạt ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thì Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự có thể thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại bằng một hợp đồng riêng cho từng việc cụ thể.

2. Một cơ quan thi hành án dân sự chỉ được ký hợp đồng với một Văn phòng Thừa phát lại.

Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định cho mỗi Tòa án trên địa bàn có thể ký hợp đồng với một hoặc nhiều Văn phòng Thừa phát lại.

Một Văn phòng Thừa phát lại có quyền ký hợp đồng tống đạt với nhiều Cơ quan thi hành án dân sự hoặc nhiều Tòa án trên địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp thống nhất địa hạt để các Văn phòng Thừa phát lại ký kết hợp đồng dịch vụ với các Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.

3. Hợp đồng dịch vụ tống đạt gồm các nội dung chính sau: Các loại văn bản cần tống đạt; các loại công việc cần thông báo; thời gian thực hiện hợp đồng; thủ tục tống đạt; quyền, nghĩa vụ của các bên; chi phí tống đạt.

4. Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự chuyển giao tất cả các loại văn bản đã thỏa thuận và Văn phòng Thừa phát lại không được từ chối khi có yêu cầu tống đạt.

5. Toà án, Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm gửi 01 bản hợp đồng dịch vụ tống đạt với Văn phòng Thừa phát lại đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản ngay sau khi ký kết.

Điều 5. Giao nhận văn bản tống đạt

Việc giao nhận các văn bản tống đạt giữa Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện hàng ngày làm việc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nhưng vẫn phải đảm bảo thời hạn tống đạt theo quy định của pháp luật về tố tụng, pháp luật về thi hành án dân sự và được ghi vào sổ giao nhận theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Thủ tục tống đạt

1. Thủ tục tống đạt văn bản về thi hành án dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; thủ tục tống đạt văn bản của Tòa án thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng.

2. Việc tống đạt được thực hiện theo biểu mẫu của Tòa án hoặc biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.

Việc tống đạt được coi là hoàn thành khi Thừa phát lại đã thực hiện xong các thủ tục theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc thực hiện niêm yết công khai trong trường hợp không thể tống đạt trực tiếp mà theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về thi hành án dân sự phải niêm yết công khai.

Mục 2. LẬP VI BẰNG

Điều 7. Giá trị pháp lý của vi bằng

Vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu xét thấy cần thiết, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân có thể triệu tập Thừa phát lại để làm rõ tính xác thực của vi bằng.

Điều 8. Sửa chữa lỗi kỹ thuật vi bằng

1. Trong trường hợp có sai sót về kỹ thuật trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn vi bằng mà việc sửa chữa không làm ảnh hưởng đến tính xác thực của vi bàng thì Thừa phát lại có trách nhiệm sửa lỗi đó. Việc sửa chữa lỗi kỹ thuật của vi bằng phải được thực hiện bằng văn bản, do Thừa phát lại lập, ký và đóng dấu của Văn phòng Thừa phát lại.

Trong trường hợp vi bằng đã được giao cho người yêu cầu và đăng ký tại Sở Tư pháp thì Thừa phát lại phải thông báo bằng văn bản việc sửa chữa lỗi kỹ thuật cho người yêu cầu và Sở Tư pháp biết. Sở Tư pháp phải có văn bản thông báo việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc sửa đổi, bổ sung cho Thừa phát lại và người yêu cầu biết.

2. Vi bằng có từ hai trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai.

Mục 3. XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤM DỨT THI HÀNH ÁN

Điều 9. Xác minh điều kiện thi hành án

1. Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án trong các vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của các Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại có quyền thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án.

Khi thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về xác minh điều kiện thi hành án người được thi hành án, người phải thi hành án phải cung cấp bản án, quyết định của Tòa án và các tài liệu khác liên quan (nếu có); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án phải cung cấp tài liệu chứng minh quyền lợi, nghĩa vụ của mình liên quan trực tiếp đến việc thi hành án.

2. Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án giữa người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại được ký kết dưới hình thức hợp đồng dịch vụ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại phải ra Quyết định xác minh điều kiện thi hành án, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Quyết định xác minh điều kiện thi hành án phải được gửi cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại và Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Điều 10. Chấm dứt việc thi hành án

1. Trường hợp người yêu cầu đề nghị Văn phòng Thừa phát lại không tiếp tục việc thi hành án hoặc Thừa phát lại tổ chức thi hành án mà phát sinh điều kiện thi hành án nằm ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thì xử lý như sau:

a) Các bên cùng nhau thanh lý hợp đồng;

b) Trưởng Văn phòng Thừa phát lại ra quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi các quyết định, thông báo, văn bản về thi hành án chưa thực hiện xong;

c) Các vấn đề khác phát sinh được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không được áp dụng đối với trường hợp người yêu cầu đề nghị Văn phòng Thừa phát lại chấm dứt việc thi hành án làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

3. Trong quá trình thanh lý hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu có tranh chấp thì các bên yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mục 4. BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ CỦA VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Điều 11. Biểu mẫu nghiệp vụ của Văn phòng Thừa phát lại

1. Ban hành 113 biểu mẫu nghiệp vụ của Văn phòng Thừa phát lại kèm theo Thông tư này, bao gồm:

a) Các stheo dõi nghiệp vụ;

b) Các mẫu hợp đồng thực hiện công việc;

c) Các mẫu quyết định về thi hành án dân sự;

d) Các mẫu giấy báo, triệu tập, thông báo, mẫu biên bản, mẫu đơn trong thi hành án dân sự.

2. Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự lập stheo dõi để quản lý các hoạt động của cơ quan mình liên quan đến Thừa phát lại. Việc lập và sử dụng sổ theo dõi được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Chương III

CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA THỪA PHÁT LẠI

Điều 12. Đối tượng chịu chi phí tống đạt

Ngân sách nhà nước chi trả chi phí tống đạt đối với trường hợp tống đạt các văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, trừ trường hợp pháp luật về tố tụng và pháp luật về thi hành án dân sự quy định đương sự phải chi phí tống đạt, chi phí thông báo.

Điều 13. Mức chi phí tống đạt

Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận với các Văn phòng Thừa phát lại để thống nhất, quyết định cụ thể mức chi phí tống đạt áp dụng đối với từng quận, huyện trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương mình; đồng thời, gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản của các đơn vị thực hiện chi trả chi phí tống đạt trên địa bàn để làm cơ sở xác định chi phí tống đạt theo các mức như sau:

1. Trong phạm vi cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại không quá 65.000 đồng/việc (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng).

2. Ngoài phạm vi cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát nhưng trong địa bàn cấp tỉnh không quá 130.000 đồng/việc (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng).

3. Trường hợp tống đạt văn bản ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thì Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về chi phí tống đạt, gồm:

a) Chi phí phát sinh thực tế nhưng không vượt quá chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Tiền công theo ngày làm việc của người thực hiện việc tống đạt nhưng không vượt quá mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Chi phí tống đạt quy định tại Điều này bao gồm cả việc thực hiện niêm yết công khai trong trường hợp không thể tống đạt trực tiếp mà theo quy định của pháp luật tố tụng và thi hành án dân sự phải niêm yết công khai.

5. Mức chi phí tống đạt quy định tại Điều này chỉ áp dụng đối với các hợp đồng được thực hiện kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.

Điều 14. Thanh toán chi phí tống đạt

1. Việc thanh toán chi phí tống đạt được thực hiện hàng tháng.

Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm lập và giao hóa đơn dịch vụ cho Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hóa đơn, các cơ quan trên có trách nhiệm hoàn tất thủ tục, hồ sơ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản để kiểm soát thanh toán chi phí tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại.

2. Trong trường hợp chưa thu được tiền của đương sự tại thời điểm thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Cơ quan thi hành án dân sự tạm ứng trước kinh phí đế thanh toán cho Văn phòng Thừa phát lại từ nguồn dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm đôn đốc thu hồi khoản tiền tống đạt mà đương sự phải nộp để hoàn trả cho ngân sách nhà nước.

3. Trong trường hợp tống đạt văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự, nếu vụ việc được ủy thác thì Cơ quan thi hành án dân sự đã chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt phải thanh toán chi phí tống đạt đã thực hiện. Trường hợp đương sự phải chịu chi phí tống đạt nhưng chưa thu được thì Cơ quan thi hành án dân sự ủy thác phải có văn bản đề nghị Cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy thác thu hồi chi phí tống đạt của đương sự.

4. Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán chi phí tống đạt theo quy định hiện hành của nhà nước tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Điều 15. Lập dự toán kinh phí tống đạt

Hàng năm, căn cứ vào khối lượng công việc của năm trước, mức chi phí quy định tại Điều 13 của Thông tư này và công việc dự kiến thực hiện cho năm kế hoạch, Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự nơi thực hiện thí điểm lập dự toán kinh phí tống đạt để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của cơ quan mình gửi cơ quan cấp trên theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, trong đó tách riêng làm 2 phần:

1. Kinh phí tống đạt trong trường hợp ngân sách nhà nước chi trả.

2. Kinh phí tạm ứng trong trường hợp đương sự phải chi trả.

Điều 16. Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án

1. Văn phòng Thừa phát lại quy định và niêm yết công khai khung giá về chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án, trong đó xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu, nguyên tắc tính.

Trên cơ sở khung giá đã niêm yết, người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận về chi phí thực hiện theo công việc hoặc theo giờ làm việc và các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác, nếu có.

2. Trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án mà phải tiến hành xác minh thì chi phí xác minh do Thừa phát lại và người yêu cầu thỏa thuận theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc được tính vào chi phí thi hành án dân sự quy định tại Điều 17 của Thông tư này.

Điều 17. Chi phí thi hành án dân sự

1. Đối với việc trực tiếp tổ chức thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại được thu chi phí theo mức phí thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về phí thi hành án dân sự.

Đối với những vụ việc phức tạp, Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận thêm với đương sự về chi phí thực hiện công việc.

2. Trường hợp được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, người phải thi hành án có đơn đề nghị gửi Văn phòng Thừa phát lại kèm theo các tài liệu chứng minh. Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn và tài liệu của đương sự, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại lập hồ sơ đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại xem xét, quyết định. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xem xét, quyết định việc miễn, giảm và thực hiện việc chi trả số tiền được miễn, giảm cho Văn phòng Thừa phát lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, đồng thời tổng hợp số kinh phí phải thực hiện để đề nghị Bộ Tư pháp cấp bổ sung.

Nếu đề nghị miễn, giảm bị từ chối thì Trưởng Văn phòng Thừa phát lại phải trả lời bằng văn bản cho đương sự và nêu rõ lý do.

Chương IV

TỔ CHỨC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Điều 18. Chế độ hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

1. Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại, được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ công, không vì mục đích lợi nhuận.

2. Văn phòng Thừa phát lại do một Thừa phát lại thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Văn phòng Thừa phát lại do từ hai Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

3. Chế độ tài chính của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo chế độ tài chính của loại hình doanh nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 19. Thẻ, trang phục của Thừa phát lại

1. Mẫu Thẻ Thừa phát lại và mẫu trang phục của Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

2. Kinh phí cấp phát Thẻ Thừa phát lại do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm bảo đảm trang phục cho Thừa phát lại hoạt động tại Văn phòng mình từ nguồn kinh phí của Văn phòng.

Điều 20. Việc giải thể, chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

Việc giải thể, chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và tùy từng trường hợp, Văn phòng Thừa phát lại còn phải thực hiện các công việc sau đây:

1. Trường hợp tự giải thể, Văn phòng Thừa phát lại phải có phương án giải thể gửi Sở Tư pháp nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Trên cơ sở đồng ý của Sở Tư pháp thì tiến hành các thủ tục sau:

a) Hoàn tất việc đăng ký các vi bằng đã được lập;

b) Thanh lý các hợp đồng theo quy định của pháp luật;

c) Xử lý các công việc về thi hành án theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện các công việc khi Văn phòng Thừa phát lại giải thể, chấm dứt hoạt động.

Chương V

KIỂM SÁT, THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

Điều 21. Phạm vi, thẩm quyền kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại

Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền:

1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thừa phát lại trong việc tống đạt các văn bản theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật về tố tụng.

2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thừa phát lại trong việc thi hành án theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 22. Quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân

1. Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại có quyền kháng nghị quyết định, hành vi pháp luật của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc phát hiện hành vi vi phạm. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm trả lời kháng nghị và thực hiện nội dung kháng nghị trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị.

Trường hợp không chấp nhận kháng nghị thì Trưởng văn phòng Thừa phát lại có quyền kiến nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại xem xét trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kháng nghị. Văn bản kiến nghị được gửi đồng thời cho Viện Kiểm sát nhân dân đã kháng nghị và Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp của Viện Kiểm sát nhân dân đã kháng nghị. Cục trưởng Cục thi hành án dân sự có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị; văn bản trả lời của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành. Văn bản trả lời kiến nghị được gửi đồng thời cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và Viện Kiểm sát nhân dân đã kháng nghị.

Trường hợp xét thấy văn bản trả lời kháng nghị không có căn cứ thì Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét lại văn bản trả lời của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.

2. Việc thực hiện các quyền kiến nghị và yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân trong kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, pháp luật về tố tụng và pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 23. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của Thừa phát lại

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện thí điểm kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có trách nhiệm kiểm tra tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

2. Công tác thanh tra đối với tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Định kỳ sáu tháng và đột xuất, Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, các đơn vị chức năng của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định của Thông tư này, kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết hoặc báo cáo, kiến nghị Lãnh đạo liên ngành, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại Trung ương xử lý, giải quyết.

2. Định kỳ ba tháng và đột xuất, Sở Tư pháp, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Tài chính cấp tỉnh nơi thực hiện thí điểm phải trao đổi, tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định của Thông tư này, kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết hoặc báo cáo, kiến nghị Lãnh đạo liên ngành, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại địa phương xử lý, giải quyết.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2014.

2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau:

a) Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Thông tư liên tịch số 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 7 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh;

c) Thông tư số 03/2009/TT-BTP ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối với những công việc Văn phòng Thừa phát lại đã thụ lý giải quyết nhưng đến thời điểm Thông tư liên tịch này có hiệu lực mà chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư này./.

 

KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

KT. VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Hải Phong

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website: Chính phủ; Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính;
- Lưu: VT BTP, TANDTC, VKSNDTC, BTC.

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

THE MINISTRY OF JUSTICE - THE SUPREME PEOPLE’S COURT - THE SUPREME PEOPLE’S PROCURACY – THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC

Hanoi, February 28, 2014

 

JOINT CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR PILOT IMPLEMENTATION OF BAILIFF INSTITUTION PRESCRIBED IN RESOLUTION NO. 36/2012/QH13 DATED NOVEMBER 23, 2012 OF THE NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to Law on enforcement of civil judgments;

Pursuant to Law on issuance of legislative documents;

Pursuant to Law on organization of People’s Court;

Pursuant to Law on organization of the People’s Procuracy;

Pursuant to Resolution No. 36/2012/QH13 dated November 23, 2012 of the National Assembly on continuation in pilot implementation of bailiff institution;

Pursuant to Decree No. 61/2009/NĐ-CP dated July 24, 2009 of the Government on pilot organization and operation of bailiffs in Hochiminh city;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decree No. 60/2003/NĐ-CP dated June 6, 2003 of the Government on guidelines for implementation of the Law on State budget;

Pursuant to Decree No. 22/2013/NĐ-CP dated March 13, 2013 of the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Justice;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/NĐ-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

The Minister of Justice, Chief Justice of the Supreme People’s Court, the Chief Procurator of the Supreme People’s Procuracy and the Minister of Finance jointly issue a Joint Circular on guidelines for pilot implementation of bailiff institution as prescribed in Resolution No. 36/2012/QH13 dated November 23, 2012 of the National Assembly.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular promulgates guidelines for procedures and expenditures on duties of bailiffs; operation of Offices of bailiffs; supervision and inspection of operation of bailiffs of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provinces) where the bailiff institutions are implemented.

Article 2. Regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Bailiffs, Offices of bailiffs;

2. People’s Courts, Civil judgment enforcement agencies where the bailiff institutions are implemented;

3. Agencies, organizations, and individuals related to implementation of bailiff institution.

Chapter II

DUTIES OF BAILIFFS

Section 1. DOCUMENT DELIVERY

Article 3. Types of documents delivered by bailiffs

An Office of bailiffs shall conclude an agreement on document delivery with Superior Courts (excluding Appellate court of the Supreme People’s Court) and/or Superior Civil judgment enforcement agencies of the province where the Office of bailiffs locates, including: Notices, summons, letters of invitation, decisions on opening trial, verdicts, decisions on trial in case of absence of litigants; decisions on judgment enforcement, notices or summons of Civil judgment enforcement agencies.

If necessary, the Courts or Civil judgment enforcement agencies may conclude agreements on delivery of other documents with the Office of bailiffs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

An agreement on document delivery between a Court or a Civil judgment enforcement agency and an Office of bailiffs shall be concluded as follows:

1. The Court or the Civil judgment enforcement agency shall conclude an agreement on rules for document transfer with the Office of bailiffs. According to the agreement, number and types of specific documents transferred to the Office of bailiffs shall be kept in a delivery record which is certified by both contracting parties.

If the documents are delivered beyond the province where the Office of bailiffs locates, the Court or the Civil judgment enforcement agency may conclude another agreement on specific cases with the Office of bailiffs.

2. Each Civil judgment enforcement agency may only conclude agreements with an Office of bailiffs.

According to actual condition of local government, the Chief judge of People’s Court of each province shall decide that each Court of the province may conclude with whether one or multiple Office(s) of bailiffs.

Each Office of bailiffs has right to conclude agreements on document delivery to multiple Civil judgment enforcement agencies or Courts in the province where the Office of bailiffs locates.

The Chief judge of People’s Court and/or the Director of Department of civil judgment enforcement of a province shall cooperate with the Director of Service of Justice in unanimity of administrative divisions where Offices of bailiffs may conclude agreements with Courts or Civil judgment enforcement agencies of that province.

3. An agreement on document delivery shall contain: types of documents delivered; procedures required notifications; term of agreement; procedures for document delivery; rights and obligations of contracting parties; expenditures on document delivery.

4. The Court or the Civil judgment enforcement agency shall transfer all types of documents as agreed and the Office of bailiffs may not refuse any request for document delivery.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Document delivery

Documents shall be sent and received between the Court, the Civil judgment enforcement agency and the Office of bailiffs every working day, unless otherwise agreed, provided that the terms of document delivery are ensured as prescribed in law on procedures and civil judgment enforcement and they shall be kept in the delivery record form issued herewith.

Article 6. Procedures for document delivery

1. Procedures for document delivery on civil judgment enforcement shall be carried out as prescribed in law on civil judgment enforcement; procedures for document delivery shall be carried out as prescribed in law on procedures.

2. The document delivery shall use forms of the Court or forms issued herewith.

The document delivery is considered as completion if the bailiff follows all procedures as prescribed, including public posting if it fails to carry out direct document delivery as prescribed in law on procedures and civil judgment enforcement.

Section 2. CERTIFICATION OF DOCUMENTARY EVIDENCE

Article 7. Validity of certified documentary evidence

Certified documentary evidence offered by a bailiff shall be an evidence source in order for the Court to consider for a lawsuit settlement and a basis for legal transactions as prescribed in regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Amendments to technical defects of certified documentary evidence

1. If there are any technical defects during the recording, typing or printing process of certified documentary evidence, and the amendments to the certified documentary evidence do not affect to its authentication, the bailiff shall take responsibility for the amendments to that defects. The amendments to technical defects of the certified documentary evidence must be kept in a record, which is made, signed and borne the stamp of the Office of bailiffs.

If the certified documentary evidence is sent to the requester and registered at the Service of Justice, the bailiff shall send notifications to the requester and Services of Justice of amendments to technical defects. Service of Justice shall send notification of acceptance or non-acceptance of amendments to the bailiff and the requester.

2. If the certified documentary evidence has two pages or more, each page must be numbered and borne the stamp.

Section 3. VERIFICATION OF JUDGMENT ENFORCEMENT CONDITIONS AND JUDGMENT ENFORCEMENT TERMINATION

Article 9. Verification of judgment enforcement conditions

1. Judgment creditors, judgment debtors, persons with relevant interests and duties in enforcement under competence in enforcement of Civil judgment enforcement agencies of the province where the Office of bailiffs locates have rights to conclude agreements on verification of judgment enforcement conditions with Offices of bailiffs.

When concluding an agreement on verification of judgment enforcement conditions with an Office of bailiffs, the judgment creditor or the judgment debtors must provide judgments of the Court and relevant documents (if any); the person with relevant interests and duties in enforcement must provide documents proving their rights and obligations directly relating to the enforcement.

2. The agreement on verification of judgment enforcement conditions between the requester and the Office of bailiffs shall be concluded under form of service agreement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Judgment enforcement termination

1. If a requester requires the Office of bailiffs to terminate the enforcement or a bailiff is carrying out enforcement but the judgment enforcement conditions arise beyond the province where the Office of bailiffs locates, the procedures below shall be followed:

a) Contracting parties shall terminate the agreement;

b) The Head of the Office of bailiffs shall issue a decision or request the competent agency to issue a decision on revocation of decisions, notices or other documents on enforcement which are not implemented;

c) Other issues shall be dealt with as prescribed in regulations of law on civil judgment enforcement.

2. Regulations in Clause 1 of this Article shall not apply to the case in which the termination of enforcement requested to the Office of bailiffs by the requester creates negative effects on lawful rights and interests of a third person.

3. When terminating the agreement and dealing with issues, if there is any dispute, contracting parties shall request the Court for settlement as prescribed.

Section 4. FORMS OF OFFICES OF BAILIFFS

Article 11. Forms of Offices of bailiffs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Logbooks

b) Forms of agreements;

c) Forms of decisions on civil judgment enforcement;

d) Forms of notices, summons, reports, and application in civil judgment enforcement.

2. The Court or the Civil judgment enforcement agency shall make a record of management of their operation related to bailiffs. The preparation and use of the record shall be allocated from operation funding of the Court or Civil judgment enforcement agency as prescribed.

Chapter III

EXPENDITURES ON DUTIES OF BAILIFFS

Article 12. Entities subject to expenditures on document delivery

Government budget shall pay expenditures on delivery of documents of the Courts or Civil judgment enforcement agencies, unless the law on procedures and law on civil judgment enforcement promulgate that litigants are subject to expenditures on document delivery.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

People’s Courts, Departments of civil judgment enforcement, Service of Justice and Service of Finance of the province where the Office of bailiffs locates shall conclude agreements on expenditures on document delivery applying to each district of the province with Offices of bailiffs according to its local government; concurrently, they shall send State Treasuries where units subject to expenditures on document delivery open their accounts as the basis for determination of expenditures on document delivery as follows:

1. Within the scope of the district where the Office of bailiffs locates: not exceeding VND 65,000 per duty (including VAT).

2. Beyond the scope of the district where the Office of bailiffs locates and within the province: not exceeding VND 130,000 per duty (including VAT).

3. If the documents are delivered beyond of the province where the Office of bailiffs locates, the Court or the Civil judgment enforcement agency may conclude an agreement on expenditures on document delivery with the Office of bailiffs, including:

a) Actual expenditures provided that they do not exceed duty expenses applying to governmental agencies and public service providers as prescribed;

b) Actual daily wage of a person in charge of document delivery, provide that it does not exceed duty expenses applying to governmental agencies and public service providers as prescribed;

4. Expenditures on document delivery prescribed in this Article include public posting in case of failure of direct document delivery as prescribed in law on procedures and civil judgment enforcement.

5. Expenditures on document delivery prescribed in this Article shall only apply to agreements performed from the effective date of this Joint Circular.

Article 14. Payment of expenditures on document delivery

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Office of bailiffs must prepare and send invoices to the Court or the Civil judgment enforcement agency. Within 5 working days, from the date on which the invoice is received, above authorities must complete procedures and payment documents, and then transfer money deposited in the State Treasuries where their accounts are opened to make payment of expenditures on document delivery to the Office of bailiffs.

2. If it fails to collect money from litigants on schedule as prescribed in Clause 1 of this Article, the Civil judgment enforcement agency shall pay an advance to the Office of bailiffs from budget estimates allocated by the competent agency as prescribed in law on government budget. The Civil judgment enforcement agency must expedite recovery of expenditures on document delivery paid by the litigants to repay to government budget.

3. With regard to delivery of documents of the Civil judgment enforcement agency, if the judgment is enforced under an entrustment, the Civil judgment enforcement agency which transferred documents to the bailiff shall be subject to payment of the expenditures on document delivery. If it fails to collect money from the litigants subject to expenditures on document delivery, the Civil judgment enforcement agency as a trustor must request the Civil judgment enforcement agency as a trustee in writing to recover the expenditures on document delivery from the litigants.

4. State Treasuries shall control the payment of expenditures on document delivery as prescribed in Circular No. 161/2012/TT-BTC dated October 2, 2012 of the Ministry of Finance on control and payment of government budget expenditures through State Treasuries.

Article 15. Preparation of budget estimates for document delivery

Every year, according to the workload of the previous year and expenditures prescribed in Article 13 of this Circular and estimated workload in the planed year, the Court and Civil judgment enforcement agency where the pilot bailiff institution is carried out shall prepare budget estimates for document delivery to include in the general budget estimates, and then send them to superior authority as prescribed in law on government budget, including:

1. Budget for document delivery paid by government budget.

2. Advance budget paid by litigants.

Article 16. Expenditures on certified documentary evidence and verification of judgment enforcement conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to the posted fee bracket, the requester and the Office of bailiffs shall enter into an agreement on fees paid according to duties or working hours and actual expenditures, including: traveling expenses; service fees for agencies providing information; expenditures on witnesses, participants or other expenditures on, if any.

2. When the Office of bailiffs is carrying out judgment enforcement, if the verification is required, the expenditures on verification shall be agreed by the bailiff and the requester as prescribed in Clause 1 of this Article or included in the expenditures on civil judgment enforcement as prescribed in Article 17 of this Circular.

Article 17. Expenditures on civil judgment enforcement

1. With regard to direct civil judgment enforcement, the Office of bailiffs may collect fees according to fees for civil judgment enforcement as prescribed in law on fees for civil judgment enforcement.

With regard to complicated cases, the Office of bailiffs may agree with the litigant about fees for duty performance.

2. If the expenditures on coercive enforcement are exempt or deducted as prescribed in law on civil judgment enforcement, the judgment debtor shall send an application for exemption or deduction to the Office of bailiffs enclosed with documentary evidence. Within 10 days, from the date on which documentary evidence and application are received, the Head of the Office of bailiffs shall send the application to the Director of Department of civil judgment enforcement where the Office of bailiffs locates for consideration and decision. The Director of Department of civil judgment enforcement shall consider the exemption or deduction and pay the amount of exemption or deduction to the Office of bailiffs within 10 days, from the date on which the application is received, then summarize the total amount and request the Ministry of Justice for additional allocation.

If the application is rejected, the Head of the Office of bailiffs must provide explanation in writing to the litigants.

Chapter IV

OPERATION OF OFFICES OF BAILIFFS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Office of bailiffs is a practice organization of bailiffs which is operated under a type of business entity and provides public services for nonprofit purpose.

2. Any Office of bailiffs which is established by a bailiff shall be operated as a private enterprise.

Any Office of bailiffs which is established by two bailiffs or more shall be operated as a partnership.

3. Financial regime of each Office of bailiffs shall comply with financial regime of types of business entity as prescribed in law on enterprises.

Article 19. Cards and uniforms of bailiffs

1. Samples of cards and uniforms of bailiffs shall comply with regulations of the Minister of Justice.

2. Funding for cards of bailiffs shall be allocated by government budget from the annual funding of the Ministry of Justice.

The Office of bailiffs shall ensure the uniforms for those bailiffs working at the Office from the its funding.

Article 20. Dissolution and shutdown of Offices of bailiffs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. With regard to dissolution, the Office of bailiffs must send a plan for dissolution to Service of Justice where the Office of bailiffs locates. If Services of Justice agrees with the dissolution, then the Office of bailiffs shall:

a) Complete registration of certified documentary evidence;

b) Terminate agreements as prescribed;

c) Deal with judgment enforcement as prescribed.

2. If the President of People’s Committee of province decides suspension of operation of the Office of bailiffs, within 30 days, from the date on which the decision is received, the Office of bailiffs shall comply with Clause of this Article.

3. Director of Services of Justice must help People’s Committees of province to observe and expedite the tasks when the Office of bailiffs is dissolved or shut down.

Chapter V

SUPERVISION OR INSPECTION OF OPERATION OF OFFICES OF BAILIFFS

Article 21. Scope and competence in supervision of operation of bailiffs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Supervising the adherence to law of the bailiffs in the document delivery as prescribed in Law on organization of the People’s Procuracy, law on civil judgment enforcement and law on procedures.

2. Supervising the adherence to law of the bailiffs in judgment enforcement as prescribed in Law on organization of the People’s Procuracy, law on civil judgment enforcement.

Article 22. Rights to appeal and requests of the People’s Procuracy

1. The People’s Procuracy of district where the Office of bailiffs locates has right to file an appeal against a decision or legal acts of the Head of Office of bailiffs or bailiffs within 15 days, from the date on which the decision is received or violations are detected. The Head of the Office of bailiffs must provide a response to the appeal within 20 days, from the date on which the appeal is received.

In case the appeal is rejected, the Head of the Office of bailiffs has right to request the Director of Department of civil judgment enforcement of the province where the Office of bailiffs locates for re-consideration within 5 working days, from the date on which the appeal is received. The request shall be both sent to the People’s Procuracy appealed and the superior People’s Procuracy of the People’s Procuracy appealed. The Director of Department of civil judgment enforcement must provide response within 30 days, from the date on which the request is received; the response of the Director shall take effect when it is issued. The response shall be both sent to the People’s Procuracy * and the People’s Procuracy appealed.

If the response to appeal is unfounded, the Chief Procurator of the Supreme People’s Procuracy shall request the Minister of Justice to consider the response to appeal of the Director of Department of civil judgment enforcement.

2. Rights to appeal and request of the People’s Procuracy in the supervision of operation of bailiffs shall comply with Law on organization of the People’s Procuracy, law on civil judgment enforcement and law on procedures.

Article 23. Inspection of operation of bailiffs

1. Service of Justice shall take charge and cooperate with relevant Services, agencies and organization in assistance given to the People’s Committee of the province where the pilot bailiff institution is carried out to inspect the organization and operation of Offices of bailiffs in the administrative divisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Inspection of organization and operation of Offices of bailiffs shall comply with regulations on inspection.

Chapter VI

IMPLEMENTATION

Article 24. Implementation

1. Every six month or irregularly, General Department of civil judgment enforcement affiliated to the Ministry of Justice, affiliated units of the People’s Supreme Court, the Supreme People’s Procuracy and the Ministry of Finance shall assess the implementation of this Circular, take measures or request Leaders of inter-department or Central steering committee in charge of pilot institution of bailiffs for consideration.

2. Every three month or irregularly, Service of Justice, People’s Court of province, Department of civil judgment enforcement, the People’s Procuracy of province and Service of Finance of province where the pilot bailiff institution is carried out shall exchange and assess the implementation of this Circular, take measures and request Leaders of inter-department and Local steering committee in charge of pilot institution of bailiffs for consideration.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the competent agencies for consideration

Article 25. Effect

1. This Joint Circular takes effect from April 20, 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Joint Circular No. 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC dated June 24, 2010 of the Ministry of Justice, the People’s Supreme Court, the Ministry of Finance on guidelines for Decree No. 61/2009/NĐ-CP dated July 24, 2009 of the Government on organization and operation of bailiffs in pilot implementation in Hochiminh city;

b) Joint Circular No. 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC dated July 7, 2010 of the Ministry of Justice, the People’s Supreme Court, the Supreme People’s Procuracy on procedures for operation of bailiffs in pilot implementation in Hochiminh city;

c) Circular No. 03/2009/TT-BTC dated September 30, 2009 of the Ministry of Justice on guidelines for Decree No. 61/2009/NĐ-CP dated July 24, 2009 of the Government on organization and operation of bailiffs in pilot implementation in Hochiminh city;

3. This Circular shall apply to duties which the Office of bailiffs has been handled but they have not finished until the effective date of this Circular./.

 

PP. EXECUTIVE JUDGE
THE PEOPLE’S SUPREME COURT
DEPUTY EXECUTIVE JUDGE
Nguyen Son

PP. CHIEF PROCURATOR
THE PEOPLE’S SUPREME PROCURACY
DEPUTY CHIEF PROCURATOR
Nguyen Hai Phong

PP. THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER

Truong Chi Trung

PP. THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTERDinh Trung Tung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36/2012/QH13 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.151

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!