Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Số hiệu: 25/2016/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 15/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Regulations in force in late January 2017

Four new prominent regulations shall come into effect in late January 2017 (from the 21st to 31st of January 2017):

1. Abrogation of Decision No. 62/2007/QD-BGDDT on teacher recruitment

Such content is defined in the Circular No. 25/2016/TT-BGDDT on the abrogation of legislative documents promulgated by the Ministry of Education and Training. It stipulates that:

-  Decision No. 62/2007/QĐ-BGDDT on the content and mode of teacher employment in kindergartens, public secondary schools and continuing education institutions is abrogated;

- Article 3 of the Circular No. 37/2011/TT-BGDDT on amendment to Article 5 and Article 13 of the Decision No. 62/2007/QĐ-BGDDT is abrogated.

Circular No. 25/2016/TT-BGDDT takes effect as of January 30, 2017.

2. Occupational codes of public employees in the sector of national defense

As of January 21, 2017, the Circular No. 201/2016/TT-BQP on the list, criteria and occupational codes of public employees in the sector of national defense shall come into force.

The list and occupational codes of public employees in the sector of national defense include:

- Second-grade kindergarten teacher coded V.07.02.04

- Third-grade kindergarten teacher coded V.07.02.05

- Fourth-grade kindergarten teacher coded V.07.02.06

- Fourth-grade technician coded V.05.02.08

- Third-grade class supplies maintainer coded V.12.01.01

- Fourth-grade class supplies maintainer coded V.12.01.02

- Third-grade receptionist cum interpreter coded V.12.02.03

- Fourth-grade receptionist cum interpreter coded V.12.02.04

Details of the occupational criteria of public employees in the sector of national defense are available in the Circular No. 201/2016/TT-BQP.

3. New regulation on the inspection of the fulfillment of auditors’ conclusions and recommendations

Decision No. 07/2016/QD-KTNN regulates the inspection of the following fulfillment of state auditors’ conclusions and recommendations:

- The leadership and command of leaders and heads over the effectuation of the auditor's conclusions and recommendations;

- The actual time of reporting of the result of fulfillment of the auditor’s recommendations in comparison with the deadline defined in the audit report of the audit team or the notice of result of audit of the audited entity;

- The effectuation of the auditor’s conclusions and recommendations on processing of economic operations; payment of financial obligations to the state budget; legal compliance; review of teams’ and individuals’ actions; revision to management and operation policies;

- The identification of the auditor’s conclusions and recommendations that the entity has fulfilled with specific evidences; and those not fulfilled, reasons and solutions.

Decision No. 07/2016/QD-KTNN takes effect as of January 28, 2017 and replaces the Decision No. 1223/QD-KTNN.

4. Provincial library’s professional responsibilities

Circular No. 13/2016/TT-BVHTTDL on the operational pattern of a public library defines a provincial library's professional responsibilities for:

- Establishing and developing the library’s resource of written materials.

- Processing information and organizing a search engine.

- Arranging written materials in main categories such as newspaper, magazine, adult’s content, children’s content, exchange and disabled readers’ content.

- Preserving written materials.

- Organizing monographic activities.

- Developing the library network and reading culture.

- Organizing the activities of communication and mobilization.

- Conducting the reporting regime and library statistics.

- Providing new library products and services:

+ Extracurricular learning support services: self-learning space; educational programs based on public demands; seminars, talks, etc;

+ Recreational services: book café and other services;

+ Public Internet access service;

+ Consultancy and professional supports for other local libraries.

Circular No. 13/2016/TT-BVHTTDL takes effect as of January 22, 2017.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3276/BNV-CCVC ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1.

1. Bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

2. Bãi bỏ Điều 3, Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 01 năm 2017

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng thông điện tử Chính phủ;
- Như điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NG&CBQLGD (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT ngày 15/12/2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.364

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!