Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 02/2015/TT-BYT chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

Số hiệu: 02/2015/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 04/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật: can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV; tư vấn, xét nghiệm HIV; giám sát HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STI); dự phòng phơi nhiễm HIV; điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; theo dõi, đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; điều phối và cung ứng thuốc kháng HIV, thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện, các trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi thẩm quyền quản lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng, chống đồng lây nhiễm Lao và HIV; an toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về HIV/AIDS bao gồm: tư vấn, xét nghiệm HIV, khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khám và điều trị HIV/AIDS theo quy định pháp luật.

4. Là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh hoặc ban khác; chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS đối với các Trung tâm Y tế huyện hoặc Trung tâm Y tế dự phòng huyện, cơ sở y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

5. Triển khai các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực HIV/AIDS.

7. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về HIV/AIDS.

8. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh khi được cấp thẩm quyền giao, phê duyệt.

9. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn.

10. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh:

a) Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật;

b) Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Các phòng chức năng

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Các khoa, phòng chuyên môn

a) Khoa Truyền thông và Can thiệp;

b) Khoa Giám sát;

c) Khoa Quản lý điều trị;

d) Khoa Xét nghiệm;

đ) Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS (nếu có tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thì lấy tên là "Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất").

Ngoài các khoa, phòng trên tùy theo nhu cầu công việc và khả năng cụ thể của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh mà một số khoa, phòng khác sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập khi đủ điều kiện và theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết về chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh được hướng dẫn theo phụ lục kèm Thông tư này.

Điều 4. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc

1. Vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh được xác định trên cơ sở đề án vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật. Ngoài nhân lực được giao, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh được ký hợp đồng lao động để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ và khối lượng công việc theo quy định của pháp luật.

2. Việc quản lý, sử dụng nhân lực của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.

2. Bãi bỏ Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Y để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng Thông tin điện tử);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo và chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo);
- Sở Y tế, Trung tâm PC HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Y tế các ngành;
- Các Vụ, Cục, TC, Thanh tra Bộ, VPB;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS (03b), PC (02b), TCCB (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CHI TIẾT NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHOA, PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Bộ Y tế)

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các chế độ chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c) Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng trong công tác đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

d) Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn;

đ) Quản lý cơ sở vật chất, kho, tài sản của Trung tâm;

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và hằng năm về phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b) Theo dõi, tổng hợp các hoạt động và kinh phí phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, kể cả các chương trình dự án hợp tác quốc tế của các đơn vị khác thực hiện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế;

c) Xây dựng dự toán ngân sách; kế hoạch sử dụng ngân sách hằng năm;

d) Tổng hợp, dự trù thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị và các sản phẩm khác phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh;

đ) Thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị và các sản phẩm khác phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS theo phân cấp của pháp luật;

e) Phối hợp với các phòng thanh quyết toán kinh phí, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị và các sản phẩm khác phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch đã được phê duyệt;

g) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch, đề án nhằm tăng cường huy động và đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương;

h) Làm đầu mối theo dõi việc thực hiện, tổng hợp báo cáo về việc chi trả các dịch vụ điều trị HIV/AIDS từ nguồn bảo hiểm y tế tại địa phương;

i) Làm đầu mối tổng hợp, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các dự án quốc tế và trong nước;

k) Tổ chức việc thu phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

l) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

m) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

n) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

3. Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS (hoặc Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất)

a) Khám và điều trị ngoại trú cho người nhiễm HIV;

b) Khám và điều trị thay thế cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện và các chất gây nghiện khác;

c) Làm đầu mối, phối hợp với Khoa Quản lý điều trị, Khoa Truyền thông và Can thiệp và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều trị HIV/AIDS và điều trị thay thế cho học sinh, học viên, trại viên, phạm nhân (sau đây gọi tắt đối tượng quản lý) trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, trại tạm giam và trại giam (sau đây gọi là cơ sở quản lý) theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc chi trả các dịch vụ điều trị HIV/AIDS, điều trị thay thế và điều trị nghiện chất từ nguồn bảo hiểm y tế tại địa phương;

đ) Cấp phát thuốc điều trị HIV, thuốc điều trị thay thế, thuốc điều trị nghiện chất cho bệnh nhân, người nghiện chất dạng thuốc phiện và người nghiện chất gây nghiện khác;

e) Bảo quản, quản lý thuốc, vật tư, trang thiết bị, sổ sách phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

4. Khoa Truyền thông và Can thiệp

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về lĩnh vực truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

c) Đầu mối cung cấp các nội dung về thông tin - giáo dục - truyền thông cho các đơn vị thông tin đại chúng; hệ thống thông tin, giáo dục, truyền thông sức khỏe từ cấp tỉnh đến cơ sở; thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS;

d) Đầu mối huy động cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS bao gồm: phòng, chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp; trường học; các câu lạc bộ người nhiễm; các tổ chức phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng;

đ) Theo dõi và hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;

e) Quản lý, chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm: cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su, cung cấp và hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm sạch và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và một số chất gây nghiện khác;

g) Quản lý các nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng, cộng tác viên tham gia triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại;

h) Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh;

i) Làm đầu mối xây dựng dự trù thuốc điều trị thay thế để điều trị cho bệnh nhân của các cơ sở điều trị thay thế trên địa bàn tỉnh, giúp Sở Y tế trong việc quản lý, điều phối các nguồn thuốc điều trị thay thế để điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện;

k) Điều phối việc hỗ trợ kỹ thuật điều trị thay thế cho đối tượng quản lý tại các cơ sở quản lý;

l) Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông và huy động cộng đồng, can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh;

m) Quản lý, cung ứng bơm kim tiêm, bao cao su và các vật dụng can thiệp giảm tác hại, tài liệu truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định;

n) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông và can thiệp trong phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

o) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

5. Khoa Giám sát

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về lĩnh vực giám sát, theo dõi và đánh giá gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Quản lý, chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động theo dõi, đánh giá chương trình phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đơn vị theo dõi đánh giá chương trình theo quy định và là đầu mối quản lý, thu thập, tổng hợp, phân tích, báo cáo, công bố các số liệu liên quan đến công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

c) Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục;

d) Quản lý, chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động ước tính dự báo dịch HIV/AIDS và ước tính quần thể có hành vi nguy cơ cao;

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về giám sát, theo dõi và đánh giá cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

e) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

6. Khoa Quản lý điều trị

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về lĩnh vực điều trị và chăm sóc HIV/AIDS gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và phối hợp HIV;

c) Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác hỗ trợ, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV, dự phòng sau phơi nhiễm HIV tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện điều trị cho người nhiễm HIV trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam, trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội;

đ) Đầu mối xây dựng mạng lưới và tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS

e) Quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng;

g) Xây dựng kế hoạch thuốc kháng HIV, quản lý, điều phối và giám sát tình hình sử dụng thuốc kháng HIV, thuốc nhiễm trùng cơ hội phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân AIDS;

h) Bảo quản, quản lý trang thiết bị, sổ sách phục vụ cho công tác điều trị cho bệnh nhân theo quy định của pháp luật;

i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về điều trị và chăm sóc HIV/AIDS cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

k) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.

7. Khoa Xét nghiệm

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động: xét nghiệm HIV, các xét nghiệm khác phục vụ việc khám, theo dõi điều trị HIV/AIDS và nghiện chất trên địa bàn tỉnh;

c) Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị thực hiện các xét nghiệm liên quan đến xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS, các xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS (siêu âm, xquang, nội soi....) theo các hướng dẫn chuyên môn, theo nhu cầu của các đơn vị hoặc với mục đích nghiên cứu khoa học; triển khai cung cấp dịch vụ xét nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện và phối hợp với các đơn vị tổ chức việc đào tạo, cập nhật kiến thức, áp dụng các thường quy kỹ thuật và kiểm tra giám sát, theo dõi đánh giá hoạt động cung cấp xét nghiệm HIV và các xét nghiệm khác có liên quan cho các cơ sở y tế tuyến dưới và các cơ sở y tế trên địa bàn theo quy định;

đ) Phối hợp quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV tại đơn vị và cho các đơn vị trên địa bàn;

e) Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về xét nghiệm sàng lọc HIV đảm bảo an toàn truyền máu, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con qua các dịch vụ y tế, xã hội và xét nghiệm tự nguyện;

g) Đầu mối quản lý điều phối và thực hiện quản lý chất lượng các xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS;

h) Tham mưu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị cho xét nghiệm HIV, xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS và chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý và sử dụng hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm và sổ sách biểu mẫu ghi chép hoạt động xét nghiệm theo đúng quy định;

i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động quản lý thông tin phòng xét nghiệm;

k) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về xét nghiệm cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

l) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao./.

Ghi chú: Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh có thể điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các Khoa, Phòng cho phù hợp với mô hình tổ chức và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2015/TT-BYT ngày 04/03/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.932

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!