Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 825/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 825/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 ca Chính phủ về phát triển bền vững đng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đi khí hậu;

Căn cứ Quyết định s 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập tchức hoạt động của tchức phi hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định s 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định s 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Chỉ thị s 23/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về đy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đi khí hậu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2885/TTr-BKHĐT ngày 04 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Hội đồng điều phối vùng) giai đoạn 2020 - 2025 nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điều 2. Chức năng của Hội đồng điều phối vùng

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên kết vùng, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm cả phát triển vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức Hội đồng điều phối vùng

1. Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng;

- Phó Chủ tịch Thường trực: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy viên Thường trực: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Các Ủy viên:

+ Thứ trưởng và tương đương của các bộ và cơ quan ngang bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: thành phố Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau;

+ 01 Ủy viên là đại diện chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu thuộc cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp vùng;

+ 01 Ủy viên là đại diện có uy tín của cộng đồng doanh nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Thường trực Hội đồng điều phối vùng gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Hội đồng.

3. Hội đồng điều phối vùng có thể thành lập các tiểu ban làm đầu mối điều phối theo ngành, lĩnh vực hoặc theo các tiểu vùng. Tiểu ban được tchức và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Hội đng điu phi vùng quy định.

4. Bộ máy tham mưu, giúp việc của Hội đồng điều phối vùng, các bộ, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan đến hoạt động điều phối vùng, gồm: Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Tổ điều phối cấp bộ, Tổ điều phối cấp tỉnh và Tổ chuyên gia tư vấn.

Điều 4. Nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối vùng

Các nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối liên kết vùng, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm:

1. Liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Điều phối phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Điều phối thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Các hoạt động, liên kết khác quy định tại Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Nội dung, lĩnh vực khác theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng

1. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có:

- Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nội dung phát triển vùng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của cả nước.

- Danh mục các chương trình, dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.

- Phương án huy động nguồn lực, phương án phân bổ vốn đầu tư đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long; kế hoạch đầu tư công trung hạn, hng năm đối với các dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Các nguồn lực hỗ trợ trong nước và quốc tế khác cho hoạt động liên kết vùng, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành, địa phương thực hiện quy hoạch vùng, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Thông qua kế hoạch điều phối liên kết vùng hằng năm của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có ý kiến với cơ quan có thm quyn vdanh mục các chương trình, dự án đầu tư công có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; giải quyết các vấn đề về liên kết, phối hợp giữa các bộ với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và giữa các tỉnh trong vùng; theo dõi, đôn đốc giải quyết các vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố thuộc thẩm quyền của các địa phương trong vùng.

- Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng khác trong việc hợp tác phát trin kinh tế - xã hội có tính cht liên kết giữa các vùng.

3. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác:

- Thông qua kế hoạch triển khai các hoạt động về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức các hoạt động chung xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, truyền thông của vùng.

- Thành lập các tiểu ban điều phối theo ngành, lĩnh vực hoặc theo các tiểu vùng (nếu cần thiết).

- Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thiết lập hệ thống thông tin vùng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội nghề nghiệp liên minh, liên hiệp hợp tác xã của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Quyết định sử dụng nguồn lực tài chính, nguồn lực khác được giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng.

- Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin, số liệu và báo cáo, giải trình các vấn đề xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Sử dụng con dấu

1. Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ trong các văn bản khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng.

2. Các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và các Ủy viên Hội đồng điều phối vùng sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng điều phối vùng, bao gồm cả kinh phí hoạt động của các tiểu ban điều phối (nếu có), Đoàn kiểm tra, giám sát, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng được tổng hợp trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Văn phòng Hội đồng điều phối vùng được sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Kinh phí hoạt động của các tổ điều phối cấp bộ, ngành được tổng hợp trong dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành, từ nguồn tài trợ của các tchức quốc tế và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Tổ điều phối cấp bộ, ngành được phép sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của bộ, ngành.

3. Kinh phí hoạt động của các tổ điều phối cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tổng hợp trong dự toán ngân sách hằng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Tổ điều phối cấp tỉnh được phép sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Sở Kế hoạch và Đu tư tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long kèm theo Quyết định này.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020 đối với vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng phê duyệt danh sách các Phó Chủ tịch, các Ủy viên của Hội đồng điều phối Vùng.

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph
;
- Tỉnh ủ
y, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức hoạt động và phối hợp của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ thành lập, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ để thực hiện mục tiêu định hướng phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điều 2. Nguyên tắc điều phối

1. Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Nội dung, lĩnh vực điều phối là liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, điều phối phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, điều phối thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Thực hiện phối hợp bảo đảm nguyên tắc đồng thuận giữa các bộ, ngành; giữa các bộ, ngành với các địa phương và giữa các địa phương với nhau trong vùng.

4. Việc chủ trì tổ chức thực hiện công tác phối hợp sẽ được giao cho bộ, ngành, địa phương nào có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan nhiều nhất đến lĩnh vực hoặc nhiệm vụ cần phối hợp đó.

5. Hoạt động điều phối được thực hiện thông qua Hội nghị Hội đồng điều phối vùng. Trên cơ sở nội dung các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, các bộ, ngành, địa phương trong vùng thảo luận để thỏa thuận, thống nhất và triển khai các nội dung thực hiện liên kết, phối hợp.

6. Những vn đkhông đạt được sự đng thuận hoặc vượt thm quyn quyết định của các bộ, ngành và địa phương trong vùng thì Văn phòng Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến chung, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Phương thức điều phối

1. Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

- Về phối hợp trong quá trình lập quy hoạch: việc lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Để bảo đảm tính đồng bộ khi xây dựng quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, cơ quan chủ trì xây dựng quy hoạch vùng ly ý kiến tham gia của Hội đồng điều phối vùng và các bộ, ngành, địa phương liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các lĩnh vực cần phối hợp trong quá trình lập và tổ chức thực hiện quy hoạch như: Kết nối hệ thống giao thông; hạ tầng thông tin; hệ thống cung cấp nước sạch và sử dụng nguồn nước; xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; sản xuất sản phẩm chủ yếu; phát triển nguồn nhân lực; cơ sở dạy nghề, đào tạo cao đẳng, đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học; các bệnh viện cấp tỉnh và xử lý ô nhiễm môi trường.

- Về phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch: sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng điều phối vùng giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành địa phương thực hiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện và có trách nhiệm phối hợp Hội đồng điều phối vùng trong việc giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch vùng.

2. Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển vùng:

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành những cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình để áp dụng chung cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đbảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và phù hợp quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, cơ quan chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách lấy ý kiến tham gia của Hội đồng điều phối vùng và các bộ, ngành, địa phương liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của cả nước:

Hội đồng điều phối vùng tham mưu, đề xuất về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long với cơ quan được giao chủ trì trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

4. Xây dựng danh mục các chương trình, dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội đồng điều phối vùng và các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện, thống nhất về danh mục các chương trình, dự án đầu tư công có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Phương án huy động nguồn lực, phương án phân bổ vốn đầu tư đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội đồng điều phối vùng và các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến, hoàn thiện phương án huy động nguồn lực, phương án phân bổ vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và các nguồn lực hỗ trợ trong nước và quốc tế khác cho hoạt động liên kết vùng, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Giải quyết các vấn đề liên kết vùng:

Hội đồng điều phối vùng phối hợp giữa các bộ với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và giữa các tỉnh trong vùng giải quyết các vấn đề về liên kết vùng; theo dõi, đôn đốc giải quyết các vấn đề có tính chất liên ngành tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong vùng chủ động giải quyết những vấn đề liên tỉnh thuộc thẩm quyền của các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng khác trong việc hợp tác phát trin kinh tế - xã hội có tính chất liên kết giữa các vùng.

7. Kế hoạch điều phối liên kết vùng:

Hội đồng điều phối vùng xây dựng kế hoạch điều phối liên kết vùng hàng năm của vùng đồng bằng sông Cửu Long lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các hoạt động chung xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, truyền thông của vùng theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương trong vùng; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển hiệp hội doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội nghề nghiệp liên minh, liên hiệp hợp tác xã của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

8. Cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin vùng:

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Hội đồng điều phối vùng tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thiết lập hệ thống thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Điều 4. Chế độ làm việc của Hội đồng điều phối vùng

1. Hội đồng điều phối vùng làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận, trao đổi ý kiến để thỏa thuận thống nhất vì lợi ích chung của vùng, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; Chủ tịch Hội đồng có ý kiến kết luận cuối cùng.

2. Hội đồng điều phối vùng hợp thường kỳ 6 tháng một lần; khi cần thiết, có thể hp đột xuất. Địa điểm, phương thức hợp Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Đại diện lãnh đạo Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được mời dự các phiên hp của Hội đồng. Đại diện các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan có thể được mời dự phiên hp của Hội đồng khi cần thiết.

3. Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng chủ trì các hoạt động của Hội đồng, triệu tập và chủ tọa các phiên hp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng. Đối với những vấn đề cấp bách, Chủ tịch Hội đồng lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản.

4. Thường trực Hội đồng điều phối vùng giải quyết các công việc thường xuyên của Hội đồng trong thời gian Hội đồng điều phối vùng không hợp và báo cáo lại Hội đồng tại phiên hp gần nhất. Thường trực Hội đồng điều phối vùng hp thường kỳ mỗi quý một lần; khi cần thiết có thể hp đột xuất theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng. Đại diện các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có thể được mời dự.

5. Hội đồng điều phối vùng thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

6. Hội đồng điều phối vùng báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng và hàng năm với Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và các Ủy viên Hội đồng điều phối vùng

1. Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng: Chỉ đạo và điều hành chung, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng điều phối vùng, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Hội đồng điều phối vùng.

2. Phó Chủ tịch thường trực - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị chương trình và nội dung hoạt động của Hội đồng điều phối vùng, chủ trì các cuộc hp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng; chủ trì các cuộc họp khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì các buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để giải quyết các vấn đề cụ thể có liên quan đến liên kết vùng, liên vùng và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Ký các văn bản điều hành chung của Hội đồng điều phối vùng và Thường trực Hội đồng điều phối vùng, các báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

3. Phó Chủ tịch - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Giúp Chủ tịch chủ trì điều phối các hoạt động về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu.

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì các buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để giải quyết các vấn đề, lĩnh vực công việc được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

4. Phó Chủ tịch - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Giúp Chủ tịch chủ trì điều phối các hoạt động sản xuất nông nghiệp, các hoạt động đầu tư các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì các buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để giải quyết các vấn đề, lĩnh vực công việc được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

5. Phó Chủ tịch - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

- Giúp Chủ tịch chủ trì điều phối các hoạt động về đầu tư, quản lý, vận hành các công trình giao thông vận tải có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì các buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để giải quyết các vấn đề, lĩnh vực công việc được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

6. Ủy viên Thường trực:

- Chỉ đạo Văn phòng Hội đồng điều phối vùng; tổ chức hoạt động của Tổ chuyên gia tư vấn của Hội đồng; chỉ đạo công tác tham mưu, giúp việc, công tác tổng hợp, báo cáo, tổ chức việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều phối vùng, Thường trực Hội đồng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng; ký các văn bản giải quyết công việc hành chính của Hội đồng điều phối vùng.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng giao.

7. Các Ủy viên:

- Tham dự đầy đủ, phản ánh ý kiến chính thức của các cơ quan, tổ chức, giới khoa học, cộng đồng doanh nghiệp mà mình đại diện tại các phiên họp và các hoạt động khác của Hội đồng. Trường hợp vắng mặt, cử đại diện có thẩm quyền tham dự thay và phải được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng.

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng.

- Đề xuất những nội dung có liên quan đến liên kết vùng, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu với Hội đồng điều phối vùng, Thường trực Hội đồng điều phối vùng.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ các khó khăn cho phát triển vùng có liên quan đến ngành, địa phương mình để Hội đồng điều phối vùng, Thường trực Hội đồng điều phối vùng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Sử dụng bộ máy và kinh phí của bộ, địa phương mà mình đại diện để tham gia các hoạt động của Hội đồng điều phối vùng; được Hội đồng hỗ trợ kinh phí hoạt động trong những trường hợp do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 6. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương có liên quan đến liên kết vùng, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời có trách nhiệm:

1. Cử đại diện, bố trí thời gian, bộ máy giúp việc, kinh phí cho đại diện tham gia làm thành viên của Hội đồng điều phối vùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin, số liệu có liên quan cho Hội đồng điều phối vùng.

3. Bố trí làm việc, báo cáo, giải trình với Hội đồng điều phối vùng, tiểu ban của Hội đồng, đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng khi có yêu cầu.

4. Đối với những nội dung cần có ý kiến tham gia của Hội đồng điều phối vùng trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn quy định tại Điều 3 của Quyết định này thì phải có văn bản gửi Hội đồng cho ý kiến chậm nhất là 15 ngày trước khi gửi cấp thẩm quyền.

5. Tổ chức triển khai các Nghị quyết của Hội đồng điều phối vùng có liên quan đến liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định sử dụng nguồn lực của địa phương để tham gia thực hiện các nhiệm vụ có tính chất liên kết vùng; phối hợp với Ủy viên thường trực Hội đồng điều phối vùng bố trí địa điểm và tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng tiến hành phiên họp và hoạt động khác tại địa phương.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai các nghị quyết của Hội đồng điều phối vùng gắn với vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo tổ điều phối trực thuộc chủ trì, phối hợp một số hoạt động chung của các tổ điều phối trong vùng theo hướng dẫn của Văn phòng Hội đồng điều phối vùng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng điều phối vùng để triển khai việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội có tính chất liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long và cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin, số liệu và báo cáo cho Hội đồng điều phối vùng.

Điều 7. Bộ máy giúp việc của Hội đồng điều phối vùng

1. Văn phòng Hội đồng điều phối vùng đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn phòng Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hội đng điu phi vùng, Thường trực Hội đồng điều phối vùng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng; hướng dẫn, phối hợp hoạt động của các tổ giúp việc điều phối cp bộ và cp địa phương theo sự chỉ đạo trực tiếp của y viên Thường trực Hội đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Văn phòng Hội đồng điều phối vùng bảo đảm đủ nhân lực (bao gồm cả cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm) để thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo và công chức của Văn phòng Hội đồng thuộc biên chế của B Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định, được bố trí trong phạm vi biên chế công chức được giao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các bộ có đại diện làm thành viên Hội đồng điều phối vùng thành lập Tổ giúp việc điều phối cấp bộ.

a) Tổ điều phối cấp bộ là tổ chức giúp việc cho các bộ có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của bộ đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng đồng bằng sông Cửu Long; các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển các vùng;

- Giúp Bộ trưởng điều phối các tổ chức, đơn vị thuộc bộ thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển các vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Tổ điều phối cấp tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng thuộc phạm vi quản lý của bộ;

- Cung cấp thông tin liên quan tới chủ trương phát triển ngành, tác động của các cơ chế, chính sách của ngành đối với phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Theo dõi, đôn đốc và giúp Bộ trưởng giải quyết các vấn đề điều phối trong vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc thẩm quyền của các bộ; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Bộ trưởng theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

b) Tổ điều phối cấp bộ do lãnh đạo đơn vị tham mưu về công tác kế hoạch và đầu tư của bộ làm Tổ trưởng và một số thành viên có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác. Bộ trưởng quyết định số lượng thành viên và nhân sự của Tổ điều phối theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ điều phối trên cơ sở khối lượng công việc của bộ.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh.

a) Tổ điều phối cấp tỉnh là tổ chức giúp việc cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng điều phối vùng kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng;

- Tổng hợp các nội dung liên kết từ phía doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu kinh tế và các địa phương với nhau;

- Theo dõi, đôn đốc và giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết các vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của địa phương trong vùng đng bng sông Cửu Long; tng hợp báo cáo Hội đồng điều phối vùng, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn nói trên, Tổ điều phối thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp một số hoạt, động chung của các Tổ điều phối cấp tỉnh trong vùng theo hướng dẫn của Văn phòng Hội đồng điều phối vùng.

b) Tổ điều phối cấp tỉnh do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương trong vùng đng bng sông Cửu Long làm Ttrưởng. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương quyết định số lượng thành viên và nhân sự của Tổ điều phối cấp tỉnh theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ điều phối trên cơ sở khối lượng công việc của địa phương.

4. Hội đồng điều phối vùng có thể thành lập Tổ chuyên gia tư vấn của Hội đng thuộc các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của Hội đồng.

5. Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Tổ điều phối cấp bộ, Tổ điều phối cấp tỉnh có thể thuê, đặt bài nghiên cứu các chuyên gia tư vấn, nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 825/QD-TTg

Hanoi, June 12, 2020

 

DECISION

ON ESTABLISHMENT AND OPERATIONAL REGULATIONS OF COORDINATING COUNCIL FOR MEKONG DELTA REGION DURING 2020 - 2025

PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to Resolution No. 120/NQ-CP dated November 17, 2017 of Government on sustainable development of Mekong Delta region in response to climate change;

Pursuant to Decision No. 34/2007/QD-TTg dated March 12, 2007 of Prime Minister on Regulations on establishment, organization and operation of interdisciplinary cooperative organizations;

Pursuant to Decision No. 593/QD-TTg dated April 6, 2016 of Prime Minister on Regulations on pilot socio-economic development in Mekong Delta region during 2016 - 2020;

Pursuant to Decision No. 417/QD-TTg dated April 13, 2019 of Prime Minister on General Action program for implementation of Resolution No. 120/NQ-CP dated November 17, 2017 of Government on sustainable development of Mekong Delta region in response to climate change;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At request of Minister of Planning and Investment under Declaration No. 2885/TTr-BKHDT dated May 4, 2020.

HEREBY DECIDES:

Article 1. Establish Coordinating Council for Mekong Delta region (hereinafter referred to as “Regional Coordinating Council”) during 2020 – 2025 to renovate regional coordinating mechanisms and promote sustainable development of the Mekong Delta in response to climate change.

Article 2. Functions of Regional Coordinating Council

Regional Coordinating Council shall be an interdisciplinary cooperative organization established under decision of the Prime Minister to act as consultant, provide advice to the Prime Minister and assist Prime Minister in directing, coordinating, examining and supervising regional connection and sustainable development of the Mekong Delta in response to climate change including development of primary economic zones of the Mekong Delta.

Article 3. Organizational structure of Regional Coordinating Council

1. Coordinating Council for the Mekong Delta region consists of:

- Chairperson: Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung;

- Standing Vice Chairperson: Minister of Planning and Investment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vice Chairperson: Minister of Agriculture and Rural Development;

- Vice Chairperson: Minister of Transport;

- Standing member: Deputy Minister of Planning and Investment;

- Members:

+ Deputy ministers and equivalent titles of following ministries and ministerial agencies: Finance, Industry and Trade, Construction, Science and Technology, Health, Education and Trade, Office of the Government;

+ Chairpersons of People’s Committees of following provinces and central-affiliated cities: Long An, Tien Giang, Ben Tre, Dong Thap, Vinh Long, Tra Vinh, Can Tho, Hau Giang, Soc Trang, An Giang, Kien Giang, Bac Lieu and Ca Mau;

+ 1 member shall be a notable specialist or scientist of training and scientific research facility of the area;

+ 1 member shall be a reputable representative of the enterprise community of the Mekong Delta region.

2. Standing Coordinating Council consists of Chairperson, Vice Chairpersons and Standing Members of the Council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Entities that act as consultants and assist Regional Coordinating Council, ministries, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in affairs related to regional coordination consist of: Office of Regional Coordinating Council, Coordinating teams in ministry level, Coordinating teams in provincial level and Teams of consulting specialists.

Article 4. Contents and fields of operation of regional coordination

Contents and fields of operation of coordination in regional connection and sustainable development in response to climate change include:

1. Connection for socio-economic development of the Mekong Delta region.

2. Coordination in sustainable development of the Mekong Delta region in response to climate change.

3. Coordination in implementation of planning of the Mekong Delta region during 2021 – 2030 and vision to 2050.

4. Other activities and connection affairs specified under Decision No. 593/QD-TTg dated April 6, 2016 of Prime Minister.

5. Other contents and fields of operation assigned by Prime Minister.

Article 5. Tasks and powers of Regional Coordinating Council

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Planning of the Mekong Delta region during 2021 – 2030 and vision to 2050.

- Details of regional development within national 5-year socio-economic development plan.

- List of programs and projects that are regional in scale and interregional in nature.

- Methods of mobilizing resources and methods of allocating investment capital for the Mekong Delta region; plans for mid-term and annual public investment for projects that are regional in scale and connect with the Mekong Delta region.

- Other domestic and international aids for regional connection and sustainable development of the Mekong Delta region in response to climate change.

2. Assisting the Prime Minister in directing coordination, expediting, examining and supervising implementation of ministries and local governments in regional planning, strategies, mechanisms, policies, planning, plans, programs, schemes, projects and tasks that are regional in scale and interregional in nature and sustainable development of the Mekong Delta region in response to climate change.

- Via annual plans for coordinating regional connection of the Mekong Delta region; providing feedback for competent authorities regarding list of programs and public investment projects that are regional in scale and interregional in nature prior to presentation to the Prime Minister for consideration and decision; dealing with difficulties in connection and cooperation between ministries and provinces of the Mekong Delta region and other provinces in vicinity; monitoring and expediting dealing with interdisciplinary and/or interregional issues.

- Guiding and assisting local governments in the regions in dealing with interprovincial and intercity issues within competence of local governments in the regions.

- Cooperating with Ho Chi Minh City and other regions in cooperation in socio-economic development that involve connection between regions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Approving plans for carrying out activities regarding sustainable development of the Mekong Delta region. Organizing general regional investment, commercial, tourism and communication incentive activities.

- Establishing coordinating sub-department in each field, sector or sub-region (if necessary).

- Developing common databases and establishing regional information technology; training high quality personnel for the Mekong Delta region.

- Promoting and assisting formation and development of business associations, industrial associations and cooperative associations of the entire Mekong Delta region.

- Deciding the use of financial resources and other resources to perform functions, tasks and powers of the Council.

- Requesting ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities of the Mekong Delta region, relevant agencies and organizations to provide documents, information, figures, reports and explanation for issues that are considered to be necessary for the implementation of tasks of the Council.

- Implementing other tasks and powers decided by the Prime Minister.

Article 6. Use of stamps

1. Chairperson of the Regional Coordinating Council shall use stamp of the Prime Minister for documents during execution of tasks and powers of the Regional Coordinating Council and tasks and powers of the Chairperson.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Expenditure on operation

1. Operational expenditure of the Regional Coordinating Council, including that of sub-departments (if any), inspectorates and Office of the Regional Coordinating Council shall be integrated in annual budget estimates of Ministry of Planning and Investment, from sponsorships of international organizations and managed, paid for and settled according to Law on State Budget and relevant law provisions. Office of the Regional Coordinating Council may utilize accounts and entities specialized in financial affairs of Ministry of Planning and Investment.

2. Operational expenditure of coordinating teams of ministry level and sector level shall be integrated in annual budget estimates of ministries and sectors, from sponsorships of international organizations and shall be managed, paid for and settled according to Law on State Budget and relevant law provisions. Coordinating teams of ministry level and sector level may utilize accounts and entities specialized in financial affairs of ministries and sectors.

3. Operational expenditure of coordinating teams of provincial level shall be integrated in annual budget estimates of Departments of Planning and Investment, from sponsorships of international organizations and shall be managed, paid for and settled according to Law on State Budget and relevant law provisions. Coordinating teams of provincial level may utilize accounts and entities specialized in financial affairs of Departments of Planning and Investment of provinces and central-affiliated cities.

Article 8. Implementation

1. Issuing Regulations on operation of the Regional Coordinating Council for the Mekong Delta region attached under this Decision.

2. This Decision replaces Decision No. 941/QD-TTg dated June 25, 2015 of Prime Minister on establishment of organizations for coordinating development of primary economic zones during 2015 - 2020 for primary economic zone of the Mekong Delta.

3. Ministry of Planning and Investment shall take charge and cooperate with relevant ministries, agencies and local governments in consolidating and reporting to the Chairperson of the Regional Coordinating Council to approve list of Vice Chairpersons and members of the Regional Coordinating Council.

4. This Decision comes into effect from the date of signing. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta region and relevant agencies, organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PRIME MINISTER

Nguyen Xuan Phuc

 

REGULATIONS

OPERATION OF COORDINATING COUNCIL FOR THE MEKONG DELTA FOR THE PERIOD OF 2020 – 2025
(Attached to Decision No. 825/QD-TTg dated June 12, 2020 of the Prime Minister)

Article 1. These Regulations prescribe operation and coordination of the Coordinating Council for the Mekong Delta region established by the Prime Minister to create consistency in order to head towards sustainable development of the Mekong Delta region in response to climate change.

Article 2. Coordination principles

1. Comply with policies of the Communist Party, regulations and law on socio-economic development and ensure national safety and defense of the Mekong Delta region.

2. Contents and field of coordination shall be connection for socio-economic development of the Mekong Delta region, coordination for sustainable development of the Mekong Delta in response to climate change and coordination for implementation of Mekong Delta region planning for the period of 2021 – 2030 and vision towards 2050.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Taking charge of organizing cooperation shall be assigned to ministries and local governments whose functions, tasks and powers are most relevant to the fields or tasks that require cooperation.

5. Coordination shall be implemented via Meeting of the Regional Coordinating Council. On the basis of policies on socio-economic development, ministries and local governments shall communicate to enter into agreement and implement connection and cooperation contents.

6. Issues that fail to be agreed upon or exceed deciding competence of ministries and local governments, Office of the Regional Coordinating Council is responsible for gathering feedback and reporting to the Chairperson for consideration or requesting competent authorities to consider and decide.

Article 3. Coordination methods

1. Planning for the Mekong Delta region for the period of 2021 - 2030 and vision towards 2050:

- Regarding cooperation during planning preparation phase: preparation, appraisal and approval of plans must comply with regulations and law on planning. In order to ensure consistency in developing planning for the Mekong Delta region, presiding agencies that take charge in developing regional plans shall consult the Regional Coordinating Council and relevant ministries and local governments prior to requesting competent authorities to approve. Fields that require cooperation during planning development and implementation such as: Connecting traffic system; information infrastructure; clean water supply system and use of water sources; disposing wastewater, solid waste and hazardous waste; manufacturing primary products; development human resources; vocational training, college education and higher education institutions; scientific research facilities; provincial hospitals and dealing with environmental pollution.

- Regarding cooperation during planning implementation: once planning is approved by competent authorities, the Regional Coordinating Council shall assist the Prime Minister in coordinating, expediting, examining and supervising implementation of planning for the Mekong Delta region of ministries and local governments. Ministries and local governments, based on assigned tasks, shall organize implementation and be responsible for cooperating with the Regional Coordinating Council in supervising and examining implementation of regional planning.

2. Establishment of regional development mechanisms and policies:

Ministries, within assigned functions and tasks, shall conduct research to establish, issue or request the Government and Prime Minister to issue mechanisms and policies under management of the ministries for general application in the Mekong Delta region. In order to ensure consistency, effectiveness and conformity of planning for the Mekong Delta region, presiding agencies that develop mechanisms and policies shall consult the Regional Coordinating Council and relevant ministries and local governments prior to requesting competent authorities to decide.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Regional Coordinating Council shall act as consultant and provide suggestions regarding development of the Mekong Delta region to agencies assigned to take charge during establishment and completion of the 10-year socio-economic development strategy for the period of 2021 – 2030 and 5-year socio-economic development plan for the period of 2021 - 2025.

4. Development of programs and projects that are regional in scale and interregional in nature:

Ministry of Planning and Investment shall cooperate with the Regional Coordinating Council, ministries and local governments in completing and agreeing upon list of public investment programs and projects that are regional in scale and interregional in nature to request the Prime Minister to consider and decide.

5. Methods for mobilizing resources and methods for allocating investment capital for the Mekong Delta region:

Ministry of Planning and Investment shall cooperate with the Regional Coordinating Council and ministries and local governments in gathering feedback and completing methods for mobilizing resources and methods for allocating mid-term investment capital for the period of 2021 – 2025 for the Mekong Delta region and other domestic, international aids for regional connection and sustainable development of the Mekong Delta region in response to climate change in order to propose to the Prime Minister.

6. Dealing with issues in regional connection:

The Regional Coordinating Council shall coordinate cooperation between ministries and provinces in the Mekong Delta region and between the provinces in order to deal with issues related to regional connection; monitor and expedite to deal with interdisciplinary issues in the Mekong Delta region. Guide and assist local governments in actively dealing with interprovincial issues under management of the local governments in the Mekong Delta region. Cooperate with Ho Chi Minh City and other regions for socio-economic development that require connection between regions.

7. Plan for coordinating regional connection:

The Regional Coordinating Council shall develop plans for coordinating regional connection on a yearly basis for the Mekong Delta region, gather feedback of relevant ministries and local governments and report to the Prime Minister; organize general investment, commercial, tourism and communication incentivizing activities at request of ministries and local governments; promote and assist formation and development business associations, industry associations and cooperative associations of the entire Mekong Delta region.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Natural Resources and Environment and ministries, local governments shall cooperate with the Regional Coordinating Council in developing common databases, establishing information system of the Mekong Delta region to serve sustainable development and adaptation to climate change and connecting with database of the International Mekong River Commission.

Article 4. Operational principles of the Regional Coordinating Council

1. The Regional Coordinating Council shall operate on group work basis, communicate, exchange ideas in order to enter into agreement for common interests of the region and highlight personal responsibilities of the heads; Chairperson of the Council shall have the final word.

2. The Regional Coordinating Council shall meet once every 6 months and irregularly if necessary. Meeting location and methods shall be decided by the Chairperson.  Senior representatives of Vietnam Mekong River Commission and Chairperson of People’s Committee of Ho Chi Minh City shall be invited to meetings of the Council. Representatives of relevant agencies, organizations and individuals may be invited to meetings of the Council if necessary.

3. Chairperson of the Regional Coordinating Council shall take charge of activities of the Council, summon and host meetings of the Council and Standing Council. With respect to urgent issues, Chairperson of the Council shall gather suggestions of members in writing.

4. Standing Regional Coordinating Council shall deal with regular affairs of the Council during the period in which the Regional Coordinating Council does not hold meetings and report to the Council in the next meeting. Standing Regional Coordinating Council shall hold regular meetings once every quarter and irregular if necessary as decided by the Chairperson of the Council. Representatives of relevant agencies, organizations and individuals may be invited to meetings.

5. The Regional Coordinating Council shall form inspectorates and supervisors to inspect and monitor compliance with regulations and law, strategies, mechanisms, policies, plans, programs, schemes, projects and tasks that are regional in scale and interregional in nature and sustainable development of the Mekong Delta in response to climate change.

6. The Regional Coordinating Council shall report implementation results every 6 month and every year to the Prime Minister.

Article 5. Tasks and powers of Chairperson, Vice Chairpersons, Standing Members and Members of the Regional Coordinating Council

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Standing Vice Chairpersons - Minister of Planning and Investment:

- Assisting the Chairperson in preparing programs and operation details of the Regional Coordinating Council, hosting meetings of the Council and Standing Council; hosting meetings as assigned by the Chairperson.

- Acting the Chairperson to host meetings with ministries and local governments in the Mekong Delta region in order to deal with specific issues related to regional connection, interregion and planning of the Mekong Delta region.

- Signing general operational documents of the Regional Coordinating Council and the Standing Regional Coordinating Council and reports submitted to the Prime Minister and Chairperson of the Regional Coordinating Council on dealing with issues within their competence.

- Executing other tasks and powers assigned by the Chairperson.

3. Vice Chairperson - Minister of Natural Resources and Environment:

- Assisting the Chairperson in coordinating activities in resources, environment and sustainable development of the Mekong Delta in response to climate change.

- Acting the Chairperson in hosting meetings with ministries and local governments of the Mekong Delta region in order to deal with assigned issues and fields of operations.

- Executing other tasks and powers assigned by the Chairperson.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assisting the Chairperson in coordinating agricultural production, investment for hydraulic structures and natural disaster prevention activities that are regional in scale and interregional in nature.

- Acting the Chairperson in hosting meetings with ministries and local governments of the Mekong Delta region in order to deal with assigned issues and fields of operations.

- Executing other tasks and powers assigned by the Chairperson.

5. Vice Chairperson - Minister of Transport:

- Assisting the Chairperson in coordinating investment, management and operation of traffic structures that are regional in scale and interregional in nature.

- Acting the Chairperson in hosting meetings with ministries and local governments of the Mekong Delta region in order to deal with assigned issues and fields of operations.

- Executing other tasks and powers assigned by the Chairperson.

6. Standing members:

- Directing Office of the Regional Coordinating Council; organizing operation of Teams of the consulting specialists of the Council; directing consulting, assisting, consolidating, reporting and organizing implementation of programs and action plans of the Regional Coordinating Council, Standing Council, Chairperson and Vice Chairpersons; signing documents dealing with administrative affairs of the Regional Coordinating Council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Members:

- Fully attending and reflecting official feedback of agencies, organizations, science communities and enterprise communities which are being represented by the members respectively and other activities of the Council. In case of absence, assigning competent representatives to participate with consensus of the Chairperson.

- Executing tasks assigned by the Chairperson.

- Proposing contents related to regional connection, sustainable development, adaptation to climate change to the Regional Coordinating Council and Standing Regional Coordinating Council.

- Proposing mechanisms and policies on dealing with difficulties in regional development related to their sectors and provinces to enable the Regional Coordinating Council and Standing Regional Coordinating Council to request competent authorities to consider and decide.

- Utilizing mechanisms and expenditure of represented ministries and provinces to participate in activities of the Regional Coordinating Council; receiving funding for operations as decided by the Chairperson.

Article 6. Responsibilities of ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta region

Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta region shall perform tasks and powers according to regulations and law on management of sectors, fields and local governments related to regional connection, sustainable development of the Mekong Delta in response to climate change and be responsible for:

1. Assigning representatives, preparing time, assisting apparatus and expenditure on enabling representatives to act as members of the Regional Coordinating Council according to decision of the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Assigning work, reports and explanation with the Regional Coordinating Council, sub-departments of the Council, inspectorates and supervisors of the Council at request.

4. With respect to contents that require remarks of the Regional Coordinating Council prior to being proposed to competent authorities as specified under Article 3 of this Decision, request the Council to provide remarks in writing at least 15 days before submitting to competent authorities.

5. Organizing implementation of resolutions of the Regional Coordinating Council related to connection of the Mekong Delta region, sustainable development and adaptation to climate change.

6. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the areas are responsible for requesting People’s Council of the same level to consider and decide on use of local resources to implement tasks that are interregional in nature; cooperating with Standing members of the  Regional Coordinating Council in locating and enabling the Council to carry out meetings and conduct other activities in the areas.

People’s Committee of Can Tho City is responsible for cooperating with ministries and local governments in the Mekong Delta region in implementing resolutions of the Regional Coordinating Council related to center points of the Mekong Delta region according to Resolution No. 45-NQ/TW dated February 17, 205 of Politburo on construction and development of Can Tho City during national industrialization and modernization; directing coordination teams to take charge and cooperate in general operation of local coordination teams according to direction of Office of the Regional Coordinating Council.

People’s Committee of Ho Chi Minh City shall be responsible for cooperating with the Regional Coordinating Council in cooperating in socio-economic development that requires connection between Ho Chi Minh City and the Mekong Delta region and providing documents, information, figures and reports to the Regional Coordinating Council.

Article 7. Assistance apparatus of the Regional Coordinating Council

1. Office of the Regional Coordinating Council shall be located In Ministry of Planning and Investment. Office of the Regional Coordinating Council is responsible for acting as consultant, assisting the Regional Coordinating Council, Standing Regional Coordinating Council, Chairperson and Vice Chairpersons of the Regional Coordinating Council; guiding and coordinating operation of coordinating teams in ministry level and local level at direct request of Standing members of the Council.

Ministry of Planning and Investment shall establish Office of the Regional Coordinating Council and ensure adequate personnel (including full-time and part-time officials) to execute assigned tasks. Leaders and officials of Office of the Council permanently employed by Ministry of Planning and Investment and decided by Minister of Planning and Investment shall be allocated within assigned payroll for officials of Ministry of Planning and Investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Coordinating teams of ministry level shall assist ministries and shall have following tasks and powers:

- Conducting research and proposing mechanisms and policies in fields under management of the ministries in order to satisfy development demands of the Mekong Delta region; solutions for improving effectiveness in coordinating region development;

- Assisting the minister in coordinating organizations and units affiliated to ministries in performing tasks in coordinating development of the Mekong Delta region; assisting with coordinating teams of provinces in promptly dealing with issues in regional connection under ministry management;

- Providing information related to policies on development of sectors, impacts of mechanisms and policies of the sectors on development of the Mekong Delta region;

- Monitoring, expediting and assisting the ministers in dealing with coordination issues in the Mekong Delta region under management of ministries; consolidating and reporting to Office of the Regional Coordinating Council and ministers every 6 months and every year on implementation of coordination for development of the Mekong Delta region.

b) Coordination teams of ministry level shall be managed by leading consulting officials in terms of investment and planning and other members with specialized capacity and working experience. Ministers shall decide on number of members of the coordination teams at request of managers of the coordination teams on the basis of workload of the ministries.

3. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta region shall establish coordination teams of provincial level.

a) Coordination teams of provincial level shall assist the People’s Committees and Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta region and shall have following tasks and powers:

- Assisting Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in directing local organizations and entities to perform tasks in coordinating development of the Mekong Delta region; requesting the Regional Coordinating Council to promptly deal with difficulties regarding regional connection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Monitoring, expediting and assisting Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in dealing with coordination issues within their competence in the Mekong Delta region; consolidating and submitting reports to the Regional Coordinating Council, Office of the Regional Coordinating Council, People’s Committees, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities every 6 months and every year regarding implementation of coordination for connection of the Mekong Delta region;

- In addition to aforementioned tasks and powers, coordination teams affiliated to People’s Committee of Can Tho Province shall take charge and cooperate in common activities of coordination teams of provincial level in the areas according to instruction of Office of the Regional Coordinating Council.

b) Managers of coordination teams of provincial level shall be Directors of Departments of Planning and Investment of provinces and central-affiliated cities. Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall decide on number of members of coordination teams of provincial level at request of managers of the coordination teams on the basis of local workload.

4. The Regional Coordinating Council may establish teams of consulting specialists in sectors related to functions, tasks and powers of the Council.

5. Office of the Regional Coordinating Council, coordination teams of ministry level and coordination teams of provincial level may hire or order research paper of consulting specialists, scientists, research or training facilities.

Article 8. Implementation

1. The Regional Coordinating Council is responsible for directing and expediting implementation of these Regulations, once every 6 months and once every year, consolidate implementation results and propose difficulties to be dealt with to the Prime Minister.

2. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in the Mekong Delta region and relevant agencies, organizations and individuals are responsible for the implementation of these Regulations./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 825/QĐ-TTg ngày 12/06/2020 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.189

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198