Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 772/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao I do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 772/1998/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 13/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 772/1998/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO I

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;
Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/1/1998 của chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào Tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vụ Thể thao thành tích cao I là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao thành tích cao thuộc các môn cá nhân; thừa uỷ quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao phối hợp các Bộ Nghành, tổ chức liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển thành tích thể thao các môn cá nhân trong phạm vi cả nước.

Điều 2 : Vụ Thể thao thành tích cao I có nhiệm vụ :

2.1. Xây dựng và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và quản lý các hoạt động thể thao thành tích cao các môn cá nhân để trình cấp có thẩm quyền ban hành : tổ chức thực hiện các văn bản đó .

2.2. Đề xuất xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển thể thao thành tích cao các môn cá nhân ; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt .

Tổ chức chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với những hoạt động thể thao thành tích các môn cá nhân có tính chất quốc gia và quốc tế .

2.3. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội để chỉ đạo và tổ chức thực hiện những hoạt động nâng cao thành tích về các môn cá nhân : xây dựng hệ thống đào tạo tài năng thể thao, xây dựng các chỉ tiêu chuyên môn để tuyển chọn vận động viên và kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện - thi đấu, xây dựng hệ thống và chương trình thi đấu thể thao trong nước ; tổ chức chỉ đạo việc xây dựng chương trình huấn luyện của các đội tuyển trẻ và các đội tuyển quốc gia các môn cá nhân ; tuyển chọn các thành viên đội tuyển, chỉ đạọ và giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch huấn luyện ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo vận động viên trong chương trình Thể thao Quốc gia .

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và tổ chức các chương trình, kế hoạch và thống nhất quản lý nội dung chương trình huấn luyện nâng cao thành tích thể thao các môn cá nhân cho học sinh, sinh viên, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng thể taho trong nhà trường ;

Phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng đội ngũ vận động viên nâng cao thành tích thể thao về các môn cá nhân, từng bước xây dựng lực lượng thể thao thành tích cao trong quân đội, Công an Nhân dân ;

Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức các hình thức kiểm tra y học thể dục thể thao đối với đội ngũ vận động viên, huấn luận viên, trọng tài tham các hoạt động tập luyện, thi đấu các môn cá nhân nâng cao thành tích thể thao.

2.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan để chỉ đạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý thể thao thành tích cao các môn cá nhân .

2.5 . Phối hợp tổ chức và tham gia chỉ đạo thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học, vận dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phát triển và nâng cao thành tích các môn cá nhân.

2.6 .Tham gia xây dựng và đề xuất kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và ngân sách phát triển thể thao thành tích cao các môn cá nhân .

2.7. Tham mưu về quản lý Nhà nước đối với các tổ chức xã hội cấp Quốc gia về các môn thể thao cá nhân, theo dõi, hỗ trợ các tổ chức đó trong việc thành lập, tổ chức hoạt động và phát triển đúng hướng .

2.8. Phối hợp với các Vụ chức chức năng tham mưu để Bộ trưởng . Chủ nhiệm Uỷ ban trình Chính phủ ký kết, tham gia, phê duyệt các điều ước quốc tế có liên quan đến thể thao thành tích cao các môn cá nhân ; xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác, giao lưu quốc tế, điều ước quốc tế về thể thao thành tích cao các môn cá nhân theo quy định của Chính phủ và uỷ quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban .

2.9. Xây dựng và tham gia xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc thể thao của huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên, quản lý hồ sơ đối với các đôí với các đối tượng trên ; đề xuất để trình Chính phủ quyết định việc phong tặng danh hiệu vinh dự đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc về các môn thể thao cá nhân .

2.10. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao kiểm tra các Bộ, Nghành, Uỷ ban Nhân dân địa phương, các tổ chức, công dân Việt Nam và nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trong việc chấp hành pháp luật về thể thao thành tích cao các môn cá nhân .

Điều 3 : Cơ cấu tổ chức Vụ thể thao thành tích cao I :

3.1. Vụ Thể thao thành tích cao I có Vụ trưởng, các phó Vụ trưởng, các Trưởng Bộ môn và các cán bộ - công chức .

3.2. Trong Vụ Thể thao thành tích cao I có :

3.2.1. Bộ môn điền kinh ;

3.2.2. Bộ môn Thể thao dưới nước ;

3.2.3. Bộ môn Bắn Súng, Bắn Cung ;

3.2.4. Bộ môn Cờ ;

3.2.5. Bộ môn Thể dục ;

3.2.6 Bộ môn Cử tạ ;

3.2.7. Bộ môn Xe đạp, Ô tô, Mô tô thể thao, Đua ngựa ;

3.2.8. Bộ môn Wushu, Silat, Taekwondo.

3.3. Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng ; Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về toàn bộ hoạt động của Vụ .

Các phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ Trưởng về lĩnh vực công tác do phụ trưởng phân công.

Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I điều hành hoạt động của Vụ theo chế độ chuyên viên . Vụ trưởng quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ - công chức ; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản sử dụng ngân sách được phân bố cho Vụ Thể thao thành tích cao I theo quy định hiện hành của Nhà nước .

3.4. Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng .Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao duyệt và điều hành công việc của Vụ theo quy chế được duyệt.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Điều 5 :Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT, TC, TK Bộ trưởng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO 
Hà Quang Dự

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 772/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao I do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35