Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 771/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Quan hệ Quốc tế do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 771/1998/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 13/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 771/1998/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO 

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của chính phủ về nhiệm vu, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;
Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/1/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vụ Quan hệ Quốc tế là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về quan hệ quốc tế của Nghành TDTT ; thừa uỷ quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao phối hợp về quan hệ quốc tế với các Bộ, nghành, tổ chức liên quan để thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thể dục Thể thao .

Điều 2. Vụ Quan hệ Quốc tế có nhiệm vụ :

2.1 Xây dựng và tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật về quan hệ quốc tế của Nghành Thể dục Thể thao và các Bộ, nghành, tổ chức liên quan để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định ; tổ chức liên quan để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định ; tổ chức thực hiện các văn bản được thông qua .

2.2. Xây dựng và tham gia xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình quan hệ quốc tế của Uỷ ban Thể dục Thể thao, tổ chức thực hiện sau khi được các cấp có thẩm quyền thông qua .

2.3. Phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các qui chế, thể lệ đoàn TDTT ra nước ngoài và vào Việt Nam, hợp đồng thuê và sử dụng chuyên gia TDTT nước ngoài làm việc tại Việt Nam và về các hoạt động có liên quan khác sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

2.4 . Theo dõi, tổng hợp trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao hoặc Chính phủ xem xét, phê chuẩn việc tham gia các tổ chức Quốc tế về TDTT ; việc ký kết, tham gia, phê duyệt các điều ước Quốc tế về TDTT; việc đàm phán hoặc đàm phán ký kết về TDTT với các tổ chức hữu quan của nước ngoài ; việc tiếp nhận các dự án đầu tư, tài trợ, viện trợ Chính phủ và Phi chính phủ cho TDTT ; việc xây dựng chương trình tiếp cận với khoa học - công nghệ TDTT hiện đại ; tổ chức thực hiện các việc nêu trên sau khi được phê duyệt ký kết .

2.5 . Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nội dung và tổ chức hoặc theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình làm việc của các đoàn TDTT cấp Quốc gia trong hoạt động giao lưu Quốc tế ; giúp Lãnh đạo Uỷ ban tiếp các đoàn khách quốc tế hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp đón tiếp các đoàn này ; theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình hoạt động của các đoàn khách nước ngoài về TDTT vào Việt nam ; phối hợp các đơn vị hữu quan để tổ chức hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế về TDTT trong và ngoài nước sau khi được phép của Lãnh đạo Uỷ ban .

2.6 . Thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các hoạt động quốc tế của tổ chức xã hội về TDTT; phối hợp với các đơn vị hữu quan kiểm tra việc đóng niên liễm cho các tổ chức TDTT tương ứng .

2.7. Lập dự toán và theo dõi sử dụng ngân sách tài chính dành cho hoạt động quan hệ quốc tế .

2.8. Hướng dẫn và phối hợp các cấp, Nghành liên quan làm thủ tục về lãnh sự, lễ tân đối với các đoàn TDTT ra nước ngoài và vào Việt Nam .

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao đôn đốc các cơ quan chức năng làm báo cáo tổng kết về hoạt động của các đoàn TDTT ra nước ngoài và vào Việt Nam và các hoạt động quốc tế khác về TDTT .

2.9 . Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các Bộ, nghành, Uỷ ban nhân dân địa phương, các tổ chức, công dân Việt Nam và người nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trong việc chấp hành pháp luật về Thể dục Thể thao và quan hệ quốc tế về TDTT của Việt Nam .

Điều 3: Cơ cấu tổ chức Vụ Quan hệ Quốc tế :

3.1. Vụ Quan hệ Quốc tế có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và các cán bộ - công chức .

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao về toàn bộ hoạt động của Vụ .

Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về lĩnh vực công tác do Vụ trưởng phân công .

Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế điều hành hoạt động của Vụ theo chế độ chuyên viên . Vụ trưởng quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ - công chức ; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản, sử dụng ngân sách được phân bổ cho Vụ Quan hệ quốc tế theo quy định hiện hành của Nhà nước .

3.2. Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao duyệt và điều hành công việc của Vụ theo Quy chế được duyệt và điều hành công việc của Vụ theo Quy chế được duyệt .

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .

Điều 5: Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Thể dục Thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT, TC, TK Bộ trưởng
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO 
Hà Quang Dự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 771/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Quan hệ Quốc tế do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44