Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6139/QĐ-UBND năm 2016 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 6139/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 07/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6139/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GD&ĐT, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Tờ trình số 3304/TTr-SGD&ĐT ngày 31/8/2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1332/STP-KSTTHC ngày 18/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 73 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, 40 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT Hà Nội, 29 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 04 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký, thay thế Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT Hà Nội; bãi bỏ Mục II Phần I và Mục II Phần II, Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; bãi bỏ Mục II Phần I và Mục II Phần II, Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư Pháp;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- VPUBNDTP: Các PVP P.C. Công, N.N. Kỳ;

Các Phòng: NC, KGVX, TKBT, TH;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Trung tâm tin học Công báo TP;
- Lưu: VT, NC(B), SGD&ĐT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GD&ĐT, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành phố Hà Nội)

PHN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở GD&ĐT Hà Nội.

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông;

2

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông;

3

Giải thể trường trung học phổ thông;

4

Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp;

5

Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp;

6

Giải th trường trung cấp chuyên nghiệp;

7

Cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài;

8

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất trường phổ thông có nhiều cp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài;

9

Giải thể trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài;

10

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

11

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ - tin học và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

12

Giải thể Trung tâm ngoại ngữ - tin học có vốn đầu tư nước ngoài;

13

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo BD chuyên ngành ngắn hạn thuộc các trung tâm có chức năng đào tạo;

14

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

15

Mở mã ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

16

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp;

17

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông;

18

Xin học lại đối với HS trung học phổ thông;

19

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở GD nước ngoài cấp;

20

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia;

21

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia;

22

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia;

23

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc;

24

Chnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;

25

Cấp lại các loại giấy chứng nhận cho học sinh do Sở GD&ĐT cấp;

26

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm GDTX;

27

Cấp giấy chứng nhận tổ chức hoạt động, gia hạn hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường;

28

Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học;

29

Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

30

Công nhận trường mầm non, trường phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

31

Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phổ cập GD Mầm non cho trẻ 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện;

32

Cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường trung học phổ thông

33

Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục cho các trường THPT công lập, tư thục, THPT chuyên. (Đối với các trường mới thành lập, chuyển đổi địa điểm hoặc các trường hoạt động giáo dục tr lại);

34

Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông;

35

Cho phép hoạt động Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập;

36

Công nhận thư viện đạt chuẩn;

37

Xác minh văn bằng, chứng chỉ;

38

Cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài; Các cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

39

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, m rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội;

40

Cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với cơ sở giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế Liên Chính phủ thành lập.

II. Các TTHC thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước của UBND cấp huyện.

TT

Tên Thủ tục hành chính

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

3

Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

4

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ (tư thục);

5

Thành lập trường tiểu học (tư thục);

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học (tư thục);

7

Sáp nhập, chia tách trường tiu học (tư thục);

8

Giải thể trường tiểu học (tư thục);

9

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng;

10

Thành lập trường Trung học cơ sở (Tư thục);

11

Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở (tư thục);

12

Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở (tư thục);

13

Giải thể trường Trung học cơ sở (tư thục);

14

Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS;

15

Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ;

16

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu;

17

Quy trình đánh giá “Học tập cộng đồng cấp xã;

18

Công nhận phổ cập GD mầm non 5 tuổi;

19

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dy thêm học thêm trong nhà trường cấp THCS;

20

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp THCS;

21

Đính chính, cấp lại bản sao bng tốt nghiệp THCS;

22

Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS);

23

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS);

24

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS);

25

Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS);

26

Cho phép hoạt động tr lại đối với trường phổ thông tư thục nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS);

27

Chuyển đổi chủ nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục;

28

Công nhận Hiệu trưởng, hiệu phó đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục;

29

Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục.

III. Các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND cấp xã.

TT

Tên Thủ tục hành chính

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (tư thục);

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (tư thục);

3

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (tư thục);

4

Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp MG độc lập (tư thục).

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6139/QĐ-UBND năm 2016 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100