Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 590/QĐ-CĐSVN 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa

Số hiệu: 590/QĐ-CĐSVN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Đường sắt Việt Nam Người ký: Vũ Quang Khôi
Ngày ban hành: 23/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/QĐ-CĐSVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định s 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định 61/2018/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thm quyền tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Cục Đường sắt Việt Nam (tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn các cán bộ, công chức đơn vị liên quan áp dụng, cải tiến các tài liệu bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của Quy trình.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VP, (BPMC).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Quang Khôi

 

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 590/QĐ-CĐSVN ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam)

TT

Mã thủ tục

Tên quy trình nội bộ

1

1.000294

Bãi bỏ đường ngang

2

1.003897

Cấp lại Giấy phép lái tàu

3

1.005085

Cấp Giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị cho người nước ngoài đã có giấy phép lái tàu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp

4

BGTVT-285794

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

5

1.005075

Thu hồi, Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

6

BGTVT-285796

Sát hạch, cấp Giấy phép lái tàu

7

BGTVT-285797

Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo nâng cấp đường ngang

8

BGTVT-285798

Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang

9

BGTVT-285799

Cấp Giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

10

BGTVT-285800

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho ĐS

11

BGTVT-285805

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 590/QĐ-CĐSVN ngày 23/10/2020 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Cục Đường sắt Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


359
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128