Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4668/QĐ-BGDĐT 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục

Số hiệu: 4668/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành: 30/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4668/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, Văn phòng và Thanh tra thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là đơn vị).

Điều 2. Nguyên tắc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị

1. Kế thừa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả và hợp lý.

2. Mỗi lĩnh vực công việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý; trường hợp một công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì đơn vị liên quan đến công việc chuyên môn nhiều nhất làm đầu mối chủ trì. Trường hợp có ý kiến khác nhau về đầu mối chủ trì thì Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Các đơn vị chủ động giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) trong quan hệ công tác với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chung của các đơn vị

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, các đơn vị có trách nhiệm:

1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác theo quy định.

2. Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị theo quy định.

3. Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định hoặc yêu cầu của các cơ quan trung ương, bộ, ngành và theo phân công của Bộ trưởng về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị. Chủ động rà soát, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề bất cập trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chủ động truyền thông và nắm bắt thông tin trên báo chí, mạng xã hội về các chủ trương, chính sách, quy định mới của ngành và các vấn đề về giáo dục, đào tạo mà dư luận xã hội quan tâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

5. Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị; trình Bộ trưởng quyết định thành lập và cử công chức tham gia các ban chỉ đạo, ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, chương trình, đề án, tổ tư vấn, tổ công tác do đơn vị làm đầu mối theo dõi và thực hiện.

6. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, sử dụng sản phẩm của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị theo phân công.

7. Thực hiện quy chế làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm xác định, đề nghị đơn vị có liên quan phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và có trách nhiệm tổng hợp trung thực, đầy đủ ý kiến tham gia. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp theo đề nghị của đơn vị chủ trì; ý kiến tham gia phải cụ thể, tập trung về lĩnh vực chuyên môn được giao và gửi đúng thời hạn theo quy định.

9. Thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

10. Giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

11. Thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

12. Thực hiện công tác quản lý, đánh giá, xếp loại công chức và công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng. Cho ý kiến đối với hồ sơ thi đua, khen thưởng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

13. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và quản lý hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Cục, Thanh tra và Văn phòng

1. Các Cục có văn phòng, phòng và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Thanh tra có phòng nghiệp vụ. Văn phòng Bộ có phòng và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

2. Bộ trưởng quyết định về cơ cấu tổ chức của Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ theo đề nghị của Cục trưởng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Bộ sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Cục trưởng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng, phòng và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp văn phòng, phòng và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm tiêu chí thành lập đơn vị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Chương II

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Mục 1. VĂN PHÒNG

Điều 5. Vị trí và chức năng

Văn phòng là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp Bộ trưởng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tổng hợp, hành chính, cải cách hành chính, tài chính cơ quan, quản trị công sở và truyền thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Bộ trưởng ban hành; giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác;

b) Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo phân công của Bộ trưởng;

c) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền giao;

d) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, báo cáo Bộ trưởng;

đ) Xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về công tác giúp việc Bộ trưởng và các Thứ trưởng (sau đây gọi chung là Lãnh đạo Bộ)

a) Xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, ghi biên bản và dự thảo kết luận các cuộc họp, buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ (khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ); đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện kết luận của Lãnh đạo Bộ;

c) Rà soát, kiểm tra văn bản trước khi trình Lãnh đạo Bộ.

3. Về công tác hành chính, văn thư

a) Tiếp nhận, đăng ký, phân loại, chuyển văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân; kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành các văn bản đi của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Quản lý, sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Văn phòng theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác bí mật nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của Văn phòng theo quy định.

4. Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

a) Đơn vị thường trực, đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tiếp nhận, phân loại, chuyển các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Cổng Dịch vụ công quốc gia liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các đơn vị để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ trưởng phân công;

c) Tổ chức, triển khai thực hiện công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt;

e) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

5. Về công tác tài chính, kế toán của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trung hạn, dài hạn được giao của các đơn vị chi tiêu qua tài khoản của Văn phòng;

b) Hướng dẫn, kiểm soát, thanh toán, quyết toán thu, chi tài chính qua tài khoản của Văn phòng;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt quyết toán về công tác tài chính, tài sản, kế toán hàng năm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng;

d) Tổ chức công tác tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

6. Về công tác quản trị công sở và bảo đảm điều kiện làm việc, phương tiện đi công tác cho cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Quản lý nhà đất, trụ sở làm việc; quản lý, cải tạo, sửa chữa, mua sắm, duy tu, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Bảo đảm các điều kiện làm việc, thông tin liên lạc của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Công tác lễ tân, khánh tiết, cảnh quan công sở, vệ sinh môi trường, y tế và phòng chống dịch bệnh tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, bão lụt tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Tổ chức kiểm kê, điều chuyển, thanh lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện đi công tác của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý, khai thác, sử dụng Phòng Truyền thống giáo dục Việt Nam;

g) Bảo đảm phương tiện đi công tác của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

h) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật.

7. Về công tác truyền thông các hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điều phối, tổ chức thực hiện truyền thông về các hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ngành Giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Bộ trưởng, các Thứ trưởng những vấn đề cần xử lý qua phản ánh của báo chí, dư luận xã hội liên quan tới trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Quản trị nội dung Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Thực hiện nhiệm vụ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại khu vực phía Nam

a) Theo dõi, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nắm bắt thông tin, báo cáo tình hình hoạt động giáo dục và đào tạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam;

b) Bảo đảm các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại cho Lãnh đạo Bộ đi công tác tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam;

c) Đại diện cho Bộ trong các hoạt động phối hợp công tác với các địa phương, cơ quan tại khu vực phía Nam khi được Bộ trưởng giao.

Mục 2. VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điều 7. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động; tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế

a) Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tổ chức thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Tổ chức thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Tổ chức thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các tổ chức hành chính khác;

đ) Tổ chức thẩm định về số lượng đơn vị, đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng, Cục, Thanh tra;

e) Tổ chức thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thẩm định và giao biên chế công chức đối với đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Tổ chức thẩm định số lượng người làm việc và quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; thẩm định và phê duyệt đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

h) Tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, liên kết các trường đại học thành đại học, chuyển trường đại học thành đại học, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

i) Đầu mối tổng hợp, theo dõi việc quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tham mưu, giúp Bộ trưởng cử Lãnh đạo Bộ tham gia hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức xã hội theo quy định;

k) Thành lập, giải thể và thẩm định quy chế tổ chức và hoạt động của các ban quản lý dự án, chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

l) Theo dõi việc thực hiện quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

2. Về công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức

a) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh vụ trưởng, phó vụ trưởng và tương đương của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ban cán sự đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;

b) Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức hàng năm; hướng dẫn, quản lý việc tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Thẩm định trình Bộ trưởng:

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ban cán sự đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực và các tổ chức hành chính khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo phân cấp quản lý;

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng biên tập và Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; có ý kiến trước khi hội đồng thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với tổng giám đốc; đồng ý cho phép Hội đồng thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;

- Công nhận hội đồng đại học; công nhận hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với chủ tịch hội đồng đại học, chủ tịch hội đồng trường, giám đốc đại học và hiệu trưởng trường đại học; thay thế thành viên hội đồng đại học, hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo quy định;

d) Tham mưu, giúp Bộ trưởng cử Lãnh đạo Bộ tham gia ban chỉ đạo, ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, chương trình, đề án, tổ tư vấn, tổ công tác theo đề nghị của bộ, ngành khác;

đ) Theo dõi, tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ quản lý, viên chức ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Thực hiện việc ký, thanh lý hợp đồng lao động đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng; quản lý người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định và theo phân cấp quản lý;

g) Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quy trình kỷ luật công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định.

3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động theo quy định;

b) Tham mưu về việc cử công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài và cho phép công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ phép tại nước ngoài theo quy định pháp luật;

c) Thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp theo lương, chế độ bảo hiểm, hưu trí, thôi việc và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

d) Chủ trì thực hiện việc bổ nhiệm ngạch công chức, nâng ngạch và chuyển ngạch công chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức, chuyển hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định;

đ) Thực hiện công tác kê khai tài sản đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

e) Đầu mối quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

4. Về công tác đánh giá, xếp loại và xét thi đua, khen thưởng

a) Thường trực Hội đồng xét sáng kiến cơ sở cho các đơn vị không có tư cách pháp nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ, cấp toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

b) Thi đua, khen thưởng khối cơ quan chuyên môn về giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Sở):

- Tổ chức phong trào thi đua; hướng dẫn tiêu chí thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các Sở;

- Xét tặng cờ thi đua và khen thưởng hàng năm, chuyên đề, đột xuất đối với các sở; các đơn vị, cá nhân thuộc Sở;

- Hiệp y khen thưởng cấp nhà nước đối với các tập thể, cá nhân thuộc Sở;

c) Đánh giá, xếp loại và xét thi đua, khen thưởng khối đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, công chức, viên chức và người lao động theo quy định. Tổ chức phong trào thi đua; hướng dẫn tiêu chí thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng hàng năm, chuyên đề, đột xuất đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình khen thưởng cấp nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tập thể, cá nhân, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội;

d) Thi đua, khen thưởng khối các bộ, ngành Trung ương và đại học quốc gia:

- Tổ chức phong trào thi đua; hướng dẫn tiêu chí thi đua, khen thưởng; xét tặng cờ thi đua và khen thưởng hàng năm, chuyên đề, đột xuất đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm không trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; hiệp y khen thưởng cấp nhà nước;

- Tổ chức phong trào thi đua; hướng dẫn tiêu chí thi đua, khen thưởng; xét tặng cờ thi đua và khen thưởng hàng năm, chuyên đề, đột xuất, đối với các đơn vị thuộc đại học quốc gia;

- Trình khen thưởng cấp nhà nước đối với các đơn vị, cá nhân thuộc đại học quốc gia; các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị của đại học quốc gia;

đ) Khen thưởng chuyên đề, đột xuất đối với các tập thể, cá nhân ngoài ngành Giáo dục.

5. Đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục 3. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điều 9. Vị trí và chức năng

Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; công tác kế hoạch, tài chính, tài sản và vốn đầu tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

a) Chiến lược phát triển giáo dục

- Đầu mối tổng hợp và xây dựng chiến lược phát triển giáo dục trình Lãnh đạo Bộ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia ý kiến về các chiến lược tổng thể ngành, lĩnh vực có liên quan; đầu mối tổng hợp và tham mưu các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, đào tạo;

- Thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đã được phê duyệt.

b) Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

- Đầu mối tổng hợp việc tham gia ý kiến đối với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực giáo dục;

- Đầu mối tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực giáo dục;

- Đầu mối tổng hợp việc tham gia ý kiến và báo cáo đối với các Nghị quyết, Chỉ thị của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung liên quan đến chiến lược tổng thể, kế hoạch, quy hoạch, tài chính, tài sản đầu tư.

2. Về công tác quản lý tài chính

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình dự án, đề án do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý về lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; tổng hợp dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm đối với tất cả các nguồn kinh phí do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý;

b) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tổng hợp báo cáo dự toán thu chi ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước;

c) Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao quản lý. Đầu mối tổng hợp, thẩm định, đề xuất phương án phân bổ, giao ngân sách chi thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; thẩm định, tổng hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự toán của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, trình Bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước. Thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc theo quy định; tham mưu, giúp Bộ trưởng về phối hợp với cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

d) Xét duyệt quyết toán thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp lập báo cáo quyết toán thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và lập báo cáo tài chính tổng hợp của tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện công khai quyết toán thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ đối với đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật về kiểm toán nội bộ. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm toán nội bộ hàng năm theo quy định của pháp luật;

e) Tổng hợp tài liệu, số liệu để làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với các cuộc thanh tra, kiểm toán liên quan đến tài chính, ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các nguồn kinh phí giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý;

g) Thẩm định và đề xuất phương án phân loại tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện lộ trình tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện lộ trình tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị quản lý hành chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

h) Tham mưu về quản lý giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo quy định. Xây dựng và tham mưu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Về công tác quản lý tài sản, doanh nghiệp

a) Tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định; thực hiện công khai tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu, giúp Bộ trưởng ban hành quyết định quy định danh mục và giá trị tài sản có giá trị lớn theo quy định; phê duyệt giá trị tài sản, xử lý tài sản khi thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thực hiện xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

d) Tham mưu, giúp Bộ trưởng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và tài sản chuyên dùng tại đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công;

đ) Thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định phương án xử lý tài sản công, phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao quản lý; phương án xử lý tài sản hình thành của các chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sử dụng vốn nhà nước;

e) Thẩm định trình Bộ trưởng quyết định về việc thuê tài sản để phục vụ hoạt động của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo thẩm quyền của Bộ trưởng;

g) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật;

h) Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện các quyền, trách nhiệm về tài chính, đầu tư của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý theo quy định pháp luật.

4. Về công tác quản lý đầu tư

a) Chủ trì tham mưu hướng dẫn lập, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thẩm định đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc, các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý theo quy định; thông báo, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ; báo cáo quyết toán vốn đầu tư định kỳ theo quy định; thường trực tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giải ngân các nguồn vốn;

b) Đề xuất danh mục chương trình, dự án với các nhà tài trợ; chủ trì thẩm định phê duyệt các chương trình, dự án (trừ các chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học) sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi, các dự án và các khoản viện trợ sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi, các dự án và khoản viện trợ NGO;

c) Chủ trì hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

5. Đầu mối theo dõi các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch chi đầu tư và vốn sự nghiệp trung hạn và hàng năm của các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với các nội dung liên quan đến ngành Giáo dục.

6. Về các nhiệm vụ khác

a) Đầu mối triển khai thực hiện công tác kiểm toán hàng năm. Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Bộ và tổng hợp việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tham mưu ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho từng năm và cho cả giai đoạn.

7. Về tham gia Tổ công tác, Tổ thẩm định

a) Thường trực giúp Bộ trưởng trong việc tham gia Ban chỉ đạo Điều hành giá của Chính phủ, các Ban chỉ đạo liên quan đến tài chính ngân sách, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài sản công;

b) Tham mưu, giúp Bộ trưởng trong xây dựng, góp ý các báo cáo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ngành Giáo dục gửi các cơ quan, đơn vị liên quan;

c) Rà soát và tham mưu, giúp Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

d) Tham mưu, giúp Bộ trưởng tham gia ý kiến đối với Thành viên Chính phủ, các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách, tài sản công, tài chính doanh nghiệp.

Mục 4. VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

Điều 11. Vị trí và chức năng

Vụ Giáo dục Mầm non là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về chương trình giáo dục mầm non

a) Ban hành chương trình giáo dục mầm non; tổ chức thẩm định, phê duyệt chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục mầm non tích hợp và các tài liệu, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục mầm non tích hợp; lựa chọn, sử dụng tài liệu, đồ chơi, đồ dùng, thiết bị dạy học; chất lượng giáo dục.

2. Về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc đánh giá, xếp loại trường chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục mầm non; phối hợp, xây dựng, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục mầm non;

b) Hướng dẫn công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để nâng cao năng lực chuyên môn;

c) Hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non.

3. Về công tác tổ chức, hoạt động nhà trường

a) Ban hành điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định;

c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

4. Kiểm tra, đánh giá phổ cập giáo dục mầm non.

Mục 5. VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Điều 13. Vị trí và chức năng

Vụ Giáo dục Tiểu học là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học.

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa đối với cấp tiểu học

a) Tham mưu, giúp Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; quy định về mục tiêu, đối tượng, quy mô, thời gian thực nghiệm một số nội dung của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tiểu học; quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa cấp tiểu học; quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục tiểu học; đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về sách giáo khoa cấp tiểu học;

b) Tổ chức thẩm định, phát triển chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tham mưu, giúp Bộ trưởng ban hành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức thẩm định và tham mưu, giúp Bộ trưởng phê duyệt các chương trình giáo dục tích hợp cấp tiểu học; tổ chức thẩm định và tham mưu, giúp Bộ trưởng phê duyệt sách giáo khoa cấp tiểu học (không bao gồm sách giáo khoa môn học Tiếng dân tộc thiểu số); tổ chức tư vấn và tham mưu, giúp Bộ trưởng phê duyệt tài liệu giáo dục của địa phương cấp tiểu học;

c) Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, chương trình giáo dục tích hợp cấp tiểu học (nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu); kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của nước ngoài, nội dung giáo dục bắt buộc đối với học sinh người Việt Nam học chương trình giáo dục phổ thông của nước ngoài trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục tiểu học

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học và các quy định liên quan đối với giáo dục tiểu học;

b) Đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng công tác giáo dục đối với người khuyết tật;

c) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học;

d) Phối hợp hướng dẫn công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học để nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực nghề nghiệp;

đ) Phối hợp xây dựng danh mục thiết bị dạy học cấp tiểu học;

e) Phối hợp việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia, quốc tế dành cho học sinh cấp tiểu học.

3. Về công tác tổ chức, hoạt động nhà trường

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ trường tiểu học; quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; quy chế tổ chức và hoạt động của trường dành cho học sinh khuyết tật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục tiểu học;

c) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục tiểu học khác.

4. Đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về tiếng Việt.

5. Chủ trì tham mưu, giúp Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Mục 6. VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Điều 15. Vị trí và chức năng

Vụ Giáo dục Trung học là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục trung học (cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông).

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa đối với giáo dục trung học

a) Tham mưu, giúp Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; quy định về mục tiêu, đối tượng, quy mô, thời gian thực nghiệm một số nội dung của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp trung học; quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa cấp trung học; quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông cấp trung học; đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về sách giáo khoa cấp trung học;

b) Tổ chức thẩm định, phát triển chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; tham mưu, giúp Bộ trưởng ban hành chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; tổ chức thẩm định và tham mưu, giúp Bộ trưởng phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp sử dụng trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục; tổ chức thẩm định và tham mưu, giúp Bộ trưởng phê duyệt sách giáo khoa cấp trung học (không bao gồm sách giáo khoa các môn học tiếng dân tộc thiểu số và sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và an ninh); tổ chức tư vấn và tham mưu, giúp Bộ trưởng phê duyệt Tài liệu giáo dục của địa phương cấp trung học; tham mưu, giúp Bộ trưởng ban hành quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

c) Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học, chương trình giáo dục tích hợp cấp trung học (nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu); kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của nước ngoài, nội dung giáo dục bắt buộc đối với học sinh người Việt Nam học chương trình giáo dục phổ thông của nước ngoài trong các cơ sở giáo dục trung học trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trung học

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở; việc thực hiện quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn về bảo đảm chất lượng giáo dục trung học; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục trung học; phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trung học;

c) Chủ trì và phối hợp chỉ đạo tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hóa cấp quốc gia, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia, quốc tế dành cho học sinh cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông;

d) Phối hợp hướng dẫn công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông để nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực nghề nghiệp;

đ) Phối hợp xây dựng danh mục thiết bị dạy học cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

3. Về công tác tổ chức, hoạt động nhà trường

a) Tham mưu, giúp Bộ trưởng ban hành, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục trung học;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; công tác tổ chức, triển khai các hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục trung học; công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Mục 7. VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Điều 17. Vị trí và chức năng

Vụ Giáo dục Đại học là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Điều 18. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác tuyển sinh và đào tạo

a) Tham mưu, xây dựng quy chế tuyển sinh (bao gồm cả cho đối tượng cử tuyển và học sinh dự bị đại học chuyển tiếp vào đại học), quy chế đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, các trình độ của giáo dục đại học theo các hình thức giáo dục chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo từ xa, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài;

b) Tham mưu, xây dựng quy định chỉ tiêu tuyển sinh; quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo hoặc đăng ký hoạt động trình độ cao đẳng sư phạm; quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình các trình độ của giáo dục đại học và trình độ cao đẳng sư phạm; quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề; tổ chức xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình dùng chung cho các môn học bắt buộc, bồi dưỡng giảng viên các môn lý luận chính trị theo quy định;

c) Tham mưu quyết định đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động đào tạo, thu hồi quyết định cho phép đào tạo đối với ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học hoặc đăng ký hoạt động trình độ cao đẳng sư phạm, giáo trình, tài liệu giảng dạy không bảo đảm điều kiện chất lượng theo quy định;

d) Tham mưu triển khai thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam; thực hiện danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học và của cao đẳng đào tạo giáo viên.

2. Về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

a) Thực hiện các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn, yêu cầu về chuẩn cơ sở giáo dục, chuẩn chương trình đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm;

b) Tham mưu quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm về các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo (giảng viên, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất; tài chính); kết quả đào tạo; tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp;

c) Tham mưu quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

a) Chủ trì tham mưu, giúp Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm;

b) Tham mưu thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo giáo viên; Điều lệ trường cao đẳng sư phạm; chính sách tự chủ đại học; chính sách đào tạo nhân lực cho các vùng kinh tế trọng điểm, đào tạo theo địa chỉ sử dụng và cho vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các vùng khó khăn khác;

c) Đầu mối triển khai thực hiện thẩm định các điều kiện và quyết định cho phép, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Mục 8. VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 19. Vị trí và chức năng

Vụ Giáo dục thường xuyên là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên.

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về chương trình giáo dục thường xuyên

a) Tham mưu ban hành và hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp;

b) Tổ chức chỉ đạo xây dựng và thẩm định tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình xóa mù chữ; chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp;

c) Hướng dẫn việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam;

d) Hướng dẫn các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm vừa làm vừa học, học từ xa, tự học, tự học có hướng dẫn, hình thức học khác theo nhu cầu của người học;

đ) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên và chất lượng giáo dục thường xuyên.

2. Về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục thường xuyên

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục thường xuyên;

b) Phối hợp hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện các chương trình thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Kiểm tra, đánh giá công tác xóa mù chữ, công nhận hoặc phối hợp công nhận kết quả xóa mù chữ;

d) Hướng dẫn về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

3. Về công tác tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

a) Tham mưu ban hành, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục thường xuyên có yếu tố nước ngoài, có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; quy chế thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để cấp văn bằng của giáo dục phổ thông;

b) Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

Mục 9. VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC

Điều 21. Vị trí và chức năng

Vụ Giáo dục dân tộc là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

Điều 22. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác phát triển giáo dục dân tộc

a) Tham mưu ban hành và hướng dẫn thực hiện các chính sách phát triển giáo dục đối với người học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; chính sách đối với cơ sở giáo dục: trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú; chính sách về cử tuyển và chính sách về dự bị đại học; quản lý về tuyển sinh và bồi dưỡng dự bị đại học;

b) Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số và nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Hướng dẫn thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

c) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Về công tác quản lý nhà nước về tiếng các dân tộc

a) Đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về tiếng các dân tộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tham mưu ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn học tiếng dân tộc thiểu số; tổ chức biên soạn, thẩm định sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số; tham mưu ban hành hướng dẫn và quản lý việc thực hiện dạy học tiếng dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

c) Tham mưu ban hành chương trình khung bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số và chương trình khung bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho công dân Việt Nam; tham mưu ban hành hướng dẫn và quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho công dân Việt Nam;

d) Tham mưu xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ bảo tồn phát triển ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc; chính sách hỗ trợ đối với người dạy, người học tiếng dân tộc thiểu số và cơ sở giáo dục có tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

3. Về công tác quản lý tổ chức, hoạt động nhà trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Tham mưu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế trên;

b) Quản lý các hoạt động giáo dục đặc thù cho học sinh dân tộc thiểu số.

Mục 10. VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Điều 23. Vị trí và chức năng

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên

a) Tham mưu, giúp Bộ trưởng ban hành chương trình, nội dung: môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh;

b) Hướng dẫn thực hiện chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên;

c) Tham mưu, giúp Bộ trưởng ban hành các quy định bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu trong dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; thẩm định sách giáo khoa dùng cho các đối tượng học sinh trung học phổ thông; thẩm định giáo trình dùng cho các đối tượng sinh viên cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

2. Về công tác quản lý đối với cán bộ quản lý, nhà giáo giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

a) Quản lý số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp dạy học cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh;

b) Phối hợp xây dựng quy định định mức giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh;

c) Phối hợp xây dựng quy định chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, nhà giáo giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh;

d) Chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Về công tác quốc phòng, quân sự và an ninh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đào tạo sĩ quan dự bị theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ trì tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Quốc phòng ra Quyết định kiện toàn các chức vụ của Ban Chỉ huy quân sự thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của các Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đầu mối thực hiện công tác theo dõi hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Chỉ huy đơn vị tự vệ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn, tổ chức triển khai về xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách của lực lượng tự vệ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện các hoạt động của lực lượng tự vệ; thực hiện sơ kết, tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng theo quy định;

đ) Tham mưu, giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Công an ban hành quyết định, xây dựng quy định chức trách, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống khủng bố cho các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện sơ kết, tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng theo quy định.

Mục 11. VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Điều 25. Vị trí và chức năng

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

Điều 26. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng văn hóa

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, xây dựng, cập nhật tài liệu, bồi dưỡng tập huấn các nội dung, nhiệm vụ về công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và các hoạt động sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên;

b) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

c) Tham mưu ban hành quy định, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng văn hóa học đường, an ninh chính trị trong học sinh, sinh viên; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động giáo dục; giáo dục bảo vệ chủ quyền biển đảo; giáo dục học sinh, sinh viên khai thác và sử dụng các nội dung trên môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đúng quy định pháp luật.

2. Về công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, công tác xã hội, tư vấn tâm lý

a) Tham mưu ban hành quy định, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống thông qua các hoạt động giáo dục; tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và nhà giáo về giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống;

b) Tham mưu ban hành quy định, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội; công tác Đoàn, Hội, Đội; công tác thanh niên;

c) Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục; phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học.

3. Về công tác học sinh, sinh viên

a) Tham mưu ban hành hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về chế độ, chính sách (học bổng, tín dụng, trợ cấp xã hội, giảm nghèo...) cho học sinh, sinh viên, công tác quản lý học sinh, sinh viên (nội trú, ngoại trú, đánh giá kết quả rèn luyện, quản lý hồ sơ, đồng phục, lễ phục...); công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên;

b) Tham mưu ban hành quy định, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, biên soạn, thẩm định tài liệu và tổ chức các hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý và nhà giáo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng, chống bạo lực học đường và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo dục phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong trường học, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về gia đình và xây dựng gia đình;

c) Tham mưu ban hành quy định, hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng nội dung, hình thức, biên soạn, thẩm định tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; tham mưu quy định về điều kiện tiêu chuẩn đánh giá công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục.

Mục 12. VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điều 27. Vị trí và chức năng

Vụ Giáo dục thể chất là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục thể chất; hoạt động thể thao trường học; công tác y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em; bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích đối với người học trong các cơ sở giáo dục.

Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác giáo dục thể chất

a) Ban hành chương trình và hướng dẫn thực hiện chương trình môn giáo dục thể chất thuộc chuẩn chương trình đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm;

b) Phối hợp hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất;

c) Kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục thể chất và đánh giá thể lực cho học sinh, sinh viên.

2. Về hoạt động thể thao trường học

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá phong trào luyện tập thể dục thể thao của các cơ sở giáo dục, đào tạo; các câu lạc bộ thể thao học sinh, sinh viên;

b) Xây dựng, thẩm định tài liệu và tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất;

c) Thực hiện việc bảo trợ nhà nước đối với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Hội Thể thao học sinh Việt Nam; hướng dẫn, tổ chức, tham gia các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế.

3. Về công tác y tế và bảo đảm an toàn trường học

a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác y tế trường học, phòng chống dịch, bệnh học đường, giáo dục sức khỏe tâm thần, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường, nước sạch, vệ sinh, bảo vệ môi trường;

b) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác bảo đảm an toàn trường học, tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em trong nhà trường;

c) Tổ chức xây dựng, thẩm định tài liệu và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác y tế, bảo đảm an toàn trường học.

Mục 13. VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 29. Vị trí và chức năng

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao (sau đây gọi chung là công tác khoa học, công nghệ và môi trường).

Điều 30. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch của công tác khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm, bao gồm:

a) Hướng dẫn xây dựng kế hoạch của công tác khoa học, công nghệ và môi trường;

b) Tổ chức xác định, tuyển chọn/giao trực tiếp, thẩm định và trình phê duyệt các chương trình, đề tài, nhiệm vụ của công tác khoa học, công nghệ và môi trường;

c) Tổ chức quản lý, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý các chương trình, đề tài, nhiệm vụ của công tác khoa học, công nghệ và môi trường;

d) Tổng hợp đề xuất phương án quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ của công tác khoa học, công nghệ và môi trường sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức triển khai giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên, giảng viên trẻ và các giải thưởng khác của công tác khoa học, công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác khoa học, công nghệ và môi trường cho đội ngũ công chức, viên chức có liên quan ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục 14. VỤ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điều 31. Vị trí và chức năng

Vụ Cơ sở vật chất là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đầu tư.

Điều 32. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác cơ sở vật chất và thiết bị trường học

a) Xây dựng và tham mưu ban hành theo thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức về cơ sở vật chất; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng quyết định hoặc ủy quyền, phân cấp thẩm quyền quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích và máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý;

b) Tham mưu xây dựng, ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu;

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành về cơ sở vật chất cho từng cấp học và trình độ đào tạo;

d) Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo thực hiện tiêu chuẩn, định mức về công tác cơ sở vật chất.

2. Về chương trình, đề án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất, xây dựng các chương trình, đề án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các chương trình, đề án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học đã được phê duyệt.

3. Về công tác quản lý dự án đầu tư

a) Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán dự án hoàn thành về các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học sử dụng bằng mọi nguồn vốn và trình Bộ trưởng phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát đầu tư; tổng hợp báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, tình hình thực hiện đấu thầu, báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành;

b) Chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu khác thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thẩm định thủ tục đầu tư nhiệm vụ xây dựng quy hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư tại các đơn vị trực thuộc.

4. Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; là thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp theo dõi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mục 15. VỤ PHÁP CHẾ

Điều 33. Vị trí và chức năng

Vụ Pháp chế là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành Giáo dục và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

Điều 34. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

a) Đề xuất xây dựng chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề xuất ban hành chương trình xây dựng pháp luật hàng năm và dài hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện chương trình xây dựng pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị;

b) Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng;

c) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo;

d) Chủ trì chuẩn bị ý kiến đối với nội dung phiếu ý kiến thành viên Chính phủ;

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan góp ý đối với các điều ước, thỏa thuận quốc tế thuộc thẩm quyền ký kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ ký kết;

e) Chủ trì góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ gửi lấy ý kiến mà nội dung dự thảo văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị mà không phân định được đơn vị chủ trì hoặc dự thảo văn bản có tính chất tổng hợp.

2. Về công tác pháp chế ngành Giáo dục

a) Tham mưu xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp chế ngành Giáo dục; xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ pháp chế ngành Giáo dục và đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra công tác pháp chế ngành, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đối với các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học;

b) Chủ trì thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật;

c) Đầu mối thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành Giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

d) Thực hiện tư vấn pháp luật; tổ chức, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Giúp Bộ trưởng thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành và liên tịch ban hành. Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục; trình Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc cơ quan liên quan khác xử lý theo thẩm quyền đối với các văn bản trái pháp luật về giáo dục;

b) Thực hiện việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các bộ, ngành.

Mục 16. THANH TRA

Điều 35. Vị trí và chức năng

Thanh tra Bộ là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác thanh tra hành chính

a) Thanh tra hành chính đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm; các đơn vị sự nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

2. Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Giáo dục

a) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

c) Kiểm tra tính hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a) Tham mưu, thực hiện việc tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công tác tiếp công dân thường xuyên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Chủ trì công tác xử lý đơn của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì giải quyết các kiến nghị, phản ánh có nội dung liên quan đến công tác thanh tra;

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

4. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

a) Chủ trì triển khai thực hiện, hướng dẫn, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Đầu mối xây dựng báo cáo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

c) Thực hiện xác minh tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo quy định pháp luật;

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

5. Đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kiểm tra của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Xây dựng hệ thống cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Mục 17. CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Điều 37. Vị trí và chức năng

Cục Quản lý chất lượng là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ; quản lý việc thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công tác được giao theo quy định.

Cục Quản lý chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

a) Chủ trì xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện dịch vụ công về bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Chủ trì thẩm định hồ sơ cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên; sát hạch kiểm định viên, cấp và thu hồi thẻ kiểm định viên; kiểm tra, giám sát hoạt động của kiểm định viên;

c) Thẩm định hồ sơ, công nhận hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. Công khai danh sách các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục;

d) Phối hợp xây dựng chuẩn cơ sở giáo dục, chuẩn chương trình đào tạo, tham gia kiểm tra, đánh giá theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

đ) Theo dõi và tham mưu về việc xếp hạng đối với cơ sở giáo dục đại học theo các bảng xếp hạng trong nước, quốc tế.

2. Về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục

a) Xây dựng quy chế thi và hướng dẫn thực hiện quy chế thi trong tổ chức các kỳ thi, bao gồm: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa dành cho học sinh phổ thông; thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài; thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế thi trong tổ chức các kỳ thi của các cơ sở giáo dục. Tập huấn các đội tuyển quốc gia và tổ chức các đoàn dự thi Olympic khu vực, quốc tế hàng năm;

b) Xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi phục vụ ra đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm; tổ chức ra đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa dành cho học sinh phổ thông;

c) Tổ chức thực hiện các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia, quốc tế;

d) Tập huấn nghiệp vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và nghiệp vụ tổ chức thi, đánh giá chất lượng giáo dục;

đ) Thực hiện các dịch vụ công về: Xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi; tổ chức thi và đánh giá chất lượng giáo dục; tổ chức thi, đánh giá năng lực chuyên biệt cho các cơ sở giáo dục trong nước có nhu cầu; khai thác sử dụng kết quả thi, đánh giá chất lượng giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

a) Xây dựng các quy định và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Xây dựng hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng với các nước, tổ chức quốc tế; quy định và thực hiện dịch vụ công về công nhận và xác thực văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam;

c) Tham mưu ban hành quy định và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam khi liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc cấp văn bằng giáo dục đại học tại Việt Nam;

d) Quản lý việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam; tham mưu ban hành văn bản quy định thống nhất về công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam;

đ) Quản lý và thực hiện dịch vụ công về cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ, dịch vụ công về thông tin văn bằng, chứng chỉ.

4. Quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục 18. CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 39. Vị trí và chức năng

Cục Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giáo dục quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công tác được giao theo quy định.

Cục Hợp tác quốc tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác quan hệ quốc tế

a) Xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch về công tác hợp tác quốc tế; tổ chức đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế (không bao gồm các Hiệp định tín dụng) và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn ra hàng năm của Lãnh đạo Bộ; chủ trì, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch đoàn ra nước ngoài ngắn hạn hàng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ trì, trình Bộ trưởng quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài ngắn hạn; hướng dẫn công tác lãnh sự và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch đoàn vào và tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh, giấy phép lao động đối với người nước ngoài vào nghiên cứu, làm việc, làm tình nguyện viên tại Việt Nam; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện quốc tế do Bộ chủ trì;

d) Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo về thông tin đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về công tác giáo dục quốc tế

a) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; làm chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ở nước ngoài;

b) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

c) Kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

d) Tuyển chọn, cử đi học, quản lý, theo dõi tình hình học tập, cấp phát kinh phí cho công dân Việt Nam học tập tại nước ngoài và tiếp nhận về nước theo các đề án, chương trình học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước theo phân công; tuyển chọn, cử đi, quản lý và thực hiện các chế độ đối với công dân Việt Nam đi giảng dạy hoặc làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Tiếp nhận, quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam theo các Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Nhà nước hoặc Chính phủ các nước;

e) Thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo quốc tế.

3. Về công tác hợp tác đầu tư với nước ngoài

a) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

b) Tổ chức các hoạt động xúc tiến hợp tác đầu tư nước ngoài, vận động các nguồn lực; chuyển giao công nghệ, mô hình giáo dục của nước ngoài. Quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Thẩm định các điều kiện và quyết định cho phép mở, quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài; quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

d) Tổng hợp, thống kê, báo cáo về các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thực hiện công tác có liên quan về hoạt động hợp tác song phương, đa phương; giấy phép lao động và cấp thị thực cho khách quốc tế vào làm việc theo thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo dõi, hỗ trợ việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học.

5. Thực hiện việc cử đi học, gia hạn, điều chỉnh, chuyển trường, chuyên ngành, chuyển nước đến học, tiếp nhận về nước, bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập theo các đề án, chương trình học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Thực hiện việc cử đi, điều chỉnh, gia hạn, tiếp nhận về nước đối với chuyên gia, nhà giáo Việt Nam đi giảng dạy, làm việc ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Đầu mối thực hiện cử và quản lý công chức, viên chức làm công tác hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh ở nước ngoài.

Mục 19. CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Điều 41. Vị trí và chức năng

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác phát triển, chế độ, chính sách cho đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; về hệ thống các cơ sở bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là công tác quản lý, phát triển đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục). Thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công tác được giao theo quy định.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 42. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác phát triển đội ngũ viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

a) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

b) Xây dựng, kiểm tra thực hiện các quy định về chuẩn/khung năng lực đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giáo dục;

c) Thẩm định nội dung, chương trình, kế hoạch, tài liệu bồi dưỡng đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn/khung năng lực; hướng dẫn, kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

d) Tổ chức các hội thi nghiệp vụ sư phạm, giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

đ) Quản lý cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2. Về công tác quản lý chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

a) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

b) Xây dựng, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xác định, thực hiện danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông công lập; cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm công lập;

d) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chế độ làm việc đối với đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm công lập;

đ) Xây dựng chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giảng viên, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình bồi dưỡng.

3. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị thường trực Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác bình đẳng giới của ngành Giáo dục.

4. Thực hiện dịch vụ công về công tác quản lý, phát triển đội ngũ viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định của pháp luật

a) Biên soạn, thẩm định tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng các kho tài liệu, học liệu, bài giảng điện tử phục vụ nâng cao năng lực đội ngũ;

b) Bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phát triển năng lực nghề nghiệp theo chuẩn/khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm.

Mục 20. CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 43. Vị trí và chức năng

Cục Công nghệ thông tin là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê trong ngành Giáo dục. Thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công tác được giao theo quy định.

Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục

a) Là đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng triển khai chính phủ điện tử, chính phủ số cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Xây dựng phương hướng phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục, dự án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực sử dụng công nghệ thông tin;

c) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chí đánh giá, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục; tổ chức đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục, các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo; tổ chức đánh giá và công bố các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành kỹ thuật các hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai gồm: Trung tâm dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống mạng và thiết bị công nghệ thông tin cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống bảo đảm an toàn thông tin, hệ thống hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống các cơ sở dữ liệu của Bộ và ngành Giáo dục, hệ thống Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng quản lý nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trì lập kế hoạch, dự toán hàng năm kinh phí duy trì, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Thẩm định thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đề cương chi tiết và cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng; tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án công nghệ thông tin và chuyển đổi số thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ trưởng;

e) Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin về chính phủ điện tử, chính phủ số, hiện đại hóa quản lý hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý ngành Giáo dục. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Chính phủ điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Triển khai chương trình bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý và nhà giáo các cơ sở giáo dục; tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục; bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Về công tác thống kê giáo dục và đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng xem xét, quyết định:

- Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, chính sách, chiến lược, các văn bản có liên quan về thống kê ngành Giáo dục và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục; phân loại thống kê ngành Giáo dục; chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục sau khi được cơ quan thống kê trung ương thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê;

- Tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và quản lý chất lượng thống kê trong lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với với quy định của pháp luật;

- Tiến hành điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia; điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia;

- Quy chế phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước;

- Lịch phổ biến thông tin thống kê; quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước áp dụng thống nhất trong Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê của cơ quan, tổ chức thuộc ngành Giáo dục; kiến nghị các biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thống kê;

b) Trình Bộ trưởng ban hành chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thu thập, tổng hợp, biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê của ngành Giáo dục; phân tích, dự báo thống kê; biên soạn niên giám, ấn phẩm thống kê theo quy định của pháp luật;

d) Thu thập, tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra thống kê do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện;

đ) Thực hiện phổ biến và công bố, cung cấp thông tin thống kê ngành Giáo dục theo quy định của Luật Thống kê;

e) Tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê đối với người làm công tác thống kê trong ngành Giáo dục.

3. Thường trực giúp việc cho Bộ trưởng, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện dịch vụ công về công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và phân tích, xử lý dữ liệu trong ngành Giáo dục.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 45. Hiệu lực thi hành và chuyển tiếp

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Các Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ tiếp tục giữ nguyên cơ cấu tổ chức, số lượng phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Quyết định về cơ cấu tổ chức của các Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ.

3. Bãi bỏ:

a) Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 và Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 46. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT;
- Các Văn phòng: Văn phòng BCSĐ; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Văn phòng HĐ GSNN; Văn phòng HĐQG GD&PTNL;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4668/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.136

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!