Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 46/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 18/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/2011/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP VÀ QUY ĐỊNH VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/08/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1247/TTr-SNV ngày 03/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức đối với các ngạch từ chuyên viên và tương đương trở xuống, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quy định việc tuyển dụng công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Thái Nguyên như sau :

Việc tuyển dụng công chức thuộc UBND tỉnh quản lý được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức: Tiếp nhận không qua thi tuyển, thi tuyển, xét tuyển. Trách nhiệm và thẩm quyền thực hiện tuyển dụng như sau :

1. Tiếp nhận không qua thi tuyển bao gồm :

1.1. Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên: Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các thủ tục theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, báo cáo kết quả để Sở Nội vụ thẩm định và ra quyết định tuyển dụng.

1.2. Từ viên chức và các trường hợp khác: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện việc kiểm tra, sát hạch vào vị trí cần tuyển dụng. Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ và quyết định tuyển dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

2. Thi tuyển công chức: Thực hiện theo Điều 1 của quyết định này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ: Thực hiện theo Điều 1 của Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Ngoài việc tuyển dụng công chức theo các quy định nêu trên, UBND huyện Võ Nhai, UBND huyện Định Hóa được thực hiện công tác tuyển dụng công chức bằng hình thức xét tuyển (theo quy định tại khoản 2, Điều 37, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định pháp luật khác có liên quan đối với việc xét tuyển công chức).

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan tổ chức thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

- Thẩm định xét duyệt kế hoạch và kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Thái Nguyên theo quy định.

Điều 4. Việc tuyển dụng công chức phải đảm bảo tuân thủ Luật Cán bộ, công chức và thực hiện đúng theo các quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/08/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định này và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cỏc Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 về phân cấp và quy định việc tuyển dụng công chức tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!