Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Đào Xuân Quí
Ngày ban hành: 16/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2015/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cLuật Tchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ca Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP, ngày 18/02/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 ca Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc và Bộ trưng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca cơ quan chuyên môn vcông tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, cp huyện;

Căn cứ Kết luận số 158-KL/BCS ngày 26/8/2015 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tnh về công tác tổ chức bộ máy;

Xét đề nghị của Tởng Ban Dân tộc tnh và Giám đốc SNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ
;
- Ủy b
an Dân tộc;
-
Bộ Tư pháp (Cục kim tra VBQPPL);
- Thư
ng trực Tnh y;
- Thường trực HĐND
tỉnh;
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công b
áo tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh
- Lưu: VT-TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
45/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước v công tác dân tộc.

2. Ban Dân tộc chịu sự chđạo, quản lý và điều hành ca Ủy ban nhân dân tỉnh; đng thời chịu sự chỉ đạo, hưng dn, kim tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

3. Ban Dân tộc có cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở đặt tại thành phố Kon Tum.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban: Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Chính sách dân tộc;

d) Phòng Tuyên truyền và Địa bàn;

đ) Phòng Kế hoạch Tng hợp.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế công chức của Ban Dân tộc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm, gn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của đơn vị.

2. Việc bố trí cán bộ công chức của Ban Dân tộc phi căn c vào chức danh, tiêu chun, cơ cu ngạch công chức theo quy định.

Điều 5. Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ

Việc thành lp, chia tách, sáp nhập, giải thcác tổ chức nêu tại Điều 3, Quy định này thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban

Trưng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chtịch Ủy ban nhân dân tnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Dân tộc. Trưởng ban có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tchức và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của quy định này đm bảo kịp thời và hiệu quả; đồng thời chịu trách nhiệm trlời chất vn của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại mỗi khọp theo quy định.

2. Qun lý, sdụng và chịu trách nhiệm về cán bộ công chức, tài chính, tài sn, vật tư, tài liệu... của cơ quan theo quy định.

3. Thực hiện chính sách chăm lo đời sống vt chất, tinh thần và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của cơ quan.

4. Làm chủ tài khoản của cơ quan.

5. Chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ban thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bn hướng dn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác theo thm quyn.

7. Quyết định theo thm quyền qun lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bn của các cấp, các ngành trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

8. Phân công cho Phó Trưng ban phụ trách một số lĩnh vực công tác của Ban; ủy quyền giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi Trưởng ban vng mặt.

9. Trưởng ban han hành Quy chế làm việc, các mi quan hệ trong nội bộ cơ quan; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng, đơn vị tương đương thuộc Ban và quy định trách nhiệm của nời đứng đầu các phòng, đơn vị tương đương thuộc Ban theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban

1. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban chđạo một smặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật vcác nhiệm vụ được phân công.

2. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng Ban được Trưởng ban ủy nhiệm điu hành hoạt động của Ban: tham gia ý kiến với Trưởng ban về công việc chung của cơ quan.

3. Được chtài khoản ủy quyền đăng ký chký tại Kho bạc Nhà nước tnh.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác

Trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình công tác của Tỉnh y, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh và Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tiến hành cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác cho từng thời kỳ, hàng năm, dài hạn làm cơ s cho quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Thời gian giải quyết công việc

Những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban, nếu pháp luật đã quy định thời gian giải quyết thì phải giải quyết theo quy định. Nếu pháp luật chưa quy định thời gian giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l, phòng chuyên môn liên quan phi nghiên cu, đề xuất ý kiến trình Trưởng ban (Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền) giải quyết và trả lời cho tổ chức hoặc công dân. Trường hợp chưa giải quyết hoặc không giải quyết được phi trả lời rõ lý do bằng văn bn đtổ chức, công dân biết.

3. Chế độ soạn thảo, trình ký và ban hành văn bn

a) Việc soạn thảo văn bản thực hiện đúng quy trình, thể thức văn bản. Nội dung văn bản phi rõ ràng, cụ th và đúng quy định pháp luật; ban hành văn bản phải đúng đối tượng thi hành trong văn bản.

b) Đối với văn bn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban lập hsơ, thủ tục trình ký theo quy chế làm việc của y ban nhân dân tnh. Nếu công việc liên quan đến nhiều cp, nhiều ngành thì Trưởng ban phi chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành trao đi thống nhất bằng văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Trường hp nội dung trình có liên quan đến chức năng của các cơ quan khác, trong hồ sơ phi có ý kiến bằng văn bn của các cơ quan có liên quan.

c) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban: Việc ký và ban hành văn bn do Trưởng ban chịu trách nhiệm vnội dung và ththức văn bản. Phó Trưởng ban khi được Trưng ban ủy quyền ký và ban hành các văn bản phải chịu trách nhiệm vnội dung và ththức văn bản trước Trưởng ban và pháp luật.

4. Chế độ báo cáo

a) Hàng tháng, quý, 6 tháng và năm Trưởng ban thực hiện báo cáo tình hình trin khai nhiệm vụ với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc theo đúng thời gian quy định.

b) Khi đi công tác ngoài tnh, Trưởng ban phi báo cáo Thường trực Tnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trước 03 ngày, trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay trước khi đi công tác đThường trực Tỉnh y, Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.

c) Khi có vn đđột xuất ny sinh vượt quá thẩm quyền thì Trưởng ban phi báo cáo với Ủy ban nhân dân tnh đ xlý kịp thời.

5. Công tác lưu tr

Việc lưu trữ phải tiến hành thường xuyên, kịp thời và đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 9. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban Dân tộc

Mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc với Ủy ban Dân tộc là quan hệ giữa cấp dưới đối với cấp trên về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

Ban Dân tộc chịu sự hướng dn, chỉ đạo, kim tra về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

2. Đi với Ban Thường vụ Tnh ủy

Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tnh ủy (qua Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh) và có trách nhiệm báo cáo thường k, đột xuất nhng vấn đề liên quan về công tác dân tộc phát sinh vượt quá thẩm quyền đ xin ý kiến chđạo của Thường vụ Tnh y.

3. Đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Ban Dân tộc chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

b) Chịu sự quản lý lãnh đạo, chđạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân tnh về các mặt công tác có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tnh đến Ủy ban nhân dân tnh.

4. Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam và đoàn thể cấp tỉnh

a) Mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam và đoàn thcấp tỉnh là quan hệ phối hợp trong việc trin khai thực hiện các chtrương, chính sách của Đảng, các quyết định, các chương trình, dự án của Nhà nước đầu tư, hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn.

b) Ban Dân tộc thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam và các đoàn thcấp tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch đthực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ công tác dân tộc; đng thời phi hợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vcông tác dân tộc trên địa bàn tnh.

5. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph

Mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là mối quan hệ tổ chức và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước vcông tác dân tộc các huyện, thành phố.

6. Đối với Phòng Dân tộc

Mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc đối với Phòng Dân tộc là mi quan hệ chđạo, quản lý, hướng dẫn và kim tra về chuyên môn, nghiệp vụ; chđạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của ngành thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện, thành ph và xã, phường, thị trn.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trưởng Ban Dân tộc căn cứ vào quy định này để quy định nhiệm vụ cụ thể và lề lối làm việc của các tổ chức trực thuộc.

Trưởng ban có trách nhiệm theo dõi, chđạo, kiểm tra việc thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bsung kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232