Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4308/QĐ-BYT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Số hiệu: 4308/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 19/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4308/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định s63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Phòng, chng HIV/AIDS, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (đbiết);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Nguyễn T
hanh Long

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
(kèm theo Quyết định số
4308/
QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh, thành phố

1

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Y tế dự phòng

Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

Công btheo Thông tư số 14/2015/TT-BYT

2

Duyệt dự trù và phân phi thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Y tế dự phòng

SY tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công btheo Thông tư số 14/2015/TT-BYT

3

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ, ngành

Y tế dự phòng

Cơ quan đầu mối quản lý về y tế của các Bộ, ngành

Công bố theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT

4

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, cha bệnh

Y tế dự phòng

Cơ sở điều trị Methadone

Công b theo Thông tư s14/2015/TT-BYT

5

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà

Y tế dự phòng

Cơ sở điều trị Methadone

Công bố theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT

 

 

 

 

 

 

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

I. Thủ tc hành chính: Dtrù thuốc Methadone

1-Thủ tc

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Trước ngày mùng 05 của các tháng 01, 4, 7 và tháng 10 hằng năm hoặc trong trường hợp đột xuất, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là sở điều trị Methadone) lập dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone theo mẫu số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT , bao gồm cả nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh tại các cơ sở cấp phát thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của cơ sở điều trị Methadone và gửi về Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS tnh, thành phtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh);

Bước 2: Trước ngày mùng 10 của tháng lập dự trù, Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS tnh phải hoàn thành việc tổng hợp và gửi SY tế bng tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc Methadone quy định tại Khoản 1 Điều này theo mẫu số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư s 14/2015/TT-BYT;

Bước 3: Trước ngày 15 của tháng lập dự trù, Sở Y tế phải hoàn thành:

Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của các cơ sở điều trị Methadone đối với nguồn thuốc thuộc thm quyền qun lý của Bộ Y tế theo mẫu số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT và gửi Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để đề nghị duyệt dự trù. Bản tổng hợp dự trù được gửi như sau: 01 bản gửi Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS), 01 bản gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và 01 bản lưu tại SY tế.

Bước 4: Trước ngày 20 của tháng lập dự trù, Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) xem xét, phê duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của các tnh đối với nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế theo mẫu số 4 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT. Duyệt dự trù được lập thành 04 bản: 01 bản gửi đơn vị phân phối, 01 bản gi Sở Y tế, 01 bản gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và 01 bản lưu tại Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS)

Cách thức thực hiện

 

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Thành phn, slượng h sơ

 

A) Thành phần hồ sơ, gồm:

1. Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho cơ sở điều trị mẫu số 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT .

2. Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho tuyến tỉnh, thành phố/Cơ quan đầu mối theo mẫu s 3, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

B) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

20 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Phê duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone của Cục Phòng, chống HIV/AIDS gửi đơn vị phân phi để thực hiện việc chuyển thuốc đến các cơ sđiều trị Methadone ca các tỉnh, thành phố

Lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 2 Phlục 1: Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho cơ s điu trị

Mu số 3 Phlục 1: Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho tuyến tỉnh, thành phố/Cơ quan đầu mối

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

2. Nghị định s 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế;

3. Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone.

 

 

 


 

Mẫu số 3

PHỤ LỤC 1

BIỂU MẪU BÁO CÁO VÀ DỰ TRÙ THUỐC METHADONE DÀNH CHO TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ/CƠ QUAN ĐẦU MỐI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN ĐƠN VỊ………………………….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, TN KHO VÀ D TRÙ THUC METHADONE
(từ ngày ... tháng…..đến ngày .... tháng……)

Ngày hoàn thành báo cáo (ngày cuối cùng của tháng báo cáo)…………………………………….

Tên đơn vị

Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng

Đơn vị tính

Slượng tồn kho kỳ trước chuyn sang

Slượng nhập trong kỳ

Tổng số

Slượng xuất trong kỳ

Số lượng hao hụt

Số lượng dư thừa

Tồn kho cui kỳ

Tng sngười bệnh đang tham gia điều trị

Slượng người bệnh dự kiến tăng thêm trong kỳ tới

Slượng dự trù cho kỳ tới

Số lượng duyệt dự trù

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- …………..
- …………..

Số………..ngày…………………………………………………
Duyệt bản dự trù này gồm ... trang ... khoản....)
Bn dự trù này có giá trị kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày……………...

 

Ngưi lập báo cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo TTPC HIV/AIDS tỉnh*
(ký và ghi rõ họ tên)

Cơ quan duyệt dự trù
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: (*) Cháp dụng đối với quy trình duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone thuộc thm quyền qun lý ca Bộ Y tế và SY tế

 


2-Thủ tục

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Trình t thc hin

 

Bước 1: Trước ngày mùng 05 của các tháng 01, 4, 7 và tháng 10 hằng năm hoặc trong trường hợp đột xuất, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là sở điều trị Methadone) lập dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone theo mẫu số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT , bao gồm cả nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh tại các cơ sở cấp phát thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của cơ sở điều trị Methadone và gửi về Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS tnh, thành phtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh);

Bước 2: Trước ngày mùng 10 của tháng lập dự trù, Trung tâm Phòng, chng HIV/AIDS tnh phải hoàn thành việc tổng hợp và gửi SY tế bng tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc Methadone quy định tại Khoản 1 Điều này theo mẫu số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư s 14/2015/TT-BYT;

Bước 3: Trước ngày 15 của tháng lập dự trù, Sở Y tế phải hoàn thành:

Duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của các cơ sở điều trị Methadone đối với nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý qun lý của Sở Y tế theo mẫu số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT. Duyệt dự trù được lập thành 03 bản và được gửi như sau: 01 bản gửi đơn vị phân phối, 01 bản gi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và 01 bản lưu tại Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

 

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

A) Thành phần hồ sơ, gồm:

1. Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho cơ sở điều trị mẫu số 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT .

2. Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho tuyến tỉnh, thành phố/Cơ quan đầu mối theo mẫu s 3, phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

B) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

15 ngày

Đối tưng thc hin thủ tc hành chính

 

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Phê duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của SY tế gửi đơn vị phân phi để thực hiện việc chuyển thuốc đến các cơ sđiều trị Methadone trên địa bàn tỉnh

Lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 2 Phlục 1: Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho cơ s điu trị

Mu số 3 Phlục 1: Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho tuyến tỉnh, thành phố/Cơ quan đầu mối

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

2. Nghị định s 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế;

3. Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone.

 

3-Thủ tục

Duyệt dự trù và Cơ quan đầu mối phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý về y tế ca các Bộ ngành

Trình t thc hin

 

Bước 1: Trước ngày mùng 05 của các tháng 01, 4, 7 và tháng 10 hằng năm hoặc trong trường hợp đột xuất, cơ sở điều trị Methadone lập dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone theo mẫu số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT này, bao gồm cả nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh tại các cơ sở cấp phát thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của cơ sở điều trị Methadone và gửi về Cơ quan đầu mối trước ngày mùng 05 của tháng lập dự trù;

Bước 2: Trước ngày 10 của tháng lập dự trù, Cơ quan đầu mối phê duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của các cơ sở điều trị Methadonecơ sở cp phát thuc Methadone thuộc Bộ, ngành qun lý theo mẫu số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT. Dự trù được lập thành 03 bản: 01 bản gửi đơn vị phân phối, 01 bản gi cơ sđiều trị Methadone và 01 bản lưu tại Cơ quan đầu mối duyệt dự trù.

Cách thức thực hiện

 

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cơ quan đầu mối

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

A) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho cơ sở điều trị mẫu số 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT .

B) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

10 ngày

Đối tưng thc hin thủ tc hành chính

 

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ quan đầu mối về y tế ca các Bộ, ngành

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Phê duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của Cơ quan đầu mối gửi đơn vị phân phi để thực hiện việc chuyển thuốc đến các cơ sđiều trị Methadone thuộc thẩm quyền quản lý

Lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 2 Phlục 1: Biểu mẫu báo cáo và dự trù thuốc methadone dành cho cơ sđiu trị

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

2. Nghị định s96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế;

3. Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone.

 

4-Thủ tc

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh

Trình t thực hin

 

Bước 1: Người bệnh làm đơn đề nghị được uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu s1 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 gửi cơ sđiều trị Methadone.

Bước 2: Bác sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị được uống thuốc Methadone của người bệnh, trong đó xác nhận thông tin bệnh nhân không có chống chỉ định sử dụng thuốc Methadone. Đối với các trường hợp bệnh lý đặc biệt cần hội chẩn thì tổ chức hội chẩn theo quy định tại Điều 56 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Bước 3: Căn cứ đơn đề nghị được uống thuốc Methadone và xác nhận không có chống chđịnh sdụng thuốc Methadone của bác sĩ tại cơ sở khám bệnh, cha bệnh, bác sỹ của cơ sở điều trị Methadone kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Bước 4: Căn cứ đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuốc của cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm:

- Giao đủ số lượng thuốc Methadone sử dụng trong một (01) ngày và Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh cho nhân viên y tế được người đứng đầu cơ sđiều trị Methadone giao nhiệm vụ chuyển thuốc (sau đây gọi tt là người giao thuốc Methadone) để chuyển thuốc Methadone tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh;

- Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh vào Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày.

Bước 5: Người giao thuốc Methadone có trách nhiệm mang các giấy tờ sau khi chuyển thuốc Methadone cho người bệnh:

- Giấy giới thiệu ca cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone:

- Đơn thuốc Methadone;

- Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh.

Người giao thuốc trực tiếp theo dõi việc uống thuốc Methadone của người bệnh và ký vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh.

Cách thức thực hiện

 

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ sđiều trị

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

A) Thành phần hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ skhám bệnh, chữa bệnh theo mẫu số 01 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT .

B) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 

Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở điều trị Methadone

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Người bệnh được tiếp tục ung thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lệ phí

 

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 1 Phụ lục 7: Đơn đề nghị ung thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

2. Nghị định s96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế;

3. Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone.

 

 

Mẫu số 1

PHỤ LỤC 7

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ UỐNG THUỐC METHADONE TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tdo - Hạnh phúc
---------------------

……1……, ngày ….tháng …. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Ung thuc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kính gi: …………2……………

Tên tôi là: ……………………………………… Giới tính: ..................................................

Sinh ngày: ………….………… tại ....................................................................................

Nơi đăng ký thường trú: ………………………3................................................................

Nơi ở hiện tại: ……………………4...................................................................................

S CMND: ……………...., cp ngày: ……/……/…… tại: ................................................

Tôi đang tham gia điều trị Methadone tại .…………………………5.................................

Hiện nay tôi đang phải điều trị tại ……6…..…. nên không thể đến uống thuốc hàng ngày theo quy định. Do vậy, tôi làm Đơn này đề nghị cho phép được phép nhận thuốc và ung thuốc tại ………………7………………………….

Tôi xin cam kết:

1. Sử dụng thuốc theo đúng chđịnh của bác sỹ.

2. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được nêu trong đơn này.

 

Người bệnh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Xác nhận bệnh nhân có tên trên hiện đang nằm điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Xác nhận bệnh nhân không có chống chỉ định sử dụng thuốc Methadone để điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

 

5-Thủ tục

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà

Trình t thực hin

 

Bước 1: Người bệnh làm Đơn đề nghị được cấp thuốc Methadone tại nhà theo mẫu số 2 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 gửi cơ sđiều trị Methadone.

Bước 2: Trường hợp cơ sở điều trị Methadone có đủ người thực hiện việc chuyển thuốc Methadone cho người bệnh thì tiến hành xác minh tình trạng sức khỏe của người bệnh đquyết định việc cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh tại nhà.

Trường hợp người bệnh không có chống chỉ định, bác sỹ điều trị kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Bước 3: Căn cứ đơn thuốc của bác sđiều trị, nhân viên cấp phát thuc của cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm:

- Giao đủ số lượng thuốc Methadone sử dụng trong một (01) ngày và Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh cho nhân viên y tế được người đứng đầu cơ sđiều trị Methadone giao nhiệm vụ chuyển thuốc (sau đây gọi tt là người giao thuốc Methadone) để chuyển thuốc Methadone tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh;

- Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh vào Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày.

Bước 4: Người giao thuốc Methadone có trách nhiệm mang các giấy tờ sau khi chuyển thuốc Methadone cho người bệnh:

- Giấy giới thiệu ca cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone:

- Đơn thuốc Methadone;

- Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh.

Người giao thuốc trực tiếp chuyển thuốc Methadonetheo dõi việc uống thuốc Methadone của người bệnh, ký vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh.

Cách thức thực hiện

 

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ sở điều trị

Thành phn, slượng h

 

A) Thành phần hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại nhà theo mẫu số 2 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT .

B) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 

Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại nhà của người bệnh

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở điều trị Methadone

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Người bệnh được tiếp tục uống thuốc Methadone tại nhà

Lệ phí

 

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 2 Phụ lục 7: Đơn đề nghị được cấp thuốc Methadone tại nhà

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

2. Nghị định s 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế;

3. Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone.

 

 

Mẫu số 2

PHỤ LỤC 7

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CẤP THUỐC METHADONE TẠI NHÀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tdo - Hạnh phúc
---------------------

……8……, ngày …….tháng ……. năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

được cấp thuốc methadone tại nhà

Kính gi: ………………9…………………

Tên tôi là: ………………………………………Giới tính: .................................................

Sinh ngày: …………………………………………………, tại ..........................................

Nơi đăng ký thường trú:

……………………………………10.................................................................................

.......................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ………………………………………11.....................................................

S CMND: ……………...., cp ngày: ……/……/…… tại: .............................................

Tôi đang tham gia điều trị Methadone tại .………………12...........................................

Hiện nay tôi đang phải điều trị bệnh tại nhà nên không thể đến uống thuốc hàng ngày theo quy định. Do vậy, tôi làm Đơn này đề nghị cho phép được phép nhận thuốc và ung thuốc tại …………………13……………………………

Tôi xin cam kết:

1. Sử dụng thuốc theo đúng chđịnh của bác sỹ.

2. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được nêu trong đơn này.

 

Người bệnh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cơ sở điều trị Methadone xác nhận

 1 Địa danh

2 Tên cơ sở điều trị Methadone

3 Nơi đăng ký thường trú ca người bnh theo hộ khẩu

4 Nơi cư trú hiện tại ca người bệnh

5 Ghi rõ tên và địa chcơ sở điều trị Methadone

6 Ghi rõ tên và địa ch ca bệnh viện nơi đang điều trị bệnh

7 Ghi rõ tên và địa chỉ ca bệnh viện nơi đang điều trị bệnh

8 Địa danh

9 Tên cơ sở điều trị Methadone

10 Nơi đăng ký thường trú ca người bnh theo hộ khẩu

11 Nơi cư trú hiện tại ca người bệnh

12 Ghi rõ tên và địa chcơ sở điều trị Methadone

13 Ghi rõ tên và địa chỉ nơi người bệnh đang cư trú

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4308/QĐ-BYT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.067

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98