Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3492/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 21/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3492/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Đề án 30 tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 09/TTr-ĐA30 ngày 09 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố để công khai phục vụ nhân dân (đính kèm Danh mục Bộ thủ tục hành chính chung gồm 638 thủ tục hành chính).

1. Trường hợp những thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày hiệu lực của quyết định và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp những thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này, thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được cập nhật trình Ủy ban nhân dân thành phố để công bố, công khai phục vụ nhân dân.

Điều 2. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 (mười) ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, các sở - ngành, đơn vị thuộc thành phố có liên quan cập nhật, trình Ủy ban nhân dân thành phố trong thời hạn sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG

ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Áp dụng

Tại quận

Tại huyện

I. Lĩnh vực nhà ở và công sở

1

Hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

x

 

2

Hợp thức hóa quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

x

 

3

Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

x

 

4

Ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước (Hợp đồng 60 tháng)

x

 

5

Đổi tên hợp đồng thuê nhà (Hợp đồng 12 tháng, 24 tháng và 60 tháng)

x

x

6

Chuyển mục đích sử dụng nhà Nhà nước quản lý đối với cơ quan đơn vị

x

 

7

Chuyển mục đích sử dụng nhà Nhà nước quản lý đối với cá nhân trường hợp cơ quan đơn vị đã giải thể

x

 

8

Xác nhận nhà không thuộc diện Nhà nước quản lý

x

 

9

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

x

x

10

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

x

x

11

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có nhà ở xây dựng không phép, sai phép trước ngày 01/7/2004

x

x

12

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có nhà ở xây dựng không phép, sai phép sau ngày 01/7/2004

x

x

13

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho cá nhân do trúng đấu giá

x

x

14

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

x

x

15

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, đất ở đã được công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho cá nhân

x

x

16

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, đất ở đã được công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho cá nhân

x

x

17

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp chuyển nhượng một phần nhà ở, đất ở đã được công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở

x

x

18

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân

x

x

19

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

x

x

20

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

x

x

21

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

x

x

22

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp hiện trạng nhà ở, đất ở không thay đổi

x

x

23

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp hiện trạng nhà ở không thay đổi

x

x

24

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân trong nước

x

x

25

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

x

x

26

Đăng ký cập nhật biến động thay chủ sở hữu do mua bán, chuyển nhượng một phần nhà ở, đất ở có giấy tờ hợp lệ khác (giấy trắng) mà không phải là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ)

x

x

27

Đăng ký cập nhật biến động thay chủ sở hữu do mua bán, chuyển nhượng nhà ở, đất ở có giấy tờ hợp lệ khác (giấy trắng) mà không phải là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ)

x

 

28

Đăng ký cập nhật biến động do mua bán, chuyển nhượng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Giấy hồng cũ theo Nghị định số 60/CP, 61/CP)

x

x

29

Xác nhận sự thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do mua bán, chuyển nhượng một phần nhà ở, đất ở trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở & quyền sử dụng đất ở (Giấy hồng theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ)

x

 

30

Đăng ký cập nhật biến động do thừa kế trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Giấy hồng cũ theo Nghị định số 60/CP; 61/CP)

x

x

31

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở diện thừa kế

x

 

32

Đăng ký cập nhật thay đổi hiện trạng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Giấy hồng cũ theo NĐ số 60/CP; 61/CP)

x

x

33

Đăng ký cập nhật biến động do tách thửa hoặc hợp thửa trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Giấy hồng cũ theo Nghị định số 60/CP; 61/CP)

x

 

34

Xác nhận sự thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Giấy hồng theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ)

x

 

35

Đăng bộ giao dịch trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng cũ) do chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở

x

x

36

Đăng bộ giao dịch nhà ở, đất ở có giấy tờ hợp lệ khác (giấy trắng) mà không phải là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ)

x

 

37

Điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

x

x

38

Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

x

x

39

Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất do xây dựng

x

x

40

Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất do chuyển nhượng một phần

x

x

41

Xác nhận thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân.

x

x

42

Cấp và điều chỉnh số nhà

x

x

43

Cấp mới, cấp đổi số nhà

x

x

44

Trích lục số nhà

x

x

II. Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân trong nước (đối với trường hợp tại đô thị)

x

 

2

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân trong nước (đối với trường hợp tại nông thôn)

 

x

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

x

x

4

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân là người nước ngoài

x

x

5

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước

x

x

6

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài

x

x

7

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân người nước ngoài

x

x

8

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước

x

x

9

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài

x

x

10

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân người nước ngoài

x

x

11

Cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ

x

x

12

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

x

 

13

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở nông thôn)

 

x

14

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ

x

x

15

Cấp bản sao lục giấy phép xây dựng

x

x

16

Cấp phó bản giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

x

x

17

Cấp bản sao lục bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng

x

x

18

Điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng

x

x

19

Gia hạn giấy phép xây dựng

x

x

20

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng

x

x

21

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

x

x

22

Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ

x

x

23

Sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo nguyên trạng.

Quận 1

 

24

Sửa chửa cải tạo, xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (thực hiện sửa chữa cải tạo cấp bách)

Quận 6

 

25

Sửa chữa cải tạo, xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (thực hiện sửa chữa cải tạo hàng năm)

Quận 6

 

26

Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

x

 

27

Cấp phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có

x

 

28

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

x

x

29

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật

x

x

30

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, nhóm C

x

x

31

San lắp mặt bằng cho tổ chức và cá nhân

Quận Thủ Đức

 

32

Phương án phá dỡ công trình xây dựng

x

x

33

Phương án phá dỡ công trình trường hợp khẩn cấp

 

x

34

Phá dỡ công trình xây dựng tạm thi công xây dựng công trình chính

x

x

III. Lĩnh vực Đất đai

1

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

x

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

 

x

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở đô thị)

 

x

4

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường

x

 

5

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn

 

x

6

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển nhượng đất toàn phần

x

x

7

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp chuyển nhượng một phần đất ở đã được công nhận quyền sử dụng đất ở

x

x

8

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách, nhập thửa đất

x

x

9

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân do trúng đấu giá

x

x

10

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng thầu dự án có sử dụng đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

x

x

11

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp mua bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất

 

Huyện Cần Giờ

12

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp quy định tại điểm k và điểm 1 khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

x

x

13

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (sau khi nhận tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần diện tích)

Quận Thủ Đức

 

14

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

15

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hiện trạng đất ở không thay đổi

x

x

16

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hiện trạng thửa đất không thay đổi

x

x

17

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hiện trạng thửa đất không thay đổi

x

x

18

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

19

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã cấp trái pháp luật (đối với trường hợp kết luận đúng)

x

x

20

Thu hồi đất ở đối với trường hợp người sử dụng đất chết không người thừa kế (khoản 7 Điều 38 Luật Đất đai)

x

x

21

Thu hồi đất theo trình tự bồi thường, hỗ trợ (Điều 53 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ )

x

 

22

Thu hồi đất đối với trường hợp qui định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

x

x

23

Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình cá nhân)

x

x

24

Thu hồi đất đối với trường hợp qui định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9 và 11 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

x

x

25

Thu hồi đất đối với trường hợp qui định tại khoản 10 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

x

x

26

Thu hồi đất đối với trường hợp qui định tại khoản 6 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

x

x

27

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

x

x

28

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở đô thị

x

x

29

Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

x

x

30

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân (chuyển nhượng toàn phần)

x

x

31

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

x

32

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 02 hộ gia đình, cá nhân

 

x

33

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

x

x

34

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất,

x

x

35

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất

x

x

36

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

x

x

37

Đăng ký thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

Quận 1

 

38

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận nhưng có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai

x

x

39

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

x

x

40

Đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

x

x

41

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

 

Huyện Củ Chi

42

Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân);

 

Huyện Củ Chi

43

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi quyền (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

 

Huyện Củ Chi

44

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi nghĩa vụ tài chính (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

 

Huyện Củ Chi

45

Đăng ký biến động về sử dụng đất nông nghiệp sang đất cây trồng lâu năm

Quận Bình Tân

 

46

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

x

x

47

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp duyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đã đăng ký

Quận 1

 

48

Đăng ký xác nhận thông tin thế chấp

x

x

49

Đăng ký yêu cầu sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp

x

x

50

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

x

x

51

Đăng ký góp vốn bằng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Quận 1

 

52

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất

x

x

53

Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

 

Huyện Củ Chi

54

Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

 

Huyện Củ Chi

55

Đăng ký cập nhật biến động do mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quận Thủ Đức

 

56

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

x

x

57

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân )

x

x

58

Đăng ký xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

x

x

59

Đăng ký giấy phép xây dựng và biên bản hoàn công trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quận 12

 

60

Đăng bộ mua bán trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

x

61

Đăng bộ xây dựng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

x

62

Giao dịch đảm bảo đăng ký đối với loại hồ sơ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

x

x

63

Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

 

Huyện Cần Giờ

64

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

x

x

65

Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất trường hợp bên góp vốn là hộ gia đình, cá nhân và không thay đổi thửa đất.

x

x

66

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Quận 1

 

67

Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân);

 

Huyện Củ Chi

68

Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

 

Huyện Củ Chi

69

Xóa đăng ký thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Quận 1

 

70

Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

x

x

71

Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất

x

x

72

Xóa thế chấp và đăng ký lại thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quận 1

 

73

Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

x

74

Tách thửa - Hợp thửa

 

Huyện Cần Giờ

75

Tách thửa trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất với hộ gia đình, cá nhân

 

Huyện Cần Giờ

76

Tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

77

Thừa kế quyền sử dụng đất

x

x

78

Tặng cho quyền sử dụng đất

x

x

79

Miễn giảm tiền sử dụng đất

x

x

80

Ghi nợ tiền sử dụng đất

x

x

81

Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất

x

x

82

Xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2,3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghị định Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

 

x

83

Cung cấp thông tin về địa chính

x

x

84

Điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

x

x

85

San lấp, bồi đắp, nâng cao đất nông nghiệp để lập vườn và trồng cây hàng năm khác (do nhu cầu cần nâng cao đất nông nghiệp để chống ngập úng đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)

Quận 12

 

86

Trích lục bản đồ địa chính

Quận 12

 

87

Sao lục bản đồ trích đo hiện trạng vị trí đất

Quận 12

 

88

Cắm mốc bàn giao ranh đất ngoài thực địa cho chủ đầu tư

 

Huyện Củ Chi

89

Chuyển mục đích sử dụng đất cây trồng (sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm và đất nông nghiệp khác)

 

Huyện Hóc Môn

90

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp cấp mới giấy chứng nhận do có biến động về quyền sử dụng đất)

 

Huyện Hóc Môn

91

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất có phân chia tài sản hoặc do biến động phải cấp mới giấy chứng nhận)

 

Huyện Hóc Môn

92

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất không có biến động)

 

Huyện Hóc Môn

IV. Quy hoạch xây dựng

1

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)

x

x

2

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)

x

x

3

Xác nhận quy hoạch

x

x

4

Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận

x

 

5

Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện

 

x

6

Thẩm định dự toán chi phí quy hoạch

 

Huyện Cần Giờ

7

Thẩm định đồ án quy hoạch

 

Huyện Cần Giờ

8

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

 

Huyện Cần Giờ

9

Thỏa thuận kiến trúc qui hoạch

x

x

V.Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ

1

Thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở

x

 

2

Thẩm định bản vẽ sơ đồ nhà - đất

x

x

3

Kiểm tra nội nghiệp Bản vẽ sơ đồ nhà đất.

x

x

4

Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, đất

x

x

VI. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị

1

Cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa

 

Huyện Cần Giờ

2

Cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường đối với trường hợp trông giữ xe công cộng có thu phí

 

Huyện Cần Giờ

3

Cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường đối với các hoạt động xã hội

 

Huyện Cần Giờ

4

Cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình

x

x

5

Cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè

x

x

6

Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè

x

x

7

Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng

x

x

8

Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè để vật liệu xây dựng

x

x

9

Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để 1 làn xe tự quản (không thu tiền)

x

x

10

Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè để 1 làn xe tự quản (không thu tiền)

x

x

11

Cấp giấy phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh dịch vụ giữ xe 2 bánh

x

 

12

Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh dịch vụ giữ xe 2 bánh

x

x

13

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông

x

x

14

Cấp phép đào đường vỉa hè

x

x

15

Gia hạn Cấp phép đào đường

x

x

16

Thỏa thuận đấu nối cống thoát nước

Quận 12

 

VII. Lĩnh vực phát triển nông thôn

1

Di dân ở nơi đi

 

Huyện Cần Giờ

2

Tiếp nhận hộ di dân

 

Huyện Cần Giờ

3

Xác nhận đơn đi hồi hương hoặc đi kinh tế mới

Quận Phú Nhuận

 

VIII. Lĩnh vực Nông nghiệp

1

Cấp Giấy phép chăn nuôi gia cầm

 

Huyện Cần Giờ

2

Cấp Giấy phép chăn nuôi heo, heo rừng lai, nhím, thỏ

 

Huyện Cần Giờ

3

Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi cơ sở chăn nuôi

 

Huyện Củ Chi

4

Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình.

 

Huyện Củ Chi

5

Khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010

 

Huyện Bình Chánh

IX. Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Giao khoán bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

 

Huyện Cần Giờ

2

Giao khoán bảo vệ rừng đối với tổ chức

 

Huyện Cần Giờ

X. Lĩnh vực Tài nguyên nước

1

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp đã có giếng khai thác, vị trí khai thác không nằm trong vùng cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác

x

x

2

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp chưa có giếng khai thác, vị trí khai thác không nằm trong vùng cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác

x

x

3

Cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp đăng ký gia hạn

x

x

4

Cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp đăng ký thay đổi thời hạn

x

x

5

Cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp đăng ký điều chỉnh nội dung giấy phép

x

x

6

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất các công trình có lưu lượng khai thác không vượt quá 20 m3/ngày đêm (trường hợp đã có giếng khai thác)

x

x

7

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất các công trình có lưu lượng khai thác không vượt quá 20 m3/ngày đêm (trường hợp chưa có giếng khai thác)

x

x

8

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng khai thác không vượt quá 20 m3/ngày đêm

x

x

9

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

x

x

10

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

x

x

XI. Lĩnh vực Môi trường

1

Đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

x

x

2

Xác nhận bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường bổ sung

x

x

3

Xác nhận bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường mới

x

x

4

Xác nhận, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đối với trường hợp không lấy mẫu phân tích chất thải để kiểm chứng

x

x

5

Xác nhận, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đối với trường hợp lấy mẫu phân tích chất thải để kiểm chứng

x

x

6

Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận

x

x

7

Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận

x

x

8

Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

x

x

9

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường

x

x

XII. Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

1

Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá

x

x

2

Cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá đối với hộ kinh doanh cá thể (cấp mới, gia hạn)

x

x

3

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá

x

x

4

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

x

x

5

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)

x

x

6

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu

x

x

7

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)

x

x

8

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

x

x

9

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề

x

x

XIII. Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

1

Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

x

x

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

x

x

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

x

x

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: tên hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, số điện thoại, ngành nghề kinh doanh, vốn kinh doanh, địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện tại

x

x

5

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân

x

x

6

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề

x

x

7

Tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh

x

x

8

Ngừng kinh doanh hộ kinh doanh

x

x

9

Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh

x

x

XIV. Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kinh tế trang trại

x

x

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất)

x

x

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)

x

x

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất)

x

x

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện hợp tác xã (bị hư hỏng)

x

x

6

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã

x

x

7

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã

x

x

8

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính)

x

x

9

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi thành phố

x

x

10

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác

x

x

11

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã

x

x

12

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

x

x

13

Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi

x

x

14

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

x

x

15

Đăng ký đổi tên hợp tác xã

x

x

16

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã

x

x

17

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã

x

x

18

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, ban Kiểm soát hợp tác xã (trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)

x

x

19

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã

x

x

20

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

x

x

21

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã (trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định)

x

x

22

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

x

x

23

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

x

x

24

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất

x

x

25

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập

x

x

26

Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã

x

x

27

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc)

x

x

28

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

x

x

29

Giải thể hợp tác xã

x

x

XV. Lĩnh vực Văn hóa quần chúng

1

Xác nhận hồ sơ cấp phép kinh doanh karaoke

x

x

2

Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp giấy phép kinh doanh karaoke

x

x

3

Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh karaoke

Quận 1

 

4

Xác nhận cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

x

 

5

Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp phép kinh doanh vũ trường

x

 

6

Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh khiêu vũ

x

 

7

Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh khiêu vũ

x

 

8

Xác nhận cho phép biểu diễn lân sư rồng

x

 

9

Xác nhận đơn cấp phép biểu diễn lân sư rồng

x

 

10

Xác nhận gia hạn cấp phép biểu diễn lân sư rồng

x

 

11

Xác nhận đơn cho tổ chức trò chơi dân gian

Quận Tân Phú

 

XVI. Lĩnh vực Quảng cáo

1

Xác nhận cấp phép quảng cáo

x

x

2

Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép quảng cáo

x

x

3

Xác nhận hồ sơ xin thực hiện quảng cáo

x

x

4

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Quận 1

 

5

Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo

Quận 1

 

XVII. Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

1

Xác nhận đơn cho biểu diễn nghệ thuật

Quận Tân Phú

 

XVIII. Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công

1

Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động

x

 

2

Đăng ký Nội quy lao động

x

 

3

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

x

 

4

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

x

 

5

Đăng ký cấp thẻ lao động

x

 

6

Đăng ký báo cáo giảm lao động

x

 

7

Đăng ký báo cáo giảm lao động trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống - vũ trường - massage - karaoke - khách sạn - nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

x

 

8

Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống - vũ trường - massage - karaoke - khách sạn - nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

x

 

9

Đăng ký tăng lao động trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống - vũ trường - massage - karaoke - khách sạn - nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

x

 

10

Đăng ký tăng lao động

x

 

11

Nâng lương, chuyển xếp lương cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc quận quản lý

x

 

12

Hòa giải vụ tranh chấp lao động

x

 

XIX. Lĩnh vực Bảo hiểm y tế

1

Cấp mới thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi

x

x

2

Cấp lại, đổi thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

x

x

3

Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do mất, sai)

x

x

4

Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do thay đổi chỗ ở, địa chỉ)

x

x

5

Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do rách)

x

x

6

Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do bị mất, bị thất lạc

x

x

7

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa đói giảm nghèo

x

x

8

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

x

x

9

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng do bị mất, thất lạc

x

x

XX. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

1

Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

x

x

2

Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (đối với các trường hợp được hưởng khoản trợ cấp một lần)

x

x

3

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ

x

x

4

Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về hỗ trợ học nghề

x

x

5

Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

x

x

6

Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp do di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc về nơi ở của gia đình

x

x

7

Tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

x

x

8

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

x

x

XXI. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

1

Chi hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm

x

x

2

Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục

x

x

3

Xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em

x

x

XXII. Lĩnh vực Dạy nghề

1

Đăng ký hoạt động dạy nghề thường xuyên và sơ cấp nghề

x

x

XXIII . Lĩnh vực Việc làm

1

Cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm

x

 

2

Điều tra, lập danh sách hộ đưa vào diện xóa đói giảm nghèo

x

x

3

Xét vay vốn của hộ nghèo vay quỹ xóa đói giảm nghèo (trên 10 triệu)

x

x

4

Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (không quá 200 triệu đồng).

x

x

5

Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (đối với dự án có mức vốn trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng)

x

x

6

Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (đối với dự án có mức vốn trên 500 triệu đồng)

x

x

7

Đề nghị xử lý xóa hoặc khoanh nợ cho các trường hợp hộ vay vốn xóa đói giảm nghèo mất khả năng thanh toán.

Quận 1

 

8

Phê duyệt dự án vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo của Tổ vượt nghèo

Quận 1

 

9

Đề nghị phân bổ vốn cho vay các dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo

Quận 1

 

10

Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án cơ sở sản xuất - kinh doanh)

Quận 1

 

11

Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án hộ và nhóm hộ gia đình)

Quận 1

 

XXIV. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Trợ cấp thường xuyên cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo

x

x

2

Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng

x

x

3

Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

x

x

4

Trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2 của thành phố)

x

x

5

Trợ cấp thường xuyên cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi

x

x

6

Trợ cấp thường xuyên cho người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loại tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo

x

x

7

Trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội (đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo)

x

x

8

Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất, thường xuyên tại cộng đồng

x

x

9

Giải quyết chế độ hưởng trợ cấp của người 85 tuổi trở lên không có chế độ bảo hiểm xã hội

x

x

10

Giải quyết chế độ nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân thuộc hộ nghèo

x

x

11

Hỗ trợ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng trở lên không có khả năng tự phục vụ

x

x

12

Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội

x

x

13

Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội cộng đồng

x

x

14

Chấm dứt hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 

Huyện Cần Giờ

15

Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với trường hợp tự nguyện

x

x

16

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của quận - huyện

x

x

17

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của quận - huyện

x

x

18

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

x

x

19

Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở xã hội

x

x

20

Gia hạn hoạt động cơ sở xã hội.

x

x

21

Xây dựng nhà tình thương từ quỹ vì người nghèo

Quận 12

 

XXV. Lĩnh vực Người có công

1

Đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (đối với trường hợp bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc)

x

x

2

Cấp giấy báo tử (trường hợp người hy sinh thuộc cơ quan quận - huyện hoặc phường - xã, thị trấn và doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận - huyện)

x

x

3

Công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ ưu đãi thân nhân liệt sĩ

x

x

4

Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

x

x

5

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến

x

x

6

Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

x

x

7

Giải quyết chế độ đối với bệnh binh

x

x

8

Cấp giấy chứng nhận bị thương

x

x

9

Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

x

x

10

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

x

x

11

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

x

x

12

Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

x

x

13

Đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

x

x

14

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

x

x

15

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945

x

x

16

Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

x

x

17

Đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

x

x

18

Đề nghị giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

x

x

19

Đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng có công với nước, Huân chương kháng chiến

x

x

20

Giải quyết hồ sơ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần trường hợp người có công cách mạng từ trần hưởng trợ cấp hàng tháng

x

x

21

Giải quyết chế độ điều dưỡng

x

x

22

Giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công cách mạng và con của họ

x

x

23

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng được quản lý ở địa phương tại nơi có hộ khẩu thường trú thay đổi chỗ ở

x

x

24

Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ

x

x

25

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

x

x

26

Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

x

x

27

Chế độ đối với vợ hoặc chồng Liệt sĩ lấy vợ hoặc chồng khác

 

Huyện Cần Giờ

28

Chế độ đối với công nuôi Liệt sĩ

 

Huyện Cần Giờ

29

Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

x

x

30

Xét hưởng chế độ chính sách đối với Hội viên hội cựu chiến binh

Quận Thủ Đức

 

31

Sữa chữa Nhà tình nghĩa từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Quận 1

 

32

Xây dựng Nhà tình nghĩa từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Quận 1

 

33

Đề nghị cấp lại sổ theo dõi cấp trợ giúp phương tiện và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng

Quận Thủ Đức

 

34

Cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

x

x

35

Quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất cho gia đình có công với cách mạng

Quận 12

 

XXVI. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Hồ sơ cai nghiện ma túy đối với người có nơi cư trú nhất định

x

x

2

Hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm có nơi cư trú nhất định

x

x

3

Hồ sơ cai nghiện ma túy đối với người không có nơi cư trú nhất định đưa vào cơ sở lưu trú tạm thời

x

x

4

Hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm không có nơi cư trú nhất định đưa vào cơ sở lưu trú tạm thời

x

x

5

Hồ sơ tiếp nhận người lang thang, xin ăn, sinh sống nơi công cộng vào trung tâm hỗ trợ xã hội

x

x

6

Đưa người chưa thành niên, người nghiện ma tuý, người bán dâm vào cai nghiện chữa trị bắt buộc tại trung tâm

x

x

7

Hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh

x

x

8

Đưa người bám dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động, xã hội

x

x

9

Hoãn chấp hành quyết định đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh

x

x

10

Miễn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh

x

x

11

Miễn chấp hành quyết định đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh

x

x

12

Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho người bán dâm tại trung tâm cho người lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt

x

x

13

Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho người nghiện ma túy tại trung tâm cho người lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt

x

x

14

Miễn chấp hành quyết định phần thời gian còn lại tại trung tâm cho người mắc bệnh hiểm nghèo

x

x

15

Tạm đình chỉ chấp hành phần thời gian còn lại tại trung tâm cho phụ nữ có thai.

x

x

16

Tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết định phần thời gian còn lại tại trung tâm cho người bị ốm nặng.

x

x

17

Đưa đối tượng lang thang xin ăn vào cơ sở Bảo trợ xã hội.

x

x

XXVII. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

1

Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề y tư nhân.

x

x

2

Xác nhận gia hạn chứng chỉ hành nghề y

x

x

3

Xác nhận hồ sơ đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân

x

x

4

Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân

x

x

5

Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y

x

x

6

Xác nhận hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y

x

x

7

Xác nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền

x

x

8

Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

x

x

9

Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền

x

x

10

Xác nhận hồ sơ đổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền

x

x

11

Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, y học cổ truyền

x

x

12

Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

x

x

13

Xác nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền

x

x

14

Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

x

x

15

Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

x

x

16

Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (chuyển trong quận)

x

 

17

Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền (chuyển ngoài quận)

x

 

18

Xác nhận hồ sơ cấp phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo (cá thể-Phòng khám chuyện khoa)

x

x

XVIII. Lĩnh vực Dược

1

Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề dược

x

x

2

Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề dược

x

x

3

Xác nhận hồ sơ Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược

x

x

4

Xác nhận hồ sơ đổi chứng chỉ hành nghề dược

x

x

5

Xác nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân

x

x

6

Xác nhận hồ sơ gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân

x

x

7

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân.

x

x

8

Xác nhận hồ sơ đổi Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân

x

x

9

Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

x

x

10

Xác nhận hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

x

x

11

Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất.

x

x

12

Xác nhận hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ - loại hình cá thể)

x

x

13

Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi người quản lý chuyên môn về dược

x

x

14

Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát.

x

x

15

Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh

x

x

16

Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

x

x

17

Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ - loại hình cá thể)

x

x

18

Xác nhận đơn chuyển địa điểm hành nghề dược

x

x

19

Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển trong quận)

x

 

20

Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển ngoài quận)

x

 

21

Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân)

x

x

22

Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân)

x

x

23

Xác nhận hồ sơ bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

x

x

XXIX. Lĩnh vực Y dược cổ truyền 04

1

Xác nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền

x

x

2

Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền

x

x

3

Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y dược cổ truyền

x

x

4

Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, dược, y học cổ truyền

x

x

XXX. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

x

x

2

Cấp giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống do quận - huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

x

x

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận

x

x

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các căn tin trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận

x

x

5

Cấp Giấy chứng nhận các Lễ hội, hội nghị, các khu du lịch, chợ và bệnh viện do quận - huyện tổ chức và quản lý

x

x

XXXI. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Thẩm định thành lập trường mầm non

x

x

2

Thành lập trường mầm non

x

x

3

Thành lập trường mầm non tư thục

Quận 2

 

4

Sáp nhập, chia tách trường mầm non

x

x

5

Sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục

Quận 2

 

6

Đình chỉ hoạt động trường mầm non

x

x

7

Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục

Quận 2

 

8

Giải thể trường mầm non

x

x

9

Giải thể trường mầm non tư thục

Quận 2

 

10

Thẩm định đề án thành lập trường tiểu học

x

x

11

Thành lập trường tiểu học

x

x

12

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

x

x

13

Đình chỉ hoạt động trường tiểu học

x

x

14

Giải thể trường tiểu học

x

x

15

Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở

x

x

16

Thành lập trường trung học cơ sở

x

x

17

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

x

x

18

Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở

x

x

19

Giải thể trường trung học cơ sở tư thục

x

x

XXXII. Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý

1

Công nhận Ban giám hiệu trường mầm non tư thục.

x

x

2

Công nhận Ban giám hiệu trường tiểu học tư thục.

x

x

3

Công nhận Ban giám hiệu trường trung học tư thục

x

x

4

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non

x

x

5

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học

x

x

6

Xét tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng ngạch B theo Luật Lao động

 

Huyện Cần Giờ

7

Xét tuyển giáo viên trung học cơ sở

Quận 7

 

XXXIII. Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

1

Chuyển trường trường đối với học sinh trung học cơ sở

x

x

2

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở

x

x

3

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở

x

x

XXXIV. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ

1

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

x

x

2

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

x

x

3

Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

x

x

4

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở cho học sinh được công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở

x

x

5

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở cho học sinh, học viên đã tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở

Huyện Cần Giờ

 

XXXV. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và Tiểu học

x

x

2

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

x

x

3

Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

x

x

4

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

x

x

5

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

x

x

XXXVI. Lĩnh vực Hành chính Tư pháp

1

Thay đổi, cải chính hộ tịch, cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

x

x

2

Cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (khai sinh, khai tử, kêt hôn)

x

x

3

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

x

x

4

Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

x

x

5

Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

x

x

6

Xác định lại dân tộc

x

x

7

Xác định lại giới tính

x

x

8

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký quá hạn tại Ủy ban nhân dân quận 1 từ tháng 7 năm 1986 đến năm 1997

Quận 1

 

9

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký quá hạn tại Ủy ban nhân dân quận (huyện Thủ Đức cũ) từ năm 1989 đến năm 1997

Quận Thủ Đức

 

10

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký quá hạn tại Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi từ năm 1988 đến ngày 30 tháng 6 năm 1997

 

Huyện Củ Chi

XXXVII. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

1

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ

x

x

2

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

x

x

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các văn bản giấy tờ song ngữ

x

x

4

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng

x

x

5

Văn bản khai nhận di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng

x

x

6

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

x

x

7

Chứng thực văn bản ủy quyền

x

x

8

Chứng thực chữ ký

x

x

9

Chứng thực việc khác theo qui định của pháp luật

x

x

XXXVIII. Lĩnh vực Văn thư lưu trữ

1

Sao lục văn bản hành chính

Quận 1

 

XXXIX. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

1

Tạm tuyển công chức, viên chức chờ thi tuyển, xét tuyển

 

Huyện Cần Giờ

2

Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức do thi tuyển, xét tuyển (kể cả công chức xã, thị trấn)

 

Huyện Cần Giờ

XXXX. Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

1

Thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

x

x

2

Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

x

x

3

Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

x

x

XXXXI. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

1

Công nhận Ban vận động thành lập Hội

x

x

2

Thành lập, phê duyệt điều lệ quỹ (nếu được ủy quyền)

x

x

3

Tạm đình chỉ quỹ (nếu được ủy quyền)

x

x

4

Quỹ tự giải thể (nếu được ủy quyền)

x

x

5

Quỹ bị giải thể (nếu được ủy quyền)

x

x

6

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ (nếu được ủy quyền)

x

x

7

Đình chỉ thu hồi giấy phép thành lập quỹ (nếu được ủy quyền)

x

x

8

Hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ (nếu được ủy quyền)

x

x

9

Đổi tên quỹ (nếu được ủy quyền)

x

x

XXXXII. Thi đua, khen thưởng

1

Khen thưởng thành tích đột xuất

x

x

2

Khen thưởng thành tích cấp quận - huyện (Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận - huyện)

x

x

3

Đề nghị khen thưởng cấp thành phố và cấp cao

x

x

4

Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp quận - huyện

x

x

5

Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến

x

x

6

Khen thưởng theo niên hạn cấp quận - huyện

x

x

7

Khen thưởng đối ngoại cấp quận - huyện

x

x

8

Xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật

x

x

9

Khen thưởng phong trào thi đua cấp quận - huyện (theo đợt hoặc chuyên đề)

x

x

XXXXIII. Tôn giáo

1

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận, huyện

x

x

2

Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận - huyện

x

x

3

Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã

x

x

4

Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện

x

x

5

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

x

x

6

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

x

x

7

Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

x

x

8

Thông báo quyên góp trong phạm vi một quận - huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

x

x

9

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở

x

x

10

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

x

x

11

Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký việc tổ chức khánh thành cơ sở thờ tự tôn giáo

Quận 4

 

12

Xác nhận chữ ký của người quản lý cơ sở tôn giáo bảo lãnh cho chức sắc, nhà tu hành đăng ký thường trú

x

x

XXXXIV. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Thủ tục tiếp dân

x

x

2

Thủ tục tiếp công dân (tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, dân nguyện, kiến nghị, phản ảnh…)

 

Huyện Cần Giờ

3

Thủ tục xử lý đơn thư

x

x

4

Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyện

Quận Phú Nhuận

 

5

Giải quyết tố cáo

x

x

6

Giải quyết khiếu nại lần đầu

x

x

7

Giải quyết khiếu nại lần 2

x

x

8

Giải quyết khiếu nại (của tổ chức)

Quận Bình Tân

 

9

Giải quyết tranh chấp đất đai

 

Huyện Củ Chi

10

Giải quyết đơn dân nguyện

Quận 11

 

11

Giải quyết khiếu nại về đất đai

Quận 11

 

12

Giải quyết khiếu nại các lĩnh vực khác theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo

Quận 11

 

13

Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Quận 11

 

14

Giải quyết đơn tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước

Quận 11

 

15

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác khen thưởng

x

x

XXXXV. Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước

1

Thẩm định dự án đầu tư công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận - huyện quản lý

x

x

2

Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận quản lý do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức lập

Quận Thủ Đức

 

3

Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi lập

 

Huyện Củ Chi

4

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong phạm vi ngân sách của quận và các công trình được ngân sách thành phố hỗ trợ có mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ

x

 

5

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của quận - huyện và các công trình được ngân sách thành phố hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng

x

x

6

Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập

Quận Phú Nhuận

 

7

Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán thẩm định dự án xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn Nhà nước đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập

Quận Phú Nhuận

 

8

Thẩm định dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

x

x

9

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập

Quận Phú Nhuận

 

10

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ thẩm định dự án do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập

Quận Phú Nhuận

 

11

Thẩm định dự án công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập

 

Huyện Cần Giờ

12

Thẩm định dự toán chi phí quy hoạch dự án đầu tư

x

x

13

Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản

x

x

14

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước

x

x

15

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập

 

Huyện Cần Giờ

16

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình lập dự án đầu tư

x

x

17

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi lập

 

Huyện Củ Chi

18

Phê duyệt quyết toán công trình theo phân cấp

x

x

19

Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước

x

x

20

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập

 

Huyện Cần Giờ

21

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

x

x

22

Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân quận 6 lập

Quận 6

 

23

Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư

x

x

24

Thẩm tra quyết toán công trình

x

x

25

Quy trình thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân quận - huyện lập

x

x

26

Thẩm tra quyết toán thiết kế - dự toán công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân quận 6 lập.

Quận 6

 

27

Thẩm tra quyết toán xây dựng công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Ủy ban nhân dân quận 6 lập

Quận 6

 

28

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình thẩm định dự án do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập

Quận Phú Nhuận

 

XXXXVI. Lĩnh vực Đấu thầu

1

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư

x

x

2

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư

x

x

3

Thẩm định kết quả đấu thầu của các gói thầu thuộc dự án vốn sự nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi quyết định đầu tư

 

Huyện Củ Chi

4

Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với công trình xây dựng thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư

 

Huyện Củ Chi

5

Phê duyệt kết quả đấu thầu

x

x

6

Thẩm định kết quả đấu thầu

x

x

7

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư

x

x

8

Thẩm định và trình duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời dự thầu thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quyết định đầu tư

 

Huyện Cần Giờ

XXXXVII. Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

1

Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức

x

x

2

Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành chính

x

x

3

Lập dự toán ngân sách nhà nước

x

x

4

Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước

x

x

5

Thẩm định báo cáo quyết toán của cấp ngân sách địa phương

x

x

6

Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán

x

x

7

Lập quyết toán thu chi ngân sách nhà nước

x

x

8

Tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (đối với dự án vốn ngân sách)