Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2011 công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 289/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 289/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 10/SVH,TT&DL ngày 12/01/2011 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH QBình, Báo QBình;
- TT Công báo, TT Tin học;
- Lưu VT, NCVX, Sở VH-TT&DL, ĐA30.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Hoài

 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 289/QĐ- UBND ngày 15/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Phần I. Danh mục sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình.

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi

1

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật và gallery

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Yêu cầu điều kiện.

2

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động karaoke

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Căn cứ pháp lý.

3

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động Vũ trường

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Căn cứ pháp lý.

4

Thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký quyền tác giả

- Trình tự thực hiện;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

5

Thủ tục Cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc sân khấu

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Căn cứ pháp lý.

6

Thủ tục Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

7

Thủ tục cấp Giấy phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

8

Thủ tục Cấp Giấy phép cho đơn vị nghệ thuật diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

9

Thủ tục cấp Giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vỡ diễn ở trong nước và có yếu tố nước ngoài

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

10

Thủ tục cấp Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

11

Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

12

Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

13

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức lễ hội

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Thời hạn giải quyết;

- Căn cứ pháp lý.

14.

Thủ tục thẩm định xếp hạng di tích

- Thành phần hồ sơ;

- Cơ quan thực hiện TTHC;

- Căn cứ pháp lý.

15

Thủ tục thẩm định thành lập hội thể thao

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý;

16

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

- Thành phần hồ sơ;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

17

Đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

18

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

- Yêu cầu, điều kiện;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

19

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

- Tên thủ tục hành chính;

- Thành phần hồ sơ;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

20

Thủ tục đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

- Tên thủ tục hành chính;

- Thành phần hồ sơ;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

21

Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục du lịch xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

22

Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch tái thẩm định lại cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

23

Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

24

Thủ tục đề nghị Tổng cục Du lịch đổi cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

- Bãi bỏ thủ tục hành chính

25

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn tối thiểu

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

26

Thủ tục tái thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn tối thiểu

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

27

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 1 đến 2 sao

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

28

Thủ tục tái thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 1 đến 2 sao

- Tên thủ tục hành chính;

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Phí, lệ phí;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Căn cứ pháp lý.

29

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

- Phí, lệ phí;

- Căn cứ pháp lý.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.033

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251