Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 288/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Cục Phòng, chống HIV/AIDS là cục chuyên ngành, thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước.

2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về phòng, chống HIV/AIDS, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc để Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy định phân tuyến kỹ thuật, các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế làm thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

5. Làm đu mối huy động, quản lý việc sử dụng các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

6. Quản lý, chỉ đạo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước; làm đu mi quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS của các Bộ, ngành.

7. Quản lý, chỉ đạo và chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Thông tin - giáo dục - truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS;

b) Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV;

c) Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

d) Tư vấn, quản lý xét nghiệm HIV;

đ) Giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS;

e) Dự phòng phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

g) Điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS;

h) Nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

i) Biên tập, xuất bản, phát hành “Tạp chí AIDS và cộng đồng”;

k) Huy động, quản lý, điều phối và sử dụng Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

a) Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

b) Dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế;

c) Phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục;

d) Phòng, chống đồng lây nhiễm Lao/HIV;

đ) An toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS.

9. Chủ trì quản lý, chỉ đạo, điều phối và tổ chức triển khai các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

10. Tham mưu cho Bộ trưởng trong việc phối hp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.

11. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo quy đnh của pháp lut; tham gia các đoàn thanh tra về hoạt động chuyên ngành phòng, chng HIV/AIDS.

12. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

13. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế trong việc quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi cả nước.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Cục

Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức của Cc

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Giám sát, Theo dõi, Đánh giá và Xét nghiệm;

đ) Phòng Điều trị và Chăm sóc HIV/AIDS;

e) Phòng Can thiệp giảm tác hại;

g) Phòng Truyền thông và Huy động cộng đồng;

h) Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;

i) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục:

- Tạp chí AIDS và cộng đồng.

- Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Phòng, chng HIV/AIDS hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục được Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật;

d) Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Phòng, chống HIV/AIDS được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

5. Kinh phí hoạt động của Cục Phòng, chng HIV/AIDS do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, AIDS, TCCB, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 288/QĐ-BYT ngày 25/01/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.409

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!