Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2558/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2558/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DƯỚI HÌNH THỨC "BẢN SAO Y BẢN CHÍNH" CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải v việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chun hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải v việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1460/TTr-SGTVT ngày 08/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 40 thủ tục hành chính mới ban hành (phụ lục 1), 25 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (phụ lục 2), 10 thủ tục hành chính bãi bỏ (phụ lục 3), 02 thủ tục hành chính thay thế (phụ lục 4) thuộc phạm vi chức năng quản lý của SGiao thông vận tải, dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 và Quyết định số 1915/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, K2, K19.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thc hin

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

2

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

Sở Giao thông vận tải

3

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ

Sở Giao thông vận tải

4

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

5

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

Sở Giao thông vận tải

6

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Sở Giao thông vận tải

7

Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

8

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do thay đổi nội dung, hết hạn, bị mất hoặc hư hỏng

Sở Giao thông vận tải

9

Đăng ký khai thác tuyến

Sở Giao thông vận tải

10

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

Sở Giao thông vận tải

11

Cấp Giấy chng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Sở Giao thông vận tải

12

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Sở Giao thông vận tải

13

Cấp Giấy phép xe tập lái

Sở Giao thông vận tải

14

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Sở Giao thông vận tải

15

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe

Sở Giao thông vận tải

16

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

17

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Sở Giao thông vận tải

18

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hng A1, A2, A3 và A4

SGiao thông vận tải

19

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Sở Giao thông vận tải

20

Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Sở Giao thông vận tải

21

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Sở Giao thông vận tải

22

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Sở Giao thông vận tải

23

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Sở Giao thông vận tải

24

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bng công-ten-nơ, xe đu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Sở Giao thông vận tải

25

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Sở Giao thông vận tải

26

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

Sở Giao thông vận tải

27

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

Sở Giao thông vận tải

28

Cấp phù hiệu xe nội bộ

SGiao thông vận tải

29

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

Sở Giao thông vận tải

30

Cấp biển hiu xe ô tô vận tải khách du lịch

Sở Giao thông vận tải

31

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Sở Giao thông vận tải

32

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Sở Giao thông vận tải

33

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

34

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

35

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Sở Giao thông vận tải

36

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thi hạn

Sở Giao thông vận tải

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 

1

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

2

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Sở Giao thông vận tải

3

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

Sở Giao thông vận tải

4

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

Sở Giao thông vận tải

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐI, BSUNG TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG B, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Số seri được sửa đi, b sung

Cơ quan thực hin

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG B

1

Cấp Giy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá kh giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyn hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

T-BDI-208414-TT

Sở Giao thông vận tải

2

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

T-BDI-012069-TT

Sở Giao thông vận tải

3

Cấp mới Giấy phép lái xe

T-BDI-208533-TT

Sở Giao thông vận tải

4

Cấp lại Giấy phép lái xe

T-BDI-208059-TT

T-BDI-208770-TT

Sở Giao thông vận tải

5

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

T-BDI-208558-TT

Sở Giao thông vận tải

6

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

T-BDI-208576-TT

Sả Giao thông vận tải

7

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

T-BDI-208569-TT

Sở Giao thông vận tải

8

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

T-BDI-208797-TT

Sở Giao thông vận tải

9

Đi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

T-BDI-208791-TT

Sở Giao thông vận tải

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng ln đầu

T-BDI-208460-TT

T-BDI-208465-TT

Sở Giao thông vận tải

11

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

T-BDI-208473-TT

Sở Giao thông vận tải

12

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

T-BDI-208479-TT

Sở Giao thông vận tải

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

T-BDI-208484-TT

Sở Giao thông vận tải

14

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

T-BDI-208491-TT

Sở Giao thông vận tải

15

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

T-BDI-208497-TT

Sở Giao thông vận tải

16

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

T-BDI-208519-TT

Sở Giao thông vận tải

17

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

T-BDI-208075-TT

Sở Giao thông vận tải

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Đăng ký phương tiện ln đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

T-BDI-208845-TT

Sở Giao thông vận tải

2

Đăng ký phương tiện lần đu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

T-BDI-208856-TT

Sở Giao thông vận tải

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

T-BDI-208875-TT

Sở Giao thông vận tải

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

T-BDI-208867-TT

Sở Giao thông vận tải

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

T-BDI-208872-TT

Sở Giao thông vận tải

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

T-BDI-208863-TT

Sở Giao thông vận tải

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

T-BDI-208879-TT

T-BDI-208881-TT

Sở Giao thông vận tải

8

Xóa đăng ký phương tiện

T-BDI-208886-TT

Sở Giao thông vận tải

 

PHỤ LỤC 3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐNGHỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VN TI
(Kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Số seri được bãi bỏ

Cơ quan thực hin

1

Cấp phù hiệu xe hợp đồng

T-BDI-208421-TT

Sở Giao thông vận tải

2

Đổi, cấp lại phù hiệu xe hợp đồng

T-BDI-208424-TT

Sở Giao thông vận tải

3

Cấp phù hiệu xe taxi

T-BDI-208425-TT

Sở Giao thông vận tải

4

Đổi, cấp lại phù hiệu xe taxi

T-BDI-208428-TT

Sở Giao thông vn tải

5

Cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch

T-BDI-208430-TT

Sở Giao thông vận tải

6

Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định

T-BDI-208433-TT

Sở Giao thông vận tải

7

Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định- đăng ký lần đầu

T-BDI-208436-TT

Sở Giao thông vận tải

8

Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định- đăng ký bsung xe vào tuyến

T-BDI-208440-TT

Sở Giao thông vận tải

9

Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định- đăng ký thay xe khai thác tuyến

T-BDI-208448-TT

SGiao thông vận tải

10

Ngừng khai thác tuyến vận tải khách bằng tô tô theo tuyến cố định

T-BDI-208455-TT

Sở Giao thông vận tải

 

PHỤ LỤC 4

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐNGHỊ THAY TH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Số seri được thay thế

Cơ quan thực hin

1

Cấp Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện

T-BDI-208296-TT

Sở Giao thông vận tải

2

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện

T-BDI-208302-TT

Sở Giao thông vận tải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2558/QĐ-UBND ngày 20/07/2016 công bố dưới hình thức "Bản sao y bản chính" thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84