Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2387/2005/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 2387/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2387/2005/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 03 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phát luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường, Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Căn cứ Thông tư 08/2005/TT-BKHCN ngày 06/6/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Quảng Trị

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
 - T.cục TC- ĐL-CL, Bộ KH và CN
 - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp
 - TT/HĐND tỉnh;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
 - Sở Nội vụ
 - Lưu VT, CN, NC.

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2387/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương 1

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Quảng Trị là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Kho học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo quy định của Pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn đo lường, chất lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh; Thực hiện chức năng thống nhất quản lý và làm đầu mối, tổ chức sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa theo quy định của Pháp luật.

2. Xây dựng nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

3. Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

4. Hướng dẫn, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tại địa phương.

5. Tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiểu chuẩn phương tiện đo trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận, xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định, hiểu chuẩn phương tiện đo đáp ứng yêu cầu của tỉnh.

6. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa, công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn và các biện pháp quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý vi phạm và hướng dẫn xử lý các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa tại địa phương theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

8. Tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của quản lý Nhà nước, của các Doanh nghiệp và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quản lý hoạt động các tổ chức dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo sự phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tham gia hội đồng giám định, thẩm định kỹ thuật có liên quan đến chất lượng và đo lường theo yêu cầu của tỉnh và các cơ quan có liên quan.

9. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

10. Hướng dẫn, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi- đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tại địa phương.

11. Phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của Pháp luật.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, người lao động và tài chính, tài sản theo quy định của Pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng gồm: Chi cục trưởng và 01 đến 02 Phó Chi cục trưởng.

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước Pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2 Cơ cấu tổ chức bộ máy: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng

- Phòng Quản lý Đo lường

- Phòng Kỹ thuật và Thử nghiệm.

Điều 4. Biên chế và lao động.

Số lượng công chức, viên chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được giao trong tổng số biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài số biên chế được giao, Chi cục được hợp đồng một số biên chế sự nghiệp khoa học kỹ thuật phục vụ hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các hoạt động sự nghiệp kỹ thuật khác theo quy định của Pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tổ chức triển khai thực hiện qui định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc có vấn đề mới phát sinh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định của Pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2387/2005/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123