Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 229/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ v hướng dn nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một s quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc thm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định s478/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Ch
tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Ban Thi đua - Khen thư
ng;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, PVHCC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHẦN I. DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Mã TTHC gốc

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết theo quy định của pháp luật

Thi gian giải quyết thực tế tại tỉnh

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý cho việc công bố

(1)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH: 10 TTHC

I

Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng

1

2.000449.

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

2

1.000934.

Tặng cờ thi đua cấp tỉnh

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

3

1.000924.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

25 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp l

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp l

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC dược quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 ca Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

4

2.000287.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

25 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bthủ tục hành chính mới ban hành

5

2.000437.

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đ

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

6

1.000898.

Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thtục hành chính mới ban hành

7

2.000422.

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bthủ tục hành chính mới ban hành

8

2.000418.

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phQuy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

9

1.000681.

Tặng thưởng Bng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, S519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

10

 

Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp l

Trực tiếp

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

- Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 ca Chính phủ, “Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng”.

- Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ.

- Văn bản s1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của Ban Thi đua - Khen thưng Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước.

II

Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

1

1.003657.

Phục vụ việc sử dụng tài liệu độc giả tại phòng đọc

Phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sdụng rộng rãi: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phê duyệt và cung cấp tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý, hiếm: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ.

Trực tiếp

Chi cục Văn thư - Lưu trữ (đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 20, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

(Có phụ biểu 01 đính kèm)

- Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội:

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014.

- Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2

1.003649.

Cấp bản sao và chng thực lưu trữ

01 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

01 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trực tiếp

Chi cục Văn thư - Lưu trữ (đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 20, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

(Có phụ biểu 01 đính kèm)

Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

Nghị định s01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ;

Thông tư s 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014.

Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3

2.001540.

Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chng chhành nghề lưu trữ

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp l.

Trực tiếp hoặc DVC trực tuyến mức độ 3

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

0 đồng

Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP HUYỆN: 08 TTHC

I

Lĩnh vc: Thi đua, khen thưởng

1

2.000414.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đi, bsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

2

2.000402.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qu TTHC cấp huyện

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phQuy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

3

1.000843.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

4

2.000385.

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

5

2.000374.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đt, chuyên đề

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Nhng bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thtục hành chính mới ban hành

6

1.000804.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ vcông bố thủ tục hành chính mới ban hành

7

2.000364.

Tặng Giấy khen của Chtịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

8

2.000356.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện

0 đồng

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP XÃ: 05 TTHC

I

Lĩnh vực: Thi đua, khen thưng

1

1.000775.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã

 

Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Nhng bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

2

2.000346.

Tặng Giấy khen của Chtịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã

 

Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

3

2.000337.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã

 

Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 ca Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định s318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thtục hành chính mới ban hành

4

1.000748.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã

 

Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thtục hành chính mới ban hành

5

2.000305.

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã

 

Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 229/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251