Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 205/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 28/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 205/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HOA LƯU TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2005/QĐ-TTg ngày 05/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và áp dụng chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu Bonuê, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên cửa khẩu quốc tế Bonuê (Bình Phước) thành Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước);

Căn cứ Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan phối hợp của các tổ chức có liên quan làm đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện việc thống nhất quản lý hành chính nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và các quy định khác của pháp luật.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Ban Quản lý do Trưởng ban điều hành và có không quá 02 Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng Ban. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, công chức và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ.

2. Giao Trưởng Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý trình UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT;
- Như điều 4;
- LĐVP, CV: NC, SX, KT;
- Sở Nội vụ: 02 bản;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư - tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.76.193