Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 204/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 18  tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 259 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Tam Điệp thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (có danh sách kèm theo).

Điều 2. UBND thành phố Tam Điệp có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND thành phố Tam Điệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quy định về thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn bản số 112/UBND-VP7 ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đán đầu tư xây dựng mô hình của bộ phận “một cửa” theo hướng liên thông, hiện đại tại thị xã Tam Điệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
-
Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP7.
MT05/8/TTHC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH SÁCH

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND THÀNH PHTAM ĐIỆP
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 18  tháng 01 năm 2017 của UBND tnh Ninh Bình)

STT

Ni dung công vic

Thời gian giải quyết
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế thực hiện

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

A

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

I

Lĩnh vc H tch

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Trong ngày

X

 

X

 

2

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

3

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Trong ngày

X

 

X

 

Đối với trường hợp cần xác minh: 03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

4

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

5

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

6

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Đối với đăng ký giám hộ đương nhiên: 03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

X

 

Đối với đăng ký giám hộ cử: 05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

7

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

02 ngày làm việc

 

02 ngày làm việc

X

 

8

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định dân tộc

Đối với việc bổ sung hộ tịch: giải quyết trong ngày

X

 

X

 

Đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc: 03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

Đối với trường hợp cần xác minh: 06 ngày làm việc

 

06 ngày làm việc

9

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12 ngày làm việc

 

12 ngày làm việc

X

 

10

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan thm quyền của nước ngoài

12 ngày làm việc

 

12 ngày làm việc

X

 

11

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Vit Nam đã đưc giải quyết ti cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

Trong ngày

X

 

X

 

Đối vi trường hp cần xác minh: 03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

12

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

Đối với trường hợp cần xác minh: 13 ngày làm việc

 

13 ngày làm việc

13

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tnước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

Đối với trường hp cần xác minh: 13 ngày làm việc

 

13 ngày làm việc

14

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

Đối với trường hợp cần xác minh: 13 ngày làm việc

 

13 ngày làm việc

15

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

Đối với trường hp cần xác minh: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

II

Lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

1

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bi thường

Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường: 05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

Xác minh thiệt hại: 20 ngày; trường hp phức tạp 40 ngày

 

20 - 40 ngày làm việc

Thương lượng bồi thường: 30 ngày; trường hp phức tạp 45 ngày

 

30 - 45 ngày làm việc

Quyết định giải quyết bồi thường: 10 ngày

 

10 ngày làm việc

3

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

30 ngày, vụ việc phức tạp 45 ngày

 

30 - 45 ngày làm việc

X

 

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 45 ngày; vụ việc phức tạp 60 ngày

 

45 - 60 ngày làm việc

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

45 ngày, vụ việc phức tạp 60 ngày

 

45 - 60 ngày làm việc

X

 

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 60 ngày; vụ việc phức tạp 70 ngày

 

60 - 70 ngày làm việc

III

Lĩnh vực Chng thực

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Trong ngày

X

 

X

 

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tchức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày

X

 

X

 

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày

X

 

X

 

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Trong ngày

X

 

X

 

5

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Trong ngày

X

 

X

 

6

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Trong ngày

X

 

X

 

7

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đng, giao dịch đã được chứng thực

Trong ngày

X

 

X

 

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Trong ngày

X

 

X

 

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Trong ngày

X

 

X

 

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

02 ngày làm việc

 

02 ngày làm việc

X

 

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

02 ngày làm việc

 

02 ngày làm việc

X

 

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

02 ngày làm việc

 

02 ngày làm việc

X

 

B

LĨNH VC LAO ĐNG THƯƠNG BINH & XÃ HI

I

Lĩnh vực Người có công

 

 

 

 

 

1

Cp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Cp giy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ: 03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

X

 

Thực hiện chi htrợ 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận về việc thăm viếng mộ và các giấy tờ hp lệ theo quy định

 

01 ngày làm việc

1

Cấp giấy chứng nhn bài thuốc gia truyền

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

 

X

2

 Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

 

X

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

4

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

60 ngày làm việc

 

60 ngày làm việc

X

 

Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp: 180 ngày làm việc

 

180 ngày làm việc

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đi với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại đim c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thm quyền của Sở Y tế

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

7

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đi với trường hp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

10

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

12

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

13

Điều chỉnh giy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên (Áp dụng cho các cơ sở khám bnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

16

Cấp giấy phép hoạt động đi với nhà Hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

17

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

18

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

19

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

20

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

21

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

22

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

23

Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

24

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

 

X

25

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

 

X

26

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

 

X

27

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

28

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

29

Phê duyệt bsung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

30

Công bcơ sở đủ điu kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuc thẩm quyền của Sở Y tế

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

31

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

32

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

33

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016

60 ngày làm việc

 

60 ngày làm việc

X

 

Đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp: 180 ngày làm việc

 

180 ngày làm việc

34

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyn của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

60 ngày làm việc

 

60 ngày làm việc

X

 

Đi với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp: 180 ngày làm việc

 

180 ngày làm việc

35

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

36

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

37

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

38

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

39

Cấp bổ sung lng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

40

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

41

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

42

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

43

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

44

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

45

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tchức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

46

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

47

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hp khi thay đi hình thức tchức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

48

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

49

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

50

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

51

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

52

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đi với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

53

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

54

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

55

Cấp giy phép hoạt động khám bệnh, cha bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

56

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

57

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

58

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

59

Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

60

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

61

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, cha bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

62

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

63

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

90 ngày làm việc

 

90 ngày làm việc

X

 

V

Lĩnh vực An toàn thực phm và dinh dưỡng

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

Đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

Đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức: 03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

2

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

Đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

Đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức: 03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

3

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

4

Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

5

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

6

Cấp giấy tiếp nhn bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

7

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

8

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn ung cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

9

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

VI

Lĩnh vực Dưc phm - Mỹ phm

1

Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

X

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đối với trường hp bsung phạm vi kinh doanh thuộc thm quyền của Sở Y tế.

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

X

 

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT ngày 21/4/2008 của Bộ Y tế và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có hiệu lực đến ngày 31/12/2010 thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

4

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược).

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

X

 

5

Cấp lại  giấy chứng nhận Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược).

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

X

 

6

Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”(GDP).

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

X

 

 

 

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo khắc phục và đề nghị kiểm tra lại đối với trường hợp không đạt phải kiểm tra lại

 

15 ngày làm việc

 

 

7

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP).

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

X

 

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo khắc phục và đề nghị kiểm tra lại đối với trường hợp không đạt phải kiểm tra lại

 

15 ngày làm việc

8

Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuc” (GDP) đi với trường hợp thay đi/bsung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản.

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

X

 

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo khắc phục và đề nghị kiểm tra lại đối với trường hp không đạt phải kiểm tra lại

 

15 ngày làm việc

9

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

X

 

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo khắc phục và đề nghị kiểm tra lại đối với trường hợp không đạt phải kiểm tra lại

 

15 ngày làm việc

10

Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

25 ngày làm việc

 

25 ngày làm việc

X

 

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo khắc phục và đề nghị kiểm tra lại đối với trường hợp không đạt phải kiểm tra lại

 

15 ngày làm việc

11

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

X

 

12

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

X

 

13

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)

40 ngày làm việc

 

40 ngày làm việc

X

 

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs) phù hp với địa điểm và phạm vi kinh doanh, còn hiệu lực)

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

15

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp, còn hiệu lực)

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

16

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp)

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

18

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

19

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị

35 ngày làm việc

 

35 ngày làm việc

X

 

20

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hp cơ sở kinh doanh đề nghị

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

21

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

22

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

23

Đăng ký thuốc gia công của thuốc đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương

03 tháng

 

66 ngày làm việc

 

X

24

Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương)

03 tháng

 

66 ngày làm việc

 

X

25

Đăng ký lại thuốc gia công (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương

03 tháng

 

66 ngày làm việc

 

X

26

Cho phép tổ chức, cá nhân xuất khẩu/nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch đối với thuốc thành phẩm không chứa hoạt chất là thuốc gây nghiện

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

27

Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất cho công ty bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài ngành (trừ các đơn vị trực thuc Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải), cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y-dược

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

28

Đăng ký lần đầu, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V - Thông tư 44/2014/TT-BYT

03 tháng

 

66 ngày làm việc

 

X

29

Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam đối với cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố

17 ngày làm việc

 

17 ngày làm việc

X

 

30

Cấp phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo đối với cơ sở tiếp nhận viện trực thuộc tỉnh và thuốc nhận viện trợ là các thuốc Generic

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


538

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35