Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 194/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Văn Thinh
Ngày ban hành: 14/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 194/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 16/TTr-TP ngày 10 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2019 theo Danh mục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, khối nội chính quận, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT/QU;
- TT/HĐND quận;
- UBND quận: CT, các PCT;
- Ban Pháp chế HĐND quận;
- VP/HĐND và UBND quận;
- Phòng Tư pháp quận;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh

 

Mẫu số 05
(Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

1

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐND; ngày 14/01/2005

Về việc thông qua quy hoạch chung quận Bình Tân đến năm 2020

21/01/2005

 

2

Nghị quyết

57/2016/NQ-HĐND; ngày 09/8/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận giai đoạn 2016-2020

8/16/2016

 

3

Nghị quyết

126/2019/NQ-HĐND; ngày 22/7/2019

Về bãi bỏ văn bản

8/1/2019

Công văn đính chính số 199/HĐND-VP ngày 21/11/2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận khóa II thành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

1

Quyết định

3663/2006/QĐ-UBND; ngày 09/8/2006

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong việc quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận Bình Tân

16/8/2006

 

2

Quyết định

8887/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận Bình Tân

07/7/2008

 

3

Quyết định

8888/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình Tân

07/7/2008

 

4

Quyết định

8889/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

5

Quyết định

8890/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

6

Quyết định

8891/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

7

Quyết định

8892/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

8

Quyết định

8893/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

9

Quyết định

8894/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

10

Quyết định

8895/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

11

Quyết định

8896/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

12

Quyết định

8897/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Thanh tra trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

13

Quyết định

8898/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

14

Quyết định

8899/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

15

Quyết định

8900/2008/QĐ-UBND; ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

 

16

Quyết định

15423/2008/QĐ-UBND; ngày 21/10/2008

Ban hành Quy chế phối hợp Liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bình Tân

28/10/2008

 

17

Quyết định

17967/2008/QĐ-UBND; ngày 08/12/2008

Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

15/12/2008

 

18

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND; ngày 07/01/2009

Về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

14/01/2009

 

19

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND; ngày 30/7/2009

Về bãi bỏ văn bản

06/8/2009

 

20

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND; ngày 29/9/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

06/10/2009

 

21

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND; ngày 29/9/2009

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân 10 phường và các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong việc quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp, phát triển các công trình đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý của quận

06/10/2009

 

22

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND; ngày 02/10/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân

09/10/2009

 

23

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND; ngày 11/12/2009

Về ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận Bình Tân

18/12/2009

 

24

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND; ngày 10/2/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

17/02/2010

Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/7/2012 do được sửa đổi tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND quận Bình Tân

25

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND; ngày 14/02/2011

Về ban hành Quy chế tạm thời Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn quận Bình Tân

21/02/2011

 

26

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND; ngày 28/02/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân

07/3/2011

 

27

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND; ngày 10/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân

17/03/2011

 

28

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND; ngày 21 /3/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

28/03/2011

 

29

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND; ngày 19/4/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Tân

26/04/2011

 

30

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND; ngày 15/8/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân

22/08/2011

 

31

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND; ngày 23/9/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân

30/09/2011

 

32

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND; ngày 16/01/2012

Bàn hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân

23/01/2012

Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/3/2015 do được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND quận Bình Tân

33

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND; ngày 07/5/2012

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân

14/5/2012

 

34

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND; ngày 16/7/2012

Về sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

23/07/2012

 

35

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND; ngày 27/6/2012

Về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

04/7/2012

 

36

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND; ngày 26/11/2012

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận

03/12/2012

 

37

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND; ngày 05/12/2012

Về bổ sung phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn quận

12/12/2012

 

38

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND; ngày 21/11/2013

Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận Bình Tân

28/11/2013

 

39

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND; ngày 13/5/2014

Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Bình Tân

20/5/2014

 

40

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND; ngày 19/6/2014

Về ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

26/6/2014

 

41

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND; ngày 08/7/2014

Về ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

15/7/2014

 

42

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND; ngày 05/8/2014

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân

12/8/2014

 

43

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND; ngày 13/10/2014

Về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân

20/10/2014

 

44

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND; ngày 13/10/2014

Về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn quận Bình Tân

20/10/2014

 

45

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND; ngày 04/3/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

11/3/2015

 

46

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND; ngày 03/02/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/02/2017

Hết hiệu lực một phần từ 13/4/2017 bởi Công văn số 1175/UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về việc đính chính Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

47

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND; ngày 27/6/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân

07/7/2017

 

48

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND; ngày 18/7/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân

25/7/2017

 

49

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND; ngày 20/12/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

27/12/2017

 

50

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND; ngày 10/5/2018

Về bãi bỏ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của UBND quận ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và UBND 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân

18/5/2018

 

51

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND; ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân qun Bình Tân

22/10/2018

 

52

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND; ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân

22/10/2018

 

53

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND; ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân qun Bình Tân

22/10/2018

 

54

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND; ngày 06/12/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/12/2018

 

55

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019

Về bãi bỏ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của quận và 10 phường

21/10/2019

 

56

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019

Về bãi bỏ Quyết định số 1288/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Bình Tân

21/10/2019

 

57

Quyết định

03/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019

Về bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

21/10/2019

 

58

Quyết định

04/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019

Về bãi bỏ văn bản một số văn bản quy phạm pháp luật

21/10/2019

 

59

Quyết định

05/2019/QĐ-UBND ngày 08/01/2019

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

15/11/2019

 

60

Quyết định

06/2019/QĐ-UBND ngày 08/01/2019

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND qun Bình Tân

15/11/2019

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


354

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36