Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2007/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 30/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 14/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 3889/2003/QĐ-BYT ngày 22/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 


 

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14 /2007/QĐ-BYT ngày      30 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, vai trò

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Điều 2. Tư cách pháp nhân

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng (tiếng Việt và tiếng Anh) và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Chương 2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về kiểm dịch y tế trên cơ sở những quy định chung của pháp luật về kiểm dịch y tế và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a) Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch y tế, giám sát thường xuyên các bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng theo quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế;

b) Kiểm tra y tế, thực hiện xử lý y tế và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định hiện hành;

c) Thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế đối với các cơ sở cung ứng thực phẩm, đồ uống, nước sinh hoạt trong khu vực cửa khẩu;

d) Thực hiện các biện pháp phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang mầm bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng trong khu vực cửa khẩu theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực kiểm dịch y tế;

e) Nghiên cứu, tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực kiểm dịch y tế; đào tạo, tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác kiểm dịch y tế;

g) Phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh;

h) Triển khai thực hiện thu, nộp và quản lý phí kiểm dịch y tế theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao và theo quy định của pháp luật.

Chương 3

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo:

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Phòng chức năng gồm:

a) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

b) Phòng Tổ chức - Hành chính.

3. Khoa chuyên môn gồm:

a) Khoa Kiểm dịch y tế;

b) Khoa Quản lý sức khoẻ;

c) Khoa Xử lý y tế;

d) Khoa Xét nghiệm.

Đối với những tỉnh có các cửa khẩu xa Trung tâm, căn cứ tình hình thực tế  bố trí bộ phận thường trực cửa khẩu đủ thành phần cán bộ Khoa, Phòng theo phương thức luân chuyển, điều động cán bộ bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định .

Điều 6. Biên chế và định mức lao động

Biên chế, định mức lao động của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật.           

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Ngân sách sự nghiệp y tế.

2. Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

3. Thu phí kiểm dịch theo quy định của pháp luật.

4. Viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 8. Nhiệm vụ của các Khoa, Phòng

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b) Dự trù thuốc, hoá chất, vật tư và các trang thiết bị cần thiết phục vụ  hoạt động của Trung tâm và của các cửa khẩu;

c) Quản lý và cấp phát kinh phí, thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm dịch y tế theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, hội thảo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm dịch y tế;

 đ) Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin, phân tích số liệu; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:

a) Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c) Làm đầu mối tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, truyền thông giáo dục sức khoẻ về kiểm dịch y tế;

d) Quản lý tài sản của Trung tâm.

3. Khoa Kiểm dịch y tế:

a) Thực hiện hoạt động giám sát đối với các bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

b) Kiểm tra y tế và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế  theo quy định hiện hành;

c) Thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế đối với tất cả các cơ sở dịch vụ cung ứng thực phẩm, đồ uống, nước sinh hoạt trong khu vực cửa khẩu;

4. Khoa Quản lý sức khoẻ:

a) Thực hiện tiêm chủng và cấp chứng nhận tiêm chủng cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý và theo dõi sức khoẻ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam sống ở nước ngoài trên một năm khi về nước theo quy định của pháp luật. 

5. Khoa Xử lý y tế:

a) Thực hiện các biện pháp phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang mầm bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng trong khu vực cửa khẩu theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện các biện pháp xử lý y tế đối với các đối tượng kiểm dịch y tế theo quy định hiện hành;

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp xử lý đối với thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn, các hoá chất bảo vệ thực vật tồn dư trong thực phẩm;

6. Khoa Xét nghiệm:

a) Thực hiện các xét nghiệm về lĩnh vực kiểm dịch y tế theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm nhanh tại cửa khẩu nhằm phát hiện các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, vi rút, hoá chất độc hại, phẩm màu, nấm mốc... trong thực phẩm và các xét nghiệm khác liên quan đến công tác kiểm dịch y tế./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 14/2007/QD-BYT

Hanoi, January 30, 2007

 

DECISION

ON PROMULGATION OF THE REGULATION ON FUNCTIONS, TASKS, ENTITLEMENTS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PROVINCIAL INTERNATIONAL QUARANTINE CENTERS

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Government's Decree No. 49/2003/ND-CP dated May 15, 2003 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government's Decree No. 171/2004/ND-CP dated September 29, 2004 on organization of specialized agencies affiliated to provincial the People’s Committees;

Pursuant to the Joint Circular No. 11/2005/TTLT-BYT-BNV dated April 12, 2005 of the Ministry of Health and the Ministry of Home Affairs on functions, tasks, and entitlements of specialized agencies that assist the People’s Committees in local health tasks;

At the request of the Director of Organization and Personnel Department and the Director of General Department of Preventive Medicine,

DECIDES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2. This Decision takes effect after 15 days from the day on which it is published in the Official Gazette. The Decision No. 3889/2003/QD-BYT dated July 22, 2003 of the Minister of Health on promulgation of the Regulation on functions, tasks and organizational structure of International Quarantine Centers affiliated to Services of Health of provinces is abrogated.

Article 3. The Director of Organization and Personnel Department, the Director of General Department of Preventive Medicine, Directors of Services of Health, and heads of relevant units are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

MINISTER
Tran Thi Trung Chien

 

REGULATION

FUNCTIONS, TASKS, ENTITLEMENTS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PROVINCIAL INTERNATIONAL QUARANTINE CENTERS
(Promulgated together with the Decision No. 14/2007/QD-BYT dated January 30, 2007 of the Minister of Health)

Chapter 1

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 1. Position and roles

Provincial International Quarantine Centers are affiliated to Services of Health, under the comprehensive management of Directors of Services of Health, and must follow professional instructions of the Ministry of Health.

Article 2. Legal status

Every Provincial International Quarantine Center has a legal status, a separate office building, a seal (in both Vietnamese and English), and may open accounts at State Treasuries.

Chapter 2

FUNCTIONS, TASKS, AND ENTITLEMENTS

Article 3. Functions

Provincial International Quarantine Centers shall advise Directors of Services of Health and perform professional tasks related to quarantine within the province.

Article 4. Tasks and entitlements

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Organize the following operations:

a) Quarantine services, surveillance of infectious diseases and threats to public health according to the laws of quarantine.

b) Medical inspection, medical procedures, and issuance of certificates to quarantined entities;

c) Inspection and supervision of quarantine services applied to providers of foods, drinks, and clean water at border checkpoints;

d) Taking of measures for prevention of vectors and items that carry infectious diseases, the threats to public health at border checkpoints;

dd) Cooperation with Health Education Center and media agencies in the province to spread information about quarantine;

e) Scientific research and application of technological advances to quarantine; provision of training in professional skills and foreign languages for the quarantine staff;

g) Cooperation with relevant agencies in inspection and assessment of the activities related to quarantine that take place within the province;

h) Collection, transfer, and management of quarantine fees;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.k) Statistics and reporting practice;

l) Other tasks assigned by the Director of the Service of Health and those defined by law.

Chapter 3

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Article 5. Organizational structure

1. Executives:

Every Provincial International Quarantine Centers has a Director and several Deputy Directors.

2. Administrative departments:

a) Planning and Finance Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Medical Departments:

a) Quarantine Department;

b) Health Management Department;

c) Medical Procedure Department;

d) Testing Department.

If the border checkpoints in the province are far away from the center, a unit that consists of sufficient personnel from the departments above shall be sent to the checkpoint. The staff shall be sent in turn to ensure the fulfillment of tasks.

Article 6. Payroll and limit on employees

The payroll and limit on employees of a Provincial International Quarantine Centers must comply with law.

Article 7. Budget

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Budget for national health programs.

3. Collected quarantine fees.

4. Aids and other lawful sources.

Article 8. Tasks of departments

1. Planning and Finance Department shall:

a) Make monthly, quarterly and annual operation plans; summarize plan implementation;

b) Prepare medicines, chemicals, supplies and equipment necessary for the operation of the Center and border checkpoints;

c) Administer, allocate budget, dispense medicines,  chemicals, supplies and equipment necessary for quarantine according to the approved plans; make payments in accordance with law;

d) Cooperate in providing training courses, refresher courses, holding seminars in quarantine;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Personnel and Administration Department shall:

a) Administer personnel; provide benefits, award commendations, and take disciplinary actions in accordance with law;

b) Perform administrative tasks serving the operation of the Center;

c) Take charge in holding seminars, conventions, providing training and education in quarantine;

d) Administer assets of the Center.

3. Quarantine Department shall:

a) Monitor the infectious diseases and threats to public health in accordance with law;

b) Carry out medical inspection and issue certificates to quarantined entities;

c) Inspect and supervise the provision of quarantine services applied to providers of foods, drinks, and clean water at border checkpoints;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) Give inoculation and issue certificates of inoculation in accordance with law;

b) Cooperate with relevant agencies in monitoring the health of passengers that enter Vietnam and the Vietnamese people that have lived overseas for more than one year before going back to Vietnam. 

5. Medical Procedure Department shall:

a) Take measures for prevention of vectors and items that carry infectious diseases, the threats to public health at border checkpoint;

b) Carry out medical procedures for quarantined entities;

c) Cooperate with relevant agencies in processing the foods that are contaminated with poisons, bacteria, or residue of pesticides;

6. Testing Department shall:

a) Run the tests serving quarantine in accordance with law;

b) Running quick tests at border checkpoints to detect pathogens such as bacteria, viruses, harmful chemicals, colorings, molds and fungi, etc. in food, and other tests related to quarantine./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2007/QĐ-BYT ngày 30/01/2007 ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.773

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!