Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1368/QĐ-CĐTNĐ 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Cục Đường thủy nội địa

Số hiệu: 1368/QĐ-CĐTNĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam Người ký: Lê Minh Đạo
Ngày ban hành: 28/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1368/QĐ-CĐTNĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-CĐTNĐ ngày 16/7/2019 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc công bố triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một Cửa;

Căn cứ Quyết định s 1283/QĐ-CĐTNĐ ngày 28/10/2020 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc công bố triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được tiếp nhn hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một ca;

Theo đ nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Tổ chức giúp việc Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ C
ỤC TRƯỞNG
Lê Minh Đạo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1368/QĐ-CĐTNĐ ngày 28/10/2020 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


412
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128