Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 130/QĐ-BXD Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí 2017

Số hiệu: 130/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng

Quyết định 130/QĐ-BXD về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BXD có hiệu lực từ ngày 14/3/2017.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí qua các bước sau:

- Phòng Thông tin & Truyền thông sẽ là đầu mối theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội thông qua việc:

+ Tiếp nhận công văn yêu cầu, đề nghị cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí khi đến làm việc với Bộ Xây dựng;

+ Thực hiện hàng ngày việc điểm báo, theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí và dư luận xã hội về những vấn đề liên quan đến Bộ Xây dựng.

- Khi nhận được thông tin báo chí cần phải báo cáo Người phát ngôn để xin ý kiến chỉ đạo xử lý, quyết định nội dung thông tin cung cấp cho báo chí.

- Trong trường hợp cần thiết, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng để có phương án xử lý và cung cấp thông tin kịp thời.

Quyết định 130/QĐ-BXD thay thế Quyết định 1153/QĐ-BXD ngày 13/11/2013.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1153/QĐ-BXD ngày 13/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Người phát ngôn của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Các cơ quan thông tấn báo chí TƯ, Cổng TTĐT CP;
- Lưu VT, P.TTTT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BXD ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc phát ngôn và cung cấp, xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng theo các quy định của pháp luật.

2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Điều 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

b) Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn). Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn).

c) Người được ủy quyền phát ngôn gồm:

- Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Xây dụng ủy quyền cho các Thứ trưởng thực hiện phát ngôn (gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

- Trường hợp Người phát ngôn vắng mặt không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì báo cáo Bộ trưởng ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng đối với từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người được ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền lại người khác.

3. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại khoản 1 Điều này mới được nhân danh Bộ Xây dựng để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thức của Bộ Xây dựng.

4. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh Bộ Xây dựng để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Trường hợp các cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan báo chí, các nhà báo đề nghị, yêu cầu cung cấp thông tin về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ thì được có trách nhiệm báo cáo, trao đổi với Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát để quyết định xử lý và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 3: Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Tổ chức họp báo

- Trong buổi họp báo, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn cung cấp cho báo chí các thông tin về các nội dung sau:

+ Các hoạt động chủ yếu của Bộ Xây dựng;

+ Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và Lãnh đạo Bộ;

+ Quan điểm, ý kiến và nội dung giải quyết của Bộ đối với vấn đề được báo chí quan tâm, đề nghị Bộ cung cấp thông tin.

- Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của phóng viên tham dự buổi họp báo. Trường hợp Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc có những điểm chưa rõ cần phải xin ý kiến Bộ trưởng hoặc phải tham khảo, thu thập thêm thông tin thì được phép không trả lời ngay và hẹn trả lời các nội dung này theo hình thức và thời gian phù hợp.

- Trong trường hợp họp báo có nội dung về các vấn đề chuyên môn, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cá nhân liên quan cùng tham gia buổi họp báo và trả lời yêu cầu của báo chí liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc đơn vị mình phụ trách.

- Nội dung thông tin cung cấp tại buổi họp báo sẽ được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng điện tử và các ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ.

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên

- Khi nhận được yêu cầu của các cơ quan báo chí, các nhà báo đề nghị trả lời phỏng vấn về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn đề nghị cơ quan báo chí, người phỏng vấn thông báo trước về mục đích, yêu cầu và câu hỏi phỏng vấn; có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng, phát trên báo chí.

4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí ở Trương ương hoặc địa phương tổ chức khi được yêu cầu.

6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

Bộ Xây dựng tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Bộ và các lĩnh vực quản lý nhà nước thông qua các hình thức sau:

1. Hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2. Ít nhất 3 tháng một lần, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc họp giao ban do Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

4. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Đối với sự cố liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương mà Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì xử lý phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo chỉ đạo của Chính phủ.

2. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

a) Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, nhằm làm rõ vấn đề và định hướng dư luận.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của Bộ Xây dựng thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là một (01) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại mục a, khoản 2 Điều này.

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng hoặc cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính, theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng có thể trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho người phát ngôn của Bộ hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 2 của Quy chế này.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng, kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức chỉ đạo thực hiện việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Bộ Xây dựng.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn

1. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện cho Bộ Xây dựng thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Xây dựng cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật. Khi có yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin thì các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

a) Thông tin thuộc danh mục nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; bí mật đời tư cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

b) Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định chưa được phép công bố;

d) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.

4. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

5. Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn thì Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Chương III

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ

Điều 8: Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí

1. Thành lập Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ, gồm một đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ để chỉ đạo xử lý thông tin báo chí về những vấn đề được Chính phủ giao chủ trì xử lý; những nội dung liên quan đến quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng và Bộ Xây dựng; những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí hoạt động theo Quy chế do Bộ trưởng ban hành.

2. Văn phòng Bộ thực hiện chức năng làm đầu mối theo dõi, tiếp nhận thông tin báo chí; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền của Bộ Xây dựng; giúp Bộ trưởng, Người Phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí.

Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực Bộ phận chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ, có trách nhiệm giúp Bộ phận thường trực thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiếp nhận những tài liệu, thông tin có liên quan về thông tin báo chí thuộc các lĩnh vực của Bộ; phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí; giúp Bộ phận thường trực theo dõi, đốc thúc các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xử lý thông tin; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ trưởng.

3. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào điều kiện cụ thể phân công người phụ trách việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.

Điều 9: Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí

1. Phòng Thông tin & Truyền thông (Văn phòng Bộ) là đầu mối theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội: tiếp nhận công văn yêu cầu, đề nghị cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí, của nhà báo khi đến làm việc với Bộ Xây dựng; thực hiện hàng ngày việc điểm báo, theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí và dư luận xã hội về những vấn đề liên quan đến Bộ Xây dựng...

Khi nhận được thông tin báo chí cần phải xử lý và cung cấp thông tin kịp thời, Phòng Thông tin & Truyền thông báo cáo Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí, đồng thời đề xuất cách giải quyết, phương án xử lý để xin ý kiến chỉ đạo xử lý, quyết định nội dung thông tin cung cấp cho báo chí.

2. Trong trường hợp cần thiết, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng để có phương án xử lý và cung cấp thông tin kịp thời.

3. Khi tổ chức các sự kiện, các cuộc họp, hội thảo... cần mời các cơ quan báo chí, các nhà báo đến dự và đưa thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải báo cáo, trao đổi với Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn và Bộ phận thường trực xử lý thông tin báo chí để thống nhất phương án xử lý thông tin và nội dung thông tin cho báo chí.

4. Lãnh đạo các đơn vị, cá nhân liên quan được Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí đề nghị, phân công xử lý thông tin báo chí và chuẩn bị nội dung thông tin để cung cấp cho báo chí thì phải thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn.

5. Văn phòng Bộ thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân được phân công giải quyết, xử lý thông tin báo chí, tổng hợp, kịp thời báo cáo Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí để có phương án xử lý và cung cấp thông tin.

Chương IV

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thông của Bộ Xây dựng.

2. Tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định và những công việc khác liên quan được giao.

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích và xử lý các thông tin báo chí, dư luận xã hội liên quan đến hoạt động của Bộ, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng được đăng tải hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý đối với các vấn đề được dư luận xã hội và báo chí phản ánh.

- Làm đầu mối liên hệ giữa các cơ quan báo chí truyền thông, các nhà báo với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc; thực hiện cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí thông qua các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí như: phát hành thông cáo báo chí, thông tin báo chí; tổ chức các buổi họp báo; tổ chức các buổi làm việc, gặp mặt với báo chí; tổ chức để Lãnh đạo Bộ, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn trả lời phỏng vấn: chuẩn bị tài liệu, soạn thảo nội dung phát ngôn cho Bộ trưởng, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn...

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện, hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Bộ Xây dựng.

3. Thực hiện chức năng là cơ quan thường trực Bộ phận chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ: Giúp Bộ phận thường trực thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiếp nhận những tài liệu, thông tin có liên quan về thông tin báo chí thuộc các lĩnh vực của Bộ; phối hợp vơi các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí; giúp Bộ phận thường trực theo dõi, đốc thúc các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xử lý thông tin; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ trưởng.

Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

1. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan, đơn vị mình.

2. Thường xuyên theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được phân công thực hiện để nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề bất cập, tồn tại (nếu có), hoặc đề xuất với lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết; đối với những thông tin chưa chính xác hoặc không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật thì cần phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn để kịp thời có thông tin phản hồi nhằm định hướng dư luận.

3. Tập hợp, cung cấp thông tin cần thiết cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ để phục vụ các buổi họp báo hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan báo chí; chủ động đề xuất tham gia các buổi họp báo của Bộ để trao đổi cung cấp thông tin cho báo chí và giải đáp pháp luật về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của đơn vị.

4. Khi trình ban hành các văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới phải xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất, phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ thông tin tuyên truyền về văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành.

5. Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn trong việc thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có liên quan trong trường hợp Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Điều 12. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin

1. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động của Bộ và công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí. Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện các công việc liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền của Bộ.

2. Bảo đảm an ninh, an toàn và kỹ thuật vận hành Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần.

3. Chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan giải đáp, thông tin kịp thời và trả lời những kiến nghị của Cử tri và Đại biểu Quốc hội, những vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

Điều 13. Trách nhiêm của Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ

1. Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí truyền thông theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng trong công tác thông tin tuyên truyền.

2. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ 5 năm, hàng năm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Xây dựng.

3. Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan cập nhật thông tin và đăng tải đầy đủ các văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành của Bộ để phổ biến tuyên truyền rộng rãi; đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác về việc xử lý, phản hồi của Bộ đối với các vấn đề được dư luận xã hội và báo chí quan tâm, nhằm cung cấp đủ thông chính thống, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội.

4. Khi có những vấn đề nhạy cảm, phức tạp thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì lãnh đạo cơ quan báo chí phải chủ động cân nhắc, dự kiến việc đăng tin bài và báo cáo Lãnh đạo Bộ, Người phát ngôn cho ý kiến để bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và phù hợp trong từng thời điểm trước khi đăng tải.

5. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trong công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp trên tinh thần hỗ trợ, hợp tác góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp.

6. Chủ động phối hợp, cộng tác với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động của tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền về ngành Xây dựng.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc đơn vị mình.

Điều 16. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

Điều 17. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này, báo cáo Lãnh đạo Bộ và báo cáo tại cuộc họp giao ban hàng tháng. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, vướng mắc trong thực hiện, cần sửa đổi bổ sung Quy chế báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/QĐ-BXD ngày 14/03/2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!