Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1278/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 09/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1278/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Xuất bản, In và Phát hành là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về xuất bản, in (bao gồm các loại hình, sản phẩm in) và phát hành xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là xuất bản, in và phát hành);

Cục Xuất bản, In và Phát hành có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Xuất bản, In và Phát hành có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xuất bản, in và phát hành.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Bộ trường hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động; các chương trình, đề án về xuất bản, in và phát hành.

3. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản, in và phát hành.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Thẩm định, trình Bộ trưởng cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập nhà xuất bản, giấy phép đặt văn phòng đại diện cho các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật.

6. Quyết định đình chỉ phát hành, buộc sửa chữa, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành và tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm theo quy định pháp luật.

7. Thực hiện quản lý, xác nhận đăng ký xuất bản và các hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật.

8. Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận đăng ký, chứng chỉ hành nghề biên tập, giấy chứng nhận trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật, trừ giấy phép quy định tại khoản 5 Điều này.

9. Nhận, quản lý, tổ chức đọc, kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu.

10. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xuất, in và phát hành theo quy định của pháp luật

11. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm.

12. Trình Bộ trưởng chấp thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc (Giám đốc), Tổng biên tập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật.

13. Tham mưu, trình Bộ trưởng quy định chi tiết điều kiện thành lập các tổ chức trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành và các quy định tiêu chuẩn và chuyên môn, nghiệp vụ các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản và biên tập viên của nhà xuất bản theo quy định của pháp luật.

14. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

15. Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành quy định về điều kiện liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức quốc tế, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; quản lý hoạt động Văn phòng đại diện của nước ngoài trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật;

16. Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật

17. Trình Bộ trưởng kế hoạch trợ cước, đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước. Duyệt danh mục xuất bản phẩm đặt hàng do Nhà nước trợ cước, đặt hàng và hỗ trợ kinh phí để xuất bản; duyệt danh mục đối tượng nhận xuất bản phẩm đặt hàng của nhà nước.

18. Tham gia thẩm định, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm có quy mô quốc gia khi được phân công.

19. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ, các ngành hữu quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức ngành xuất bản, in và phát hành; phối hợp với các đơn vị của Bộ, các ngành hữu quan tổ chức thi thăng hạng viên chức ngành xuất bản, in và phát hành.

20. Tham gia đề xuất, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; thông tin hoạt động nghiệp vụ, tiến bộ khoa học công nghệ của thế giới về xuất bản, in và phát hành.

21. Thực hiện việc quản lý, hướng dẫn hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng internet và các phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật.

22. Tổ chức triển lãm và hội chợ xuất bản phẩm cấp quốc gia và tổ chức thực hiện các hoạt động quảng bá xuất bản phẩm trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

23. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật.

24. Phối hợp thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; tuyển chọn và trao giải thưởng đối với xuất bản phẩm có giá trị cao.

25. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục.

26. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

27. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Cục:

Cục Xuất bản, In và Phát hành có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục.

Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành điều hành các mặt công tác được phân công và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế:

a) Các phòng:

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý Xuất bản;

- Phòng Quản lý In;

- Phòng Quản lý Phát hành Xuất bản phẩm;

- Phòng Thanh tra, Pháp chế;

- Phòng Kỹ thuật - Công nghệ.

b) Đơn vị sự nghiệp:

Tạp chí Tri thức Thời đại.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tri thức Thời đại do Cục trưởng xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc Cục do Cục trưởng quy định.

Biên chế cán bộ, công chức, viên chức của Cục do Cục trưởng xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an TP. Hà Nội;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1278/QĐ-BTTTT ngày 09/09/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.890
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86