Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1269/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1269/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Innovation Center (viết tắt là NIC).

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia có trụ sở tại Hà Nội, cơ shoạt động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

b) Vận động, quản lý và sử dụng các nguồn lực hp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phục vụ hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền việc sử dụng những khoản viện trợ đã huy động được nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng và hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

c) Thực hiện việc xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật đầu tư công (nếu sử dụng vốn ngân sách nhà nước) và quy định pháp luật có liên quan.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc hỗ trợ hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, có văn bản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng các khoản viện trợ cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội hỗ trợ về địa điểm, thủ tục đầu tư, xây dựng cơ sở hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Hà Ni.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưng cơ quan thuộc Chính ph, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Trung ương M
t trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Cục KSTT, các Vụ: KTTH, PL, TCCV, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2)
.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1269/QD-TTg

Hanoi, October 2, 2019

 

DECISION

ESTABLISHMENT OF VIETNAM NATIONAL INNOVATION CENTER

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 55/2012/ND-CP dated June 28, 2012, prescribing the establishment, reorganization and dissolution of public service units;

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2015/ND-CP dated February 14, 2015 prescribing the autonomy mechanisms of public service units;

Pursuant to the Government’s Decree No. 141/2016/ND-CP dated October 10, 2016, prescribing the autonomy mechanisms of public service units in the economy and other sectors;

Upon the request of the Minister of Planning and Investment,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To establish the National Innovation Center that functions as a public economic unit that can self-guarantee recurrent and investment expenditures and is put under the control of the Ministry of Planning and Investment in order to support and develop the startup and innovation ecosystem, and contribute to the innovation of the growth model on the basis of science and technology development.

Its international transaction name is Vietnam National Innovation Center (abbreviated to NIC).

The NIC is headquartered in Hanoi city, locates its office premises at Hoa Lac Hi-Tech Park, has the legal personality, its stamp and is allowed to register banking accounts opened by commercial banks.

The NIC shall operate according to the autonomy mechanism under laws.

Article 2. Implementation responsibilities

1. The Ministry of Planning and Investment:

a) Setting out specific regulations on the NIC’s functions, tasks, powers and organizational structure; approving the Statutes of organization and operation of the Vietnam National Innovation Center; deciding to establish and approve the operational Rules and Regulations of the Management Board of the Vietnam National Innovation Center.

b) Mobilizing, managing and using legal resources of domestic and foreign organizations and individuals providing support for the operation of the Vietnam National Innovation Center in accordance with law. Leading and cooperating with the Ministry of Finance in reviewing and making requests to competent authorities for the use of grants or aids raised to serve the NIC’s construction and operation objectives.

c) Developing the NIC’s facilities in accordance with the law on public investment (if state budget capital is used) and relevant regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Ministry of Finance shall lead and cooperate with the Ministry of Planning and Investment in reviewing and issuing documents guiding the management and use of grants or aids to the Vietnam National Innovation Center in accordance with law.

4. People’s Committee of Hanoi city shall provide support related to location and procedures for investment and construction of the NIC’s office premises in Hanoi.

Article 3. Effect

1. This Decision shall enter into force from the signature date.

2. Ministers, Heads of Ministry-level agencies, Heads of Governmental bodies, Chairpersons of People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces, and other organizations and individuals involved, shall be responsible for enforcing this Decision./.

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 về thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.051

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84